SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • İstifa et­me­li­sin Baş­kan! (*)

İstifa et­me­li­sin Baş­kan! (*)


      O kol­tuk­ta artık otu­ra­maz­sın! Sa­de­ce kendi ira­den­le yeni bir durum ya­rat­tın. Bi­ri­le­ri buna hak­kın ol­du­ğu­nu öne sü­re­bi­lir, ama öyle değil. 
   Ka­ra­su`da yedi bini aşkın seç­men sana oy verdi. Yap­tı­ğın, seni kol­tu­ğa otur­tan seç­men­le­rin ter­ci­hi­ne iha­net­tir. O kol­tuk önce men­sup ol­du­ğun par­ti­nin, sonra da sana oy veren işte bu seç­me­nin ema­ne­ti­dir. 
   Seç­men sana kol­tu­ğun ta­pu­su­nu dev­ret­me­di, sa­de­ce hiz­met amaç­lı ola­rak beş yıl­lı­ğı­na ema­net verdi. Seni o ma­ka­ma otur­tan­la­ra hiç­bir şe­kil­de da­nış­ma­dan parti de­ğiş­tir­din. Ka­ra­su`nun bu güne kadar ya­şa­ma­dı­ğı bir si­ya­sal ma­nev­ra­nın ak­tö­rü oldun. 
   Bunu özel bir me­zi­yet ola­rak al­gı­lı­yor­san söy­le­necek sözüm yok. Ama bu yan­lı­şı­nın ezik­li­ği­ni ömür boyu ya­şa­ya­ca­ğı­nı bil. Ba­zı­la­rı­nın sahte des­tek­le­ri­ne, onay verir gi­bi­sin­den dav­ra­nış­la­rı­na sakın iti­bar etme. Gün ge­lecek ya­pa­yal­nız ka­la­cak­sın, bunu sakın unut­ma.
   Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı ne eski par­ti­ne, ne de yıl­dı­rım aş­kıy­la tu­tul­du­ğun yeni par­ti­ne şim­di­ye kadar oy ver­me­di. MHP`nin kay­bet­me­si­ne üzül­mem; Ak Parti`nin ka­zan­ma­sı­na da se­vin­mem. Buna kar­şı­lık iti­raf ede­yim ki, parti de­ğiş­tir­men beni şoka uğ­rat­tı. 
   Benim bu dü­şün­ce­mi hiza al ve seni aday­lı­ğa kabul eden, se­çil­men için hiç­bir fe­da­kâr­lı­ğı esir­ge­me­yen parti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin neler his­set­ti­ği­ni düşün. Sana oy veren bin­ler­ce ki­şi­nin öf­ke­si­ni he­sap­la­ma­ya çalış.
   Şöyle bir düşün... 
   Düne kadar senin be­ce­rik­siz, ba­si­ret­siz, ve ne kadar par­ti­zan bir baş­kan ol­du­ğu­nu bık­ma­dan tek­rar­la­yan parti şimdi seni bağ­rı­na ba­sı­yor. Neden? Sen­den bu suç­la­ma­lar için özür filan mı di­le­di­ler? 
   Hayır! 
   Nedir o zaman Ak Parti`nin ani­den fi­liz­le­ni­ve­ren Meh­met İspi­roğ­lu aşkı?
   Yas­tı­ğa ba­şı­nı koy­du­ğun­da bu so­ru­la­rı ken­di­ne sor. Bi­ri­le­ri­nin ül­ke­nin tüm ma­kam­la­rı­nı, da­ğı­nı, ta­şı­nı, ova­sı­nı, zen­gin­lik­le­ri­ni ele ge­çi­rip her­ke­si ken­di­ne kul etme düş­le­ri­nin de­ğir­me­ni­ne su akıt­ma! Bu çar­kın diş­li­si olma. Ma­kam­lar gelip geçer, ka­lı­cı olan dü­rüst­lük­tür, il­ke­li du­ruş­tur, sa­mi­mi­yet­tir, dost­luk­tur, doğru si­ya­set­tir. 
