• Ana Sayfa
  • »
  • Hastane arazisi kaç para eder?

Hastane arazisi kaç para eder?


        Di­lek­çe­yi oku­dum, şok oldum!
   İkili öğ­re­tim ya­pı­lan Azi­zi­ye Sezi Era­tik   Okulu’nu ra­hat­lat­mak için bu­lu­nan ge­çi­ci çö­zü­me ma­hal­le halkı karşı çık­mış.
   Ara­la­rın­da imza top­la­yıp Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na baş­vu­ra­rak has­ta­ne eski bi­na­sı ile il­gi­li eği­ti­me tah­sis ka­ra­rının ip­ta­li­ni is­te­miş­ler.
   Di­lek­çe­nin al­tın­da ma­hal­le muh­ta­rı ve bir aza­nın im­za­sı var. Mühür de vu­rul­muş.
   Biraz gerilere gideyim.
   Ka­ra­su Or­ta­oku­lu ilk me­zun­la­rı­nı 1953’te ver­miş. Demek olu­yor ki, okul 1950’de eği­tim-öğ­re­ti­me açıl­mış.
   Eski or­ta­oku­lun ye­rin­de şimdi de­va­sa bir lise ve eski lise bi­na­sı var. Do­ğu­sun­da da Sezi Era­tik Okulu. Has­ta­ne bi­na­sı ve eski Dis­pan­ser ile okul­la­rı ara­dan geçen cadde ayı­rı­yor.
   Say­dı­ğım tüm bu bi­na­la­rın bu­lun­du­ğu arazi Azi­zi­ye’nin eski me­zar­lı­ğı.
Ma­hal­le halkı 50’li yıl­lar­da me­zar­lı­ğı­nı şim­di­ki ye­ri­ne ta­şı­ma­ya rıza gös­te­re­rek ara­zi­yi eği­ti­me tah­sis etmiş. Has­ta­ne te­me­li 1960’larda atıl­mış­tı. Dis­pan­ser’in bu­lun­du­ğu alan­da ma­hal­le genç­le­ri akşam sa­at­le­rin­de kıran kı­ra­na fut­bol oy­nar­dı.
   Acı­sıy­la tat­lı­sıy­la Azi­zi­ye­li­le­rin ha­fı­za­la­rı­na ka­zın­mış böyle bir geç­miş var. Bu geç­mi­şe onur katan, ma­hal­le­yi bir eği­tim ve sağ­lık üssü yapma fe­da­kâr­lığıdır.
   Di­lek­çe­de de­ni­li­yor ki, “Sı­nır­la­rı­mız da­hi­lin­de üç okul var. Dör­dün­cü bir okula kar­şı­yız.  Has­ta­ne bi­na­sı ta­şın­dı­ğı için Sağ­lık Ocağı ve Top­lum Sağ­lık Mer­ke­zi hiz­met­le­rin­den mah­rum kal­dık.”
   Son iki istek neyse de ikili eği­tim ya­pı­lan ma­hal­le­de halk yeni bir okula neden karşı çıkar?
   Muh­ta­ra sor­dum. Sos­yal an­lam­da va­tan­da­şın bazı ra­hat­sız­lık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Bence bu ma­ze­ret­le­rin hiç­bir ge­çer­li­li­ği yok.
   Di­lek­çe­ye imza koyan bazı ma­hal­le sa­kin­le­ri ile ko­nuş­tum. “Bize okula karşı olun­du­ğun­dan söz et­me­di­ler. Sa­de­ce has­ta­ne­nin bazı bö­lüm­le­ri bu­ra­da kal­sın diye imza top­la­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler” ya­nı­tı aldım.
   Di­lek­çe­nin son bö­lü­mün­de ta­lep­ler sı­ra­lan­mış:
   -Eği­ti­me tah­sis iptal edil­sin.
   -Bi­na­lar kam­pü­sü Aile Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi,
   -İlk Mü­da­ha­le Mer­ke­zi,
   -Be­le­di­ye Ana­oku­lu (Okula kar­şıy­dık ya, neyse!)
   -Ka­ra­su Be­le­di­ye Sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik Eği­tim Mer­ke­zi olsun.
   Bu ta­lep­le­re ek ola­rak il­çe­de Kül­tür Mer­ke­zi bu­lun­ma­ma­sı­nın da dik­ka­te alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ha­tır­la­tıl­mış!
   Sonuç ola­rak ta ara­zi­nin Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne tah­sis edil­me­si is­ten­miş.
   Di­lek­çe­yi tek­rar tek­rar oku­dum.
   Muh­ta­rın ka­le­min­den çıkma değil.
   Araş­tı­rıp kimin yaz­dı­ğı­nı öğ­ren­dim.
   Tah­min et­ti­ği­niz gibi; be­le­di­ye­den bir yet­ki­li!
   Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se ana sı­nı­fıy­mış, sağ­lık mer­ke­ziy­miş; tümü bir yana…
   Ben şu Be­le­di­ye Sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik Eği­tim Mer­ke­zi öne­ri­si­ni tut­tum.
   Ka­ra­su’da her şey tamam; eksik olan Be­le­di­ye­ci­lik Eği­tim Mer­ke­zi!
   Misal; tah­sis ger­çek­le­şir­se neler ya­pı­la­cak?
   Di­aliz üni­te­si­ne fit­ness sa­lo­nu..
   Has­ta­ne mor­gu­na sauna...
   Eski bi­na­ya bo­w­ling oyun alanı..
   Bodrum kattaki ye­mek­ha­ne­ye göbek taşı..
   Pre­fab­rik bi­na­ya sıcak su ha­vu­zu..
   Rönt­ge­ne buhar odası..
   De­ni­zi gören ame­li­yat­ha­ne­ye res­to­ran.. (Asan­sör var)
   Ko­ğuş­la­ra süit oda..
   Po­lik­li­nik­le­re du­var­la­rı yı­kı­lıp okey sa­lo­nu..
   İdare bö­lü­mü­ne mec­li­sin ma­aş­lı üye­le­ri­ne makam oda­la­rı.. (Di­lek­çe ka­lem­şö­rü met­re­küp he­sa­bı­nı iyi bilir. Artık kimin ka­lı­bı hangi odaya uyar­sa!)
   Pay­la­şı­mı be­ğen­di­niz mi?
   Şa­ka­sı bir yana..
   8 bin 900 m2 arazi bi­ri­le­ri­nin iş­ta­hı­nı ka­bart­mış gö­rü­nü­yor.
   Ma­hal­le­nin mer­ke­zi; m2’sini 2 bin li­ra­dan ba­ba­nın oğ­lu­na sat. Be­le­di­ye yıl­lık büt­çe­si­nin ya­rı­sı cepte de­mek­tir.
   İyi de, Azi­zi­ye­li bu tez­gâ­ha gelir mi? 
   İşte o ko­nu­da şüp­he­li­yim!

