SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Hastane arazisi kaç para eder?

Hastane arazisi kaç para eder?


        Di­lek­çe­yi oku­dum, şok oldum!
   İkili öğ­re­tim ya­pı­lan Azi­zi­ye Sezi Era­tik   Okulu’nu ra­hat­lat­mak için bu­lu­nan ge­çi­ci çö­zü­me ma­hal­le halkı karşı çık­mış.
   Ara­la­rın­da imza top­la­yıp Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na baş­vu­ra­rak has­ta­ne eski bi­na­sı ile il­gi­li eği­ti­me tah­sis ka­ra­rının ip­ta­li­ni is­te­miş­ler.
   Di­lek­çe­nin al­tın­da ma­hal­le muh­ta­rı ve bir aza­nın im­za­sı var. Mühür de vu­rul­muş.
   Biraz gerilere gideyim.
   Ka­ra­su Or­ta­oku­lu ilk me­zun­la­rı­nı 1953’te ver­miş. Demek olu­yor ki, okul 1950’de eği­tim-öğ­re­ti­me açıl­mış.
   Eski or­ta­oku­lun ye­rin­de şimdi de­va­sa bir lise ve eski lise bi­na­sı var. Do­ğu­sun­da da Sezi Era­tik Okulu. Has­ta­ne bi­na­sı ve eski Dis­pan­ser ile okul­la­rı ara­dan geçen cadde ayı­rı­yor.
   Say­dı­ğım tüm bu bi­na­la­rın bu­lun­du­ğu arazi Azi­zi­ye’nin eski me­zar­lı­ğı.
Ma­hal­le halkı 50’li yıl­lar­da me­zar­lı­ğı­nı şim­di­ki ye­ri­ne ta­şı­ma­ya rıza gös­te­re­rek ara­zi­yi eği­ti­me tah­sis etmiş. Has­ta­ne te­me­li 1960’larda atıl­mış­tı. Dis­pan­ser’in bu­lun­du­ğu alan­da ma­hal­le genç­le­ri akşam sa­at­le­rin­de kıran kı­ra­na fut­bol oy­nar­dı.
   Acı­sıy­la tat­lı­sıy­la Azi­zi­ye­li­le­rin ha­fı­za­la­rı­na ka­zın­mış böyle bir geç­miş var. Bu geç­mi­şe onur katan, ma­hal­le­yi bir eği­tim ve sağ­lık üssü yapma fe­da­kâr­lığıdır.
   Di­lek­çe­de de­ni­li­yor ki, “Sı­nır­la­rı­mız da­hi­lin­de üç okul var. Dör­dün­cü bir okula kar­şı­yız.  Has­ta­ne bi­na­sı ta­şın­dı­ğı için Sağ­lık Ocağı ve Top­lum Sağ­lık Mer­ke­zi hiz­met­le­rin­den mah­rum kal­dık.”
   Son iki istek neyse de ikili eği­tim ya­pı­lan ma­hal­le­de halk yeni bir okula neden karşı çıkar?
   Muh­ta­ra sor­dum. Sos­yal an­lam­da va­tan­da­şın bazı ra­hat­sız­lık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Bence bu ma­ze­ret­le­rin hiç­bir ge­çer­li­li­ği yok.
   Di­lek­çe­ye imza koyan bazı ma­hal­le sa­kin­le­ri ile ko­nuş­tum. “Bize okula karşı olun­du­ğun­dan söz et­me­di­ler. Sa­de­ce has­ta­ne­nin bazı bö­lüm­le­ri bu­ra­da kal­sın diye imza top­la­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler” ya­nı­tı aldım.
   Di­lek­çe­nin son bö­lü­mün­de ta­lep­ler sı­ra­lan­mış:
   -Eği­ti­me tah­sis iptal edil­sin.
   -Bi­na­lar kam­pü­sü Aile Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi,
   -İlk Mü­da­ha­le Mer­ke­zi,
   -Be­le­di­ye Ana­oku­lu (Okula kar­şıy­dık ya, neyse!)
   -Ka­ra­su Be­le­di­ye Sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik Eği­tim Mer­ke­zi olsun.
   Bu ta­lep­le­re ek ola­rak il­çe­de Kül­tür Mer­ke­zi bu­lun­ma­ma­sı­nın da dik­ka­te alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ha­tır­la­tıl­mış!
   Sonuç ola­rak ta ara­zi­nin Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne tah­sis edil­me­si is­ten­miş.
   Di­lek­çe­yi tek­rar tek­rar oku­dum.
   Muh­ta­rın ka­le­min­den çıkma değil.
   Araş­tı­rıp kimin yaz­dı­ğı­nı öğ­ren­dim.
   Tah­min et­ti­ği­niz gibi; be­le­di­ye­den bir yet­ki­li!
   Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se ana sı­nı­fıy­mış, sağ­lık mer­ke­ziy­miş; tümü bir yana…
   Ben şu Be­le­di­ye Sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik Eği­tim Mer­ke­zi öne­ri­si­ni tut­tum.
   Ka­ra­su’da her şey tamam; eksik olan Be­le­di­ye­ci­lik Eği­tim Mer­ke­zi!
   Misal; tah­sis ger­çek­le­şir­se neler ya­pı­la­cak?
   Di­aliz üni­te­si­ne fit­ness sa­lo­nu..
   Has­ta­ne mor­gu­na sauna...
   Eski bi­na­ya bo­w­ling oyun alanı..
   Bodrum kattaki ye­mek­ha­ne­ye göbek taşı..
   Pre­fab­rik bi­na­ya sıcak su ha­vu­zu..
   Rönt­ge­ne buhar odası..
   De­ni­zi gören ame­li­yat­ha­ne­ye res­to­ran.. (Asan­sör var)
   Ko­ğuş­la­ra süit oda..
   Po­lik­li­nik­le­re du­var­la­rı yı­kı­lıp okey sa­lo­nu..
   İdare bö­lü­mü­ne mec­li­sin ma­aş­lı üye­le­ri­ne makam oda­la­rı.. (Di­lek­çe ka­lem­şö­rü met­re­küp he­sa­bı­nı iyi bilir. Artık kimin ka­lı­bı hangi odaya uyar­sa!)
   Pay­la­şı­mı be­ğen­di­niz mi?
   Şa­ka­sı bir yana..
   8 bin 900 m2 arazi bi­ri­le­ri­nin iş­ta­hı­nı ka­bart­mış gö­rü­nü­yor.
   Ma­hal­le­nin mer­ke­zi; m2’sini 2 bin li­ra­dan ba­ba­nın oğ­lu­na sat. Be­le­di­ye yıl­lık büt­çe­si­nin ya­rı­sı cepte de­mek­tir.
   İyi de, Azi­zi­ye­li bu tez­gâ­ha gelir mi? 
   İşte o ko­nu­da şüp­he­li­yim!

