• Ana Sayfa
  • »
  • Geçmişi yok sayıp yeniden başlamak

Geçmişi yok sayıp yeniden başlamak


   Ye­ni­den baş­la­mak; kötü bir geç­mi­şi ge­ri­de bı­ra­kıp, ge­li­nen nok­ta­dan daha iyi bir ko­nu­ma geç­mek ve bir bakıma temiz sayfa açmak de­mek­tir.
   Geç­mi­şe sün­ger çek­mek çoğu in­sa­nın ha­ya­li­dir. Ancak bunu ger­çek­leş­tir­mek zor­dur. Ki­şi­ye, gruba ve hele hele top­lu­ma ve­ril­miş söz­le­ri­niz var-sa ve bun­la­rı ge­re­ği gibi ye­ri­ne ge­ti­re­me­miş­se­niz ‘ye­ni­den baş­la­mak’ sloganı size pek uygun düş­me­z.
   10 yıl se­çim­le ge­lin­miş bir kamu ku­ru­munda başkanlık yapan bi­ri­nin, mec­lis­te bir ön­ce­ki yılın ça­lış­ma ra­po­ru­na ‘adet ye­ri­ni bul­sun ka­bi­lin­den’ kalk­mış el­le­ri ak­lan­ma sayıp, he­sa­bı­nı ver­mek zo­run­da ol­du­ğu şey­le­ri es geç­me­si kabul edi­le­mez.
   Bu du­rum­da ye­ni­den baş­la­mak nasıl ola­cak?
   2009’da MHP’den ka­za­nıl­mış be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı. 2014 se­çim­le­ri­ne 10 ay kala 25 Mayıs 2013’te AKP’ye geçiş. Üç gün sonra 28 Mayıs’ta TBMM’deki grup top­lan­tı­sın­da dö­ne­min Baş­ba­ka­nı ve Parti Genel Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­ka­ya ta­kı­lan rozet. 
   2014’te bir kez daha ve bu kez yeni geç­ti­ği par­ti­den aday olup ikin­ci kez ka­za­nıl­mış bir seçim. Do­la­yı­sıy­la son 10 yılda 4 yıl 2 ayı ilk par­ti­de, 5 yıl 10 ayı da ik­ti­dar par­ti­sin­de olmak üzere tam 10 yıl süren bir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı…
31 Mart 2019 se­çim­le­ri için ik­ti­dar par­ti­si aday ter­ci­hi­ni İlçe Baş­ka­nı’ndan yana kul­la­nın­ca bir sa­ni­ye bile bek­le­me ge­re­ği duy­ma­dan başka par­ti­ye ka­pa­ğı atma…
   O par­ti­den bu par­ti­ye at­la­ya­rak hep zir­ve­de kalma at­rak­si­yon­la­rı­nı ‘si­ya­si ma­ha­ret’e kaydedip bir ke­na­ra koy­duk di­ye­lim… 
   10 yıl­lık süre için­de söz ve­ri­lip ya­pı­la­ma­yan­lar ortadayken…
   Ya­pı­lıp da sonu hüs­ran­la biten ve hal­kın pa­ra­sı­nın çar­çur edil­miş ol­ma­sı ger­çe­ği or­ta­day­ken…
   Bir hesap verme veya en azın­dan öze­leş­ti­ri yapma ih­ti­ya­cı ol­ma­ya­cak mı?
   Bu ya­pıl­ma­dan nasıl ola­cak şu ye­ni­den baş­la­ma işi, söy­ler mi­si­niz?
   10 yıl de­di­ği­niz 120 aydır; bir başka he­sap­la 3 bin 650 gün eder. Öyle şak diye üstü ör­tü­lecek ve halka ‘unu­tun git­sin’ de­necek bir süre midir yani?
   Ne de­ni­li­yor ma­hal­le ko­nuş­ma­la­rın­da?
   “Beni ça­lış­tır­ma­dı­lar!”
   Ça­lış­tı­rıl­ma­mak der­ken kas­te­di­len nedir? Din­le­yen­lere bir tane olsun örnek sunulmaz mı? 
