SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

İmza ne işe yarar?


    AKP İl Baş­ka­nı Fevzi Kılıç’tan, son ya­pı­lan İl Da­nış­ma top­lan­tı­sın­da il­ginç bir açık­la­ma geldi. 
   Bütün be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ortak bir karar al­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Kılıç “Se­çim­ler­de kim aday olur­sa olsun diğer ar­ka­daş­la­rı­mız o isme des­tek ve­recek. Kendi ara­mız­da bunu ko­nuş­tuk ve her­kes söz verdi. Hatta kendi ara­mız­da bu me­se­le­yi imza al­tı­na da aldık" dedi.
   İl ba­sı­nı bu açık­la­ma­yı ya üze­rin­de du­rul­ma­ya değ­mez buldu ya da bi­le­rek es geçti.
   Bana so­rar­sa­nız ge­çer­li olan ikin­ci şık­tır!
   Bir ik­ti­dar par­ti­si dü­şü­nün, son yerel se­çim­ler­de il­de­ki tüm be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nı hem de yük­sek bir oy ora­nıy­la ka­za­nı­yor…
   Ardından 31 Mart 2019’da re­ko­ru­nu egale etmek için kol­la­rı sı­va­dı­ğı­nı ilan edi­yor…
   Ar­dın­dan da İl Baş­ka­nı be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı top­la­yıp, “Bakın, yerel se­çim­ler­de aday ola­ma­ya­bi­lir­si­niz. Kız­ma­ca küs­me­ce ve yan çizme yok. Aday kimse onu des­tek­le­ye­cek­si­niz, ona göre” diyor.
   Bu benim se­nar­yom tabi… İl Baş­ka­nı’nın açık­la­ma­sı­na göre ise baş­kan­la­rın ken­di­le­ri böyle bir karar alıp al­tı­na im­za­la­rı­nı ata­rak bel­ge­yi yö­ne­ti­me sun­muş­lar!
   Rafta dolma var tabi, yer­sen!
   AKP’de ku­ru­cu­ üyelik, yö­ne­ti­ci­lik yap­mış, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve be­le­di­ye mec­li­si üye­lik­le­rin­de bu­lun­muş bazı par­ti­li­ler­le ko­nuş­tum. Hiç­bi­ri geç­miş­te böyle bir uy­gu­la­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­mı­yor.
Öy­ley­se ne­re­den çıktı bu baş­kan­lar­dan im­za­lı ta­ah­hüt alma işi?
TARİHSİZ İSTİFA DİLEK­ÇESİ
   Geç­miş yıl­lar­dan ha­tır­lı­yo­ruz. Genel se­çim­ler son­ra­sın­da baş­ba­kan­lık gö­re­vi­ni alan bazı parti li­der­le­ri ba­kan­lar­dan ta­rih­siz ve im­za­lı birer is­ti­fa di­lek­çe­si alır­dı. 
   Bunun amacı, ge­le­cek­te­ki bir an­laş­maz­lık du­ru­mun­da ba­kan­la­rın is­ti­fa et­me­yi red­det­me­le­ri­ne önlem al­mak­tı. Baş­ba­kan di­lek­çe­ye günün ta­ri­hi­ni atıp ay­rıl­ma­mak­ta di­re­nen ba­ka­nı ka­bi­ne dışı bı­ra­kır­dı.
   AKP’de im­za­lan­dı­ğı söy­le­nen bel-ge buna da ben­ze­mi­yor.
   Ta­ah­hüt­na­me al­ma­nın iki amacı ola­bi­lir…
   Bi­rin­ci­si; be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın par­ti­ye gönül ba­ğı­nın ne kadar yük­sek ol­du­ğu­nu ka­mu­oyu­na du­yur­mak ve par­ti­de bir­lik gö­rün­tü­sü ver­mektir…
   İkin­ci­si; ye­ni­den aday ya­pıl­ma­yan bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın başka par­ti­den veya ba­ğım­sız aday ol­ma­sı­nın önünü kesme ça­ba­sı­dır!