BEN İNANMADIM, YA SİZ?
   45 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li kuş­ku­lar ve söy­len­ti­ler bit­mi­yor.
   SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş açık­la­dı: “Pa­mu­ko­va’da 10 km’lik yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­na 2,5 mil­yon lira har­cı­yo­ruz. Ya­rı­sı­nı ta­mam­la­dık.”
   Ka­ra­su’ya ba­ka­lım.
   Ku­zu­luk ve Azi­zi­ye sırt­la­rın­da kanal arası taş çat­la­sın 2 km. Beş yağ­mur­su­yu hattı yap­sa­nız 10 km eder.
   Pa­mu­ko­va­`da 2,5 mil­yon, bizde neden 45 mil­yon?
   Borç­lan­ma­ya evet oyu kul­lan­ma­nın ver­di­ği ce­sa­ret­le bir MHP’li mec­lis üyesi sordu Baş­kan’a: “Bir açık­la­ma yapar mı­sı­nız?”
   Yanıt kısa ve net oldu: “Proje ha­zır­la­nı­yor. Bi­tin­ce ba­ka­rız!”
   AKP’li üye­ler­de çıt yok! Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu’nun işit­ti­ği azar et­ki­si­ni gös­ter­miş!
   De­di­ko­du sever mi­si­niz?
   Bu­yu­run öy­ley­se:
   Ka­ra­su’nun bir önde gi­de­ni, 29 Ocak 2016 Cuma günü akşam sa­at­le­rin­de oto­mo­bil­le Sa­bi­ha Gök­çen’e var­mış. Ora­dan uçak­la İzmir’e inmiş. Ka­la­ba­lık bir he­yet­le otel­de bu­luş­muş. Bol bol sohbetler edilmiş!
   Der­ken efen­dim, iki taraf ge­ce­yi aynı otel­de ge­çir­miş.
   Ka­ra­su’nun önde gi­de­ni Cu­mar­te­si günü önce Sa­bi­ha Gök­çen’e inmiş, ora­dan da oto­mo­bil­le il­çe­ye dön­müş.
   Ara­dan iki gün geç­miş. 
   İzmir’den uçak­la Sa­bi­ha Gök­çen’e inen bir dev­let ku­ru­mu­nun yö­ne­ti­ci­le­ri ile et­ki­li bir dev­let yö­ne­ti­ci­si­nin ya­kı­nın­dan olu­şan heyet Ka­ra­su’ya ge­le­rek öğle ye­me­ği yemiş.
   İnan­dı­nız mı bu de­di­ko­du­ya?
   İnan­ma­dı­ğı­nı­za gö­nül­den ina­nı­yo­rum!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1084