SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Et, süt ve tezek`


   Par­ti­ler arası it­ti­fak pa­zar­lık­la­rıy­la, aday be­lir­le­me yön­tem­le­riy­le, parti genel mer­kez­le­ri­nin ve li­der­le­rin de­di­ğim dedik türü ba­ba­lan­ma­la­rıy­la si­ya­sal ta­ri­hi­mi­ze ka­zı­na­cak en­te­re­san bir seçim sü­re­cin­den ge­çi­yo­ruz.
   Kuş­ku­suz so­nuç­la­rı da en­te­re­san ola­cak. 
   Dik­kat edin, parti genel mer­kez­le­rin­de gö­rev­li TV mu­ha­bir­le­ri­nin di­li­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı ve ya­nıl­ma pa­yı­nı da için­de ba­rın­dı­ran ‘söy­le­ye­bi­li­riz’ türü bir söz­cük kul­lan­mı­yo­rum. İddi­alı bir şe­kil­de ‘ola­cak’ di­yo­rum.
   Bü­yük­şe­hir’den baş­la­ya­yım.
   AKP, baş­vu­ran aday aday­la­rı ara­sın­dan değil dı­şa­rı­dan bir isim­de karar kıldı. Bana par­ti­nin tek ve mut­lak se­çi­ci­si, Ekrem Yüce’yi çok­tan lis­te­nin ba­şı­na yaz­mış­tı. İsten­sey­di ken­di­si­ne el al­tın­dan gön­de­ri­lecek bir işa­ret­le aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su yap­ma­sı sağ­la­ya­bi­lir­di.  Ya­pıl­ma­dı; çünkü Bu ta­ba­na ‘Ben ne der­sem o olur’ me­sa­jı ve­ril­me­liy­di.
   Do­la­yı­sıy­la AKP, aday se­çi­min­de ya­ra­tı­lan kır­gın­lık yü­zün­den  2014 se­çim­le­rin­de ya­ka­la­dı­ğı yüzde 58’lik oy ora­nı­na ula­şa­maz. Her şey­den önce Bal­kan göç­men­le­ri­nin oy­la­rı ga­ran­ti değil!    Ekrem Yüce’nin en büyük şansı Mil­let İtti­fa­kı’nın Ali Dünya’yı aday­lı­ğa ikna ede­me­me­si­dir.
   Cum­hur ve Mil­let İtti­fak­la­rın­da en büyük ra­hat­sız­lık il­çe­ler­de. Küçük or­tak­lar MHP ve İYİ Parti’nin ta­ban­la­rı aday­lar­dan mem­nun değil. 
   Ben Ka­ra­su öze­lin­de­ki du­ru­mu gö­rü­yo­rum. Bak­ma­yın siz kar­şı­lık­lı zi­ya­ret­ler­de AKP Adayı’nın kurt başı, MHP İlçe Baş­ka­nı’nın Rabia işa­re­tiy­le poz ver­me­le­ri­ne. MHP seç­me­ni, or­ta­ğı AKP’nin ada­yı­na ol­duk­ça me­sa­fe­li… Aynı şe­kil­de İYİ  Parti seç­me­ni­nin de CHP ada­yı­na tam des­tek ve­re­ce­ği kuş­ku­lu.
   Diğer ta­raf­tan AKP’de bir kez daha aday­lık şansı bu­la­ma­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu muh­te­me­len BBP’den ya­rı­şa gi­recek. İspi­roğ­lu AKP’nin 2014’teki yüzde 57’lik oy ora­nı­nı çok aşa­ğı­la­ra çeker. 
   Bu ne­den­ler­le di­yo­rum ki, te­pe­den inme ka­rar­lar­la uy­gu­la­nan it­ti­fak­la­rın seç­men­ler­de ya­rat­tı­ğı mem­nu­ni­yet­siz­lik san­dı­ğa mut­la­ka yan­sır. Yani, AKP 31 Mart’ta Ka­ra­su’da se­çi­min kesin fa­vo­ri­si ol­mak­tan uzak­tır.
   Türk­çe­de kar­şı­lık­lı gü­ve­nin kal­ma­ma­sı du­ru­mu­nu an­la­tan ‘Kimin eli kimin ce­bin­de belli değil’ şek­lin­de bir söz var. İtti­fak­la­rın seçim or­ta­mı­nı ge­tir­di­ği yer tam da bu­ra­sı­dır ve si­ya­sal eti­ğin ru­hu­na Fa­ti­ha oku­ma­nın sı­ra­sı­dır!
   Ör­nek­le­ri say say bit­mez.
   Se­çi­me ken­di­ni ha­zır­la­yan id­di­alı MHP aday­la­rı par­ti­le­ri­ni terk edip BBP’den ya­rı­şa ka­tı­lı­yor. MHP eski mil­let­ve­ki­li Zihni Açba ‘Cum­hur İtti­fa­kı aday­la­rı­na oy ver­me­ye­ce­ğim’ diyor. MHP Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Erhan Usta ‘Cum­hur İtti­fa­kı’nın var­lı­ğı ile de­va­mı­nı ze­de­le­yi­ci beyan ve açık­la­ma­la­rı’ ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek par­ti­den ih-raç edi­li­yor. Uzun yıl­lar MHP Ka­ra­su ilçe yö­ne­ti­ci­li­ği yap­mış bir si­ya­set­çi be­le­di­ye mec­li­si lis­te­si­nin son sı­ra­sı­na aday ol­du­ğu­nu açık­la­ya­rak par­ti­si­nin se­çim­de baş­kan adayı çı­kar­ma­ma­sı­na olan tep­ki­si­ni bu şe­kil­de dile ge­tir­me ih­ti­ya­cı his­se­di­yor.
   Diğer ta­raf­tan Mil­let İtti­fa­kı’nın küçük or­ta­ğı İYİ Parti, CHP ile va­rı­lan mu­ta­ba­ka­ta rağ­men AKP’nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nı aday ya­pa­bil­mek adına sos­yal med­ya­yı bir­bi­ri­ne kat­mak­tan çe­kin­mi­yor.
   Bütün bun­lar sağ­lık­lı ge­liş­me­ler de-ğil. Se­çi­mi ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun ka­zan­mak adına si­ya­set eti­ği­nin pas­pas gibi çiğ­nen­me­si­ne hoş­gö­rüy­le bak­mak, bence si­ya­se­tin kan­se­re ya­ka­lan­dı­ğı­nın be­lir­ti­si­dir.
   Ka­ra­su’da se­çi­m ya­rı­şı­nı kim ka­za­nır?
   Bence AKP, CHP ve BBP aday­la­rı­nın şans­la­rı eşit­tir. Sa­adet Par­ti­si de kendi kla­sik oyunu alır.
   Asıl önem­li­si san­dık­tan çı­ka­cak adayı bek­le­yen du­rum­dur. 
   Özet­le­ye­yim: Or­ta­da et ve süt yok. Sa­de­ce 10 yılda bi­rik­ti­ril­miş ve te­miz­len­me­si ge­re­ken tezek, yani borç var. Onu da bi­rik­ti­ren mi te­miz­le­yecek yoksa yeni he­ves­li­ler mi? Seç­men buna karar ve­recek.


