SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Ho(r)landa!


      Fa­re­ler­den kur­tul­mak için sa­man­lı­ğı yak­mak bir çö­züm­dür. Kesin sonuç verir ver­me­si­ne de bu da­hi­ya­ne fik­ri­niz, da­va­rın kış ay­la­rın­da aç kal­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­rir.
   Ya­rı­nın ne ge­ti­rip gö­tü­re­ce­ği­ni hesap et­me­den atı­lan adım­la­rın sonu hüs­ran­dır.
   Su­ri­ye’de büyük bir iş­tah­la gir­di­ği­miz sa­va­şın barut ko­ku­su bur­nu­muz­da tü­ter­ken  bir cephe daha açtık! Yeni düş­ma­nın baş­ken­ti­ bizim baş­ken­te tamı ta­mı­na 3 bin 422 km. uzakta!
   Fetih dö­nem­le­rin­de­ki gibi atla değil de uçak­la gi­de­ce­ğiz ama, Hol­lan­da’nın uça­ğı­mı­za iniş izni ver­me­me so­ru­nu var!
   Şa­ka­sı bir yana…
   MHP Li­de­ri Bah­çe­li dur­duk yerde şu AKP’nin bile rafa kal­dı­rıp unut­tu­ğu Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni gün­de­me ge­tir­me­miş ol­say­dı, eko­no­mi­de yıl­lık 10 mil­yar do­lar­lık ilişkimiz bu­lu­nan Hol­lan­da ile papaz olur muy­duk?
   Sa­de­ce Hol­lan­da değil tabi; ön­ce­sin­de Al­man­ya da var.
   Si­nek­ten yağ çı­kar­ma der­din­de­ki­le­rin he­ves­le­ri­ni kur­sak­la­rın­da bı­rak­mak için söy­le­ye­yim…
   Al­man­ya’nın, Hol­lan­da’nın, Avus­tur­ya’nın ve Bel­çi­ka’nın Tür­ki­ye’ye karşı has­ma­ne tu­tu­mu ve ulus­lar arası dip­lo­ma­si ku­ral­la­rı­nı pas­pas gibi çiğ­ne­yen uy­gu­la­ma­la­rı­nı şid­det­le  kı­nı­yo­rum.
   Bir ba­ka­nı­nın uça­ğı­na iniş izni ver­me­yin, bir başka ba­ka­nı­nı oto­mo­bi­lin­de sa­at­ler­ce rehin tutan düş­man­ca tutum af­fe­di­lir şey değil. Doğal ola­rak ge­re­ken tepki ve­ril­di, ve­ri­li­yor…
   Ancak öf­ke­mi­zin yanı sıra hayal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­ğı­mı­zı da gör­mez­den ge­le­me­yiz.
   Dünya bu işe ne diyor, ona ba­ka­lım.
   AB ül­ke­le­ri Yu­na­nis­tan hariç (Orada da sos­ya­list Çip­ras fak­tö­rü var) hemen da­ya­nış­ma içine girdi.
   Sa­de­ce AB değil, daha dün gö­rüş­me yapıp füze alış ve­ri­şi pa­zar­lı­ğı­na gir­di­ği­miz Rusya ne ya­pı­yor?
   Kuzey kom­şu­mu­zun açık­la­ma­sı Nato Genel Sek­re­te­ri’nin tıp­kı­sı­nın ay­nı­sı: “Bir­bi­ri­ni­ze karşı hi­tap­la­rı­nı­zı yu­mu­şa­tın!”
   Ana­do­lu Ajan­sı “Dünya Hol­lan­da’yı kı­nı­yor” baş­lık­lı bir haber geç­miş. 
   Kim­ler­miş bu Türk dost­la­rı? Tunus Harak To­unes el-Ira­da par­ti­si genel sek­re­te­ri Adnan Man­sar, Mı­sır­lı mu­ha­lif si­ya­set­çi Ayman Nour, Irak’ın eski Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta-rık el-Ha­şi­mi ve Mo­ri­tan­ya’daki De­mok­ra­si ve Bir­lik Milli Fo­ru­mu’nun söz­cü­sü Veled Eddi.