   İlkine ey­val­lah; ikin­ci şık­kın ge­çer­li­li­ği tar­tı­şı­lır.
   Çünkü o im­za­lı ta­ah­hü­dün res­mi­yet­te bir hükmü yok. Si­ya­set etiği açı­sın­dan bek­len­ti de boş­tur. Zira gü­nü­mü­zün genel geçer si­ya­se­tin­de ilke ve etik ara­mak, asit gö­lü­ne sa­lı­nan ol­ta­ya balık vur­ma­sı­nı bek­le­mek gi­bi­dir. 
   Ken­di­si­ni baş­ka­na seç­ti­ren par­ti­si­ni, bir son­ra­ki seçim yak­laş­tı­ğın­da terk edip güçlü gör­dü­ğü par­ti­ye ka­pa­ğı at­ma­yı göze almış ki­şi­ye imza at­tır­san ne yazar, at­tır­ma­san ne yazar? Yolcudur Abbas, bağ-lasan durmaz!
SIKINTILI
   Sa­kar­ya’nın 16 il­çe­sin­de AKP’de aday be­lir­le­me sü­re­ci­nin san­cı­lı ge­çe­ce­ği­ni tah­min etmek için falcı ol­ma­ya gerek yok.
   Çünkü üç dö­ne­mi­ni ta­mam­la­mış be­le­di­ye baş­kan­la­rı bile ku­ra­lın es­ne­til­me­si ve ken­di­le­ri­ne bir dönem daha şans ve­ri­le­ce­ği bek­len­ti­sin­dey­ken, bi­rin­ci veya ikin­ci dö­ne­min­de­ki baş­kan­la­rın saf dışı bı­ra­kıl­ma­yı kolay haz­met­me­ye­ce­ği gün gibi or­ta­da.
YAVUZ ZOR DU­RUM­DA
   Bir de AKP’de seçim iş­le­rin­den so­rum­lu Ali İhsan Yavuz’un du­ru­mu var. Öyle bir hava ya­ra­tıl­dı ki, Ya-vuz’un elini değ­dir­di­ği her te­ne­ke al­tı­na dö­nü­şecek! Her­kes onun ağ­zın­dan çı­ka­cak söze bakar hale geldi. Mo­to­sik­let­çi jet uça­ğıy­la ya­rış­ta, di­ğer­le­ri or­ta­da yok!
   Yavuz’u bek­le­yen asıl teh­li­ke, yö­ne­ti­ci ola­rak gi­re­ce­ği ilk se­çim­de kendi ilin­den AKP’nin dra­ma­tik bir oy kay­bı­na uğ­ra­ma­sı­dır… 
   Reis bunu af­fet­mez ve Yavuz’un ka­riz­ma­sı şed­de­li bir çizik yer…
NELER OLABİLİR?
   İmzay­dı, ta­ah­hüt­tü,17-0’dı, Ya-vuz’du, ha­vuz­du; konu uzadı...
    Bi­tir­me­den Ka­ra­su’da ola­cak­lar­la il­gi­li tah­mi­ni­mi söy­le­ye­yim…
   AKP yeni bir aday­da karar kıl­dı­ğı gün mev­cut baş­kan ken­di­si­ni he­ves­le bek­le­mek­te olan ta­be­la par­ti­le­rin­den bi­ri­ne ka­pa­ğı atar. 
   Ge­ri­ye doğru yerel ga­ze­te ar­şiv­le­ri­ni ta­ra­yın, bu par­ti­le­rin kong­re­le­rin­de neler olup bit­ti­ği­ne bakın, en şans­lı­sı­nı bulun derim.
   Aday de­ğiş­mez­se bu kez parti seç­me­ni bıçak yemiş kar­puz gibi or­ta­dan ikiye ay­rı­lır.
   İl Baş­ka­nı Kılıç’a da baş­kan­la­rın im­za­la­dı­ğı bel­ge­yi çer­çe­ve­le­tip par­ti­nin du­va­rı­na asmak kalır!