Bildiğinizi yapın ama ağlamayın!
   Par­ti­le­rin tek çıkış yolu var. Si­ya­sal Par­ti­ler Ya­sa­sı’nı de­ğiş­ti­re­cek­si­niz. Yeni ya­sa­ya ‘ön seçim şartı’ ko­ya­cak­sı­nız. İlla genel baş­kan kon­ten­ja­nı di­yor­sa­nız yüzde 5’te karar kı­la­cak­sı­nız. Ön se­çi­mi de de­le­ge­ler­le değil, par­ti­ye ka­yıt­lı ve par­ti­ye olan gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren (aidat ödeme ve be­lir­li sa­yı­da parti top­lan­tı­sın­da bu­lun­ma gibi) üye­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ya­pa­cak­sı­nız.
   Eğer böyle olur­sa, yerel ve genel seçim ön­ce­sin­de mil­let­ve­ki­li veya be­le­di­ye baş­kan adayı ola­ma­dım ge­rek­çe­siy­le kimse par­ti­niz­den is­ti­fa etmez. Bir par­ti­den hâkim gö­ze­ti­min­de ön se­çi­me ka­tı­lan­lar o se­çim­de bir başka par­ti­den aday ola­maz­lar mad­de­si­ni de ya­sa­ya koy­du­nuz mu, bu gün ya­şan­dı­ğı gibi fırıl fırıl fark­lı par­ti­le­rin ka­pı­la­rı­nı aşın­dı­ran si­ya­sal ahlâk yok­su­nu be­zir­gân­la­rın da önünü kes­miş olur­su­nuz.
   Par­ti­ler bunu yap­maz­sa, ya ör­güt­ler ik­ti­dar par­ti­si ile or­ta­ğı par­ti­de ol­du­ğu gibi li­der­le­rin par­ma­ğı ucun­da beş­lik simit gibi sal­la­nır… Ya da ana mu­ha­le­fet­te ol­du­ğu gibi parti ör­güt­le­ri ve ken­di­le­ri­ni vaz­ge­çil­mez sanan ka­şar­lan­mış be­le­di­ye baş­ka­nı ile mil­let­ve­kil­le­ri, parti li­de­ri­ni par­ma­ğı­nın ucun­da beş­lik simit mi­sa­li ıslık çala çala çe­vi­rir durur!
   Siz inat edin ve bu içe­rik­te bir Si­ya­sal Par­ti­ler Ya­sa­sı’nı çı­kar­ma­yın. Sonra da benim gibi ‘Ne ha­li­niz varsa görün’ di­yen­lere kızıp bağırın çağırın.
   Rahatlarsınız!


KABAHAT KİMİN?
   Si­ya­set­te­ki bu kir­len­me­nin so­rum­lu­su kim?
   Parti li­der­le­ri mi?
   İl-İlçe yö­ne­ti­ci­le­ri mi?
   Mil­let­ve­kil­le­ri mi?
   Kol­tu­ğa ya­pı­şıp ay­rıl­mak is­te­me­yen se­çil­miş­ler mi?
   Bun­lar­dan biri veya tümü mü?
   So­ru­yu ters­ten so­ra­yım:
   Li­de­ri zir­ve­ye kim ta­şı­yor?
   İl-il­çe yö­ne­tim­le­ri­ni, mil­let­ve­kil­le­ri­ni, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı kim seçti?
   Bir soru daha:
   Se­çi­lir­ken par­ti­si­ni yü­cel­ten, aday ya­pıl­ma­dı­ğın­da yerin di­bi­ne ba­tı­ran si­ya­set­çi bu ce­sa­re­ti kim­den alı­yor der­si­niz?
   Onun her türlü iha­ne­ti­ni gör­mez­den gelip ina­dı­na alkış tu­tan­lar­dan değil mi?
   Ka­ba­ha­tin çoğu senin be kar­de­şim, senin!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 234