SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Hepimiz her şeyi biliyorduk


   Ger­çe­ğin bir gün mut­la­ka açığa çık­mak gibi bir huyu var­dır. Ne ya­par­sa­nız yapın, is­te­di­ği­niz kadar unut­tur­ma­ya ça­ba­la­yın, bu kural de­ğiş­mez.
   Sü­re­si 5 yıl olur, 10-20 veya 50 yıl olur; bu böy­le­dir. 
   Tıpkı gayrı meşru bir ço­cu­ğun yıl­lar geç­tik­ten sonra genç kız veya de­li­kan­lı­lık ha­liy­le, anne veya ba­ba­dan bi­ri­nin kar­şı­sı­na ‘Ben gel­dim işte, bu­ra­da­yım’ diye çık­ma­sı gibi…
Ka­ra­su, Pa­zar­te­si günü sa­bah­le­yin uyan­dı­ğın­da, ulu­sal ga­ze­te­ler­den bi­rin­de “Mil­le­tin pa­ra­sı­nı işte böyle ye­miş­ler” man­şe­tiy­le kar­şı­laş­tı. 
   Her­kes çok şa­şır­dı tabi ki! Böyle bir şey nasıl ola­bi­lir­di? Hani pa­ra­la­rın yen­me­si bir şey de­ğil­di de bunun haber ola­rak Tür­ki­ye’nin en çok oku­nan ga­ze­te­sin­de ne işi olabilirdi! Hal­bu­ki met­ro­pol be­le­di­ye­ler­de­ki yol­suz­luk ha­ber­le­riy­le ne güzel eğ­le­ni­p gidiyorduk!
   Ga­ze­te (Hadi adını ya­za­lım, Sözcü) ba­yi­ler ve mar­ket­ler­de kısa sü­re­de tü­ken­di.
   As­lın­da bu haber Ka­ra­su­lu­la­ra pek de ya­ban­cı de­ğil­di. Çünkü Eylül ayı Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sın­da, ga­ze­te­de yer alan rapor mec­lis üye­le­ri­ne okun­muş, top­lan­tı­yı iz­le­yen­le­rin çoğu da bil­dik­le­ri­ni bir kez daha öğ­ren­miş­ler­di.
   Bu haber aynı za­man­da il­çe­miz­de ya­yın­la­nan ga­ze­te­le­rin say­fa­la­rın­da da yer al­mış­tı, in­ter­net­ten yayın yapan haber si­te­le­rin­de de…
   Ama ulu­sal ga­ze­te bir başka olu­yor doğ­ru­su… Ma­hal­li ga­ze­te­nin tı­pa­tıp ya­yın­la­dı­ğı haber nasıl olu­yor­sa ulu­sal­da fark­lı algı ya­ra­tı­yor. “Hah” diyor okur; “işte bu doğru ha­ber­dir!” Solda yeni Baş­kan, sağda eski Baş­kan’ın ve­si­ka­lık fo­to­la­rı da varsa doğ­ru­lu­ğu tes­cil­len­miş de­mek­tir.
   Şimdi bu­ra­dan sor­mak is­ti­yo­rum…
   Sözcü’nün man­şe­te ta­şı­dı­ğı ha­be­rin içe­ri­ği hak­kın­da bu il­çe­nin ha­va­sı­nı so­lu­yan­la­rın…
   Sı­ra­dan va­tan­daş­tan baş­la­ya­rak gö­re­vi ge­re­ği en tepe nok­ta­da bu­lu­nan bin­ler ve on bin­ler­ce ki­şi­nin hiç mi ha­be­ri yoktu?
   Ol­ma­dı diyen res­men yalan söy­ler!
   He­pi­miz bi­li­yor­duk. Ben, sen, o, biz, siz, onlar... 
   Kah­ve­de okey oy­na­yan va­tan­daş, pa­zar­da alış­ve­riş yapan ev ha­nı­mı, ders­le­re ‘gü­nay­dın’ diye giren öğ­ret­men…
   Her de­re­ce­den tüm kamu gö­rev­li­le­ri…
   İkti­da­rıy­la-mu­ha­le­fe­tiy­le si­ya­si par­ti­le­rin baş­kan­la­rı, yö­ne­ti­ci­le­ri, üye­le­ri…
   Be­le­di­ye Mec­li­si’nin geç­miş ve yeni dönem üye­le­ri…
   Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı…
   Her­kes, he­pi­miz bi­li­yor­duk.
   Minik çı­kar­la­rı­mız uğ­ru­na gör­mez­den gel­dik.
   ‘Giden be­le­di­ye­nin pa­ra­sı, bana ne’ dedik.
