Ho(r)landa!


      Fa­re­ler­den kur­tul­mak için sa­man­lı­ğı yak­mak bir çö­züm­dür. Kesin sonuç verir ver­me­si­ne de bu da­hi­ya­ne fik­ri­niz, da­va­rın kış ay­la­rın­da aç kal­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­rir.
   Ya­rı­nın ne ge­ti­rip gö­tü­re­ce­ği­ni hesap et­me­den atı­lan adım­la­rın sonu hüs­ran­dır.
   Su­ri­ye’de büyük bir iş­tah­la gir­di­ği­miz sa­va­şın barut ko­ku­su bur­nu­muz­da tü­ter­ken  bir cephe daha açtık! Yeni düş­ma­nın baş­ken­ti­ bizim baş­ken­te tamı ta­mı­na 3 bin 422 km. uzakta!
   Fetih dö­nem­le­rin­de­ki gibi atla değil de uçak­la gi­de­ce­ğiz ama, Hol­lan­da’nın uça­ğı­mı­za iniş izni ver­me­me so­ru­nu var!
   Şa­ka­sı bir yana…
   MHP Li­de­ri Bah­çe­li dur­duk yerde şu AKP’nin bile rafa kal­dı­rıp unut­tu­ğu Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni gün­de­me ge­tir­me­miş ol­say­dı, eko­no­mi­de yıl­lık 10 mil­yar do­lar­lık ilişkimiz bu­lu­nan Hol­lan­da ile papaz olur muy­duk?
   Sa­de­ce Hol­lan­da değil tabi; ön­ce­sin­de Al­man­ya da var.
   Si­nek­ten yağ çı­kar­ma der­din­de­ki­le­rin he­ves­le­ri­ni kur­sak­la­rın­da bı­rak­mak için söy­le­ye­yim…
   Al­man­ya’nın, Hol­lan­da’nın, Avus­tur­ya’nın ve Bel­çi­ka’nın Tür­ki­ye’ye karşı has­ma­ne tu­tu­mu ve ulus­lar arası dip­lo­ma­si ku­ral­la­rı­nı pas­pas gibi çiğ­ne­yen uy­gu­la­ma­la­rı­nı şid­det­le  kı­nı­yo­rum.
   Bir ba­ka­nı­nın uça­ğı­na iniş izni ver­me­yin, bir başka ba­ka­nı­nı oto­mo­bi­lin­de sa­at­ler­ce rehin tutan düş­man­ca tutum af­fe­di­lir şey değil. Doğal ola­rak ge­re­ken tepki ve­ril­di, ve­ri­li­yor…
   Ancak öf­ke­mi­zin yanı sıra hayal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­ğı­mı­zı da gör­mez­den ge­le­me­yiz.
   Dünya bu işe ne diyor, ona ba­ka­lım.
   AB ül­ke­le­ri Yu­na­nis­tan hariç (Orada da sos­ya­list Çip­ras fak­tö­rü var) hemen da­ya­nış­ma içine girdi.
   Sa­de­ce AB değil, daha dün gö­rüş­me yapıp füze alış ve­ri­şi pa­zar­lı­ğı­na gir­di­ği­miz Rusya ne ya­pı­yor?
   Kuzey kom­şu­mu­zun açık­la­ma­sı Nato Genel Sek­re­te­ri’nin tıp­kı­sı­nın ay­nı­sı: “Bir­bi­ri­ni­ze karşı hi­tap­la­rı­nı­zı yu­mu­şa­tın!”
   Ana­do­lu Ajan­sı “Dünya Hol­lan­da’yı kı­nı­yor” baş­lık­lı bir haber geç­miş. 
   Kim­ler­miş bu Türk dost­la­rı? Tunus Harak To­unes el-Ira­da par­ti­si genel sek­re­te­ri Adnan Man­sar, Mı­sır­lı mu­ha­lif si­ya­set­çi Ayman Nour, Irak’ın eski Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta-rık el-Ha­şi­mi ve Mo­ri­tan­ya’daki De­mok­ra­si ve Bir­lik Milli Fo­ru­mu’nun söz­cü­sü Veled Eddi.
