• Ana Sayfa
  • »
  • Hafız Prof. Dr. yetiştireceğiz!

Hafız Prof. Dr. yetiştireceğiz!


         
   Bazı çev­re­le­rin bu ya­zı­ya tepki gös­te­re­ce­ği­ni bile bile yine de ya­zı­yo­rum. 
   Sa­kar­ya İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile İl Müf­tü­lü­ğü geç­ti­ği­miz yıl ara­la­rın­da im­za­la­dık­la­rı bir pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de plan­la­nan “Hafız Ye­tiş­tir­me ve Aka­de­mik Ba­şa­rı­yı Des­tek­le­me Pro­je­si­’ni” uy­gu­la­ma­ya koy­muş­lar.
   Amaç şöyle özet­len­miş:
“Fenni ilim­ler­le bir­lik­te ma­ne­vi yön­den ge­liş­miş ne­sil­ler ye­tiş­ti­ril­mek.”
   Bir de pilot okul se­çil­miş: Ada­pa­za­rı İmam Hatip Or­ta­oku­lu…
Kur’an-ı Ke­rim-i ez­ber­le­miş, onun me­saj­la­rı­nı almış ya­rı­nın yö­ne­ti­ci­le­ri­ni, mi­mar­la­rı­nı, mü­hen­dis­le­ri­ni, sos­yo­log­la­rı­nı, eği­tim­ci­le­ri­ni, fenni ilim­ler­le bir­lik­te, ma­ne­vi il­mi­ni almış iki yönü ge­liş­miş ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek için iz­le­nen yol nedir, ba­ka­lım:
   Ada­pa­za­rı, Eren­ler, Ser­di­van ve Ari­fi­ye il­çe­le­rin­de il­ko­kul 4. sı­nıf­ta oku­yan erkek öğ­ren­ci­ler­den kendi okul­la­rı­na baş­vu­ru­da bu­lu­nan­lar Mayıs ayın­da ya­zı­lı sı­na­va alın­mış. Sı­nav­da ilk 150´ye gi­ren­ler mü­la­kat­la 50’ye dü­şü­rül­müş. Bun­lar ön­ce­ki ta­til­de açı­lan yaz Kuran kurs­la­rı­na ka­tıl­mış. 2015-2016 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da pilot okula alı­nıp iki ayrı sı­nı­fa bö­lün­müş.
   Müdür ve Müftü Bey­le­rin ortak açık­la­ma­sı­na göre uy­gu­la­ma dört yıl sü­recek.
   Bu­ra­ya kadar özet­le­di­ğim bölüm geç­ti­ği­miz yıla ait.
Sayı 180`e çıktı
   Yerel ba­sın­dan öğ­ren­di­ği­miz ka­da­rıy­la bu yıl öğ­ren­ci sa­yı­sı 180’e yük­sel­miş. Ha­fız­lık öğ­ren­ci­le­ri hafta içi nor­mal ders prog­ra­mı­nı iz­le­yecek, hafta son­la­rı kurs­ta Kur’an ez­ber­le­yecek.
   İnter­net­ten araş­tır­dım; Sa­kar­ya’da uy­gu­la­nan prog­ra­mın ben­ze­ri Sivas, Çorum, Konya, Os­ma­ni­ye, Düzce ve Bolu Ge­re­de’de var. 
   Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Milli Eği­tim Temel Ka­nu­nu’nda bu şe­kil­de bir eği­ti­min ta­ri­fi yok. Do­la­yı­sıy­la yö­net­me­li­ği de yok. Ancak ba­kan­lı­ğın bu tür prog­ram­la­ra des­tek ver­di­ği­ni be­lir­ten açık­la­ma­lar var.
Hafız ne demek?
   Yine in­ter­net­ten bak­tım…
   Arap­ça`da hafız "Ko­ru­yan, ez­ber­le­yen" demek. İslam ge­le­ne­ğin­de, Kur`an-ı Kerim`in ta­ma­mı­nı ez­be­re bilen ki­şi­ye Hâfız de­ni­yor. İslam inan­cı­nın te­me­li olan Kur`an-ı Kerim`i ez­be­re bil­mek, ilk dö­nem­ler­den beri önem­li bir ay­rı­ca­lık sa­yıl­mış ve top­lum­da saygı do­ğur­muş. 