   Şu işe bak; git­ti­ğin parti kay­nı­yor. İlçe Baş­ka­nı seni is­te­mi­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin çoğu seni is­te­mi­yor. Rozet takma kon­vo­yu­na ka­tıl­mış ol­ma­la­rı seni ya­nılt­ma­sın. O durum bir zor­la­ma­dır. Üçe bö­lün­müş du­rum­da­ki Ak Parti, senin ge­çi­şin­le beş parça oldu. Bunu ken­di­le­ri söy­lü­yor. 2014`te seni aday yap­tık­la­rı anda o parti en az yedi par­ça­dır, bunu bil!
   Sa­de­ce kendi par­ti­ni ve geç­ti­ğin par­ti­yi de-ğil, Ka­ra­su`daki si­ya­sal du­ruş­la­rı alt üst ettin. Olan bi­te­ne kimse sağ­lık­lı yorum ge­ti­re­mi­yor. Daha dün CHP`den ilçe baş­kan­lı­ğı­na so­yun­muş bi­ri­nin TBMM`deki rozet tö­re­ni­ne kadar seni iz­le­me­si neden ol­du­ğun du­ru­mun ne kadar kar­ma­şık hale gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. 
   As­lı­na ba­kar­san, şu anda seni ku­şa­tan­la­rın kim­li­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da ne­re­ye trans­fer ol­du­ğun ale­nen bel­li­dir. Benim an­la­ya­ma­dı­ğım, be­le­di­ye­nin yıl­lık büt­çe­si­ni cep harç­lı­ğı ola­rak kul­la­nan işa­dam­la­rı­nın sende veya senin yö­net­ti­ğin be­le­di­ye­de hangi cev­he­ri bul­duk­la­rı­dır!
   Baş­kan gir­di­ği yeri da­ğıt­maz. Ak­si­ne da­ğı­la­nı to­par­lar. Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı`nın eski adı Şeh­re­min­li­ği­dir. Baş­kan şeh­rin emini, gü­ve­ni­lir ki­şi­si de­mek­tir. Ken­din­den emin ola­bi­lir­sin, ama halk seni emin biri ola­rak gö­rü­yor, gü­ve­ni­yor mu? 
   Ak Par­ti­li üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sa­mi­mi­yet­siz­lik tüt­sü­lü des­te­ği­ne, çat kapı zi­ya­ret­le­ri­ne kanma. İkti­da­ra ge­çin­ce hiz­met ya­ğa­cak pa­lav­ra­sı­na kimse inan­maz. Ak Par­ti­li Baş­kan’ın 10 yılda ya­pa­ma­dı­ğı­nı 10 ayda mı ya­pa­cak­sın? Bari in­san­la­rı aptal ye­ri­ne koyma Baş­kan...
   Göz­lü­yo­rum; so­kak­ta­ki in­san­la kar­şı­laş­tı­ğın­da sana karşı gös­ter­me­lik bir dav­ra­nış söz ko­nu­su. Bunu his­set­me­men müm­kün değil. Oysa trans­fer ön­ce­si­ne kadar durum böyle de­ğil­di. Bu ger­çe­ğin ne­den­le­ri­ni ya­ka­la­ma­ya çalış. 
   Bana so­rar­san bun­dan böyle nikâh filan da kıyma, açı­lış­la­ra ka­tı­lıp kur­de­le kesme, spor­cu­la­ra ma­dal­ya takma, ta­kım­la­ra kupa verme. 
   Se­çil­di­ğin gün­den iti­ba­ren ve si­ya­sal dü­şün­ce far­kı­mı­za rağ­men, ba­şa­rı­lı olman, Ka­ra­su`ya bir şey­ler ka­zan­dır­man adına 3,5 yıl sana des­tek ol­ma­ya ça­lı­şan biri ola­rak söy­lü­yo­rum. Ya geç­ti­ğin par­ti­yi bırak ve kalan sü­re­ni ba­ğım­sız ola­rak ta­mam­la, ya da o kol­tu­ğu der­hal bo­şalt. İra­de­ni bu nok­ta­da ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­lir­sin.