   Eli­mi­zi vic­da­nı­mı­za koyup söy­le­ye­lim. Böyle de­me­dik mi?
   Şimdi her­kes ete­ğin­de­ki taşı dök­me­nin pe­şin­de. Suçu birbirinin üzerine atan atana. Nasıl olsa inanmaya hazır bir kitle var.
   Ben de bu soy­gu­na, ya­la­na, ta­la­na neden olan­lar­la, göz yu­man­la­rın pe­şi­ni bı­rak­ma­mak­ta ka­rar­lı­yım.
   Dik­kat eder­se­niz ba­sı­nı yu­ka­rı­da­ki lis­te­ye kat­ma­dım. Çünkü ona geniş bir pa­ran­tez ayır­dım.
   62 bin nü­fus­lu bir il­çe­de­ki usul­süz­lük, su­i­is­ti­mal, yol­suz­luk id­di­ala­rı ilçe ve il ba­sı­nın­da nasıl hak et­ti­ği yeri bu­la­maz da ulu­sal ba­sı­na mal­ze­me olur?
   Ve aynı basın ga­ni­met bul­muş gibi, bi­le­rek at­la­dı­ğı ha­be­ri ulu­sal ba­sı­nı kay­nak gös­te­re­rek say­fa­sı­na taşır?
   Hangi yüzle, hangi ga­ze­te­ci­lik ah­la­kıy­la?
   Ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­mek­le gö­rev­li basın, sa­de­ce yaz­dık­la­rın­dan değil yaz(a)ma­dık­la­rın­dan da so­rum­lu değil mi?
   Ga­ze­te­ci­lik sa­de­ce vali ge­zi­le­ri­ni iz­le­yip dek­lan­şö­rü tık­la­mak, ma­ğa­za açı­lış­la­rın­da kok­teyl ma­sa­la­rı­nı fo­toğ­raf­la­mak, dev­let bü­yük­le­ri­nin ar­dın­dan boy­nu­na iliş­ti­ril­miş kim­lik hal­ka­sıy­la se­ğir­tip en iyi ka­re­yi ya­ka­la­mak­la mı sı­nır­lı­dır?
   Ga­ze­te­ci­lik kuş sütü eksik sof­ra­la­ra ku­ru­la­rak tı­kın­mak­tan mı iba­ret­tir?
   Ga­ze­te­ci­lik kaz ge­lecek yer­den tavuk esir­gen­mez he­sa­bıy­la makam mevki sa­hip­le­ri­ne, cebi şiş­kin­le­re yağ­cı­lık yapıp bonus top­la­ma pes­pa­ye­li­ği midir?
   Kı­sa­ca­sı ga­ze­te­ci­nin gö­re­vi ger­çek­le­ri ört­bas edip ka­mu­oyun­dan bilgi sak­la­mak mıdır?
   İlde ve il­çe­de ya­yın­la­nan onca ga­ze­te, sos­yal med­ya­dan yayın yapan si­te­ler (bir­kaç is­tis­na hariç) Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ndeki yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı tam beş yıl sü­rey­le açık­ça yok say­dı­lar.
   Ga­ze­te­le­rin kö­şe­le­ri­ne ku­ru­lup akıl satan ya­zar­lar bu ko­nu­da tek kalem oy­nat­ma­dı.
   Bir kısmı belediyeyi resmen haraca bağladı. (Yeni belediye yönetimi son 10 yılda hangi gazeteye veya basınla ilgili kişiye ne kadar ilan parası ödediğini açıklamalıdır)
   Sunay Akın’ın bir sözü ile bağ­la­ya­yım:
   “Ah­la­ki de­ğer­ler­den yok­sun, çıkar pe­şin­de, de­ma­gog bir basın, zaman için­de kendi gibi bir halk ya­ra­tır.”


Korumak bize göre değil!
   Ka­ra­su sa­hi­li iki kez Ko­ru­ma Böl­ge­si ilan edil­di. İki kez de kal­dı­rıl­dı. 2-2 be­ra­ber­lik du­ru­mu!
   Ka­ra­su’yu ha­ri­ta­dan gören An­ka­ra bü­rok­rat­la­rı öyle uygun gör­dü­ler. ‘Olsun’ de­di­ler oldu, ‘kalk­sın’ de­di­ler kalk­tı. Bize de te­la­şı düştü!
   Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­siy­le kal­dı­rı­lan Ko­ru­ma Böl­ge­si, Ye­ni­ma­hal­le ile Me­le­nağ­zı ara­sın­da­ki böl­ge­nin Ka­ra­su-Ak­ça­ko­ca yo­lu­nun ku­ze­yin­de­ki şerit. 