   Ancak ha­fı­zın ez­be­ri­ni unut­ma­sı günah sa­yı­lı­yor. Ör­ne­ğin; ha­fız­lı­ğı mu­ha­fa­za et­me­nin so­rum­lu­lu­ğu Haz­re­ti Mu­ham­med’in Mirac’da gör­dük­le­riy­le şöyle açık­la­nı­yor:
“Ca­mi­ler­den bir çöp par­ça­sı­nı al­ma­nın se­va­bı kadar bir sevap, Kur’an-ı Kerim’den bir ayet ez­ber­le­yip unu­tan in­sa­nın gü­na­hı kadar bir günah gör­me­dim.”
   İnter­net­te­ki bil­gi­ler­le ye­tin­me­yip il­çe­miz­de ta­nı­dı­ğım ila­hi­yat­çı­la­ra sor­dum.
   Ha­fız­la­rın ez­be­ri­ni unut­ma­sı­nın büyük günah ol­du­ğu ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği var.
   Diğer ta­raf­tan, ila­hi­yat­çı­la­rın ha­fız­lık kur­suy­la okul müf­re­da­tı­nın bir­lik­te yü­rü­yüp yü­rü­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da kuş­ku­la­rı var.
   Ha­fız­lık eği­ti­mi, tamam…
   Aka­de­mik eği­tim, ona da itirazımız yok...
   İyi de bu ikisi bir arada nasıl yü­rü­yecek?
   Aka­de­mik eği­tim de­di­ği­niz orta bir­den baş­la­mı­yor ki!
   Siz temel eği­ti­min ilk dört yı­lın­da yetenekleriyle öne çıkan öğ­ren­ci­le­ri alıp İmam Hatip or­ta­okul­la­rı­na kay­det­ti­ri­yor­su­nuz. Ora­da­ki ders­le­ri­nin yü­kü­ne bir de hafta sonu kurs­la­rıy­la Kur’an-ı Kerim ez­be­ri­ni ko­yu­yor­su­nuz.
   Ko­nuş­tu­ğum ila­hi­yat­çı­lar ha­fız­lık için ara­lık­sız sekiz aylık bir eği­tim ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar. Or­ta­okul ile bir­lik­te ezber dersi bir arada yü­rü­tül­dü­ğün­de en az iki yıl­lık bir süre ge­re­ki­yor. Belki de üç yıl…
   Önü­nü­ze fen bi­lim­le­ri­ni amaç ola­rak ko­yu­yor­su­nuz… 
(ki öğ­ren­ci­ler dok­tor, ec­za­cı, yer bi­lim­ci, mimar, mü­hen­dis, elekt­ro­nik­çi, subay, ast­ro­not, pilot, si­ya­set bi­lim­ci, dış po­li­ti­ka uz­ma­nı, yük­sek bü­rok­rat, ik­ti­sat bi­lin­ci­si ola­rak ye­tiş­sin) 
   Aynı zaman di­li­min­de de Kur’an’ı Kerim’i hiç­bir zaman unut­ma­ya­ca­ğı şe­kil­de ve düz­gün bi­çim­de öğ­ren­sin is­ti­yor­su­nuz.
Da­nış­tı­ğım ila­hi­yat­çı­lar “Bu iş yü­rü­mez. İki amaç­tan biri çöker” tah­mi­ni­ni, hem de kuv­vet­li­ce vur­gu­lu­yor­lar.
   Ha­fız­lık­sa, va­iz­lik­se, cami imam­lı­ğıy­sa, müf­tü­lük­se; işte İmam Ha­tip­ler ve İla­hi­yat Fa­kül­te­le­ri, kurslar...
   Bun­la­rın dı­şın­da bir başka mes­le­ği se­çen­le­re dini bil­gi­ler ver­mek ve ahlak ku­ral­la­rı­nı be­nim­set­mek­se amaç, temel eği­tim­den aka­de­mik öğ­re­ti­min baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te­ye ge­çi­şe kadar tüm okul­lar­da bu ders­ler oku­tu­lu­yor.
İnovasyon
   Tür­ki­ye’nin ileri tek­no­lo­ji ge­rek­ti­ren üre­ti­mi­ni ar­tır­ma­sı ve ih­ra­ca­tı­nı ar­tı­ra­rak zen­gin­leş­me­si gerek.
   Ya­ban­cı­nın yap­tı­ğı uçağa değil kendi yap­tı­ğı­mız uçağa bin­me­li­yiz.
