İmar çıkmazı


   Ka­ra­su’nun yıl­lar­dır çöz­me­ye ça­lış­tı­ğı ve bunun için at­tı­ğı her adım­da çö­zül­me­si ola­nak­sız yu­ma­ğa dö­nüş­tür­dü­ğü bir so­ru­nu var:
İmar ko­nu­su…
   As­lın­da bu konu Tür­ki­ye’nin genel bir so­ru­nu. Ka­ra­su’nun diğer yer­leş­me­ler­den farkı sa­hil­de bu­lun­ma­sı ve coğ­ra­fi ko­nu­mu do­la­yı­sıy­la rant ka­pı­sı­nın ala­bil­di­ği­ne açık ol­ma­sı­dır.
   Şehir plan­cı­sı de­ği­lim, ama 1989-1994 yıl­la­rın­da be­le­di­ye­de ça­lış­mam ne­de­niy­le, o dö­nem­de yap­tı­rı­lan imar plan­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sı­nı ya­kın­dan iz­le­dim. 
   Şehir plan­cı­sı Oğuz Aldan ile ça­lış­ma­la­rı ko­nu­sun­da uzun gö­rüş­me­ler yap­tık. 
   O ça­lış­ma­da plan­cı­nın özel­lik­le kat sa­yı­sı ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­le­ri­nin son oy­la­ma­da ta­ru­mar edil­di­ği­nin şa­hi­di­yim.
   Taban kul­la­nı­mı/Kat sa­yı­sı oranı 1.20 ola­rak be­lir­len­miş­ti. Plan­cı Aldan bunu tüm paf­ta­la­ra anah­tar ola­rak koydu. Yani 3 kat ya­pa­cak­sı­nız ta­ban­da yüzde 40 kul­la­na­bi­li­yor­su­nuz. 4 katta yüzde 30… 
   Sorun da bu­ra­da baş­la­dı. Plan­cı­nın her böl­ge­ye fark­lı kat sı­nır­la­ma­sı koyma tek­li­fi mec­lis ta­ra­fın­dan kabul edil­me­di. 
   So­nuç­ta, 3 katlı bi­na­nın bi­ti­şi­ği­ne ta­ba­nı da­ral­tın 4 ve 5 kat ya­pıl­ma­sı­nın önü açıl­dı.
   Böy­le­si­ne bir ser­bes­ti doğal ola­rak kö­tü­ye kul­la­nıl­dı. 3 kat ya­pı­yo­rum di­ye­rek yüzde 40 taban kul­la­nı­mı alan ba­zı­la­rı zaman için­de iki kat daha çı­ka­rak yüzde 40 kul­la­nım­lı 5 kat bi­na­lar dik­ti­ler. En­cü­men ta­ra­fın­dan ve­ri­len komik ce­za­lar bu is­tis­ma­rın önünü ala­bil­di­ğin­ce açtı. Para ce­za­la­rı­nın büyük bir bö­lü­mü si­ya­sal ter­cih­ler­le de tah­sil edil­me­di. 
   Plan­la­ma­da ya­pı­lan ha­ta­la­ra zaman için­de ye­ni­le­ri ek­len­di. Baş­la­tı­lan imar de­ği­şik­li­ği fur­ya­sıy­la, yasa ge­re­ği park ve oto­park gibi genel kul­la­nım için ay­rı­lan yer­ler ya da­ral­tıl­dı ya da ta­ma­men konut ala­nı­na çev­ril­di. 
   Plan bü­tün­lü­ğü­nü bozan bu uy­gu­la­ma so­nu­cu­dur ki, bu gün Ka­ra­su’da oto­park yok! Beşer katlı de­va­sa si­te­ler­de otu­ran­lar araç­la­rı­nı yol­la­ra, kal­dı­rım­la­ra park edi­yor­lar.
   Plan­la­ma­da­ki bu çar­pık süreç doğal ola­rak çar­pık ya­pı­laş­ma­nın önünü aça­rak il­çe­yi bir beton tar­la­sı­na dö­nüş­tür­dü.
   Dik­kat edi­lir­se son 10 yıl­dır Ka­ra­su yeni bir kav­ram­la ta­nış­tı: Sel bas­kın­la­rı!
   Sı­ra­dan bir yağ­mur­da cadde ve so­kak­lar de­re­ye dö­nü­şü­yor. Ne­de­ni, Ku­zu­luk ve Azi­zi­ye sırt­la­rı­nın gi­de­rek be­ton­laş­ma­sı­dır. Siz is­te­di­ği­niz sa­yı­da ve çapta ye­ral­tı­na yağ­mur suyu bo­ru­su dö­şe­yin, bu he­sap­sız ki­tap­sız ya­pı­laş­may­la sel bas­kın­la­rı­nı ön­le­ye­mez­si­niz.
