SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Hukuk muz mudur!


   ‘Bu bir şaka mı acaba’ diye sor­ma­dan ede­mi­yor insan…
   Böyle bir se­nar­yo uy­du­run, Oscar aday­lı­ğı­nız ga­ran­tidir!
   Murat İnam bir cum­hu­ri­yet sav­cı­sı.    Adı­nın önüne ko­nu­lan un­va­na uysun ve bel­lek­le­re iyice yer­leş­sin diye ol­ma­lı; Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si so­ruş­tur­ma­sı ona ve­ril­miş.
   Ne var ki, Cum­hu­ri­yet’in FETÖ ile bağ­lan­tı­sı­nı kur­mak için bir hayli çaba gös­te­ren Savcı Murat İnam’ın ken­di­si res­men FETÖ so­ruş­tur­ma­sı­na pa­ra­lel giden Selam Tev­hid so­ruş­tur­ma­sın­da kum­pas kur­du­ğu id­di­asıy­la yar­gı­la­nı­yor.
   Yar­gı­tay 16. Ceza Da­ire­si’nde gö­rül­mek­te olan da­va­da İnam hak­kın­da iki kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet, bir müebbet ve 67 yıl 3 aya kadar hapis ce­za­sı is­te­ni­yor. Yurt dı­şı­na çı­kı­şı da yasak!
   HSYK mü­fet­tiş­le­ri ha­zır­la­dık­la­rı 1121 say­fa­lık ra­por­da Selam Tev­hid so­ruş­tur­ma­sın­da görev almış savcı ve ha­kim­ler için FETÖ/PDY kap­sa­mın­da plan­lı ve sis­te­ma­tik bir şe­kil­de yü­rü­tü­len bir or­ga­ni­zas­yo­nun par­ça­sı ola­rak ha­re­ket et­tik­le­ri­, bu ne­den­le mes­le­ğin şeref ve onu­ru­nu, me­mu­ri­yet nüfuz ve iti­ba­rı­nı bo­za­cak ni­te­lik­te ey­lem­ler­de bu­lun­duk­la­rı sonuç ve ka­na­ati­ne va­rı­yor­lar. 
   Ra­por­da Murat İnam’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 54 savcı ve hâkim için “mes­lek­ten çı­ka­rıl­ma­lı” de­ni­li­yor.
(Selam Tev­hid da­va­sın­da kum­pas ku­ru­lan­lar ara­sın­da kim­ler var, ya­za­lım ki konu ay­dın­lan­sın: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ve MİT Müs­te­şa­rı Fidan!)
   Rapor HSYK’da gö­rü­şü­lür­ken 54 hâ-kim ve savcı hak­kın­da dava açıl­ma­sı­na izin ve­ri­lir­ken 49’u gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ıyor. Ge­ri­ye kalan 5 hâkim ve sav­cı­nın gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sı ta­le­bi oy çok­lu­ğu ile red­de­dil­iyor.
   Ra­po­ru gö­rü­şen HSYK İkinci Da­ire­si üye­le­ri Mus­ta­fa Kemal Öz­çe­lik ve Mah­mut Şen Ahmet İnam dahil tüm savcı ve hâ­kim­le­rin uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­na karşı çık­ıyorlar.
   İşte Ahmet İnam’ın atıl­ma­sı­na itiraz eden iki üye Mus­ta­fa Kemal Öz­çe­lik ve Mah­mut Şen, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da FETÖ üyesi olmak id­di­asıy­la tu­tuk­lan­dı­lar. Ağus­tos 2016’da da mes­lek­ten ihraç edil­iyorlar.
   Bu ya­şa­nan­la­ra Ada­let Ba­ka­nı Bekir Boz­dağ nasıl bir açık­lık ge­tir­iyor, ona ba­ka­lım: “Keşke böyle bir gö­rev­len­dir­me ya­pıl­ma­mış ol­say­dı. Ta­lih­siz­lik!”
   Bana so­rar­sa­nız ya­şa­nan­lar “ta­lih­siz­lik’ di­ye­rek ge­çiş­ti­ri­lecek bir olay değil. Tam an­la­mıy­la kabul edi­le­mez vahim bir hukuğun kat­li­ var orta yerde.
   Yargı ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı, aley­hin­de bir kuşku doğ­ma­ma­sı ve aley­he bir şey söy­len­me­me­si ile müm­kün­.
   Hukuk her niyete yenen muz mudur acaba!
   


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1217