SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Hesap Bilmez kim; iktidar mı muhalefet mi?

Hesap Bilmez kim; iktidar mı muhalefet mi?

6-12 Mayıs 2015
  CHP, MHP ve HDP’nin seçim va­at­le­ri ik­ti­da­rın ez­be­ri­ni bozdu. 13 yıl­dır uy­gu­la­na­ge­len eko­no­mi prog­ra­mı gös­ter­di ki, özel­lik­le son 3 yılda ge­lir­ler­de azal­ma var. İşsiz­lik­le pa­ra­lel ola­rak borç­lar ar­tı­yor. 
Borcu borç­la öde­mek de artık pek müm­kün değil. Fa­iz­le­rin art­ma­sıy­la bir­lik­te ye­ni­den borç­lan­mak da güç­leş­ti.
Pa­ra­sız sağ­lık hiz­met­le­rin­de ge­ri­ye dönüş var. İnsan­lar has­ta­ne vez­ne­le­rin­de kuy­ruk­ta… 
Dö­viz­le haşır neşir ol­ma­yan alt gelir grup­la­rı doğ­ru­dan his­set­me­se de do­lar­da­ki artış enf­las­yo­nun ipini çözdü.
Mu­ha­le­fet tes­pi­ti­ni iyi yaptı ve hal­kın kar­şı­sı­na as­ga­ri üc­re­ti yük­selt­mey­le iş­çi­ye, dini bay­ram­lar­da iki ik­ra­mi­ye ile emek­li­ye, ma­zot­ta ver­gi­yi sı­fır­la­ma ile çift­çi­ye hitap et­me­yi bildi.
Yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le ve 40-50 yıl son­ra­sı­na dek sü­recek borç­lan­ma yön­te­miy­le mega pro­je­le­re ki­lit­le­nen ik­ti­dar, mu­ha­le­fe­tin dar ge­lir­li­ye do­ku­nan söy­lem­le­ri­ne kar­şı­lık ve­re­me­yin­ce bu kez “Kay­nak­la­rı ne­re­de?” so­ru­su­nu so­ru­yor. Yet­mi­yor “Bun­lar hesap bil­mi­yor” söy­le­mi­ne baş­vu­ru­yor.
Evet, or­ta­da bir hesap bil­mez­lik var. 
Bunu tes­pit edip or­ta­ya koy­mak gerek.
He­sa­ba bak hi­za­ya gel!
Bu tes­pi­te ik­ti­dar is­te­yen mu­ha­le­fe­tin va­at­le­rin­den önce, ik­ti­da­rın son 13 yıl­lık ic­ra­at­la­rın­dan baş­la­mak­ta fayda var.
Öyle çok uzak­la­ra filan git­me­ye gerek yok.
Ben 13 yıl­lık süre içe­ri­sin­de Ka­ra­su’da ik­ti­da­rın hesap bil­mez­li­ği­nin so­nu­cu ola­rak kay­be­di­len kamu kay­nak­la­rın­dan ör­nek­ler ve­re­ce­ğim.
Yeni bir has­ta­ne bi­na­sı ya­pıl­dı. Bun­dan yak­la­şık 7 yıl önce te­me­li atı­lan bi­na­nın ihale be­de­li 10 mil­yon küsur TL’ydi. Yük­le­ni­ci firma işin yüzde 40’ını bile ta­mam­la­ma­dan “Bu pa­ray­la iş bit­mez” di­ye­rek or­ta­lık­tan kay­bol­du. 
Eh tabi ki, 9,5 mil­yon TL’yi çan­ta­sı­na dol­dur­ma­yı da ihmal et­me­den! 
Ka­ra­su’nun yemek şir­ke­ti sa­hip­le­ri­ne, be­ton­cu­su­na, elekt­rik te­si­sat­çı­sı­na, sı­va­cı­sı­na, bo­ya­cı­sı­na olan borç­la­rı­nı öde­me­miş ol­du­ğu­nu da be­lir­te­yim.
Has­ta­ne için yeni bir ihale açıl­dı. Bu ihale de 10 mil­yon TL’ye bağ­lan­dı.
Kı­sa­ca­sı, 10 mil­yo­na bi­tecek bina dev­le­te tam iki ka­tı­na mal oldu.
Hesap bi­lir­lik bu mudur?
Ka­zan­cı­mız beton 
ku­tu­su!
Ari­fi­ye-Ka­ra­su de­mir­yo­lu­nun alt­ya­pı in­şa­atı iha­le­ye çıktı. 
Ka­tı­lan fir­ma­lar 300 mil­yon TL ile 700 mil­yon TL ara­sın­da tek­lif­ler ver­di­ler. 
Hesap bilir ik­ti­da­rın hesap bilir Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı iha­le­yi 320 mil­yon TL tek­lif edene verdi.
So­nu­cu bi­li­yor­su­nuz. Alt­ya­pı in­şa­atı Sö­ğüt­lü ya­kın­la­rın­da­ki Ku­ru­dil Ma­hal­le­si’nde durdu. “Zemin bozuk çıktı, para yet­me­di” diyen yük­le­ni­ci fir­ma­yı bu­la­bi­le­ne aşk olsun!
Ka­ra­su’nun bu işten ka­zan­cı, ilçe giriş kav­şa­ğı­nı ka­pa­tan dev beton ku­tu­su ile ba­tak­lık­ta çü­rü­me­ye yüz tut­muş demir fi­liz­le­ri­dir!
