SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Gülmek serbest!


   Kamu İhale Ka­nu­nu’na (KİK) göre ya­pı­lan iha­le­ler her­ke­se açık­tır. ‘Kıran kı­ra­na’ de­yi­mi de bu tür iha­le­ler ne­de­niy­le di­li­mi­ze yer­leş­miş ola­bi­lir. Dev­let ya­pı­la­cak işin kaça mal ola­ca­ğı­nı her yıl için ha­zır­la­nan ve ilan edi­len ‘Ba­yın­dır­lık Birim Fi­yat­la­rı’ lis­te­si­ni esas ala­rak he­sap­lar. Mü­te­ah­hit fir­ma­lar da iha­le­yi ka­za­na­bil­mek için fiyat kı­rar­lar. 
   So­nuç­ta en çok fiyat kıran iha­le­yi alır.
Bir başka ihale yön­te­mi KİK’in 21/b mad­de­sin­de­ki ‘davet’ usu­lü­dür. Yasa bu mad­de­nin hangi hal­ler­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı açık­ça be­lirt­miş, şöyle: 
   “Doğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, can ve mal kaybı teh­li­ke­si gibi ani ve bek­len­me­yen veya idare ta­ra­fın­dan ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne iha­le­nin acele ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı.”
   Son yıl­lar­da de­va­sa öl­çek­li on­lar­ca dev­let yolu, bu ta­nı­ma gir­me­di­ği halde gi­ri­yor­muş gibi davet edi­len fir­ma­la­ra ve­ril­di.
Örnek; 2017’nin ilk beş ayın­da 15 dev­let yolu belli sa­yı­da­ki fir­ma­la­ra res­men ve­ril­miş du­rum­da. Top­lam ihale be­de­li 4.6 mil­yar TL. (4.6 kat­ril­yon)
   Bu iha­le­le­rin ya­rı­sın­dan ço­ğu­nu alan firma çok ta­nı­dık. Ha­tır­la­dı­nız siz onu… Hani te­le­fon­da ar­ka­da­şı­na “Bu mil­le­tin a..na ku­ya­ca­ğuz, merak etme” diyen Tür­ki­ye’nin en mak­bul mü­te­ah­hi­di Cen­giz’den baş­ka­sı değil!
   Dep­rem yok, sal­gın yok, afet yok.
   Sa­de­ce 21/b gibi ad­re­se tes­lim yön­te­mi var!
NE­RE­DEN Mİ ÇIKTI?
   “Şimdi bu ne­re­den çıktı?” diye so­ran­lar ola­bi­lir; söy­le­ye­yim:
   Hani şu 46 mil­yon TL’lik borç­lan­ma­ya pa­ra­lel ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin iha­le­si var ya… İşte o ihale de 21/b kul­la­nı­la­rak davet usulü ya­pıl­dı.
   Dep­rem, sal­gın, afet var­mış gibi…
   Hem de Ba­yın­dır­lık Birim Fi­yat­la­rı hiçe sa­yı­la­rak…
   Basit bir örnek: Liman ay­dın­lat­ma­sın­da kul­la­nı­lan 35 met­re­lik bir di­re­ğe öde­nen para sa­de­ce 21 bin TL. Be­le­di­ye­nin yap­tır­dı­ğı aynı ni­te­lik­te­ki 25 met­re­lik bir di­re­ğe öde­nen para 98 bin artı KDV. Yani beş ka­tın­dan fazla! Üç saha, 12 direk ve öde­nen fazla para 1 mil­yon (tril­yon) TL’ye yakın… 
   Şimdi ba­kı­yo­ruz, ya­pı­lan iş­le­rin ge­çi­ci ka­bu­lü için ku­ru­lan ko­mis­yo­nun iki üyesi ‘Bu ra­po­ra imza ata­ma­yız’ de­dik­le­ri için önce ko­mis­yon­dan uzak­laş­tı­rı­lı­yor, ar­dın­dan İmar Mü­dür­lü­ğü’ndeki gö­rev­le­rin­den alı­nıp as­falt şan­ti­ye­si­ne sür­gün edi­li­yor. 
   Belediye nasıl olduysa ilk kez bir açıklama göndermiş ki, evlere şenlik: “Bu bir rotasyon ve böylece personelin motivasyonunu artırıyoruz!”
Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, va­tan­daş­lar bu re­za­le­ti tepki koy­ma­dan iz­li­yor!
   Ben bu açıklamaya sadece gülerim. Ancak motivasyonlarının artırıldığı iddia edilen iki personelin gülmediğine adım gibi eminim!

Ba­ba­yi­ğit­lik zor za­na­at!
   Tür­ki­ye’de yerli oto­mo­bil üre­tecek ba­ba­yi­ğit ara­nı­yor ya, biz de işin dün­ya­da­ki ge­li­şim ta­ri­hi­ne bir göz ata­lım is­te­dik.
   Pet­rol­le ça­lı­şan ilk oto­mo­bil 1888 ta­ri­hin­de Al­man­ya’da Kari Benz ta­ra­fın­dan üre­til­di. As­lın­da Benz, ilk kul­la­nı­la­bi­lir oto­mo­bil mo­de­li­ni 1885’te yap­mış­tı, ancak ka­yıt­la­ra geçen ilk satış 16 Mart 1888’de Pa­ris­li Emeli Ro­gers adlı bi­ri­ne ya­pıl­dı . 