   Ne ra­hat­la­dık ama!
   Hol­lan­da ile iliş­ki­le­ri­mi­ze ba­ka­lım…
   Bu ül­ke­de 450 bin Türk var.
   Hol­lan­da’dan Tür­ki­ye’ye yılda 1 mil­yon tu­rist ge­li­yor.
   Tür­ki­ye 2015’te 12 mil­yar do­lar­lık doğ­ru­dan ya­tı­rım aldı. Bu ra­ka­mın yüzde 10’u Hol­lan­da­lı­la­ra ait.
   2016 yı­lı­nın ilk 6 ayın­da 407 mil­yon do­lar­la Tür­ki­ye’ye en çok ya­tı­rım yapan ülke de Hol­lan­da. (Top­lam ya­tı­rım­la­rı yüzde 19’a ulaş­tı)
   Hol­lan­da Vitol şir­ke­ti Tür­ki­ye’deki en yay­gın pet­rol is­tas­yo­nu ağına sahip Pet­rol Ofisi’ni 1.4 mil­yar euro­ya daha geçen hafta satın aldı. Bit­me­di Shell’de Hol­lan­da or­tak­lı­ğı var.
   Baş­ba­kan (ge­çi­ci) Yıl­dı­rım’ın oğ­lu­nun Hol­lan­da’da deniz ta­şı­ma­cı­lı­ğı şir­ke­ti ol­du­ğu id­di­ala­rı­nı şu ana kadar ya­lan­la­yan ol­ma­dı!
   Son olarak... Türkiye Hollanda yöneticilerinin uçağına Türkiye’ye iniş izni vermeme kararı almış. 
   Hollandalı bakan taifeli uçağa biniyor. Yasak kapsamına düz yolcular da mı giriyor?

Hata yap­tı­ğın­da yüzü kı­za­ran robot!
   Akıl­lı insan yapay zekâ ya­zı­lım­la­rı­nı keş­fet­ti ve akıl­lı tek­no­lo­ji­ye yel­ken açtı.
   Dünya nü­fu­su­nun büyük bir ço­ğun­lu­ğu akıl­lı te­le­fon­lar­la ce­bel­le­şip du­ru­yor. En ucuzu 3 bin TL’den sa­tı­lan si­hir­li cep te­le­fon­la­rı­nın hü­ne­rin­den hangi oran­da ya­rar­la­na­bi­li­yo­ruz acaba?
   Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nı söy­le­ye­yim: Yüzde 3, bi­le­me­di­niz 3,5…
   Bir öğ­ret­me­nin aylık ma­aşı­na denk akıl­lı te­le­fo­nun ma­ha­ret­le­ri­nin yüzde 97’sin­den ha­be­ri­miz yok, iyi mi! 
   Ame­ri­ka, Fin­lan­di­ya, Ja­pon­ya, Güney Kore di­ji­tal tek­no­lo­ji­ler­de dün­ya­nın geri kalan ül­ke­le­ri­ne nal top­la­tır­ken Tür­ki­ye ne yaptı veya ne ya­pı­yor?
   Çetin Altan’ın de­yi­miy­le hemen en­se­yi ka­rart­ma­ya­lım. Biz de az işler yap­ma­mı­şız yani…
   Ga­ran­ti Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü Fuat Erbil, dün­ya­da dev­rim ya­ra­tan tek­no­lo­jik adım­la­rın 90’lı yıl­la­rın ba­şın­da atıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “İnter­net ban­ka­cı­lı­ğı­nı ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz­den bu yana 20 yıl oldu” diyor.
   Erbil çar­pı­cı bir bilgi daha ve­ri­yor: “Tür­ki­ye`de in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı­na baş­la­dı­ğı­mız­da daha Go­og­le or­ta­da yoktu!“
   Go­og­le 4 Eylül 1998 ta­ri­hin­de ku­ru­lan çok ulus­lu bir Ame­ri­kan şir­ke­ti. 19 Ağus­tos 2004’te halka arz edil­di. İnter­net ara­ma­sı, çev­rim içi bilgi da­ğı­tı­mı, rek­lam tek­no­lo­ji­le­ri ve arama mo­tor­la­rı için ya­tı­rım­lar ya­pı­yor. İnter­net ta­ban­lı hiz­met ve ürün­ler ge­liş­ti­rip, ek ola­rak bun­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Kâ­rı­nı rek­lam­lar­dan elde edi­yor.