Tavşana kaç tazıya tut
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ra­su sa­hi­lin­de kendi yap­tır­dı­ğı bü­fe­ler ve göz yum­du­ğu pro­je­ye uy­ma­yan ek­le­ri­ni 1 Ekim ta­rih­li son ope­ras­yo­nuy­la kal­dır­dı.
   Sorun bitti mi? Hayır, bit­me­di.
   Çünkü üç yıl­dır bu bü­fe­le­rin ver­di­ği hiz­met­ler, önü­müz­de­ki yaz ye­ni­den talep edi­lecek.
   Ka­ra­su altın gibi bir de­ğe­re sahip kum­sa­lı­nı, her­ke­se ortak bir mem­nu­ni­yet ge­ti­recek dü­ze­ne ka­vuş­tu­ra­ma­dı gitti.
   Be­le­di­ye­le­re eleş­ti­ri ge­tir­di­ğin­de ma­ze­ret hazır: 
   “-Efen­dim orası özel mül­ki­yet. Kıyı Ka­nu­nu da ya­pı­laş­ma­yı ya­sak­lı­yor. Eli­miz ko­lu­muz bağlı…”
   So­ra­lım o zaman:
   “Ter­sa­ne ve liman ya­pı­lır­ken sahil ar­sa­la­rı ve Kıyı Ka­nu­nu yok muydu?”
   Ter­sa­ne pro­je­len­di­ril­di­ğin­de Ha­zi­ne, kı­yı­da­ki ar­sa­la­rın ta­pu­la­rı iptal edil­sin diye dava aç­mış­tı. Tesis iflas edip yı­kı­lın­ca ar­sa­la­rın ka­de­ri be­lir­siz­li­ğe terkedildi.
   Liman ala­nı­na giren ar­sa­lar ise Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ka­mu­laş­tı­rıl­dı.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ise 675’lik ar­sa­lar so­ru­nu­na yıl­lar­ca ma­ze­ret üret­mek­ten başka bir şey yap­ma­dı­ğı gibi tam ter­si­ne Kıyı Ka­nu­nu’na açık­ça ay­kı­rı ya­pı­laş­ma­la­ra oy kay­gı­sı ve eş-dost ka­yır­ma­la­rı ile göz yumdu.
   Be­le­di­ye is­te­sey­di Bü­yük­şe­hir’in 2015`te par­sel yol­la­rı­na sı­kış­tı­ra­rak uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu 17 büfe pro­je­si­ni, ka­mu­laş­tı­ra­ca­ğı 17 arsa üze­rin­de yıl­lar önce uy­gu­la­ya­bi­lir­di.
   Bun­dan 10 yıl önce ar­sa­la­rın genel geçer fi­ya­tı taş çat­la­sın 10 bin li­ray­dı. Yok muydu be­le­di­ye­nin 17 ar­sa­ya 170 bin lira öde­yecek gücü? Şimdi o teren kaçtı. Çünkü li­ma­na inen yolun ka­mu­laş­tır­ma be­de­li sahil ar­sa­la­rı­na eş­de­ğer sa­yı­lı­yor. Yani bir ar­sa­nın be­de­li bu gün 675x110=74 bin 120 li­ra­dır. 10 yıl ön­ce­si­nin tam 7,5 katı…
   Bu­gü­ne ge­lir­sek…
   Sa­hil­de­ki tüm yet­ki­ler Bü­yük­şe­hir’e ait. Sor­mak gerek o zaman, bu­ra­da­ki olum­suz­luk­la­rın fa­tu­ra­sı ka­mu­oyun­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne mi çı­ka­rı­lı­yor, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne mi?
   Bakın bu iş böyle git­mez. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si bir mec­lis ka­ra­rı ala­rak sa­hil­le­rin dü­zen­len­me­si ve kont­ro­lü yet­ki­si­ni is­te­me­li, Bü­yük­şe­hir de buna onay ver­me­li­dir.
   Nasıl mı? 
