Hukuk muz mudur!


   ‘Bu bir şaka mı acaba’ diye sor­ma­dan ede­mi­yor insan…
   Böyle bir se­nar­yo uy­du­run, Oscar aday­lı­ğı­nız ga­ran­tidir!
   Murat İnam bir cum­hu­ri­yet sav­cı­sı.    Adı­nın önüne ko­nu­lan un­va­na uysun ve bel­lek­le­re iyice yer­leş­sin diye ol­ma­lı; Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si so­ruş­tur­ma­sı ona ve­ril­miş.
   Ne var ki, Cum­hu­ri­yet’in FETÖ ile bağ­lan­tı­sı­nı kur­mak için bir hayli çaba gös­te­ren Savcı Murat İnam’ın ken­di­si res­men FETÖ so­ruş­tur­ma­sı­na pa­ra­lel giden Selam Tev­hid so­ruş­tur­ma­sın­da kum­pas kur­du­ğu id­di­asıy­la yar­gı­la­nı­yor.
   Yar­gı­tay 16. Ceza Da­ire­si’nde gö­rül­mek­te olan da­va­da İnam hak­kın­da iki kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet, bir müebbet ve 67 yıl 3 aya kadar hapis ce­za­sı is­te­ni­yor. Yurt dı­şı­na çı­kı­şı da yasak!
   HSYK mü­fet­tiş­le­ri ha­zır­la­dık­la­rı 1121 say­fa­lık ra­por­da Selam Tev­hid so­ruş­tur­ma­sın­da görev almış savcı ve ha­kim­ler için FETÖ/PDY kap­sa­mın­da plan­lı ve sis­te­ma­tik bir şe­kil­de yü­rü­tü­len bir or­ga­ni­zas­yo­nun par­ça­sı ola­rak ha­re­ket et­tik­le­ri­, bu ne­den­le mes­le­ğin şeref ve onu­ru­nu, me­mu­ri­yet nüfuz ve iti­ba­rı­nı bo­za­cak ni­te­lik­te ey­lem­ler­de bu­lun­duk­la­rı sonuç ve ka­na­ati­ne va­rı­yor­lar. 
   Ra­por­da Murat İnam’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 54 savcı ve hâkim için “mes­lek­ten çı­ka­rıl­ma­lı” de­ni­li­yor.
(Selam Tev­hid da­va­sın­da kum­pas ku­ru­lan­lar ara­sın­da kim­ler var, ya­za­lım ki konu ay­dın­lan­sın: Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ve MİT Müs­te­şa­rı Fidan!)
   Rapor HSYK’da gö­rü­şü­lür­ken 54 hâ-kim ve savcı hak­kın­da dava açıl­ma­sı­na izin ve­ri­lir­ken 49’u gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ıyor. Ge­ri­ye kalan 5 hâkim ve sav­cı­nın gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sı ta­le­bi oy çok­lu­ğu ile red­de­dil­iyor.
   Ra­po­ru gö­rü­şen HSYK İkinci Da­ire­si üye­le­ri Mus­ta­fa Kemal Öz­çe­lik ve Mah­mut Şen Ahmet İnam dahil tüm savcı ve hâ­kim­le­rin uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­na karşı çık­ıyorlar.
   İşte Ahmet İnam’ın atıl­ma­sı­na itiraz eden iki üye Mus­ta­fa Kemal Öz­çe­lik ve Mah­mut Şen, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da FETÖ üyesi olmak id­di­asıy­la tu­tuk­lan­dı­lar. Ağus­tos 2016’da da mes­lek­ten ihraç edil­iyorlar.
   Bu ya­şa­nan­la­ra Ada­let Ba­ka­nı Bekir Boz­dağ nasıl bir açık­lık ge­tir­iyor, ona ba­ka­lım: “Keşke böyle bir gö­rev­len­dir­me ya­pıl­ma­mış ol­say­dı. Ta­lih­siz­lik!”
   Bana so­rar­sa­nız ya­şa­nan­lar “ta­lih­siz­lik’ di­ye­rek ge­çiş­ti­ri­lecek bir olay değil. Tam an­la­mıy­la kabul edi­le­mez vahim bir hukuğun kat­li­ var orta yerde.
   Yargı ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı, aley­hin­de bir kuşku doğ­ma­ma­sı ve aley­he bir şey söy­len­me­me­si ile müm­kün­.
   Hukuk her niyete yenen muz mudur acaba!
   


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1310