• Ana Sayfa
  • »
  • İstifa et­me­li­sin Baş­kan! (*)

İstifa et­me­li­sin Baş­kan! (*)


      O kol­tuk­ta artık otu­ra­maz­sın! Sa­de­ce kendi ira­den­le yeni bir durum ya­rat­tın. Bi­ri­le­ri buna hak­kın ol­du­ğu­nu öne sü­re­bi­lir, ama öyle değil. 
   Ka­ra­su`da yedi bini aşkın seç­men sana oy verdi. Yap­tı­ğın, seni kol­tu­ğa otur­tan seç­men­le­rin ter­ci­hi­ne iha­net­tir. O kol­tuk önce men­sup ol­du­ğun par­ti­nin, sonra da sana oy veren işte bu seç­me­nin ema­ne­ti­dir. 
   Seç­men sana kol­tu­ğun ta­pu­su­nu dev­ret­me­di, sa­de­ce hiz­met amaç­lı ola­rak beş yıl­lı­ğı­na ema­net verdi. Seni o ma­ka­ma otur­tan­la­ra hiç­bir şe­kil­de da­nış­ma­dan parti de­ğiş­tir­din. Ka­ra­su`nun bu güne kadar ya­şa­ma­dı­ğı bir si­ya­sal ma­nev­ra­nın ak­tö­rü oldun. 
   Bunu özel bir me­zi­yet ola­rak al­gı­lı­yor­san söy­le­necek sözüm yok. Ama bu yan­lı­şı­nın ezik­li­ği­ni ömür boyu ya­şa­ya­ca­ğı­nı bil. Ba­zı­la­rı­nın sahte des­tek­le­ri­ne, onay verir gi­bi­sin­den dav­ra­nış­la­rı­na sakın iti­bar etme. Gün ge­lecek ya­pa­yal­nız ka­la­cak­sın, bunu sakın unut­ma.
   Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı ne eski par­ti­ne, ne de yıl­dı­rım aş­kıy­la tu­tul­du­ğun yeni par­ti­ne şim­di­ye kadar oy ver­me­di. MHP`nin kay­bet­me­si­ne üzül­mem; Ak Parti`nin ka­zan­ma­sı­na da se­vin­mem. Buna kar­şı­lık iti­raf ede­yim ki, parti de­ğiş­tir­men beni şoka uğ­rat­tı. 
   Benim bu dü­şün­ce­mi hiza al ve seni aday­lı­ğa kabul eden, se­çil­men için hiç­bir fe­da­kâr­lı­ğı esir­ge­me­yen parti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin neler his­set­ti­ği­ni düşün. Sana oy veren bin­ler­ce ki­şi­nin öf­ke­si­ni he­sap­la­ma­ya çalış.
   Şöyle bir düşün... 
   Düne kadar senin be­ce­rik­siz, ba­si­ret­siz, ve ne kadar par­ti­zan bir baş­kan ol­du­ğu­nu bık­ma­dan tek­rar­la­yan parti şimdi seni bağ­rı­na ba­sı­yor. Neden? Sen­den bu suç­la­ma­lar için özür filan mı di­le­di­ler? 
   Hayır! 
   Nedir o zaman Ak Parti`nin ani­den fi­liz­le­ni­ve­ren Meh­met İspi­roğ­lu aşkı?
   Yas­tı­ğa ba­şı­nı koy­du­ğun­da bu so­ru­la­rı ken­di­ne sor. Bi­ri­le­ri­nin ül­ke­nin tüm ma­kam­la­rı­nı, da­ğı­nı, ta­şı­nı, ova­sı­nı, zen­gin­lik­le­ri­ni ele ge­çi­rip her­ke­si ken­di­ne kul etme düş­le­ri­nin de­ğir­me­ni­ne su akıt­ma! Bu çar­kın diş­li­si olma. Ma­kam­lar gelip geçer, ka­lı­cı olan dü­rüst­lük­tür, il­ke­li du­ruş­tur, sa­mi­mi­yet­tir, dost­luk­tur, doğru si­ya­set­tir. 