   Ga­ran­ti Ban­ka­sı in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı­na baş­la­dı­ğın­da adı sanı ol­ma­yan Go­og­le’ın bu günkü pi­ya­sa de­ğe­ri 500 mil­yar dolar.
   Her­kes te­le­fo­nuy­la bir yer­le­re bilgi, belge ve fo­toğ­raf yol­lu­yor. Di­ji­tal or­tam­da akla ha­ya­le gel­me­yecek kadar çok bilgi var. Ne kadar ol­du­ğu­nu merak eden­le­re söy­le­ye­yim:
    Dün­ya­nın en bü­yü­ğü ABD’nin Kong­re Kü­tüp­ha­ne­si’ni dü­şü­nün. 2016 yı­lın­da in­san­la­rın bir gün için­de Kong­re Kü­tüp­ha­ne­si’nin 250.000 katı veri üret­ti­ği he­sap­lan­mış.
   Bu bir bilgi seli ve sü­rek­li ye­ni­le­ni­yor.
   İşte bu bil­gi­yi ve tek­no­lo­ji­yi kul­la­nıp ge­liş­ti­ren ül­ke­ler zen­gin­le­şi­yor. El alem bizim gibi borç harç satın al­dı­ğı akıl­lı te­le­fon­la Kız Ku­le­si’nin önüne geçip sel­fie çe­ke­rek What­sApp’tan teyze oğ­lu­na gön­der­me fan­te­zi­sin­de bo­ğul­mu­yor.
   Tek­no­lo­jiy­le neler ya­pı­yor der­se­niz…
   Akıl­lı şe­hir­ler ku­ru­yor …
   Çöp de­po­su mer­ke­ze “Şu anda ka­pa­si­te­min yüzde 30’u dolu. Cuma günü tam ola­rak do­la­rım” me­sa­jı gön­de­ri­yor. Bu sa­ye­de o şe­hir­de çöp top­la­ma hiz­met­le­ri daha dü­zen­li ve eko­no­mik olu­yor.
   Şe­hir­ler­de top­lam elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin yüzde 40’ının, yol­lar ve sokak ay­dın­lat­ma­sın­da har­can­dı­ğı he­sap­lan­mış. Akıl­lı şe­hir­de tüm ay­dın­lat­ma LED ve üzer­le­rin­de çe­şit­li ışık, ses, ha­re­ket, sı­cak­lık gibi al­gı­la­yı­cı­lar­la do­na­tıl­mış sis­te­me ge­çil­di­ğin­de büyük bir ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­nı­yor.
   Şehir için­de ara­cı­nı­za park edecek yer mi arı­yor­su­nuz? Ap­parkB adlı bir ya­zı­lım, size o böl­ge­de­ki boş park yer­le­ri­ni gös­te­ri­yor; üc­re­ti­ni de te­le­fon üze­rin­den ya­pı­yor­su­nuz.
   Bütün bun­lar hayal değil; Bar­se­lo­na akıl­lı şehir oldu bile.
   Bi­ti­rir­ken…
   Bilim in­san­la­rı, hata yap­tı­ğın­da yüzü kı­za­ran akıl­lı robot yap­mış.
   Gö­rev­le­ri, ba­şın­da bu­lun­duk­la­rı üni­ver­si­te­ler­de bilim üre­ti­mi­ni sağ­la­mak olan rek­tör­ler, TV’leri sı­ray­la do­la­şıp Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le yö­ne­ti­mi tek ki­şi­ye tes­lim et­me­nin fa­zi­let­le­ri­ni an­lat­mak­la meş­gul­ler…
Yüz­le­ri kı­zar­mı­yor, çünkü robot kadar ola­mı­yor­lar!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 791