   Ova­la­rın yük­sek katlı bi­na­lar­la dol­du­rul­ma­sı­nı say­mı­yo­rum. Arazi ya­pı­sı­nın özel­li­ği ge­re­ği kışın yük­sek­ler­den inen su­la­rın bir an­lam­da de­po­lan­dı­ğı alan­lar OSB ve diğer ya­pı­laş­ma­lar­la işgal edil­di. Ge­le­cek­te bu sular ne­re­ye gi­recek, he­sa­bı­nı yapan var mı?
   Ya­zı­ya baş­lar­ken de­ğin­mek is­te­di­ğim ko­nu­yu kıyı şe­ri­di ne­de­niy­le baş gös­te­ren sorun ola­rak be­lir­le­miş­tim. Ancak imar plan­la­ma­sın­da ya­pı­lan genel yan­lış­la­ra de­ğin­me­den ge­çe­me­dim.
   Haber say­fa­la­rı­mız­da ayrıntıları var; Ka­ra­de­niz Cad­de­si üze­rin­de yeni inşa edi­len bir bi­nay­la il­gi­li ola­rak İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan in­ce­le­me baş­la­tıl­dı. Ar­sa­nın kıyı kenar için­de kal­ma­sı­na rağ­men ruh­sat ve­ril­di­ği id­di­ası var. Do­la­yı­sıy­la hak­sız ka­nan­ca yol açıl­dı­ğı id­di­ası da…
   İnce­le­me kap­sa­mı­na 2004 yı­lın­da ya­pı­lan Re­viz­yon İmar Plan­la­rı ile buna evet diyen dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri de alın­mış.
   Ön in­ce­le­me so­ruş­tur­ma­ya dö­nü­şür mü, bi­le­mem.
   Bil­di­ğim bir şey var ki, Liman önün­den Kü­çük­bo­ğaz kı­yı­sı­na kadar uza­nan şe­rit­te Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin güney kı­yı­sı bo­yun­ca yer alan ön cep­he­de­ki tüm bi­na­lar, şi­kâ­yet üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çil­di­ği bil­gi­si al­dı­ğı­mız ön in­ce­le­me­ye alınan bi­na­dan fark­sız. 
   Öy­ley­se neden sa­de­ce tek bi­na­ya so­ruş­tur­ma da di­ğer­le­ri­ne değil?
   İnce­len­sin diye söy­le­mi­yo­rum; sa­de­ce çö­züm­süz­lük nok­ta­sı­na gelip da­ya­nan bir so­ru­na işa­ret etmek is­ti­yo­rum.
   Be­le­di­ye 2004’te re­viz­yon imar planı yap­mış. Yetki bende diye onay­la­yıp uy­gu­la­ma­ya koy­muş. Oysa Ka­ra­su-Ko­ca­ali yo­lun­dan Ka­ra­de­niz Cad­de­si ara­sın­da kalan ve Sa­kar­ya Nehri’nden Kü­çük­bo­ğaz’a kadar uza­nan alan Tu­rizm Böl­ge­si ilan edi­le­rek 1/1000’lik uy­gu­la­ma imar plan­la­rı­nı onay­la­ma yet­ki­si Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na dev­re­dil­miş.
   Yet­ki­li kı­lı­nan ba­kan­lık­ça onan­ma­mış plan­la­ra da­ya­na­rak söz ko­nu­su böl­ge­de in­şa­at ruh­sa­tı ve­ri­le­me­ye­ce­ği­ni be­le­di­ye İmar Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri bil­mi­yor mu?
   Belediye’den ruhsatını almış ve binasını yapmış yatırımcının günahı ne? Tabanda fazla kullanım var diyorsan, bu işi takiple görevli Fen İşleri Müdürün neredeydi?
   Ger­çek­ten çok merak edi­yo­rum; eğer ön in­ce­le­me kap­sa­mı­na İmar Mü­dü­rü de alın­mış­sa nasıl bir sa­vun­ma yap­mış­tır!
   Bi­tir­me­den…
   2013 yı­lın­da ben­zer bir ruh­sat verme iş­le­mi için dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Mec­lis üye­le­ri hak­kın­da dava açıl­mış­tı. Baş­kan ve üye­ler be­ra­at etti. Mah­ke­me­ye tanık ola­rak ça­ğı­rı­lan Re­viz­yon Pla­nı­nı çizmiş şehir plan­cı­sı bayan nasıl bir sa­vun­ma yap­mış­tır der­si­niz?
   Bu­yu­run ka­rar­dan aynen oku­ya­lım: “Şehir Plan­cı­sı ola­rak ça­lı­şı­yo­rum, suç ta­ri­hi iti­ba­riy­le Ka­ra­su’da iş­le­rim vardı. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin imar plan­la­rı­nın re­viz­yon işini ya­pı­yor­dum. Ancak benim id­di­aya konu olay­lar­la il­gi­li her­han­gi bir bil­gim yok­tur, neden tanık gös­te­ril­di­ği­mi bile bil­mi­yo­rum!”
   Nasıl, be­ğen­di­niz mi? Hakim be­ğen­me­miş ola­cak ki, plan­cı hak­kın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1218