İkti­dar mil­let­ve­ki­li Hasan Ali Çelik’in “Canım işte, yan yattı ça­mu­ra battı” sa­vun­ma­la­rı fayda et­me­miş ola­cak ki, he­sap­lar Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan in­ce­le­me­ye alın­dı. 
Bire ya­pı­la­nın iki gös­te­ril­di­ği şi­şi­ril­miş fa­tu­ra­lar de­ne­tim­den ge­çecek mi, öm­rü­müz ye­ter­se gö­re­ce­ğiz! 
Hesap bilir ik­ti­dar, de­mir­yo­lu işin­de de ka­ya­ya tos­la­dı. 
Hem has­ta­ne­de hem de de­mir­yo­lu işin­de­ki yüzde yüz­lük ar­tış­la­rı enf­las­yon­la filan izah etmek müm­kün değil. Bu oran­da bir enf­las­yon artış yok!
Resmi mafya
CHP’nin va­at­le­ri ara­sın­da yer alan borç fa­iz­le­ri­nin si­lin­me­si ko­nu­su var. İkti­dar ka­na­dı bunun için de mu­ha­le­fe­ti hesap bil­mez­lik­le suç­lu­yor. Hatta Bakan Meh­met Şim­şek “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si böyle bir ka­ra­rı bozar” di­ye­rek gön­der­me ya­pı­yor.
Geçen hafta bu sü­tun­da bir ya­kı­nı­mın 25 bin TL’lik tü­ke­ti­ci kre­di­si­nin 12 bin TL’sini öde­me­si­ne rağ­men, ge­ri­ye kalan 13 bin TL’nin 4 yılda kat­la­na­rak 115 bin TL’ye yük­sel­di­ği­ni yaz­mış­tım. 
Ala­cak­lı banka, ana­pa­ra­sı olan 13 bin TL kar­şı­lı­ğın­da faiz ala­cak­la­rı­nı Var­lık Yö­ne­tim Şir­ke­ti’ne dev­ret­miş.
Demek ki banka “13 bin TL’ye fitim, bunu bana ve­recek olana 115 bin TL faiz helal olsun” demiş. İkti­da­rın hesap bilir ba­ka­nı, bu hak­sız­lı­ğı dü­zelt­mek için tah­si­lat­çı ku­ru­mu dev­re­den çı­ka­ra­ca­ğı­nı ilan eden mu­ha­le­fe­te iti­raz edi­yor. 
Tür­ki­ye ge­ne­li ile il­gi­li ra­kam­la­rı ve­re­yim.
Ban­ka­la­rın kredi kartı ve tü­ke­ti­ci kre­di­si ola­rak bin­di­ril­miş fa­iz­li ala­cak top­la­mı 27 mil­yar TL. (kat­ril­yon) 
Aynı ban­ka­lar ana­pa­ra­la­rı olan 2,5 mil­yar li­ra­yı veren Var­lık Yö­ne­tim Şir­ket­le­ri’ne faiz ala­cak­la­rı­nın tü­mü­nü dev­ret­miş.
Yani ban­ka­lar kendi ana­pa­ra­la­rı­nı tah­sil edip borç­lu va­tan­daş­la­rı resmi te­fe­ci­le­rin kay­na­yan ka­za­nı­na atmış!
İkra­mi­ye tah­vi­le mi 
gi­decek?
As­lın­da mu­ha­le­fe­tin he­sa­bı sos­yal har­ca­ma­la­rı ar­tır­mak… 
Tür­ki­ye’de sos­yal har­ca­ma­lar yer­ler­de sü­rü­nü­yor. 
Diğer ül­ke­ler­de sos­yal har­ca­ma­lar milli ge­lir­le­rin yüzde 22’si iken, Tür­ki­ye’de bu oran yüzde 14 se­vi­ye­sin­de. 
Emek­li­ye iki ik­ra­mi­ye ver­di­ği­niz­de ban­ka­dan tah­vil mi ala­cak?
As­ga­ri üc­re­ti yük­se­len işçi bu fark­la döviz mi ala­cak?
Ma­zo­tu ucuza alan çift­çi eski ile yeni ara­sın­da­ki farkı al­tı­na mı ya­tı­ra­cak?
Hayır, bun­la­rın tümü har­ca­na­cak ve es­na­fa gi­decek.
İkti­da­rın hesap bilir önde gi­den­le­ri bun­lar­dan ha­ber­siz mi?
Değil elbet…
Onlar mega proje nük­le­er sant­ra­lin pe­şin­de.
Sahi nedir şu Rus­la­ra si­pa­riş nük­le­er sant­ral işi?
Ma­li­yet: 20 mil­yar dolar… 
Sis­tem: Yap-İşlet-Dev­ret…
49 yıl sü­rey­le do­la­ra en­deks­li ener­ji satın alma ga­ran­ti­si…
Yani şu anda sant­ral dev­re­de ol­say­dı ener­ji­yi Rus­lar­dan yüzde 30 pa­ha­lı­ya satın ala­cak­tık.
Anah­tar tes­li­miy­miş! Öyle tes­lim filan yok. Ça­lış­tır­ma­yı bil­me­di­ğin sant­ra­lin anah­ta­rı­nı alıp da ne ya­pa­cak­sın!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 804