   Ka­ra­su sa­hi­li­nin ha­va­dan çe­kil­miş fo­toğ­ra­fı­nı in­ce­le­dim. Ne­re­dey­se böl­ge­nin yüzde 70’inde ya­pı­laş­ma bit­miş. ‘Re­viz­yon imar plan­la­rı onay­lı de­ğil­miş, bi­na­la­rın çoğu ka­çak­mış’ gibi ma­ze­ret­le­re sı­ğın­ma­nın an­la­mı yok. Ye­ni­ma­hal­le ile Kü­çük­bo­ğaz ara­sı­nı tu­rizm böl­ge­si ola­rak tut­mak akıl işi değil. Hangi 5 yıl­dız­lı oteli ne­re­ye ya­pa­cak­sın?
   Ahmet Genç 2005’li yıl­lar­da sa­hil­de­ki bazı ara­zi­le­rin ‘tu­ris­tik tesis alanı’ ola­rak be­lir­len­me­si­ni is­te­miş­ti. Mec­lis üye­le­ri­ni ikna için bir hayli ter dök­müş ve de­di­ği­ni kabul et­tir­miş­ti. Baş­kan­lık­la bir­lik­te plan­lar da de­ğiş­ti.
   Bizde yer­leş­miş bir ge­le­nek var. Bi­na­la­rı di­ke­riz, ar­dın­da bun­la­ra uygun imar planı çi­ze­riz. ‘Şu­ra­da sa­man­lık var, yolu sağa kay­dır. Şu­ra­da ba­ra­ka var yolu sola kay­dır’ mec­lis­te­ki plan gö­rüş­me­le­rin­de bey­lik söy­lem­le­ri­miz­den­dir. Maşallah, bizim meclis üyeleri avlusunun enini boyunu ölçüp metrekare hesabını başkasına yaptırır; sıra plan değişikliğine geldiğinde şehir planlamacısı kesilir!
   Ola ki göz­den kaç­mış çi­zim­ler var, mec­lis ne güne du­ru­yor? Ve­rir­sin bir di­lek­çe ilk otu­rum­da plan de­ğiş­miş yol buhar olmuş, yeşil alan biz­le­re ömür! Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si’nin son 20 yıl­lık imar de­ği­şik­li­ği ka­rar­la­rı in­ce­len­sin re­kor­lar ki­ta­bı­na aday ola­ca­ğı­mız bir sonuç çı­ka­ca­ğı­na adım gibi emi­nim!
   Plan de­ğiş­tirt­me­ye gü­cü­müz yet­me­di di­ye­lim; ge­le­nek­sel imar affı yok mu? 
   Şimdi adı de­ğiş­ti ‘imar ba­rı­şı’ oldu hani! Bas­tı­rı­yor­sun pa­ra­yı kaçak yapın ge­lin­li­ğe sar­ma­lan­mış kız gibi ter­te­miz olu­yor. Bu arada Hazine de doluyor. Çünkü Almanya’dan alınan yeni makam araçlarına para gerek!
   Yine de ko­ru­ma böl­ge­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na iti­ra­zım var. Sa­kar­ya-Kü­çük­bo­ğaz arası neyse de Küçük Ka­ra­su ile Ku­yum­cu­lu’nun kuzey böl­ge­le­ri bakir değil mi? Neden o böl­ge­ler ko­run­ma­dı? Ka­ra­su tu­rizm an­la­mın­da göz­den mi çı­ka­rıl­dı?
   İşin garip tarafı şu... Koruma kararının kaldırılması sonrasında bunun anlamı ve Karasu’ya yan-sımalarını öğrenmek istedim. Kime sorduysam ayrı bir hava çaldı. Makamlar bir türlü uyuş-madı. Adam yılların inşaatçısı, “Düşüneyim, sonra konuşuruz” diyor.
   Çaresiz, Sa­kar­ya İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Hüsnü Gür­pı­nar’la ko­nuş­tum. Ya­pı­laş­ma­ya bo­ğul­ma­mış böl­ge­le­ri­nin tu­rizm ko­ru­ma alanı ola­rak bı­ra­kıl­ma­ma­sı­nı eleş­ti­ri­yor. ‘Yarın eyvah di­ye­ce­ği­miz ka­rar­lar­dan ka­çı­na­lım’ diyor. 
   ‘Hüsnü Bey biz eyvah de­me­ye alış­tık’ di­ye­cek­tim, yut­ku­na­rak ge­çiş­tir­dim!
   Belediye’den bu konuda bir açıklama yapılması gerekmez mi? Herhalde uzmanlar harıl harıl rapor hazırlıyorlardır!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 51