   Kim bu ça­lış­tır­ma­yan­lar?  Kas­te­di­len­ler kendi par­ti­sin­den se­çil­miş mec­lis üye­le­ri; yani 2014 se­çim­le­rin­de baş­kan adayı ola­rak ver­di­ği onay­la lis­te­le­re ya­zıl­mış isim­ler değil mi? 
   Mec­lis­te­ki den­ge­,19’a 6 ik­ti­dar le­hi­ne… Hadi di­ye­lim mu­ha­le­fet her işe takoz ko­yu­yor. Par­ti­li 19 üye­nin 12’sini ikna edip di­le­nen ka­rar­la­rı almak çok mu zordu? Bunu ba­şa­ra­ma, “Beni ça­lış­tır­ma­dı­lar” diye şikâyet et!
   Me­se­la ne yap­tı­lar da seni ça­lış­tır­ma­dı­lar?
   Büt­çe­ni mi red­det­ti­ler?
   Kredi kul­lan­mak is­te­din de hayır mı de­di­ler?
   Ma­ki­ne par­kı­nı ye­ni­le­me is­te­ği­ne  onay çık­ma­dı mı?
   Ne yaptı kar­de­şim bu mec­lis üye­le­ri de ça­lış­ma­na engel ol­du­lar?
   Ben söy­le­ye­yim… 
   Bun­la­rın hiç­bi­ri ol­ma­dı… Tam ak­si­ne, Tür­ki­ye’de bizim ça­pı­mız­da­ki bir ilçe be­le­di­ye­si­ne açıl­ma­yan 100 mil­yon­luk kre­di­nin kul­la­nıl­ma­sı­na ve ar­dın­dan revizeyle 46 mil­yo­na in­di­ri­len kre­di­ye bu mec­lis (bazı is­tis­na­lar hariç) tam kadro onay verdi.
   Ne­re­de olduğu, bu güne kadar ne işe yaradığı hala bi­lin­me­yen soğuk as­falt serme ma­ki­ne­si ve ge­zi­ci mıcır kırma ma­ki­ne­si­ne tril­yon­lar öden­me­si­ne evet dedi, halka şi­kâ­yet et­ti­ği­niz mec­lis!
   Dilin al­tın­da­ki bakla “ar­sa­la­rı sat­tır­ma­dı­lar” ola­bi­lir mi?
   İnsaf ki insaf! 
   Bu­yu­run yayayım: 
   Ku­ru­me­şe’de için­de me­zar­lar bu­lu­nan ara­zi­nin sa­tı­şı­na evet de­nil­di. De­niz­köy’de, İhsa­ni­ye’de, Küçük Ka­ra­su’da, Da­rı­ça­yı­rı’nda ve daha pek çok ma­hal­le­de sa­tıl­ma­dık ne arsa kaldı ne köy ko­na­ğı; ne de belde be­le­di­ye­le­ri­nin koca koca bi­na­la­rı... Hepsi bu mec­li­sin al­dı­ğı ka­rar­la elden çıkarıldı.
   Sadece bunlar değil belediye kasasına giren paralar.
   Örneğin; Ahmet Genç döneminde kanalizasyon arıtma tesisi için satın alınan arsa, 1,5 yıl önce Karayolları tarafından kamulaştırıldı. Belediye kasasına bu satıştan gelen para 12 milyon lira. (trilyon) Ne oldu bu para, hesabı verildi mi?
   Ne zaman ki mec­lis, yö­ne­ti­min ken­di­si­ni hiçe say­dı­ğı­nı fark etti… Ne zaman ki elde kalan son bir­kaç arsa kı­rın­tı­sı­nın sa­tı­şı­na onay ver­me­di, kı­ya­met koptu…
   İşte, “beni ça­lış­tır­ma­dı­lar” ba­ha­ne­si bu iki bi­le­me­di­niz üç adet ar­sa­nın sa­tı­şı­na onay çık­ma­dı­ğı için­dir. 
   Tut­maz!
