SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Hukuk ve vicdan


   Be­le­di­ye Mec­li­si’nde söz alan De­ne­tim Ko­mis­yo­nu Üyesi Mu­har­rem Kara, 46 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li eleş­ti­ri­le­ri­ni dile ge­ti­ri­yor. Baş­ka­nın ya­nı­tı şöyle:
   “An­de­zit ta­şı­nı iptal ettik, ye­ri­ne fut­bol sa­ha­la­rı, yağ­mur­su­yu hat­la­rı ve park ya­pa­ca­ğız ka­ra­rı aldık. O ihale şu anda yar­gı­da, ko­nu­şa­maz­sın bu ihale hak­kın­da!”
   Bir son­ra­ki mad­de­ye ge­çi­lir­ken bu kez MHP Grup Baş­ka­nı Meh­met Ça­tal­baş söz is­ti­yor. Baş­kan’la Ça­tal­baş ara­sın­da­ki di­ya­log şöyle:
Baş­kan İspi­roğ­lu: “Söz ver­mi­yo­rum sayın Ça­tal­baş. Bu çöp­lü­ğün ho­ro­zu ben­sem sana söz ver­mi­yo­rum!”
   Ça­tal­baş: “Sayın Baş­kan, yasa ge­re­ği söz ver­me­me hak­kı­na sa­hip­sin. Biz de bu hak­kı­mı­zı başka yerde kul­la­nı­rız.”
   Baş­kan İspi­roğ­lu: “İste­di­ğin yerde kul­la­na­bi­lir­sin, ser­best­sin!”
   Üslup sahibine aittir, dileyen değerlendirmesini yapar.
   İhaleye gelirsek... 
   Yar­gı­da ol­du­ğu doğru da Mu­har­rem Kara somut ve­ri­ler or­ta­ya koy­ma­dan genel ma­hi­yet­te bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­yor. Ta­sar­ru­fa dik­kat ede­lim diyor. Yar­gı­da­ki dos­ya­yı bu ko­nuş­ma nasıl et­ki­le­yecek, an­la­yan beri gel­sin!
   Üs­te­lik bu dos­yay­la il­gi­li bir giz­li­lik ka­ra­rı filan da yok!
   Nasıl gizli olsun ki… Kont­ro­lö­rün ha­zır­la­dı­ğı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın so­ruş­tu­rul­ma­sı için Sav­cı­lı­ğa ha­va­le onayı verdiği dosya 25 Mec­lis üyesi ile bir o kadar be­le­di­ye yet­ki­li­si­nin elinde.
   Mu­har­rem Kara’nın ve di-ğer bazı üye­le­rin ya­kın­dı­ğı şu: “İhale kap­sa­mın­da yap­tı­rı­lan iş­le­re birim ve pi­ya­sa fi­yat­la­rı­nın üs­tün­de para öden­di!”
   Sav­cı­lı­ğa giden dos­ya­da böyle bir suç­la­ma yok. So­ruş­tu­rul­ma­sı is­te­nen ko­nu­lar ara­sın­da şun­lar yer alı­yor: 
   1.100 mil­yon ve ar­dın­dan 46 mil­yo­na in­di­ri­len borç­lan­ma yet­ki­si­nin usul­süz ola­rak ve­ril­me­si…
   2.İha­le­yi alan fir­ma­la­ra 12 mil­yon li­ra­lık avan­sın, banka te­mi­nat mek­tu­bun­da yer alan dip notun giz­le­ne­rek İller Ban­ka­sı’na gön­de­ri­lip ödeme yap­tı­rıl­ma­sı…
   3.Kum ocağı id­di­ala­rı…
   4.Ça­lış­ma­yan­a maaş öden­me­si…
   5.İmar usul­süz­lük­le­ri vs.
   Muh­te­rem Baş­kan bana henüz “Kes se­si­ni, ko­nuş­ma” de­me­di­ği­ne göre Mu­har­rem Kara’nın kal­dı­ğı yer­den sür­dü­re­yim…
   Ga­ze­te­ye bir belge ulaş­tı. Üç ma­hal­le­ye ya­pı­lan fut­bol sa­ha­la­rı­na ya­pı­lmış ödemeleri gös­te­ri­yor. Bun­lar­dan sa­de­ce bir ta­ne­si­ne dik­kat çek­mek is­ti­yo­rum.
   Üç sa­ha­ya dör­der ta­ne­den 12 adet ay­dın­lat­ma di­re­ği di­kil­miş. Bel­ge­de PD4-25 mt PLKM (Plat­form Ko­ru­ma Mer­di­ven­li) po­li­gon pro­jek­tör di­re­ği­nin ta­ne­si­ne KDV hariç 98 bin lira (98 mil­yar) öden­di­ği gö­rü­lü­yor.
    Ön­ce­ki hafta bunu sor­dum, be­le­di­ye­den ses çık­ma­dı.
   Pi­ya­sa­yı araş­tır­dım. Aynı özel­lik­le­ri ta­şı­yan 20 met­re­lik direk 15 bin lira. 
   Ye­tin­me­dim git­tim, Ka­ra­su Li­ma­nı’nı ay­dın­la­tan ben­zer di­rek­le­ri in­ce­le­dim. Üs­te­lik bu di­rek­le­rin yük­sek­li­ği 35 metre. Üzer­le­rin­de 9’ar tane LED pro­jek­tör var.
   Li­man­da­ki di­rek­le­rin pi­ya­sa­da­ki fi­ya­tı (LED’ler dahil) 21 bin lira.
   Elim­de­ki bel­ge­ye göre, üç ma­hal­le­de­ki 12 di­re­ğe KDV hariç top­lam 1 mil­yon 176 bin lira öden­miş. KDV ek­le­yin 1 mil­yon 387 bin 680 lira edi­yor.
