• Ana Sayfa
  • »
  • İdama karşıysak sıfatımız ne ola!

İdama karşıysak sıfatımız ne ola!


   1979 yı­lın­da İran’da mo­nar­şist Şah Rıza Peh­le­vi dev­ri­lir ve Şii mez­he­bi şe­ri­atı­na da­ya­lı İslam Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­lur.
   Fran­sa’daki sür­gün­den dönen Lider Aye­tul­lah Hu­mey­ni Azeri bir çift­çi­nin oğlu Sadık Hal­ka­li’yi Dev­rim Mah­ke­me­le­ri baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­rir.
   İran hal­kı­nın kısa sü­re­de dev­rim cel­la­dı la­ka­bı ta­ka­ca­ğı Hal­ka­li ön­ce­lik­le yüz­ler­ce hü­kü­met gö­rev­li­si için idam ka­ra­rı verir.
   Hal­ka­li yar­gı­la­ma­lar sı­ra­sın­da sa­nık­la­ra avu­kat tutma hakkı ta­nı­maz; hem savcı, hem hakim hem de jüri üye­si­dir! 
   İda­mı­na karar ver­di­ği ki­şi­ler­den biri, dev­rim­den önce 13 yıl İran’ın baş­ba­ka­nı olan Amir Abbas Hü­vey­da’dır. 
Suç­la­ma; ha­zi­ne­si dö­vi­ze doyan İran’ın başta İngil­te­re olmak üzere başka ül­ke­le­re borç ver­me­si­dir. İdam hükmü tek cel­se­de ve­ri­lir.
   Hü­vey­da idama gö­tü­rü­lür­ken ace­le­ci molla Hadi Gaf­fa­ri ta­ra­fın­dan boy­nu­na iki kur­şun sı­kı­la­rak öl­dü­rü­lür. Yine de idam hükmü oku­nur ve ce­se­di ası­lır. 
   Hal­ka­li sa­de­ce 1979 yı­lın­da 2000 ki­şi­yi idama mah­kûm et­ti­ği­ni 20 yıl son­ra­ki anı­la­rın­da iti­raf eder. 
   Dev­rim Cel­la­dı’nın, İslam Dev­ri­mi’ni des­tek­le­yen İran Ko­mü­nist Par­ti­si Tudeh üye­le­ri başta olmak üzere solcu ve de­mok­rat en az 8000 ki­şi­ye idam ce­za­sı ver­di­ği bi­li­ni­yor.
   Hal­ka­li’nin tek cel­se­lik idam ka­rar­la­rı­na iti­raz üze­ri­ne ver­di­ği yanıt kan don­du­ru­cu­dur: 
"Sorun değil, hata yap­tıy­sak cen­ne­te gi­der­ler!" 
   İdam­lar dev­let gö­rev­li­le­riy­le sı­nır­lı kal­maz. Dev­rim­den önce genel ev­ler­de ça­lı­şan­lar, al­kol­lü içecek sa­tan­la­rın tümü için ben­zer karar ve­ri­lir.
   Hu­mey­ni’nin Paris’teki da­nış­ma­nı ve ter­cü­ma­nı Sadık Kutb­za­de, 1982`de Hu­mey­ni’nin evini bom­ba­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­la­nır, te­le­viz­yon­da iti­raf­lar­da bu­lu­nur ve idama mah­kûm edi­lir. 
   Kutp­za­de’nin CBC mu­ha­bi­ri olan eski ni­şan­lı­sı ‘Ay­na­da­ki Adam’ adlı ki­ta­bın­da an­la­tır: "Olay­lar çı­ğı­rın­dan çık­mış­tı, Sadık’a dev­ri­min ama­cın­dan sap­tı­ğı­nı söy­le­dim ve İran’ı terk et dedim. Ancak o ‘bu dev­rim İran için bir kâbus… Ben bu kâ­bu­sun ge­ti­ril­me­si için büyük bir rolü üst­len­dim. O yüz­den İran’da kalıp ka­de­rim­le yüz­le­şe­ce­ğim’ ya­nı­tı verdi!" 
   Kutb­za­de kur­şu­na di­zi­lir; Hu­mey­ni’ye su­ikast id­di­ası­nın düz­me­ce ol­du­ğu ise daha sonra or­ta­ya çıkar. Te­le­viz­yon­da­ki iti­ra­fın da “Ba­ba­ma söy­le­rim seni af­fe­der” diyen Hu­mey­ni’nin oğlu ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı­ğı Aye­tul­lah Ali Mün­ta­zi­ri’nin anı­la­rın­da yazar.
   Tür­ki­ye el­bet­te İran İslam Dev­ri­mi dö­ne­mi­nin ko­şul­la­rın­da değil. 
   Yine de şunu ha­tır­lat­mak gerek…
   FETÖ özel yar­gıç­la­rı­nın Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rın­da ver­dik­le­ri iki­şer kez mü­eb­bet ka­rar­la­rı­nın mü­rek­ke­bi henüz ku­ru­ma­dı. Eğer Tür­ki­ye idamı kal­dır­ma­mış ol­say­dı kum­pa­sa uğ­ra­yan­la­rın çoğu belki de asıl­mış­tı.
   O dö­ne­min iddia ma­ka­mın­da­ki sav­cı­la­rıy­la ka­ra­rı veren ha­kim­le­rin çoğu ce­za­ev­le­rin­de; ba­zı­la­rı kaçak! 
   Mec­lis Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man, Av­ras­ya Tü­ne­li`nin açı­lı­şın­da ko­nu­şur­ken "İdam is­te­riz" slo­gan­la­rı­nı "Bu, mil­le­tin sesi" diye ta­nım­la­dı.
   Çinli dü­şü­nür Lao Tzu, iki bin altı yüz yıl önce; 
“Dü­şün­ce­le­ri­ne özen gös­ter, çünkü ke­li­me­le­re dö­nü­şür­ler; 
Ke­li­me­le­ri­ne özen gös­ter, çünkü ey­le­me dö­nü­şür­ler” demiş…
   Ben bu mil­le­tin fer­di­yim ve idama kar­şı­yım. 
   Kah­ra­man Baş­kan’a göre benim gibi dü­şü­nen­le­rin sesi ‘çat­lak’ sı­fa­tı­na mı gi­ri­yor?
   FE­TÖ­CÜ ha­kim­le­rin ver­di­ği yan­lış ka­rar­lar­la ası­lan ol­say­dı cen­ne­te mi gi­de­cek­ti?
   Sayın Meclis Başkanı açık­la­sın, öğ­re­ne­lim!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 915