• Ana Sayfa
  • »
  • Hesap Bilmez kim; iktidar mı muhalefet mi?

Hesap Bilmez kim; iktidar mı muhalefet mi?

6-12 Mayıs 2015
  CHP, MHP ve HDP’nin seçim va­at­le­ri ik­ti­da­rın ez­be­ri­ni bozdu. 13 yıl­dır uy­gu­la­na­ge­len eko­no­mi prog­ra­mı gös­ter­di ki, özel­lik­le son 3 yılda ge­lir­ler­de azal­ma var. İşsiz­lik­le pa­ra­lel ola­rak borç­lar ar­tı­yor. 
Borcu borç­la öde­mek de artık pek müm­kün değil. Fa­iz­le­rin art­ma­sıy­la bir­lik­te ye­ni­den borç­lan­mak da güç­leş­ti.
Pa­ra­sız sağ­lık hiz­met­le­rin­de ge­ri­ye dönüş var. İnsan­lar has­ta­ne vez­ne­le­rin­de kuy­ruk­ta… 
Dö­viz­le haşır neşir ol­ma­yan alt gelir grup­la­rı doğ­ru­dan his­set­me­se de do­lar­da­ki artış enf­las­yo­nun ipini çözdü.
Mu­ha­le­fet tes­pi­ti­ni iyi yaptı ve hal­kın kar­şı­sı­na as­ga­ri üc­re­ti yük­selt­mey­le iş­çi­ye, dini bay­ram­lar­da iki ik­ra­mi­ye ile emek­li­ye, ma­zot­ta ver­gi­yi sı­fır­la­ma ile çift­çi­ye hitap et­me­yi bildi.
Yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le ve 40-50 yıl son­ra­sı­na dek sü­recek borç­lan­ma yön­te­miy­le mega pro­je­le­re ki­lit­le­nen ik­ti­dar, mu­ha­le­fe­tin dar ge­lir­li­ye do­ku­nan söy­lem­le­ri­ne kar­şı­lık ve­re­me­yin­ce bu kez “Kay­nak­la­rı ne­re­de?” so­ru­su­nu so­ru­yor. Yet­mi­yor “Bun­lar hesap bil­mi­yor” söy­le­mi­ne baş­vu­ru­yor.
Evet, or­ta­da bir hesap bil­mez­lik var. 
Bunu tes­pit edip or­ta­ya koy­mak gerek.
He­sa­ba bak hi­za­ya gel!
Bu tes­pi­te ik­ti­dar is­te­yen mu­ha­le­fe­tin va­at­le­rin­den önce, ik­ti­da­rın son 13 yıl­lık ic­ra­at­la­rın­dan baş­la­mak­ta fayda var.
Öyle çok uzak­la­ra filan git­me­ye gerek yok.
Ben 13 yıl­lık süre içe­ri­sin­de Ka­ra­su’da ik­ti­da­rın hesap bil­mez­li­ği­nin so­nu­cu ola­rak kay­be­di­len kamu kay­nak­la­rın­dan ör­nek­ler ve­re­ce­ğim.
Yeni bir has­ta­ne bi­na­sı ya­pıl­dı. Bun­dan yak­la­şık 7 yıl önce te­me­li atı­lan bi­na­nın ihale be­de­li 10 mil­yon küsur TL’ydi. Yük­le­ni­ci firma işin yüzde 40’ını bile ta­mam­la­ma­dan “Bu pa­ray­la iş bit­mez” di­ye­rek or­ta­lık­tan kay­bol­du. 
Eh tabi ki, 9,5 mil­yon TL’yi çan­ta­sı­na dol­dur­ma­yı da ihmal et­me­den! 
Ka­ra­su’nun yemek şir­ke­ti sa­hip­le­ri­ne, be­ton­cu­su­na, elekt­rik te­si­sat­çı­sı­na, sı­va­cı­sı­na, bo­ya­cı­sı­na olan borç­la­rı­nı öde­me­miş ol­du­ğu­nu da be­lir­te­yim.
Has­ta­ne için yeni bir ihale açıl­dı. Bu ihale de 10 mil­yon TL’ye bağ­lan­dı.
Kı­sa­ca­sı, 10 mil­yo­na bi­tecek bina dev­le­te tam iki ka­tı­na mal oldu.
Hesap bi­lir­lik bu mudur?
Ka­zan­cı­mız beton 
ku­tu­su!
Ari­fi­ye-Ka­ra­su de­mir­yo­lu­nun alt­ya­pı in­şa­atı iha­le­ye çıktı. 
Ka­tı­lan fir­ma­lar 300 mil­yon TL ile 700 mil­yon TL ara­sın­da tek­lif­ler ver­di­ler. 
Hesap bilir ik­ti­da­rın hesap bilir Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı iha­le­yi 320 mil­yon TL tek­lif edene verdi.
So­nu­cu bi­li­yor­su­nuz. Alt­ya­pı in­şa­atı Sö­ğüt­lü ya­kın­la­rın­da­ki Ku­ru­dil Ma­hal­le­si’nde durdu. “Zemin bozuk çıktı, para yet­me­di” diyen yük­le­ni­ci fir­ma­yı bu­la­bi­le­ne aşk olsun!
Ka­ra­su’nun bu işten ka­zan­cı, ilçe giriş kav­şa­ğı­nı ka­pa­tan dev beton ku­tu­su ile ba­tak­lık­ta çü­rü­me­ye yüz tut­muş demir fi­liz­le­ri­dir!
