SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Hamsi buğulama!


   Oruç, iftar, sahur, iftar topu, hurma, pide, da­vul­cu…
   Tümü Ra­ma­zan ayını çağ­rış­tı­ran söz­cük­ler.
   Bun­lar­dan iftar topu 1800`lü yıl­lar­da yani Os­man­lı dö­ne­mi­ne ait bir ge­le­nek. Arşiv ka­yıt­la­rı­na göre ilk iftar topu 1821 yı­lın­da Ana­do­lu Hi­sa­rı`nda ateş­len­miş. Bunu Ru­me­li Hi­sa­rı iz­le­miş. Ye­di­ku­le sur­la­rın­dan yükselen top sesi 1927`lere denk ge­li­yor.
   20-25 yıl için­de ise iftar topu ge­le­ne­ği, im­pa­ra­tor­lu­ğun her böl­ge­si­ne ya­yıl­mış.  
   Top sa­de­ce if­tar­da değil, imsak vak­tin­de de atı­lı­yor­muş, daha sonra bun­dan vaz­ge­çil­miş.
   İlginç bir not daha düşelim… 
   Os­man­lı İmparatorluğu dö­ne­min­de, top atış­la­rı sı­ra­sın­da ciddi ka­za­lar­da ya­şan­ma­ya baş­lan­dı­ğın­da vefat eden ki­şi­le­rin aile­le­ri­ne, dev­let ta­ra­fın­dan ömür boyu maaş bağ­lan­mış. Anlaşılacağı gibi işin böyle bir vefa bo­yu­tu da var.
   Ar­şiv­ler daha sonra ka­le­si ol­ma­yan yerlerde top atış­la­rı­na yasak ge­ti­ril­di­ği­ni ya­zı­yor.
   Halen bir­çok Müs­lü­man ül­ke­de iftar topu ge­le­ne­ği ya­şa­tıl­ma­ya devam edil­iyor. 
   Gel gelelim bizde durum değişti…  `İftar topu` kavramındaki iki sözcük yer değiştirerek top başa, iftar sona geldi! 
   Dolayısıyla `toplu iftar` dönemine geçtik. Artık sa­ba­hın kö­rün­den iti­ba­ren cad­de­le­rin tra­fi­ğe ka­pa­tıl­ma­sıy­la ku­ru­lan iftar ma­sa­la­rı ve gös­te­riş­li if­tar­lar geleneği başladı.
   Bu işin ön­cü­lü­ğü­nü be­le­di­ye­ler ya­pı­yor. (Yoksa kimin haddine caddeleri gün boyu trafiğe kapamak!) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kav­ra­mı ile birlikte iftar ve­ri­len kişi sa­yı­la­rı ma­şal­lah 5 bin­ ile 50 bin arasında değişiyor.
   Başlarda toplu iftar organizasyonları düzenli gitti. İftarı veren belediyenin başı alana gelip önceden belirlenmiş birkaç masayı gezerek sohbetini yapardı. Ezan yaklaştığında kendisi için ayrılan baş masaya oturup iftarını açardı. Kurum başının çevresini de partisinin başları sarardı. Diğer masaları dolduran davetliler de gözleri baş masadaki başlarda, kavurmalı pilava kaşık sallardı. 
   Ancak bu ge­le­nek son zamanlarda bozulmuş gibi. 
   Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun…
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si `Ma­hal­lem­de İftar Var` adını ver­di­ği ge­le­nek­sel iftar ye­mek­le­rin­den bi­ri­ni 15 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Ka­ra­su`da verdi.
   Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı, ya­nın­da Karasu Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğu halde ilçe gi­ri­şin­de­ki cad­de­ye ku­ru­lan ma­sa­la­rı ge­ze­rek va­tan­daş­la fo­toğ­raf çek­tir­di. Öz­çe­kim ya­pan­lar oldu. Be­bek­le­rin ya­nak­la­rı ok­şan­dı filan.
   Ar­dın­dan takı fas­lı­na (af­fe­der­si­niz halı, plaket ve benzeri hediyeler) ge­çil­di. O işlem sürerken ezan okun­du ve alan­da top­la­nan (ki­mi­ne göre 7 bin kişi) top­lu­ca oruç açtı.
   İşte ne ol­duy­sa ondan sonra oldu.
   Bir ri­va­ye­te göre Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı, ya­nı­na İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı`nı ala­rak Sa­kar­ya kı­yı­sın­da­ki bir res­to­ra­na gitti. Oru­cu­nu bu­ra­da ha­zır­la­nan bu­ğu­la­ma ba­lık­la açtı.
   Bu özel if­ta­ra her iki başkanın yakın çevresinden bazı ha­tır­lı ki­şi­ler de ka­tıl­mış de­ni­li­yor.
   `Eee, ne olmuş yani` diyorsanız söy­le­ye­yim.
   İftarı veren ev sa­hi­bi ko­nu­mun­da­ki Baş­kan`ın halk­la bir­lik­te oru­cu­nu aç­ma­yıp özel bir mö­nü­ye se­ğirt­me­si­ni o ye­me­ğe ka­tı­lan 7 bin kişi ‘özel hayattır’ diyerek hoş kar­şı­lı­yor­sa bize de sa­de­ce `Afi­yet olsun Baş­kan` demek düşer!
   Bu yazı da zaten afiyet dilemek için yazıldı.
   Kimse art niyet filan aramasın!