BEN İNANMADIM, YA SİZ?
   45 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li kuş­ku­lar ve söy­len­ti­ler bit­mi­yor.
   SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş açık­la­dı: “Pa­mu­ko­va’da 10 km’lik yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­na 2,5 mil­yon lira har­cı­yo­ruz. Ya­rı­sı­nı ta­mam­la­dık.”
   Ka­ra­su’ya ba­ka­lım.
   Ku­zu­luk ve Azi­zi­ye sırt­la­rın­da kanal arası taş çat­la­sın 2 km. Beş yağ­mur­su­yu hattı yap­sa­nız 10 km eder.
   Pa­mu­ko­va­`da 2,5 mil­yon, bizde neden 45 mil­yon?
   Borç­lan­ma­ya evet oyu kul­lan­ma­nın ver­di­ği ce­sa­ret­le bir MHP’li mec­lis üyesi sordu Baş­kan’a: “Bir açık­la­ma yapar mı­sı­nız?”
   Yanıt kısa ve net oldu: “Proje ha­zır­la­nı­yor. Bi­tin­ce ba­ka­rız!”
   AKP’li üye­ler­de çıt yok! Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu’nun işit­ti­ği azar et­ki­si­ni gös­ter­miş!
   De­di­ko­du sever mi­si­niz?
   Bu­yu­run öy­ley­se:
   Ka­ra­su’nun bir önde gi­de­ni, 29 Ocak 2016 Cuma günü akşam sa­at­le­rin­de oto­mo­bil­le Sa­bi­ha Gök­çen’e var­mış. Ora­dan uçak­la İzmir’e inmiş. Ka­la­ba­lık bir he­yet­le otel­de bu­luş­muş. Bol bol sohbetler edilmiş!
   Der­ken efen­dim, iki taraf ge­ce­yi aynı otel­de ge­çir­miş.
   Ka­ra­su’nun önde gi­de­ni Cu­mar­te­si günü önce Sa­bi­ha Gök­çen’e inmiş, ora­dan da oto­mo­bil­le il­çe­ye dön­müş.
   Ara­dan iki gün geç­miş. 
   İzmir’den uçak­la Sa­bi­ha Gök­çen’e inen bir dev­let ku­ru­mu­nun yö­ne­ti­ci­le­ri ile et­ki­li bir dev­let yö­ne­ti­ci­si­nin ya­kı­nın­dan olu­şan heyet Ka­ra­su’ya ge­le­rek öğle ye­me­ği yemiş.
   İnan­dı­nız mı bu de­di­ko­du­ya?
   İnan­ma­dı­ğı­nı­za gö­nül­den ina­nı­yo­rum!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1159