Hukuk ve vicdan


   Be­le­di­ye Mec­li­si’nde söz alan De­ne­tim Ko­mis­yo­nu Üyesi Mu­har­rem Kara, 46 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li eleş­ti­ri­le­ri­ni dile ge­ti­ri­yor. Baş­ka­nın ya­nı­tı şöyle:
   “An­de­zit ta­şı­nı iptal ettik, ye­ri­ne fut­bol sa­ha­la­rı, yağ­mur­su­yu hat­la­rı ve park ya­pa­ca­ğız ka­ra­rı aldık. O ihale şu anda yar­gı­da, ko­nu­şa­maz­sın bu ihale hak­kın­da!”
   Bir son­ra­ki mad­de­ye ge­çi­lir­ken bu kez MHP Grup Baş­ka­nı Meh­met Ça­tal­baş söz is­ti­yor. Baş­kan’la Ça­tal­baş ara­sın­da­ki di­ya­log şöyle:
Baş­kan İspi­roğ­lu: “Söz ver­mi­yo­rum sayın Ça­tal­baş. Bu çöp­lü­ğün ho­ro­zu ben­sem sana söz ver­mi­yo­rum!”
   Ça­tal­baş: “Sayın Baş­kan, yasa ge­re­ği söz ver­me­me hak­kı­na sa­hip­sin. Biz de bu hak­kı­mı­zı başka yerde kul­la­nı­rız.”
   Baş­kan İspi­roğ­lu: “İste­di­ğin yerde kul­la­na­bi­lir­sin, ser­best­sin!”
   Üslup sahibine aittir, dileyen değerlendirmesini yapar.
   İhaleye gelirsek... 
   Yar­gı­da ol­du­ğu doğru da Mu­har­rem Kara somut ve­ri­ler or­ta­ya koy­ma­dan genel ma­hi­yet­te bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­yor. Ta­sar­ru­fa dik­kat ede­lim diyor. Yar­gı­da­ki dos­ya­yı bu ko­nuş­ma nasıl et­ki­le­yecek, an­la­yan beri gel­sin!
   Üs­te­lik bu dos­yay­la il­gi­li bir giz­li­lik ka­ra­rı filan da yok!
   Nasıl gizli olsun ki… Kont­ro­lö­rün ha­zır­la­dı­ğı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın so­ruş­tu­rul­ma­sı için Sav­cı­lı­ğa ha­va­le onayı verdiği dosya 25 Mec­lis üyesi ile bir o kadar be­le­di­ye yet­ki­li­si­nin elinde.
   Mu­har­rem Kara’nın ve di-ğer bazı üye­le­rin ya­kın­dı­ğı şu: “İhale kap­sa­mın­da yap­tı­rı­lan iş­le­re birim ve pi­ya­sa fi­yat­la­rı­nın üs­tün­de para öden­di!”
   Sav­cı­lı­ğa giden dos­ya­da böyle bir suç­la­ma yok. So­ruş­tu­rul­ma­sı is­te­nen ko­nu­lar ara­sın­da şun­lar yer alı­yor: 
   1.100 mil­yon ve ar­dın­dan 46 mil­yo­na in­di­ri­len borç­lan­ma yet­ki­si­nin usul­süz ola­rak ve­ril­me­si…
   2.İha­le­yi alan fir­ma­la­ra 12 mil­yon li­ra­lık avan­sın, banka te­mi­nat mek­tu­bun­da yer alan dip notun giz­le­ne­rek İller Ban­ka­sı’na gön­de­ri­lip ödeme yap­tı­rıl­ma­sı…
   3.Kum ocağı id­di­ala­rı…
   4.Ça­lış­ma­yan­a maaş öden­me­si…
   5.İmar usul­süz­lük­le­ri vs.
   Muh­te­rem Baş­kan bana henüz “Kes se­si­ni, ko­nuş­ma” de­me­di­ği­ne göre Mu­har­rem Kara’nın kal­dı­ğı yer­den sür­dü­re­yim…
   Ga­ze­te­ye bir belge ulaş­tı. Üç ma­hal­le­ye ya­pı­lan fut­bol sa­ha­la­rı­na ya­pı­lmış ödemeleri gös­te­ri­yor. Bun­lar­dan sa­de­ce bir ta­ne­si­ne dik­kat çek­mek is­ti­yo­rum.
   Üç sa­ha­ya dör­der ta­ne­den 12 adet ay­dın­lat­ma di­re­ği di­kil­miş. Bel­ge­de PD4-25 mt PLKM (Plat­form Ko­ru­ma Mer­di­ven­li) po­li­gon pro­jek­tör di­re­ği­nin ta­ne­si­ne KDV hariç 98 bin lira (98 mil­yar) öden­di­ği gö­rü­lü­yor.
    Ön­ce­ki hafta bunu sor­dum, be­le­di­ye­den ses çık­ma­dı.
   Pi­ya­sa­yı araş­tır­dım. Aynı özel­lik­le­ri ta­şı­yan 20 met­re­lik direk 15 bin lira. 
   Ye­tin­me­dim git­tim, Ka­ra­su Li­ma­nı’nı ay­dın­la­tan ben­zer di­rek­le­ri in­ce­le­dim. Üs­te­lik bu di­rek­le­rin yük­sek­li­ği 35 metre. Üzer­le­rin­de 9’ar tane LED pro­jek­tör var.
   Li­man­da­ki di­rek­le­rin pi­ya­sa­da­ki fi­ya­tı (LED’ler dahil) 21 bin lira.
   Elim­de­ki bel­ge­ye göre, üç ma­hal­le­de­ki 12 di­re­ğe KDV hariç top­lam 1 mil­yon 176 bin lira öden­miş. KDV ek­le­yin 1 mil­yon 387 bin 680 lira edi­yor.
