SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • İdama karşıysak sıfatımız ne ola!

İdama karşıysak sıfatımız ne ola!


   1979 yı­lın­da İran’da mo­nar­şist Şah Rıza Peh­le­vi dev­ri­lir ve Şii mez­he­bi şe­ri­atı­na da­ya­lı İslam Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­lur.
   Fran­sa’daki sür­gün­den dönen Lider Aye­tul­lah Hu­mey­ni Azeri bir çift­çi­nin oğlu Sadık Hal­ka­li’yi Dev­rim Mah­ke­me­le­ri baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­rir.
   İran hal­kı­nın kısa sü­re­de dev­rim cel­la­dı la­ka­bı ta­ka­ca­ğı Hal­ka­li ön­ce­lik­le yüz­ler­ce hü­kü­met gö­rev­li­si için idam ka­ra­rı verir.
   Hal­ka­li yar­gı­la­ma­lar sı­ra­sın­da sa­nık­la­ra avu­kat tutma hakkı ta­nı­maz; hem savcı, hem hakim hem de jüri üye­si­dir! 
   İda­mı­na karar ver­di­ği ki­şi­ler­den biri, dev­rim­den önce 13 yıl İran’ın baş­ba­ka­nı olan Amir Abbas Hü­vey­da’dır. 
Suç­la­ma; ha­zi­ne­si dö­vi­ze doyan İran’ın başta İngil­te­re olmak üzere başka ül­ke­le­re borç ver­me­si­dir. İdam hükmü tek cel­se­de ve­ri­lir.
   Hü­vey­da idama gö­tü­rü­lür­ken ace­le­ci molla Hadi Gaf­fa­ri ta­ra­fın­dan boy­nu­na iki kur­şun sı­kı­la­rak öl­dü­rü­lür. Yine de idam hükmü oku­nur ve ce­se­di ası­lır. 
   Hal­ka­li sa­de­ce 1979 yı­lın­da 2000 ki­şi­yi idama mah­kûm et­ti­ği­ni 20 yıl son­ra­ki anı­la­rın­da iti­raf eder. 
   Dev­rim Cel­la­dı’nın, İslam Dev­ri­mi’ni des­tek­le­yen İran Ko­mü­nist Par­ti­si Tudeh üye­le­ri başta olmak üzere solcu ve de­mok­rat en az 8000 ki­şi­ye idam ce­za­sı ver­di­ği bi­li­ni­yor.
   Hal­ka­li’nin tek cel­se­lik idam ka­rar­la­rı­na iti­raz üze­ri­ne ver­di­ği yanıt kan don­du­ru­cu­dur: 
"Sorun değil, hata yap­tıy­sak cen­ne­te gi­der­ler!" 
   İdam­lar dev­let gö­rev­li­le­riy­le sı­nır­lı kal­maz. Dev­rim­den önce genel ev­ler­de ça­lı­şan­lar, al­kol­lü içecek sa­tan­la­rın tümü için ben­zer karar ve­ri­lir.
   Hu­mey­ni’nin Paris’teki da­nış­ma­nı ve ter­cü­ma­nı Sadık Kutb­za­de, 1982`de Hu­mey­ni’nin evini bom­ba­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­la­nır, te­le­viz­yon­da iti­raf­lar­da bu­lu­nur ve idama mah­kûm edi­lir. 
   Kutp­za­de’nin CBC mu­ha­bi­ri olan eski ni­şan­lı­sı ‘Ay­na­da­ki Adam’ adlı ki­ta­bın­da an­la­tır: "Olay­lar çı­ğı­rın­dan çık­mış­tı, Sadık’a dev­ri­min ama­cın­dan sap­tı­ğı­nı söy­le­dim ve İran’ı terk et dedim. Ancak o ‘bu dev­rim İran için bir kâbus… Ben bu kâ­bu­sun ge­ti­ril­me­si için büyük bir rolü üst­len­dim. O yüz­den İran’da kalıp ka­de­rim­le yüz­le­şe­ce­ğim’ ya­nı­tı verdi!" 
   Kutb­za­de kur­şu­na di­zi­lir; Hu­mey­ni’ye su­ikast id­di­ası­nın düz­me­ce ol­du­ğu ise daha sonra or­ta­ya çıkar. Te­le­viz­yon­da­ki iti­ra­fın da “Ba­ba­ma söy­le­rim seni af­fe­der” diyen Hu­mey­ni’nin oğlu ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı­ğı Aye­tul­lah Ali Mün­ta­zi­ri’nin anı­la­rın­da yazar.
   Tür­ki­ye el­bet­te İran İslam Dev­ri­mi dö­ne­mi­nin ko­şul­la­rın­da değil. 
   Yine de şunu ha­tır­lat­mak gerek…
   FETÖ özel yar­gıç­la­rı­nın Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rın­da ver­dik­le­ri iki­şer kez mü­eb­bet ka­rar­la­rı­nın mü­rek­ke­bi henüz ku­ru­ma­dı. Eğer Tür­ki­ye idamı kal­dır­ma­mış ol­say­dı kum­pa­sa uğ­ra­yan­la­rın çoğu belki de asıl­mış­tı.
   O dö­ne­min iddia ma­ka­mın­da­ki sav­cı­la­rıy­la ka­ra­rı veren ha­kim­le­rin çoğu ce­za­ev­le­rin­de; ba­zı­la­rı kaçak! 
   Mec­lis Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man, Av­ras­ya Tü­ne­li`nin açı­lı­şın­da ko­nu­şur­ken "İdam is­te­riz" slo­gan­la­rı­nı "Bu, mil­le­tin sesi" diye ta­nım­la­dı.
   Çinli dü­şü­nür Lao Tzu, iki bin altı yüz yıl önce; 
“Dü­şün­ce­le­ri­ne özen gös­ter, çünkü ke­li­me­le­re dö­nü­şür­ler; 
Ke­li­me­le­ri­ne özen gös­ter, çünkü ey­le­me dö­nü­şür­ler” demiş…
   Ben bu mil­le­tin fer­di­yim ve idama kar­şı­yım. 
   Kah­ra­man Baş­kan’a göre benim gibi dü­şü­nen­le­rin sesi ‘çat­lak’ sı­fa­tı­na mı gi­ri­yor?
   FE­TÖ­CÜ ha­kim­le­rin ver­di­ği yan­lış ka­rar­lar­la ası­lan ol­say­dı cen­ne­te mi gi­de­cek­ti?
   Sayın Meclis Başkanı açık­la­sın, öğ­re­ne­lim!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 816