SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Hafız Prof. Dr. yetiştireceğiz!

Hafız Prof. Dr. yetiştireceğiz!


         
   Bazı çev­re­le­rin bu ya­zı­ya tepki gös­te­re­ce­ği­ni bile bile yine de ya­zı­yo­rum. 
   Sa­kar­ya İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile İl Müf­tü­lü­ğü geç­ti­ği­miz yıl ara­la­rın­da im­za­la­dık­la­rı bir pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de plan­la­nan “Hafız Ye­tiş­tir­me ve Aka­de­mik Ba­şa­rı­yı Des­tek­le­me Pro­je­si­’ni” uy­gu­la­ma­ya koy­muş­lar.
   Amaç şöyle özet­len­miş:
“Fenni ilim­ler­le bir­lik­te ma­ne­vi yön­den ge­liş­miş ne­sil­ler ye­tiş­ti­ril­mek.”
   Bir de pilot okul se­çil­miş: Ada­pa­za­rı İmam Hatip Or­ta­oku­lu…
Kur’an-ı Ke­rim-i ez­ber­le­miş, onun me­saj­la­rı­nı almış ya­rı­nın yö­ne­ti­ci­le­ri­ni, mi­mar­la­rı­nı, mü­hen­dis­le­ri­ni, sos­yo­log­la­rı­nı, eği­tim­ci­le­ri­ni, fenni ilim­ler­le bir­lik­te, ma­ne­vi il­mi­ni almış iki yönü ge­liş­miş ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek için iz­le­nen yol nedir, ba­ka­lım:
   Ada­pa­za­rı, Eren­ler, Ser­di­van ve Ari­fi­ye il­çe­le­rin­de il­ko­kul 4. sı­nıf­ta oku­yan erkek öğ­ren­ci­ler­den kendi okul­la­rı­na baş­vu­ru­da bu­lu­nan­lar Mayıs ayın­da ya­zı­lı sı­na­va alın­mış. Sı­nav­da ilk 150´ye gi­ren­ler mü­la­kat­la 50’ye dü­şü­rül­müş. Bun­lar ön­ce­ki ta­til­de açı­lan yaz Kuran kurs­la­rı­na ka­tıl­mış. 2015-2016 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da pilot okula alı­nıp iki ayrı sı­nı­fa bö­lün­müş.
   Müdür ve Müftü Bey­le­rin ortak açık­la­ma­sı­na göre uy­gu­la­ma dört yıl sü­recek.
   Bu­ra­ya kadar özet­le­di­ğim bölüm geç­ti­ği­miz yıla ait.
Sayı 180`e çıktı
   Yerel ba­sın­dan öğ­ren­di­ği­miz ka­da­rıy­la bu yıl öğ­ren­ci sa­yı­sı 180’e yük­sel­miş. Ha­fız­lık öğ­ren­ci­le­ri hafta içi nor­mal ders prog­ra­mı­nı iz­le­yecek, hafta son­la­rı kurs­ta Kur’an ez­ber­le­yecek.
   İnter­net­ten araş­tır­dım; Sa­kar­ya’da uy­gu­la­nan prog­ra­mın ben­ze­ri Sivas, Çorum, Konya, Os­ma­ni­ye, Düzce ve Bolu Ge­re­de’de var. 
   Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Milli Eği­tim Temel Ka­nu­nu’nda bu şe­kil­de bir eği­ti­min ta­ri­fi yok. Do­la­yı­sıy­la yö­net­me­li­ği de yok. Ancak ba­kan­lı­ğın bu tür prog­ram­la­ra des­tek ver­di­ği­ni be­lir­ten açık­la­ma­lar var.
Hafız ne demek?
   Yine in­ter­net­ten bak­tım…
   Arap­ça`da hafız "Ko­ru­yan, ez­ber­le­yen" demek. İslam ge­le­ne­ğin­de, Kur`an-ı Kerim`in ta­ma­mı­nı ez­be­re bilen ki­şi­ye Hâfız de­ni­yor. İslam inan­cı­nın te­me­li olan Kur`an-ı Kerim`i ez­be­re bil­mek, ilk dö­nem­ler­den beri önem­li bir ay­rı­ca­lık sa­yıl­mış ve top­lum­da saygı do­ğur­muş. 