Bu yolu sevabına yapan olur!
   
Per­şem­be­nin ge­li­şi çar­şam­ba­dan bel­li­dir.
   Geçen yıl yaz ay­la­rın­da ya­şa­nan tra­fik so­run­la­rı ha­fı­za­lar­dan si­lin­miş ola­maz. Bu yıl ben­zer sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için alın­mış ekst­ra bir önlem var mı?
   Gö­rü­nür­de yok gibi!
   Sa­man­yo­lu Bul­va­rı`nın duble yola çı­kı­şı yine kör duvar. Be­le­di­ye gece açı­yor, Ka­ra­yol­la­rı gün­düz ka­pa­tı­yor. Ev­le­re şen­lik bir yarış. Her iki ku­ru­mun bir araya gelip ortak çözüm üret­mek için bir ça­lış­ma yap­tı­ğı­nı ne yazık ki duy­ma­dık.
   Sa­man­yo­lu`ndan inip Ye­ni­ma­hal­le yö­nü­ne (Yani Küçük Sa­na­yi`ye, Kay­nar­ca`ya, Ye­ni­ma­hal­le`ye, Ada­pa­za­rı`na, hatta İstan­bul`a) git­mek zo­run­da olan araç­lar Dört­yol ışık­la­ra geçip Ka­ra­yol­la­rı stan­dart­la­rı­na ke­sin­lik­le ay­kı­rı bir U dö­nü­şü ya­pı­yor­lar.
   Bu uy­gu­la­ma­nın Tür­ki­ye`de eşi-ben­ze­ri yok. Çünkü bu tür dö­nüş­ler yasak ve tra­fik ce­za­sı uy­gu­la­nı­yor.
   Bizde man­tık `Rek­la­mın kö­tü­sü olmaz abi­cim!` şek­lin­de iş­le­di­ğin­den kim kime dum duma!
   De­li­ğe sığ­ma­yan fa­re­nin kuy­ru­ğu­na su ka­ba­ğı bağ­la­ma­sı gibi bir de ba­şı­mı­za Liman yolu çıktı. Bi­rin­ci say­fa­mız­da de­ğin­dik. Ka­ra­su gi­ri­şi kav­şa­ğın­dan Ka­ra­su Li­ma­nı`na inen bir imar yolu var. Ama kâğıt üs­tün­de. Liman bitti, hiz­me­te açıl­dı, bu yol­dan ses seda yok! Allah aş­kı­na topu topu 800 metre. Yol bo­yun­da­ki haf­ri­yat­çı­la­ra rica et­se­niz se­va­bı­na dol­gu­su­nu yapar, üze­ri­ne de hiç de­ğil­se mı­cı­rı­nı serer.
   Bu yol Ka­ra­yol­la­rı`na ait. İstim­la­ki ya­pıl­mış, pa­ra­la­rı öden­miş. Belki ta­pu­da terk­le­ri bile ta­mam­lan­mış­tır. Duy­duk ki iha­le­si de bit­miş. Doğuş Hol­ding`in al­dı­ğı söy­le­ni­yor. Peki neyi bek­li­yor kos­ko­ca hol­ding 800 met­re­yi yap­mak için?
   Li­ma­na girip çıkan TIR`lar Pa­la­cı Pet­rol`den inen yolu kul­la­nı­yor­lar.  İyi de bu yol ta­til­ci­le­rin Ka­ra­de­niz kı­yı­sı­na ko­la­yın­dan in­me­si için ya­pıl­mış­tı. Üs­te­lik orada ne kav­şak dü­zen­le­me­si var ne de her­han­gi bir ışık­lı uya­rı­cı. Yaz se­zo­nu baş­la­dı. Bay­ram son­ra­sı TIR`larla ta­til­ci oto­mo­bil­le­ri­ni dans edi­yor­ken iz­le­ye­ce­ğiz!
   Sor­du­ğun zaman yanıt hazır:    “Orası Ka­ra­yol­la­rı`nın yet­ki­sin­de!”
İyi de kar­de­şim sen de Kay­ma­kam­lık­sın, Be­le­di­ye­sin. Hiç de­ğil­se sü­re­ci hız­lan­dı­ra­cak bas­kı­yı kur. Bunu yap­tı­ğı­nı­zı bi­le­lim, eğer sö­zü­nüz din­len­mi­yor­sa ka­mu­oyu bas­kı­sı için kalem kul­la­na­lım.
   Hep ya­zı­yo­rum. Sa­man­yo­lu çı­kı­şın­dan Gazi Metal kav­şa­ğı­na kadar güney yan yolu Sa­man­yo­lu`na can­lı­lık, bu­ra­da­ki es­na­fa ve şehir içi tra­fi­ği­ne fe­rah­lık ge­ti­rir diye. İnatla bu yolu aç­mı­yor­lar. Ya­pı­la­cak olan üç tane elekt­rik di­re­ği­nin yerini değiştirmek.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 699