   Bu hesap li­man­da­ki boy­la­rı 35 metre ve lamba sa­yı­la­rı fazla olan 12 direk için KDV dahil 252 bin lira ka­dar­dır..
   Ara­da­ki fark 1 mil­yon 135 bin 680 li­ra­dır.
   Belge doğ­ruy­sa kimin ce­bi­ne git­miş­tir bu pa­ra­lar?
   Bu hesap sa­de­ce ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ni kap­sı­yor. Bunun sen­te­tik ör­tü­sü var, dol­gu­su, be­to­nu, tel par­mak­lı­ğı, so­yun­ma oda­la­rı var…
   Yağ­mur­su­yu bo­ru­la­rı­nın dö­şen­me­si var…
   Cadde ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri­ne öde­nen pa­ra­lar var.
    Ve ne yazık ki on­la­rın da muh­te­mel­en ben­zer şe­kil­de şi­şi­ril­miş he­sap­la­rı var!
   İsteniyor ki bun­lar Mecliste ko­nu­şul­ma­sın, basın yazmasın. 
   Olmuyor işte. Ortalık dedikodudan geçilmiyor.
   Bir ay­dın­lat­ma di­re­ği­ne pi­ya­sa fi­ya­tı­nın beş katı ödeme yapılabilir mi? Eğer oluyorsa nedenini ortaya koymak ve söylentilere son vermek gerekmez mi? 
   Olay sadece hukuki mi, hiç mi vicdani tarafı yok?
   So­ru­yu şöyle so­ra­yım: 5 bin lira ma­aş­lı bir per­so­ne­li­niz ayda 25 bin lira is­ter­se ‘hay­hay’ der mi­si­niz? 

Kaymakam mezarda
Işılak kürsüde!
   Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı 5 aydır içe­ri­de. Tu­tuk­lu hal­ka­sı­na son ola­rak Ahmet Şık da ek­len­di.
   Tu­tuk­suz yar­gı­la­nan ya­zar­lar ve yö­ne­ti­ci­ler de var; yaş­tan kur­tar­mış­lar! Ama içe­ri­de­ki­le­rin çoğu 60’ını de­vir­miş du­rum­da.
   Yazar ve yö­ne­ti­ci­ler FETÖ’ye des­tek ver­mek ve ga­ze­te­nin yayın po­li­ti­ka­sı­nı ve yö­ne­ti­mi­ni bu ör­gü­te tes­lim et­mek­le suç­la­nı­yor­lar.
   İddi­aya ve suç­la­nan­la­ra ba­kı­yor­su­nuz, bir uyum yok!
   Ahmet Şık FETÖ’nün ki­ta­bı­nı yaz­mış. Ba­sıl­ma­mış ki­ta­bı için tu­tuk­lan­mış. Ce­za­evi­ne gö­tü­rü­lür­ken “Do­ku­nan yanar” diye işa­ret et­ti­ği örgüt FETÖ…
   15 Temmuz sonrası FETÖ aleyhine açılan davalarda Ahmet Şık’ın ktabı delil olarak iddianameleri destekliyor!
   Hik­met Çe­tin­ka­ya yak­la­şık 40 yıl­dır Gülen Ce­ma­ati’nin Tür­ki­ye’ye ne be­la­lar aç­tı­ğı­nı ve aça­ca­ğı­nı bık­ma­dan yazan bir isim. Kadri Gür­sel öyle…
   Bütün bu çe­liş­ki­le­re bir baş­ka­sı daha ek­le­ni­yor: Cum­hu­ri­yet ya­zar­la­rı­nı FETÖ’cü­lük­le suç­la­yan id­di­ana­me­yi FETÖ sa­nı­ğı savcı ha­zır­la­mış, iyi mi!
   Bun­la­rı niye yazdığıma gelirsek...
   16 Nisan re­fe­ran­du­mun­da ‘Evet’ oy­la­rı­na taraf olan­la­rın ilçede kur­du­ğu bir Halk İra­de­si Plat­for­mu var. 12 Nisan Çar­şam­ba ak­şa­mı Kent­park’ta bir kon­ser dü­zen­li­yor. Da­vet­li sa­nat­çı Uğur Işı­lak…
   Işı­lak 7 Ha­zi­ran 2014 se­çim­le­rin­de AKP’den mil­let­ve­ki­li se­çil­miş, 1 Kasım erken se­çi­min­de ise lis­te­ye alın­ma­mış­tı.
   Ka­ra­su­lu­lar Uğur Işı­lak’a ya­ban­cı değil. 
   FETÖ’nün el üstünde tutul-duğu günlerde  bir ders­ha­ne­nin onur ko­nu­ğu ola­rak ilçemize gel­miş, lise sa­lo­nun­da öğ­ren­ci­le­re kon­fe­rans ver­miş­ti. O ge-ceye dönemin Karasu ve Ko-caali kaymakamlarıyla Karasu Belediye Başkanı ve bir çok yönetici katılmıştı. (Kocaali Kaymakamı 15 Temmuz son-rası açığa alındı, intihar etti) 
   Ce­ma­ate ait o ders­ha­ne ön-ce ka­pa­tıl­dı, 15 Tem­muz FE-TÖ darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da mal­la­rı­na el ko­nul­du.
   Ha­fı­za­lar unut­sa da arşiv unut­maz!
   Ahmet Şık FETÖ’cülük iddiasıyla içeride...
   FETÖ dershanesinin onur konuğu Uğur Işılak elde mikrofon konser kürsüsünde!
   Çifte standardı anlatmak için okullarda ders olur!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 960