   Ancak ha­fı­zın ez­be­ri­ni unut­ma­sı günah sa­yı­lı­yor. Ör­ne­ğin; ha­fız­lı­ğı mu­ha­fa­za et­me­nin so­rum­lu­lu­ğu Haz­re­ti Mu­ham­med’in Mirac’da gör­dük­le­riy­le şöyle açık­la­nı­yor:
“Ca­mi­ler­den bir çöp par­ça­sı­nı al­ma­nın se­va­bı kadar bir sevap, Kur’an-ı Kerim’den bir ayet ez­ber­le­yip unu­tan in­sa­nın gü­na­hı kadar bir günah gör­me­dim.”
   İnter­net­te­ki bil­gi­ler­le ye­tin­me­yip il­çe­miz­de ta­nı­dı­ğım ila­hi­yat­çı­la­ra sor­dum.
   Ha­fız­la­rın ez­be­ri­ni unut­ma­sı­nın büyük günah ol­du­ğu ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği var.
   Diğer ta­raf­tan, ila­hi­yat­çı­la­rın ha­fız­lık kur­suy­la okul müf­re­da­tı­nın bir­lik­te yü­rü­yüp yü­rü­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da kuş­ku­la­rı var.
   Ha­fız­lık eği­ti­mi, tamam…
   Aka­de­mik eği­tim, ona da itirazımız yok...
   İyi de bu ikisi bir arada nasıl yü­rü­yecek?
   Aka­de­mik eği­tim de­di­ği­niz orta bir­den baş­la­mı­yor ki!
   Siz temel eği­ti­min ilk dört yı­lın­da yetenekleriyle öne çıkan öğ­ren­ci­le­ri alıp İmam Hatip or­ta­okul­la­rı­na kay­det­ti­ri­yor­su­nuz. Ora­da­ki ders­le­ri­nin yü­kü­ne bir de hafta sonu kurs­la­rıy­la Kur’an-ı Kerim ez­be­ri­ni ko­yu­yor­su­nuz.
   Ko­nuş­tu­ğum ila­hi­yat­çı­lar ha­fız­lık için ara­lık­sız sekiz aylık bir eği­tim ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar. Or­ta­okul ile bir­lik­te ezber dersi bir arada yü­rü­tül­dü­ğün­de en az iki yıl­lık bir süre ge­re­ki­yor. Belki de üç yıl…
   Önü­nü­ze fen bi­lim­le­ri­ni amaç ola­rak ko­yu­yor­su­nuz… 
(ki öğ­ren­ci­ler dok­tor, ec­za­cı, yer bi­lim­ci, mimar, mü­hen­dis, elekt­ro­nik­çi, subay, ast­ro­not, pilot, si­ya­set bi­lim­ci, dış po­li­ti­ka uz­ma­nı, yük­sek bü­rok­rat, ik­ti­sat bi­lin­ci­si ola­rak ye­tiş­sin) 
   Aynı zaman di­li­min­de de Kur’an’ı Kerim’i hiç­bir zaman unut­ma­ya­ca­ğı şe­kil­de ve düz­gün bi­çim­de öğ­ren­sin is­ti­yor­su­nuz.
Da­nış­tı­ğım ila­hi­yat­çı­lar “Bu iş yü­rü­mez. İki amaç­tan biri çöker” tah­mi­ni­ni, hem de kuv­vet­li­ce vur­gu­lu­yor­lar.
   Ha­fız­lık­sa, va­iz­lik­se, cami imam­lı­ğıy­sa, müf­tü­lük­se; işte İmam Ha­tip­ler ve İla­hi­yat Fa­kül­te­le­ri, kurslar...
   Bun­la­rın dı­şın­da bir başka mes­le­ği se­çen­le­re dini bil­gi­ler ver­mek ve ahlak ku­ral­la­rı­nı be­nim­set­mek­se amaç, temel eği­tim­den aka­de­mik öğ­re­ti­min baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te­ye ge­çi­şe kadar tüm okul­lar­da bu ders­ler oku­tu­lu­yor.
İnovasyon
   Tür­ki­ye’nin ileri tek­no­lo­ji ge­rek­ti­ren üre­ti­mi­ni ar­tır­ma­sı ve ih­ra­ca­tı­nı ar­tı­ra­rak zen­gin­leş­me­si gerek.
   Ya­ban­cı­nın yap­tı­ğı uçağa değil kendi yap­tı­ğı­mız uçağa bin­me­li­yiz.
