SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

İmar çıkmazı


   Ka­ra­su’nun yıl­lar­dır çöz­me­ye ça­lış­tı­ğı ve bunun için at­tı­ğı her adım­da çö­zül­me­si ola­nak­sız yu­ma­ğa dö­nüş­tür­dü­ğü bir so­ru­nu var:
İmar ko­nu­su…
   As­lın­da bu konu Tür­ki­ye’nin genel bir so­ru­nu. Ka­ra­su’nun diğer yer­leş­me­ler­den farkı sa­hil­de bu­lun­ma­sı ve coğ­ra­fi ko­nu­mu do­la­yı­sıy­la rant ka­pı­sı­nın ala­bil­di­ği­ne açık ol­ma­sı­dır.
   Şehir plan­cı­sı de­ği­lim, ama 1989-1994 yıl­la­rın­da be­le­di­ye­de ça­lış­mam ne­de­niy­le, o dö­nem­de yap­tı­rı­lan imar plan­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sı­nı ya­kın­dan iz­le­dim. 
   Şehir plan­cı­sı Oğuz Aldan ile ça­lış­ma­la­rı ko­nu­sun­da uzun gö­rüş­me­ler yap­tık. 
   O ça­lış­ma­da plan­cı­nın özel­lik­le kat sa­yı­sı ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­le­ri­nin son oy­la­ma­da ta­ru­mar edil­di­ği­nin şa­hi­di­yim.
   Taban kul­la­nı­mı/Kat sa­yı­sı oranı 1.20 ola­rak be­lir­len­miş­ti. Plan­cı Aldan bunu tüm paf­ta­la­ra anah­tar ola­rak koydu. Yani 3 kat ya­pa­cak­sı­nız ta­ban­da yüzde 40 kul­la­na­bi­li­yor­su­nuz. 4 katta yüzde 30… 
   Sorun da bu­ra­da baş­la­dı. Plan­cı­nın her böl­ge­ye fark­lı kat sı­nır­la­ma­sı koyma tek­li­fi mec­lis ta­ra­fın­dan kabul edil­me­di. 
   So­nuç­ta, 3 katlı bi­na­nın bi­ti­şi­ği­ne ta­ba­nı da­ral­tın 4 ve 5 kat ya­pıl­ma­sı­nın önü açıl­dı.
   Böy­le­si­ne bir ser­bes­ti doğal ola­rak kö­tü­ye kul­la­nıl­dı. 3 kat ya­pı­yo­rum di­ye­rek yüzde 40 taban kul­la­nı­mı alan ba­zı­la­rı zaman için­de iki kat daha çı­ka­rak yüzde 40 kul­la­nım­lı 5 kat bi­na­lar dik­ti­ler. En­cü­men ta­ra­fın­dan ve­ri­len komik ce­za­lar bu is­tis­ma­rın önünü ala­bil­di­ğin­ce açtı. Para ce­za­la­rı­nın büyük bir bö­lü­mü si­ya­sal ter­cih­ler­le de tah­sil edil­me­di. 
   Plan­la­ma­da ya­pı­lan ha­ta­la­ra zaman için­de ye­ni­le­ri ek­len­di. Baş­la­tı­lan imar de­ği­şik­li­ği fur­ya­sıy­la, yasa ge­re­ği park ve oto­park gibi genel kul­la­nım için ay­rı­lan yer­ler ya da­ral­tıl­dı ya da ta­ma­men konut ala­nı­na çev­ril­di. 
   Plan bü­tün­lü­ğü­nü bozan bu uy­gu­la­ma so­nu­cu­dur ki, bu gün Ka­ra­su’da oto­park yok! Beşer katlı de­va­sa si­te­ler­de otu­ran­lar araç­la­rı­nı yol­la­ra, kal­dı­rım­la­ra park edi­yor­lar.
   Plan­la­ma­da­ki bu çar­pık süreç doğal ola­rak çar­pık ya­pı­laş­ma­nın önünü aça­rak il­çe­yi bir beton tar­la­sı­na dö­nüş­tür­dü.
   Dik­kat edi­lir­se son 10 yıl­dır Ka­ra­su yeni bir kav­ram­la ta­nış­tı: Sel bas­kın­la­rı!
   Sı­ra­dan bir yağ­mur­da cadde ve so­kak­lar de­re­ye dö­nü­şü­yor. Ne­de­ni, Ku­zu­luk ve Azi­zi­ye sırt­la­rı­nın gi­de­rek be­ton­laş­ma­sı­dır. Siz is­te­di­ği­niz sa­yı­da ve çapta ye­ral­tı­na yağ­mur suyu bo­ru­su dö­şe­yin, bu he­sap­sız ki­tap­sız ya­pı­laş­may­la sel bas­kın­la­rı­nı ön­le­ye­mez­si­niz.