   Ne ra­hat­la­dık ama!
   Hol­lan­da ile iliş­ki­le­ri­mi­ze ba­ka­lım…
   Bu ül­ke­de 450 bin Türk var.
   Hol­lan­da’dan Tür­ki­ye’ye yılda 1 mil­yon tu­rist ge­li­yor.
   Tür­ki­ye 2015’te 12 mil­yar do­lar­lık doğ­ru­dan ya­tı­rım aldı. Bu ra­ka­mın yüzde 10’u Hol­lan­da­lı­la­ra ait.
   2016 yı­lı­nın ilk 6 ayın­da 407 mil­yon do­lar­la Tür­ki­ye’ye en çok ya­tı­rım yapan ülke de Hol­lan­da. (Top­lam ya­tı­rım­la­rı yüzde 19’a ulaş­tı)
   Hol­lan­da Vitol şir­ke­ti Tür­ki­ye’deki en yay­gın pet­rol is­tas­yo­nu ağına sahip Pet­rol Ofisi’ni 1.4 mil­yar euro­ya daha geçen hafta satın aldı. Bit­me­di Shell’de Hol­lan­da or­tak­lı­ğı var.
   Baş­ba­kan (ge­çi­ci) Yıl­dı­rım’ın oğ­lu­nun Hol­lan­da’da deniz ta­şı­ma­cı­lı­ğı şir­ke­ti ol­du­ğu id­di­ala­rı­nı şu ana kadar ya­lan­la­yan ol­ma­dı!
   Son olarak... Türkiye Hollanda yöneticilerinin uçağına Türkiye’ye iniş izni vermeme kararı almış. 
   Hollandalı bakan taifeli uçağa biniyor. Yasak kapsamına düz yolcular da mı giriyor?

Hata yap­tı­ğın­da yüzü kı­za­ran robot!
   Akıl­lı insan yapay zekâ ya­zı­lım­la­rı­nı keş­fet­ti ve akıl­lı tek­no­lo­ji­ye yel­ken açtı.
   Dünya nü­fu­su­nun büyük bir ço­ğun­lu­ğu akıl­lı te­le­fon­lar­la ce­bel­le­şip du­ru­yor. En ucuzu 3 bin TL’den sa­tı­lan si­hir­li cep te­le­fon­la­rı­nın hü­ne­rin­den hangi oran­da ya­rar­la­na­bi­li­yo­ruz acaba?
   Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nı söy­le­ye­yim: Yüzde 3, bi­le­me­di­niz 3,5…
   Bir öğ­ret­me­nin aylık ma­aşı­na denk akıl­lı te­le­fo­nun ma­ha­ret­le­ri­nin yüzde 97’sin­den ha­be­ri­miz yok, iyi mi! 
   Ame­ri­ka, Fin­lan­di­ya, Ja­pon­ya, Güney Kore di­ji­tal tek­no­lo­ji­ler­de dün­ya­nın geri kalan ül­ke­le­ri­ne nal top­la­tır­ken Tür­ki­ye ne yaptı veya ne ya­pı­yor?
   Çetin Altan’ın de­yi­miy­le hemen en­se­yi ka­rart­ma­ya­lım. Biz de az işler yap­ma­mı­şız yani…
   Ga­ran­ti Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü Fuat Erbil, dün­ya­da dev­rim ya­ra­tan tek­no­lo­jik adım­la­rın 90’lı yıl­la­rın ba­şın­da atıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “İnter­net ban­ka­cı­lı­ğı­nı ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz­den bu yana 20 yıl oldu” diyor.
   Erbil çar­pı­cı bir bilgi daha ve­ri­yor: “Tür­ki­ye`de in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı­na baş­la­dı­ğı­mız­da daha Go­og­le or­ta­da yoktu!“
   Go­og­le 4 Eylül 1998 ta­ri­hin­de ku­ru­lan çok ulus­lu bir Ame­ri­kan şir­ke­ti. 19 Ağus­tos 2004’te halka arz edil­di. İnter­net ara­ma­sı, çev­rim içi bilgi da­ğı­tı­mı, rek­lam tek­no­lo­ji­le­ri ve arama mo­tor­la­rı için ya­tı­rım­lar ya­pı­yor. İnter­net ta­ban­lı hiz­met ve ürün­ler ge­liş­ti­rip, ek ola­rak bun­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Kâ­rı­nı rek­lam­lar­dan elde edi­yor.