   Aynı hedef oto­mo­bil­de, ge­mi­de, savaş sa­na­yi­in­de, bil­gi­sa­yar üre­ti­min­de ge­çer­li.
   2016 Tem­muz ayı iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye’de 76 mil­yon cep te­le­fo­nu kul­la­nıl­mak­ta. Bun­la­rın çoğu akıl­lı te­le­fon de­di­ği­miz ci­haz­lar. Tümü dı­şa­rı­dan ithal…
   İleri tek­no­lo­ji ge­rek­ti­ren yerli üre­tim için ba­şa­rı­lı ço­cuk­la­rı­mı­zı se­çe­rek fen li­se­le­ri­ne yön­len­dir­me­miz ge­rek­mi­yor mu?
   Peki biz ne ya­pı­yo­ruz?
   İmam Hatip okul­la­rı­nın sa­yı­sı­nı ar­tır­ma ya­rı­şın­da­yız. 2014-2015 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da İmam Hatip Li­se­si sa­yı­sı 1017’ye ulaş­tı. Buna kar­şı­lık Fen Li­se­si sa­yı­sı 82…
   Bakın, Tür­ki­ye’deki eği­tim çı­ta­sı­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu an­la­mak için eli­miz­de­ki en gü­ven­li veri OECD ve Dünya Ban­ka­sı’nın dü­zen­le­di­ği sı­nav­la­rın so­nuç­la­rı. 
   Bun­lar­dan biri PİSA sı­nav­la­rı ve bizim ço­cuk­la­rı­mız ma­te­ma­tik, fen bi­lim­le­ri ve oku­du­ğu­nu an­la­ma­da dün­ya­da ilk 40 ara­sın­da yok!
   Eko­no­mik bü­yük­lük ola­rak dün­ya­da ilk 20’deyiz (G20), ama ço­cuk­la­rı­mız eği­tim­de ilk 40’ta yok.
   Milli ge­li­ri­miz ise son 9 yıl­dır ye­rin­de sa­yı­yor. Orta Gelir Tu­za­ğı de­ni­yor buna…
   Katma de­ğe­ri yük­sek üre­ti­me geç­me­dik­ten sonra bu tu­za­ğa ta­kı­lıp kal­ma­ya devam ede­riz.
   Nasıl ge­çe­ce­ğiz katma de­ğe­ri yük­sek üre­ti­me peki? Bütün orta de­re­ce­li okul­la­rı İmam Ha­ti­be dö­nüş­tü­re­rek mi?
   Her fır­sat­ta gö­rüş­le­rin­den ör­nek­ler ver­di­ğim New York Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Sel­çuk Şirin şöyle diyor:
   “Kişi başı ge­li­ri­ni­zi in­şa­at ya­pa­rak, yol ya­pa­rak, fın­dık ve ham­mad­de pa­zar­la­ya­rak 10 bin dolara ge­tirebi­lir­si­niz. Ancak 10 bin do­lar­dan 20 bin do­la­ra ham­mad­de sa­ta­rak, in­şa­at ya­pa­rak ge­le­mez­si­niz. Bu hedef için yap­tı­ğı­nız her işte katma değer gerekli. Katma değer akıl, fikir, zeka, ta­sa­rım ve hayal et­mek­le olur. Örnek; Uber diye bir ya­zı­lım var. Biri hayal etmiş. Bir ta­raf­ta aracı olan­lar var, diğer ta­raf­ta tak­si­ye ih­ti­ya­cı olan­lar. Uber ya­zı­lı­mı bu iki­si­ni bu­luş­tu­ru­yor. Or­ta­da filo yok, şoför yok. Bu ya­zı­lım fir­ma­sı­nın pi­ya­sa de­ğe­ri 50 küsur mil­yar dolar. 10 tane THY edi­yor. Aynı şe­kil­de 52 ça­lı­şa­nın kur­du­ğu What­sApp isim­li ya­zı­lım 18 mil­yar dolar de­ğe­rin­de. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ku­rul­muş en büyük mar­ka­lar THY, TÜP­RAŞ, TPAO dahil 5 şir­ket bir What­sApp et­mi­yor.”
   Evet, eller ne ya­pı­yo­ruz biz hangi ha­va­la­rı ça­lı­yo­ruz!
   Allah aş­kı­na so­ru­yo­rum; İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü bu ger­çek­le­ri bil­mi­yor mu da Sa­kar­ya’da ‘Ha­fız­lık Okulu’ pa­zar­lı­yor!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 929