   İstifa et Baş­kan. 
   Ma­ka­mı bırak ve ken­din­le he­sap­laş­ma­ya uygun ıssız bir yere git. Ne­re­de yan­lış yap­tı­ğı­nı düşün ve si­ya­sal gü­nah­la­rın­dan arın­ma­nın yo­lu­na bak.
   Ha­tır­la Baş­kan; seçim ön­ce­sin­de­ki liste ha­zır­lık­la­rın­da sana bazı uya­rı­la­rım ol­muş­tu, din­le­me­miş­tin. Ka­zan­dı­ğı­nın ikin­ci ayın­da bana hak ver­di­ği­ni söy­le­din. 
   Bu uya­rı­la­rım da onun bir ben­ze­ri­dir ve sa-na si­ya­sal an­lam­da son des­te­ğim­dir. Tak­dir yet­kin, canın çek­ti­ğin­de di­le­di­ğin par­ti­nin ka­pı­sı­nı ça­la­cak kadar geniş değil, sa­de­ce böy­le­si dost uya­rı­la­rı­nı din­le­yip din­le­me­mek­le sı­nır­lı­dır. 
   Şu işe bak... 
   Kol­tuk uğ­ru­na tek adamlık he­ve­sin­de­ki bir in­sa­nın par­ti­si­ne ka­pa­ğı attın. 9 gün­dür Tür­ki­ye’de ya­şa­nan olay­la­ra bir bak ve yap­tı­ğın yan­lı­şı gör. Yazık, yıl­la­rın eme­ği­ni bir çır­pı­da heba ettin!

   (*) Bu köşe ya­zı­sı 5-11 Ha­zi­ran 2013 tarih ve 496 sa­yı­lı Ka­ra­su Haber’de ya­yın­lan­dı.
   Ara­dan 3 yıl­dan fazla zaman geç­miş. Ama yazı gün­cel­li­ği­ni kay­bet­miş değil.
   Aradan geçen süre içerisinde yukarıda yer alan öngörülerden yanlış çıkan bir şey var mı?
   Yazıyı tek­rar yayınlamamın ne­de­ni­ne ge­lin­ce…
   Sağda solda ‘Cihan Ersöz daha dün Baş­kan İspi­roğ­lu’nu des­tek­li­yor­du. Şimdi ayrı düş­tü­ğü için aley­hin­de ha­ber­ler ya­pı­yor’ şek­lin­de de­di­ko­du­lar üre­til­di­ği­ni du­yu­yo­rum.
   Vız gelir tırıs gider.
   Cihan Ersöz dün neyse bu gün de odur. Ka­ra­su’nun ge­le­ce­ği için ve bir şey­ler yapılabilir umuduyla 3,5 yıl  be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı ve hiz­met­le­ri an­la­mın­da ve fikir ba­zın­da İspiroğ-lu’na des­tek ver­me­ çabası içinde oldum.
   Baş­kan İspi­roğ­lu’nun bunu inkâr ede­ce­ği­ni san­mam.
   Üstüne basarak söylüyorum, o süre içe­ri­sin­de İspi­roğ­lu’nun şahsından veya be­le­di­ye­den ken­di­me, ya­kın­la­rı­ma ki­şi­sel bir çıkar sağ­la­dı­ğı­mı bilip de açık­la­ma­yan na­mert­tir!
   Cihan Ersöz bu güne kadar boynuna, çıkar olsun diye bir ucu malûm kirli kasalarla bağlantılı tasma ta­kıl­ma­sı­na izin ver­me­di.
   Kasa farelerinin sü­rü­sü­ne be­re­ket ve de­di­ko­du­cu­lar da on­lar­la sarmaş dolaş!
   Benim için­se ya­şa­sın onun­cu köy!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1459