   Bu hesap li­man­da­ki boy­la­rı 35 metre ve lamba sa­yı­la­rı fazla olan 12 direk için KDV dahil 252 bin lira ka­dar­dır..
   Ara­da­ki fark 1 mil­yon 135 bin 680 li­ra­dır.
   Belge doğ­ruy­sa kimin ce­bi­ne git­miş­tir bu pa­ra­lar?
   Bu hesap sa­de­ce ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ni kap­sı­yor. Bunun sen­te­tik ör­tü­sü var, dol­gu­su, be­to­nu, tel par­mak­lı­ğı, so­yun­ma oda­la­rı var…
   Yağ­mur­su­yu bo­ru­la­rı­nın dö­şen­me­si var…
   Cadde ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ne öde­nen pa­ra­lar var.
    Ve ne yazık ki on­la­rın da muh­te­mel­en ben­zer şe­kil­de şi­şi­ril­miş he­sap­la­rı var!
   İsteniyor ki bun­lar Mecliste ko­nu­şul­ma­sın, basın yazmasın. 
   Olmuyor işte. Ortalık dedikodudan geçilmiyor.
   Bir ay­dın­lat­ma di­re­ği­ne pi­ya­sa fi­ya­tı­nın beş katı ödeme yapılabilir mi? Eğer oluyorsa nedenini ortaya koymak ve söylentilere son vermek gerekmez mi? 
   Olay sadece hukuki mi, hiç mi vicdani tarafı yok?
   So­ru­yu şöyle so­ra­yım: 5 bin lira ma­aş­lı bir per­so­ne­li­niz ayda 25 bin lira is­ter­se ‘hay­hay’ der mi­si­niz? 

Kaymakam mezarda
Işılak kürsüde!
   Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı 5 aydır içe­ri­de. Tu­tuk­lu hal­ka­sı­na son ola­rak Ahmet Şık da ek­len­di.
   Tu­tuk­suz yar­gı­la­nan ya­zar­lar ve yö­ne­ti­ci­ler de var; yaş­tan kur­tar­mış­lar! Ama içe­ri­de­ki­le­rin çoğu 60’ını de­vir­miş du­rum­da.
   Yazar ve yö­ne­ti­ci­ler FETÖ’ye des­tek ver­mek ve ga­ze­te­nin yayın po­li­ti­ka­sı­nı ve yö­ne­ti­mi­ni bu ör­gü­te tes­lim et­mek­le suç­la­nı­yor­lar.
   İddi­aya ve suç­la­nan­la­ra ba­kı­yor­su­nuz, bir uyum yok!
   Ahmet Şık FETÖ’nün ki­ta­bı­nı yaz­mış. Ba­sıl­ma­mış ki­ta­bı için tu­tuk­lan­mış. Ce­za­evi­ne gö­tü­rü­lür­ken “Do­ku­nan yanar” diye işa­ret et­ti­ği örgüt FETÖ…
   15 Temmuz sonrası FETÖ aleyhine açılan davalarda Ahmet Şık’ın ktabı delil olarak iddianameleri destekliyor!
   Hik­met Çe­tin­ka­ya yak­la­şık 40 yıl­dır Gülen Ce­ma­ati’nin Tür­ki­ye’ye ne be­la­lar aç­tı­ğı­nı ve aça­ca­ğı­nı bık­ma­dan yazan bir isim. Kadri Gür­sel öyle…
   Bütün bu çe­liş­ki­le­re bir baş­ka­sı daha ek­le­ni­yor: Cum­hu­ri­yet ya­zar­la­rı­nı FETÖ’cü­lük­le suç­la­yan id­di­ana­me­yi FETÖ sa­nı­ğı savcı ha­zır­la­mış, iyi mi!
   Bun­la­rı niye yazdığıma gelirsek...
   16 Nisan re­fe­ran­du­mun­da ‘Evet’ oy­la­rı­na taraf olan­la­rın ilçede kur­du­ğu bir Halk İra­de­si Plat­for­mu var. 12 Nisan Çar­şam­ba ak­şa­mı Kent­park’ta bir kon­ser dü­zen­li­yor. Da­vet­li sa­nat­çı Uğur Işı­lak…
   Işı­lak 7 Ha­zi­ran 2014 se­çim­le­rin­de AKP’den mil­let­ve­ki­li se­çil­miş, 1 Kasım erken se­çi­min­de ise lis­te­ye alın­ma­mış­tı.
   Ka­ra­su­lu­lar Uğur Işı­lak’a ya­ban­cı değil. 
   FETÖ’nün el üstünde tutul-duğu günlerde  bir ders­ha­ne­nin onur ko­nu­ğu ola­rak ilçemize gel­miş, lise sa­lo­nun­da öğ­ren­ci­le­re kon­fe­rans ver­miş­ti. O ge-ceye dönemin Karasu ve Ko-caali kaymakamlarıyla Karasu Belediye Başkanı ve bir çok yönetici katılmıştı. (Kocaali Kaymakamı 15 Temmuz son-rası açığa alındı, intihar etti) 
   Ce­ma­ate ait o ders­ha­ne ön-ce ka­pa­tıl­dı, 15 Tem­muz FE-TÖ darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da mal­la­rı­na el ko­nul­du.
   Ha­fı­za­lar unut­sa da arşiv unut­maz!
   Ahmet Şık FETÖ’cülük iddiasıyla içeride...
   FETÖ dershanesinin onur konuğu Uğur Işılak elde mikrofon konser kürsüsünde!
   Çifte standardı anlatmak için okullarda ders olur!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 853