   Şu işe bak; git­ti­ğin parti kay­nı­yor. İlçe Baş­ka­nı seni is­te­mi­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin çoğu seni is­te­mi­yor. Rozet takma kon­vo­yu­na ka­tıl­mış ol­ma­la­rı seni ya­nılt­ma­sın. O durum bir zor­la­ma­dır. Üçe bö­lün­müş du­rum­da­ki Ak Parti, senin ge­çi­şin­le beş parça oldu. Bunu ken­di­le­ri söy­lü­yor. 2014`te seni aday yap­tık­la­rı anda o parti en az yedi par­ça­dır, bunu bil!
   Sa­de­ce kendi par­ti­ni ve geç­ti­ğin par­ti­yi de-ğil, Ka­ra­su`daki si­ya­sal du­ruş­la­rı alt üst ettin. Olan bi­te­ne kimse sağ­lık­lı yorum ge­ti­re­mi­yor. Daha dün CHP`den ilçe baş­kan­lı­ğı­na so­yun­muş bi­ri­nin TBMM`deki rozet tö­re­ni­ne kadar seni iz­le­me­si neden ol­du­ğun du­ru­mun ne kadar kar­ma­şık hale gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. 
   As­lı­na ba­kar­san, şu anda seni ku­şa­tan­la­rın kim­li­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da ne­re­ye trans­fer ol­du­ğun ale­nen bel­li­dir. Benim an­la­ya­ma­dı­ğım, be­le­di­ye­nin yıl­lık büt­çe­si­ni cep harç­lı­ğı ola­rak kul­la­nan işa­dam­la­rı­nın sende veya senin yö­net­ti­ğin be­le­di­ye­de hangi cev­he­ri bul­duk­la­rı­dır!
   Baş­kan gir­di­ği yeri da­ğıt­maz. Ak­si­ne da­ğı­la­nı to­par­lar. Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı`nın eski adı Şeh­re­min­li­ği­dir. Baş­kan şeh­rin emini, gü­ve­ni­lir ki­şi­si de­mek­tir. Ken­din­den emin ola­bi­lir­sin, ama halk seni emin biri ola­rak gö­rü­yor, gü­ve­ni­yor mu? 
   Ak Par­ti­li üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sa­mi­mi­yet­siz­lik tüt­sü­lü des­te­ği­ne, çat kapı zi­ya­ret­le­ri­ne kanma. İkti­da­ra ge­çin­ce hiz­met ya­ğa­cak pa­lav­ra­sı­na kimse inan­maz. Ak Par­ti­li Baş­kan’ın 10 yılda ya­pa­ma­dı­ğı­nı 10 ayda mı ya­pa­cak­sın? Bari in­san­la­rı aptal ye­ri­ne koyma Baş­kan...
   Göz­lü­yo­rum; so­kak­ta­ki in­san­la kar­şı­laş­tı­ğın­da sana karşı gös­ter­me­lik bir dav­ra­nış söz ko­nu­su. Bunu his­set­me­men müm­kün değil. Oysa trans­fer ön­ce­si­ne kadar durum böyle de­ğil­di. Bu ger­çe­ğin ne­den­le­ri­ni ya­ka­la­ma­ya çalış. 
   Bana so­rar­san bun­dan böyle nikâh filan da kıyma, açı­lış­la­ra ka­tı­lıp kur­de­le kesme, spor­cu­la­ra ma­dal­ya takma, ta­kım­la­ra kupa verme. 
   Se­çil­di­ğin gün­den iti­ba­ren ve si­ya­sal dü­şün­ce far­kı­mı­za rağ­men, ba­şa­rı­lı olman, Ka­ra­su`ya bir şey­ler ka­zan­dır­man adına 3,5 yıl sana des­tek ol­ma­ya ça­lı­şan biri ola­rak söy­lü­yo­rum. Ya geç­ti­ğin par­ti­yi bırak ve kalan sü­re­ni ba­ğım­sız ola­rak ta­mam­la, ya da o kol­tu­ğu der­hal bo­şalt. İra­de­ni bu nok­ta­da ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­lir­sin.