   Aynı hedef oto­mo­bil­de, ge­mi­de, savaş sa­na­yi­in­de, bil­gi­sa­yar üre­ti­min­de ge­çer­li.
   2016 Tem­muz ayı iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye’de 76 mil­yon cep te­le­fo­nu kul­la­nıl­mak­ta. Bun­la­rın çoğu akıl­lı te­le­fon de­di­ği­miz ci­haz­lar. Tümü dı­şa­rı­dan ithal…
   İleri tek­no­lo­ji ge­rek­ti­ren yerli üre­tim için ba­şa­rı­lı ço­cuk­la­rı­mı­zı se­çe­rek fen li­se­le­ri­ne yön­len­dir­me­miz ge­rek­mi­yor mu?
   Peki biz ne ya­pı­yo­ruz?
   İmam Hatip okul­la­rı­nın sa­yı­sı­nı ar­tır­ma ya­rı­şın­da­yız. 2014-2015 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da İmam Hatip Li­se­si sa­yı­sı 1017’ye ulaş­tı. Buna kar­şı­lık Fen Li­se­si sa­yı­sı 82…
   Bakın, Tür­ki­ye’deki eği­tim çı­ta­sı­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu an­la­mak için eli­miz­de­ki en gü­ven­li veri OECD ve Dünya Ban­ka­sı’nın dü­zen­le­di­ği sı­nav­la­rın so­nuç­la­rı. 
   Bun­lar­dan biri PİSA sı­nav­la­rı ve bizim ço­cuk­la­rı­mız ma­te­ma­tik, fen bi­lim­le­ri ve oku­du­ğu­nu an­la­ma­da dün­ya­da ilk 40 ara­sın­da yok!
   Eko­no­mik bü­yük­lük ola­rak dün­ya­da ilk 20’deyiz (G20), ama ço­cuk­la­rı­mız eği­tim­de ilk 40’ta yok.
   Milli ge­li­ri­miz ise son 9 yıl­dır ye­rin­de sa­yı­yor. Orta Gelir Tu­za­ğı de­ni­yor buna…
   Katma de­ğe­ri yük­sek üre­ti­me geç­me­dik­ten sonra bu tu­za­ğa ta­kı­lıp kal­ma­ya devam ede­riz.
   Nasıl ge­çe­ce­ğiz katma de­ğe­ri yük­sek üre­ti­me peki? Bütün orta de­re­ce­li okul­la­rı İmam Ha­ti­be dö­nüş­tü­re­rek mi?
   Her fır­sat­ta gö­rüş­le­rin­den ör­nek­ler ver­di­ğim New York Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Sel­çuk Şirin şöyle diyor:
   “Kişi başı ge­li­ri­ni­zi in­şa­at ya­pa­rak, yol ya­pa­rak, fın­dık ve ham­mad­de pa­zar­la­ya­rak 10 bin dolara ge­tirebi­lir­si­niz. Ancak 10 bin do­lar­dan 20 bin do­la­ra ham­mad­de sa­ta­rak, in­şa­at ya­pa­rak ge­le­mez­si­niz. Bu hedef için yap­tı­ğı­nız her işte katma değer gerekli. Katma değer akıl, fikir, zeka, ta­sa­rım ve hayal et­mek­le olur. Örnek; Uber diye bir ya­zı­lım var. Biri hayal etmiş. Bir ta­raf­ta aracı olan­lar var, diğer ta­raf­ta tak­si­ye ih­ti­ya­cı olan­lar. Uber ya­zı­lı­mı bu iki­si­ni bu­luş­tu­ru­yor. Or­ta­da filo yok, şoför yok. Bu ya­zı­lım fir­ma­sı­nın pi­ya­sa de­ğe­ri 50 küsur mil­yar dolar. 10 tane THY edi­yor. Aynı şe­kil­de 52 ça­lı­şa­nın kur­du­ğu What­sApp isim­li ya­zı­lım 18 mil­yar dolar de­ğe­rin­de. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ku­rul­muş en büyük mar­ka­lar THY, TÜP­RAŞ, TPAO dahil 5 şir­ket bir What­sApp et­mi­yor.”
   Evet, eller ne ya­pı­yo­ruz biz hangi ha­va­la­rı ça­lı­yo­ruz!
   Allah aş­kı­na so­ru­yo­rum; İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü bu ger­çek­le­ri bil­mi­yor mu da Sa­kar­ya’da ‘Ha­fız­lık Okulu’ pa­zar­lı­yor!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 883