   Ga­ran­ti Ban­ka­sı in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı­na baş­la­dı­ğın­da adı sanı ol­ma­yan Go­og­le’ın bu günkü pi­ya­sa de­ğe­ri 500 mil­yar dolar.
   Her­kes te­le­fo­nuy­la bir yer­le­re bilgi, belge ve fo­toğ­raf yol­lu­yor. Di­ji­tal or­tam­da akla ha­ya­le gel­me­yecek kadar çok bilgi var. Ne kadar ol­du­ğu­nu merak eden­le­re söy­le­ye­yim:
    Dün­ya­nın en bü­yü­ğü ABD’nin Kong­re Kü­tüp­ha­ne­si’ni dü­şü­nün. 2016 yı­lın­da in­san­la­rın bir gün için­de Kong­re Kü­tüp­ha­ne­si’nin 250.000 katı veri üret­ti­ği he­sap­lan­mış.
   Bu bir bilgi seli ve sü­rek­li ye­ni­le­ni­yor.
   İşte bu bil­gi­yi ve tek­no­lo­ji­yi kul­la­nıp ge­liş­ti­ren ül­ke­ler zen­gin­le­şi­yor. El alem bizim gibi borç harç satın al­dı­ğı akıl­lı te­le­fon­la Kız Ku­le­si’nin önüne geçip sel­fie çe­ke­rek What­sApp’tan teyze oğ­lu­na gön­der­me fan­te­zi­sin­de bo­ğul­mu­yor.
   Tek­no­lo­jiy­le neler ya­pı­yor der­se­niz…
   Akıl­lı şe­hir­ler ku­ru­yor …
   Çöp de­po­su mer­ke­ze “Şu anda ka­pa­si­te­min yüzde 30’u dolu. Cuma günü tam ola­rak do­la­rım” me­sa­jı gön­de­ri­yor. Bu sa­ye­de o şe­hir­de çöp top­la­ma hiz­met­le­ri daha dü­zen­li ve eko­no­mik olu­yor.
   Şe­hir­ler­de top­lam elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin yüzde 40’ının, yol­lar ve sokak ay­dın­lat­ma­sın­da har­can­dı­ğı he­sap­lan­mış. Akıl­lı şe­hir­de tüm ay­dın­lat­ma LED ve üzer­le­rin­de çe­şit­li ışık, ses, ha­re­ket, sı­cak­lık gibi al­gı­la­yı­cı­lar­la do­na­tıl­mış sis­te­me ge­çil­di­ğin­de büyük bir ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­nı­yor.
   Şehir için­de ara­cı­nı­za park edecek yer mi arı­yor­su­nuz? Ap­parkB adlı bir ya­zı­lım, size o böl­ge­de­ki boş park yer­le­ri­ni gös­te­ri­yor; üc­re­ti­ni de te­le­fon üze­rin­den ya­pı­yor­su­nuz.
   Bütün bun­lar hayal değil; Bar­se­lo­na akıl­lı şehir oldu bile.
   Bi­ti­rir­ken…
   Bilim in­san­la­rı, hata yap­tı­ğın­da yüzü kı­za­ran akıl­lı robot yap­mış.
   Gö­rev­le­ri, ba­şın­da bu­lun­duk­la­rı üni­ver­si­te­ler­de bilim üre­ti­mi­ni sağ­la­mak olan rek­tör­ler, TV’leri sı­ray­la do­la­şıp Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le yö­ne­ti­mi tek ki­şi­ye tes­lim et­me­nin fa­zi­let­le­ri­ni an­lat­mak­la meş­gul­ler…
Yüz­le­ri kı­zar­mı­yor, çünkü robot kadar ola­mı­yor­lar!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 677