   İstifa et Baş­kan. 
   Ma­ka­mı bırak ve ken­din­le he­sap­laş­ma­ya uygun ıssız bir yere git. Ne­re­de yan­lış yap­tı­ğı­nı düşün ve si­ya­sal gü­nah­la­rın­dan arın­ma­nın yo­lu­na bak.
   Ha­tır­la Baş­kan; seçim ön­ce­sin­de­ki liste ha­zır­lık­la­rın­da sana bazı uya­rı­la­rım ol­muş­tu, din­le­me­miş­tin. Ka­zan­dı­ğı­nın ikin­ci ayın­da bana hak ver­di­ği­ni söy­le­din. 
   Bu uya­rı­la­rım da onun bir ben­ze­ri­dir ve sa-na si­ya­sal an­lam­da son des­te­ğim­dir. Tak­dir yet­kin, canın çek­ti­ğin­de di­le­di­ğin par­ti­nin ka­pı­sı­nı ça­la­cak kadar geniş değil, sa­de­ce böy­le­si dost uya­rı­la­rı­nı din­le­yip din­le­me­mek­le sı­nır­lı­dır. 
   Şu işe bak... 
   Kol­tuk uğ­ru­na tek adamlık he­ve­sin­de­ki bir in­sa­nın par­ti­si­ne ka­pa­ğı attın. 9 gün­dür Tür­ki­ye’de ya­şa­nan olay­la­ra bir bak ve yap­tı­ğın yan­lı­şı gör. Yazık, yıl­la­rın eme­ği­ni bir çır­pı­da heba ettin!

   (*) Bu köşe ya­zı­sı 5-11 Ha­zi­ran 2013 tarih ve 496 sa­yı­lı Ka­ra­su Haber’de ya­yın­lan­dı.
   Ara­dan 3 yıl­dan fazla zaman geç­miş. Ama yazı gün­cel­li­ği­ni kay­bet­miş değil.
   Aradan geçen süre içerisinde yukarıda yer alan öngörülerden yanlış çıkan bir şey var mı?
   Yazıyı tek­rar yayınlamamın ne­de­ni­ne ge­lin­ce…
   Sağda solda ‘Cihan Ersöz daha dün Baş­kan İspi­roğ­lu’nu des­tek­li­yor­du. Şimdi ayrı düş­tü­ğü için aley­hin­de ha­ber­ler ya­pı­yor’ şek­lin­de de­di­ko­du­lar üre­til­di­ği­ni du­yu­yo­rum.
   Vız gelir tırıs gider.
   Cihan Ersöz dün neyse bu gün de odur. Ka­ra­su’nun ge­le­ce­ği için ve bir şey­ler yapılabilir umuduyla 3,5 yıl  be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı ve hiz­met­le­ri an­la­mın­da ve fikir ba­zın­da İspiroğ-lu’na des­tek ver­me­ çabası içinde oldum.
   Baş­kan İspi­roğ­lu’nun bunu inkâr ede­ce­ği­ni san­mam.
   Üstüne basarak söylüyorum, o süre içe­ri­sin­de İspi­roğ­lu’nun şahsından veya be­le­di­ye­den ken­di­me, ya­kın­la­rı­ma ki­şi­sel bir çıkar sağ­la­dı­ğı­mı bilip de açık­la­ma­yan na­mert­tir!
   Cihan Ersöz bu güne kadar boynuna, çıkar olsun diye bir ucu malûm kirli kasalarla bağlantılı tasma ta­kıl­ma­sı­na izin ver­me­di.
   Kasa farelerinin sü­rü­sü­ne be­re­ket ve de­di­ko­du­cu­lar da on­lar­la sarmaş dolaş!
   Benim için­se ya­şa­sın onun­cu köy!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1584