   Ova­la­rın yük­sek katlı bi­na­lar­la dol­du­rul­ma­sı­nı say­mı­yo­rum. Arazi ya­pı­sı­nın özel­li­ği ge­re­ği kışın yük­sek­ler­den inen su­la­rın bir an­lam­da de­po­lan­dı­ğı alan­lar OSB ve diğer ya­pı­laş­ma­lar­la işgal edil­di. Ge­le­cek­te bu sular ne­re­ye gi­recek, he­sa­bı­nı yapan var mı?
   Ya­zı­ya baş­lar­ken de­ğin­mek is­te­di­ğim ko­nu­yu kıyı şe­ri­di ne­de­niy­le baş gös­te­ren sorun ola­rak be­lir­le­miş­tim. Ancak imar plan­la­ma­sın­da ya­pı­lan genel yan­lış­la­ra de­ğin­me­den ge­çe­me­dim.
   Haber say­fa­la­rı­mız­da ayrıntıları var; Ka­ra­de­niz Cad­de­si üze­rin­de yeni inşa edi­len bir bi­nay­la il­gi­li ola­rak İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan in­ce­le­me baş­la­tıl­dı. Ar­sa­nın kıyı kenar için­de kal­ma­sı­na rağ­men ruh­sat ve­ril­di­ği id­di­ası var. Do­la­yı­sıy­la hak­sız ka­nan­ca yol açıl­dı­ğı id­di­ası da…
   İnce­le­me kap­sa­mı­na 2004 yı­lın­da ya­pı­lan Re­viz­yon İmar Plan­la­rı ile buna evet diyen dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri de alın­mış.
   Ön in­ce­le­me so­ruş­tur­ma­ya dö­nü­şür mü, bi­le­mem.
   Bil­di­ğim bir şey var ki, Liman önün­den Kü­çük­bo­ğaz kı­yı­sı­na kadar uza­nan şe­rit­te Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin güney kı­yı­sı bo­yun­ca yer alan ön cep­he­de­ki tüm bi­na­lar, şi­kâ­yet üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çil­di­ği bil­gi­si al­dı­ğı­mız ön in­ce­le­me­ye alınan bi­na­dan fark­sız. 
   Öy­ley­se neden sa­de­ce tek bi­na­ya so­ruş­tur­ma da di­ğer­le­ri­ne değil?
   İnce­len­sin diye söy­le­mi­yo­rum; sa­de­ce çö­züm­süz­lük nok­ta­sı­na gelip da­ya­nan bir so­ru­na işa­ret etmek is­ti­yo­rum.
   Be­le­di­ye 2004’te re­viz­yon imar planı yap­mış. Yetki bende diye onay­la­yıp uy­gu­la­ma­ya koy­muş. Oysa Ka­ra­su-Ko­ca­ali yo­lun­dan Ka­ra­de­niz Cad­de­si ara­sın­da kalan ve Sa­kar­ya Nehri’nden Kü­çük­bo­ğaz’a kadar uza­nan alan Tu­rizm Böl­ge­si ilan edi­le­rek 1/1000’lik uy­gu­la­ma imar plan­la­rı­nı onay­la­ma yet­ki­si Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’na dev­re­dil­miş.
   Yet­ki­li kı­lı­nan ba­kan­lık­ça onan­ma­mış plan­la­ra da­ya­na­rak söz ko­nu­su böl­ge­de in­şa­at ruh­sa­tı ve­ri­le­me­ye­ce­ği­ni be­le­di­ye İmar Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri bil­mi­yor mu?
   Belediye’den ruhsatını almış ve binasını yapmış yatırımcının günahı ne? Tabanda fazla kullanım var diyorsan, bu işi takiple görevli Fen İşleri Müdürün neredeydi?
   Ger­çek­ten çok merak edi­yo­rum; eğer ön in­ce­le­me kap­sa­mı­na İmar Mü­dü­rü de alın­mış­sa nasıl bir sa­vun­ma yap­mış­tır!
   Bi­tir­me­den…
   2013 yı­lın­da ben­zer bir ruh­sat verme iş­le­mi için dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Mec­lis üye­le­ri hak­kın­da dava açıl­mış­tı. Baş­kan ve üye­ler be­ra­at etti. Mah­ke­me­ye tanık ola­rak ça­ğı­rı­lan Re­viz­yon Pla­nı­nı çizmiş şehir plan­cı­sı bayan nasıl bir sa­vun­ma yap­mış­tır der­si­niz?
   Bu­yu­run ka­rar­dan aynen oku­ya­lım: “Şehir Plan­cı­sı ola­rak ça­lı­şı­yo­rum, suç ta­ri­hi iti­ba­riy­le Ka­ra­su’da iş­le­rim vardı. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin imar plan­la­rı­nın re­viz­yon işini ya­pı­yor­dum. Ancak benim id­di­aya konu olay­lar­la il­gi­li her­han­gi bir bil­gim yok­tur, neden tanık gös­te­ril­di­ği­mi bile bil­mi­yo­rum!”
   Nasıl, be­ğen­di­niz mi? Hakim be­ğen­me­miş ola­cak ki, plan­cı hak­kın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1145