İkti­dar mil­let­ve­ki­li Hasan Ali Çelik’in “Canım işte, yan yattı ça­mu­ra battı” sa­vun­ma­la­rı fayda et­me­miş ola­cak ki, he­sap­lar Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan in­ce­le­me­ye alın­dı. 
Bire ya­pı­la­nın iki gös­te­ril­di­ği şi­şi­ril­miş fa­tu­ra­lar de­ne­tim­den ge­çecek mi, öm­rü­müz ye­ter­se gö­re­ce­ğiz! 
Hesap bilir ik­ti­dar, de­mir­yo­lu işin­de de ka­ya­ya tos­la­dı. 
Hem has­ta­ne­de hem de de­mir­yo­lu işin­de­ki yüzde yüz­lük ar­tış­la­rı enf­las­yon­la filan izah etmek müm­kün değil. Bu oran­da bir enf­las­yon artış yok!
Resmi mafya
CHP’nin va­at­le­ri ara­sın­da yer alan borç fa­iz­le­ri­nin si­lin­me­si ko­nu­su var. İkti­dar ka­na­dı bunun için de mu­ha­le­fe­ti hesap bil­mez­lik­le suç­lu­yor. Hatta Bakan Meh­met Şim­şek “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si böyle bir ka­ra­rı bozar” di­ye­rek gön­der­me ya­pı­yor.
Geçen hafta bu sü­tun­da bir ya­kı­nı­mın 25 bin TL’lik tü­ke­ti­ci kre­di­si­nin 12 bin TL’sini öde­me­si­ne rağ­men, ge­ri­ye kalan 13 bin TL’nin 4 yılda kat­la­na­rak 115 bin TL’ye yük­sel­di­ği­ni yaz­mış­tım. 
Ala­cak­lı banka, ana­pa­ra­sı olan 13 bin TL kar­şı­lı­ğın­da faiz ala­cak­la­rı­nı Var­lık Yö­ne­tim Şir­ke­ti’ne dev­ret­miş.
Demek ki banka “13 bin TL’ye fitim, bunu bana ve­recek olana 115 bin TL faiz helal olsun” demiş. İkti­da­rın hesap bilir ba­ka­nı, bu hak­sız­lı­ğı dü­zelt­mek için tah­si­lat­çı ku­ru­mu dev­re­den çı­ka­ra­ca­ğı­nı ilan eden mu­ha­le­fe­te iti­raz edi­yor. 
Tür­ki­ye ge­ne­li ile il­gi­li ra­kam­la­rı ve­re­yim.
Ban­ka­la­rın kredi kartı ve tü­ke­ti­ci kre­di­si ola­rak bin­di­ril­miş fa­iz­li ala­cak top­la­mı 27 mil­yar TL. (kat­ril­yon) 
Aynı ban­ka­lar ana­pa­ra­la­rı olan 2,5 mil­yar li­ra­yı veren Var­lık Yö­ne­tim Şir­ket­le­ri’ne faiz ala­cak­la­rı­nın tü­mü­nü dev­ret­miş.
Yani ban­ka­lar kendi ana­pa­ra­la­rı­nı tah­sil edip borç­lu va­tan­daş­la­rı resmi te­fe­ci­le­rin kay­na­yan ka­za­nı­na atmış!
İkra­mi­ye tah­vi­le mi 
gi­decek?
As­lın­da mu­ha­le­fe­tin he­sa­bı sos­yal har­ca­ma­la­rı ar­tır­mak… 
Tür­ki­ye’de sos­yal har­ca­ma­lar yer­ler­de sü­rü­nü­yor. 
Diğer ül­ke­ler­de sos­yal har­ca­ma­lar milli ge­lir­le­rin yüzde 22’si iken, Tür­ki­ye’de bu oran yüzde 14 se­vi­ye­sin­de. 
Emek­li­ye iki ik­ra­mi­ye ver­di­ği­niz­de ban­ka­dan tah­vil mi ala­cak?
As­ga­ri üc­re­ti yük­se­len işçi bu fark­la döviz mi ala­cak?
Ma­zo­tu ucuza alan çift­çi eski ile yeni ara­sın­da­ki farkı al­tı­na mı ya­tı­ra­cak?
Hayır, bun­la­rın tümü har­ca­na­cak ve es­na­fa gi­decek.
İkti­da­rın hesap bilir önde gi­den­le­ri bun­lar­dan ha­ber­siz mi?
Değil elbet…
Onlar mega proje nük­le­er sant­ra­lin pe­şin­de.
Sahi nedir şu Rus­la­ra si­pa­riş nük­le­er sant­ral işi?
Ma­li­yet: 20 mil­yar dolar… 
Sis­tem: Yap-İşlet-Dev­ret…
49 yıl sü­rey­le do­la­ra en­deks­li ener­ji satın alma ga­ran­ti­si…
Yani şu anda sant­ral dev­re­de ol­say­dı ener­ji­yi Rus­lar­dan yüzde 30 pa­ha­lı­ya satın ala­cak­tık.
Anah­tar tes­li­miy­miş! Öyle tes­lim filan yok. Ça­lış­tır­ma­yı bil­me­di­ğin sant­ra­lin anah­ta­rı­nı alıp da ne ya­pa­cak­sın!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 834