   Bü­yük­şe­hir’in yetki ve gö­rev­le­ri ara­sın­da olan ‘ter­mi­nal yapma’ işi ilçe be­le­di­ye­si­ne nasıl dev­re­dil­diy­se aynen öyle…
   Bü­yük­şe­hir eğer Ka­ra­su tu­riz­mi­ne des­tek çık­mak is­ti­yor­sa, şim­di­lik en az 20 ci­va­rın­da, pey­der­pey de ola­bil­di­ğin­ce fazla ar­sa­yı ka­mu­laş­tı­rıp ya­sa­la­rın izin ver­di­ği kıs­tas­lar­la sos­yal tesis ya­pı­mı­nın önünü açar.
   Yoksa tav­şa­na kaç ta­zı­ya tut an­la­yı­şıy­la iş­let­me­ci­le­ri za­bı­ta ve po­lis­le, arsa sa­hip­le­ri­ni Ha­zi­ne’yle işte böyle karşı kar­şı­ya ge­ti­rir­si­niz.

O genç kız
neden öldü!
   Ka­ra­su - Ada­pa­za­rı yolu Pazar günkü ya­ğış­lar­da bir kez daha tra­fi­ğe ka­pan­dı.
   Ben bu­ra­dan bu il­çe­yi ve ili yö­ne­ten­le­re so­ru­yo­rum:
   Bu yol yağış ne­de­niy­le mi ka­pa­nı­yor?
   Tamam, biliyoruz, yol battı. Ama onun dışında burada su birikmesinin bir başka nedeni yok mu?
   Basit bir fizik ku­ra­lı­dır; akarı tı­ka­nan su göl­le­şir. Li­man­de­re-Si­na­noğ­lu ara­sın­da ya­şa­nan da budur.
   Bu ovada ara­zi­si olan Li­man­de­re­li bir va­tan­daş iki yıl önce Ka­ra­su Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Av. Recep Öz­de­mir’e yolda su bi­rik­me­si­nin DSİ ta­ra­fın­dan açı­lan dre­naj ka­na­lı­nın yıl­lar­dır te­miz­len­me­miş ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı bil­gi­si­ni ulaş­tır­dı. Davet üze­ri­ne yine ya­ğış­lı bir ha­va­da ova­nın su­yu­nu Sa­kar­ya Nehri’ne akı­tan ka­na­la git­tik. İddia edil­di­ği gibi ka­na­lın tı­kan­dı­ğı­nı ve için­de bü­yü­yen ağaç­lar­la adeta or­ma­na dö­nüş­tü­ğü­nü gör­dük.
   Bir süre sonra Ada­pa­za­rı’na gi­de­rek du­ru­mu DSİ Şube Mü­dür­lü­ğü’ne ak­tar­dık. Yet­ki­li bir bayan ko­nuy­la il­gi­len­di. İlgi­le­ni­le­ce­ği sö­zü­nü verdi. Ancak bir ma­ze­re­ti vardı. Söz ko­nu­su hiz­met­ler DSİ’den Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne dev­re­dil­miş­ti. Do­la­yı­sıy­la ken­di­le­ri­nin ya­pa­bi­le­ce­ği pek bir şey yoktu!
   Ka­ra­su’dan Ada­pa­za­rı yö­nü­ne se­ya­hat eder­ken Si­na­noğ­lu al­tı­na gel­di­ği­niz­de sağ ta­ra­fa doğru bakın. Orada küçük bir kanal gö­re­cek­si­niz. O kanal bi­ri­ken suyu Sa­kar­ya’ya akı­tan ana ka­na­lın sa­de­ce bir yan ko­lu­dur. Hem ken­di­si hem anası yıl­lar­dır te­miz­le­nip de­rin­leş­ti­ril­me­miş­tir.
   Bu­ra­dan açık­ça iddia ve ilan edi­yo­rum… Bir­kaç yıl önce o yolda suya sap­la­nan oto­mo­bil­de bo­ğu­la­rak ölen genç kızın hesabını kim verecek? Turhal nüfus müdürü mü?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 258