   Bana göre son 10 yılın özeti şudur:
-2025 yı­lı­na kadar her ay bir trilyona yakın borç taksidi ödeyecek olan, ma­aş­la­rı bile karşılayacak parası kalmayan bir be­le­di­ye…
-Ne­po­tiz­min (ak­ra­ba ve eş dost ka­yır­ma­cı­lı­ğı) tavan yap­tı­ğı bir dönem…
-Be­le­di­ye kay­nak­la­rıy­la bi­ri­le­ri­nin ihya edil­me­si…
-Başta tra­fik ve sahil dü­zen­le­me­si olmak üzere temel so­run­la­rın çö­züm­süz kal­ma­sı…
   İlçe ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­la­yan fes­ti­val, şen­lik ve tu­rizm fu­ar­la­rı­na ka­tı­lım­la­rın adım adım unut­tu­rul­ma­sı…
***
Kra­lın unut­tu­ğu söz
   Kral, don­du­ru­cu bir kış mev­si­mi ge­ce­si­nin so­ğu­ğun­da nöbet tutan bir mu­ha­fı­za sor­muş: 
   “-Üşü­mü­yor musun?” 
   Mu­ha­fız; “-Ben alı­şı­ğım kra­lım” kar­şı­lı­ğı­nı ver­miş.
   Kral;
“-Ol­sun sana sıcak tu­ta­cak el­bi­se ge­tir­me­le­ri­ni em­re­de­ce­ğim” demiş ve git­miş… 
   Ancak emri ver­me­yi unut­muş...
   Er­te­si gün du­va­rın ya­nın­da mu­ha­fı­zın so­ğuk­tan don­muş ce­se­di­ni bul­muş­lar ama mu­ha­fız du­va­ra bir şey­ler ka­ra­la­mış. Du­var­da şun­lar ya­zı­lıy­mış:
   "-Kra­lım, so­ğu­ğa alış­kın­dım, fakat senin sıcak el­bi­se va­adin beni öl­dür­dü!”
   Kıs­sa­dan hisse…
   Ka­ra­su halkı im­kân­lar öl­çü­sün­de ya­pı­lan hiz­met­le­re ey­val­lah de­me­si­ni bilir. Ama söz verip de yapmayanı unutmaz.
   Türlü va­at­ler­le in­san­la­rı bir umuda bağ­la­yıp im­ti­han et­me­ye kal­kar­sa­nız o insan bek­le­til­dik­çe de­ği­şir. Ar­dın­dan hak­kı­nız­da ona­rıl­ma­sı im­kân­sız olum­suz dü­şün­ce­ler akıl­lar­da yer eder.
   Önce umut ölür.
   Ar­dın­dan sevgi, saygı, güven ölür...   Dost­luk ölür, mu­hab­bet ölür!
   Bunları şunun için yaz­dım.
   10 yıl­dır Ka­ra­su­lu­lar türlü va­at­ler­le oya­lan­dı. Şimdi ba­kı­yo­ruz bul­var, üze­rin­de ‘Ye­ni­den baş­lı­yo­ruz’ slo­ga­nı ya­zıl­mış afiş­ler­le süs­len­di. 
   Na­fi­le ça­ba­dır. 
   Çünkü 10 yıl­dır çı­kar­cı çev­re­nin ta­lep­le­ri dı­şın­da ve­ri­len hiç­bir söz ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di.
   Sa­de­ce sırt­lar sı­vaz­la­nıp ku­lak­la­ra sa­mi­mi­yet­siz söz­ler fı­sıl­dan­dı.
   Kı­sa­ca­sı artık umut öldü. 
   Seçim ön­ce­si gös­te­ri­len ilgi kim­se­yi al­dat­ma­sın. 
   Saygı de­ğil­dir; sevgi, güven, dost­luk ve mu­hab­bet hiç de­ğil­dir.
   Sa­de­ce çı­kar­cı­la­rın kof güç­ten ne­ma­lan­ma gi­ri­şi­mi­dir, o kadar!
   Keşke “yeniden başlıyoruz” yerine “kaldığımız yerden devam edeceğiz” deseydiniz!
   Akıldaneleriniz ve ücretsiz ithal (!) danışmanlarınız bu kadarını da mı akıl edemedi!
   Yazık, çok yazık!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 744