   2 bey­gir gü­cün­de bir si­lin­dir­li, üç te­ker­lek­li, iki ki­şi­lik olan bu oto­mo­bil dört koli içine ko­nu­la­rak Paris’e gön­de­ril­di. Satın alan Ro­gers, oto­mo­bi­lin par­ça­la­rı­nı bir türlü bir­leş­ti­re­me­yin­ce Pan­hard et Le­vas­sor fab­ri­ka­sı­na gitti ve ora­da­ki mü­hen­dis­le­re da­nış­tı, yine ol­ma­dı! 
   Ro­gers Mayıs ayına kadar monte edi­le­me­den bek­le­di ve so­nun­da Benz’in Paris’e yap­tı­ğı bir zi­ya­ret sı­ra­sın­da sorun çö­zü­le­bil­di.
   Dört te­ker­lek­li ara­ba­ya ge-çiş ise 1893 ta­rih­li­dir.
   Do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye kendi o-to­mo­bi­li­ni yap­ma­da 132 yıl ge­cik­miş de­ni­le­bi­lir.
   Van minit! O kadar da değil!
   16 Ha­zi­ran 1961 günü dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Cemal Gür­sel, Es­ki­şe­hir De­mir­yo­lu Fab­ri­ka­sı Cer atöl­ye­sin­de ça­lı­şan 20 kadar mü­hen­dis­le An­ka­ra’da bir top­lan­tı yaptı. Gür­sel on­lar­dan or­du­nun binek araba ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek üzere yerli oto­mo­bil ti­pi­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni is­te­di.
   Bu iş için 1 mil­yon 400 bin lira öde­nek ay­rıl­dı. 
   Ekip 4,5 aylık bir ça­lış­may­la oto­mo­bi­li yaptı.
   Gür­sel Paşa 29 Ekim 1961 günü An­ka­ra’ya ge­ti­ri­len iki ara­ba­dan bi­ri­ne binip Anıt­ka­bir’e gi­der­ken motor ök­sü­re­rek stop etti. Te­laş­tan de­po­ya ye­ter­li ben­zin dol­du­rul­ma­mış­tı!
   Aynı yıl­lar­da Güney Kore “Oto­mo­bil En­düst­ri­si Teş­vik Po­li­ti­ka­sı” prog­ra­mı­nı uy­gu­la­ma­ya koydu. 
   Bu çer­çe­ve­de tüm ya­ban­cı fir­ma­la­ra ül­ke­de oto­mo­bil üre­tim ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Amaç­la­rı­nı da “Bebek En­düst­ri­si­ni Ko­ru­ma” ola­rak açık­la­dı­lar. Teş­vik pa­ket­le­ri­nin yanı sıra iç ta­le­bin yal­nız­ca yerli üre­tim ile kar­şı­lan­ma­sı­nı he­def­le­yip it­ha­la­ta yük­sek vergi koy­du­lar.
   Bu gün Güney Kore’nin Ulsan şeh­rin­de­ki Hyun­dai, dün­ya­nın en büyük oto­mo­bil fab­ri­ka­sı un­va­nı­na sa­hip­se, 1960’larda alı­nan o ka­ra­rın ödün ve­ril­me­den uy­gu­lan­ma­sı sa­ye­sin­de­dir.
   Biz yine ken­di­mi­ze dö­ne­lim ve so­ra­lım:
   “Tür­ki­ye yüzde yüz yerli oto­mo­bil ya­pa­bi­lir mi?”
   İşten an­la­yan­lar bu so­ru­yu “ya­pa­ma­yız” diye ya­nıt­la­yıp “şu anda hiç­bir ül­ke­de yüzde yüz yerli üre­tim oto­mo­bil yok­tur” diye ek­li­yor­lar.
   Hyun­dai, Ge­ne­sis adlı ara­cı­nı 2003 yı­lın­da plan­la­ma­ya baş­la­dı. Gövde di­zay­nı üç yıl, aracı ge­liş­tir­me aşa­ma­sı 23 ay sürdü ve 500 mil­yon do­lar­dan faz­la­ya mal oldu. Seri üre­ti­me geç­me­den önce Ge­ne­sis, 800 bin mil­lik gü­ven­lik tes­tin­den geçti. Pi­ya­sa­ya 2008’de çıktı.
   Ger­çek şu ki, dün­ya­ya sa­tı­şa su­nu­la­bi­lecek yeni bir marka ya­ra­tıp pi­ya­sa­ya sı­fır­dan yeni bir araç çı­kar­ma­nın ma­li­ye­ti mil­yar­lar­ca do­la­rı­dır.
   Gü­nü­müz oto­mo­bil­le­ri dün­ya­nın her ye­rin­de mon­taj­dır.  Araç­lar fab­ri­ka­lar­da, de­ği­şik yer­ler­de ya­pı­lan bin bir parça bir araya ge­ti­ri­le­rek imal edi­li­yor. Bu iş cep te­le­fon­la­rı ve bil­gi­sa­yar­lar için de böy­le­dir.
   Ay­rı­ca Tür­ki­ye’de ne bu işe ya­tı­rım ya­pa­cak kadar ser­ma­ye­si olan işa­da­mı, ne de ulus­lar arası satış ağı yok­tur.
   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ya­pı­la­ma­ya­cak işle gün­dem ya­rat­tı.
   Ben de yerel konu bu­la­ma­dım, bunu yaz­dım; fena mı!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 736