SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Kapalı kapılar ardında hokus pokus

Kapalı kapılar ardında hokus pokus12 Şubat 2018 ta­rih­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si`nde Ka­ra­su ile il­gi­li bir konu ele alın­mış­tı. On bi­rin­ci sı­ra­da yer alan madde il­çe­mi­ze ait 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı ile il­gi­liy­di.
Mec­lis ko­nu­yu gö­rüş­tü; ne tür bir karar alın­dı­ğı­nı bil­mi­yo­rum. Ama plan­lar­la il­gi­li ko­mis­yondan gelen ra­po­run ele alın­dı­ğı kesin.
Eğer gö­rüş­me­de Ka­ra­su planla­rı tü­müy­le ele alı­nıp onan­mış-sa me­se­le yok. Ama bi­rey­sel itiraz­lar gö­rü­şü­lüp ka­ra­ra bağ­lanmış­sa kuş­ku­lu bir du­rum­la karşı kar­şı­ya­yız de­mek­tir.
Neden der­se­niz; ya­sa­ya göre Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si il­çe­le­re ait 1/1000`lik plan­la­rı sa­de­ce doğ­ru­dan veya kıs­men de­ğiş­ti­re­rek onay­la­ma yet­ki­si­ne sahip. Yani 1/1000`lik plan­la­rı ha­zır­la­ma yet­ki­si ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin… 
Ge­çi­yo­rum…
Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si`nin Tem­muz 2019 top­lan­tı­sın­da dik­ka­ti çeken bir madde vardı. Gö­rüş­me­ye dahi açıl­ma­dan oy­la­na­rak İmar Ko­mis­yo­nu`na gön­de­ril­mişti. (Gö­rüş­me yo­ru­yor çünkü!)
Ko­nu­nun izini sür­düm. Her mec­lis ön­ce­si ba­sın­dan sır gibi sak­la­nan mec­lis gün­de­mi­ni giz­li­ce ele ge­çi­rip il­gi­li mad­de­ye bak­tım. “Yetki devri ip­ta­li ne­de­niy­le 1/1000`lik plan­la­rın gö­rü­şül­me­si­ni” içer­di­ği­ni öğ­ren­dim.
Ha­fı­za­mı yok­la­dım. 2017 sonu veya 2018 ba­şın­da­ki bir mec­lis top­lan­tı­sın­da uy­gu­la­ma imar planı yapma yet­ki­si­nin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`ne dev­re­dil­di­ği­ni ha­tır­la­dım. O gün açık­ça dile ge­ti­ril­me­se bile bu dev­rin ge­rek­çe­si ku­lis­ler­de şöyle izah edil­miş­ti: 
“Bin­lik plan­lar ne­ta­me­li bir konu. Mec­lis üye­le­ri va­tan­daş­la karşı kar­şı­ya ka­lı­yor ve zor du­rum­la­ra dü­şü­yor. Ve­re­lim yet­ki­yi Bü­yük­şe­hir`e, he­de­fe ko­nul­mak­tan kur­tu­la­lım!”
Evet, ge­rek­çe aynen buydu. 
Ka­ra­su`nun so­run­la­rı­na çözüm bul­mak için halk­tan yetki alan baş­kan ve mec­lis üye­le­ri ko­la­yı­nı bul­muş­tu. Dev­ret yet­ki­yi so­rum­lu­luk­tan kur­tul, ne güzel!
Başka il­çe­ler­de de ben­zer yet-ki de­vir­leri ya­pıl­mış. So­nuç­ta konu bir şe­kil­de İdare Mah­ke­me­si`ne ta­şın­mış. Doğal ola­rak mah­ke­me bu yetki dev­ri­ni ya­sa­ya ay­kı­rı bu­la­rak boz­muş.
Ge­le­lim buna bağlı bir ger­çek hi­kâ­ye­ye…
Bü­yük­şe­hir, ken­di­si­ne dev­re­di­len yet­ki­ye da­ya­na­rak Ka­ra­su ile il­gi­li plan çi­zim­le­ri yap­mış. Plan­lar ilçe be­le­di­ye­si­nin du­var­la­rı­na asıl­mış. İti­ra­zı olup Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`ne baş­vu­ran bir va­tan­da­şa “Yet­ki­yi dev­ret­tik, Bü­yük­şe­hir`e git” de­nil­miş. Oraya ya­pı­lan iti­raz ise red­de­dil­miş.
Şimdi so­ru­yo­rum; mah­ke­me yetki dev­ri­ni iptal et­ti­ği­ne göre va­tan­da­şın iti­ra­zı­na ya­pı­lan red­din bir hükmü kaldı mı?
Can alıcı sorum şu; 1/1000`lik plan­lar iade edil­di­ği­ne göre, be­le­di­ye Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan red­de­di­len iti­raz baş­vu­ru­la­rı­nı ye­ni­den kabul edecek mi?
Daha an­la­şı­lır şe­kil­de so­ra­yım; İtiraz eden va­tan­daş­lar mah­ke­me ka­ra­rın­dan ha­ber­li mi?
Ya­nı­tı­nı ben ve­re­yim; değil!
Çünkü Tem­muz Mec­li­si`nde gö­rü­şül­me­den İmar Ko­mis­yo­nu`na ha­va­le edi­len o mad­de­nin içe­ri­ğin­den üye­le­rin ço­ğu­nun bile ha­be­ri yok ki va­tan­da­şın nasıl ol-sun!
Hep iddia edi­yo­rum ya, mec­lis­ler ye­ni­len­se de an­la­yış­lar de­ğiş­mi­yor. Eski tas eski hamam!
Ha­ya­ti ko­nu­la­rı hiç tar­tış­ma­dan ko­mis­yo­na ha­va­le et. Ora­dan gelen ra­po­ru da yine tar­tış­ma­ya aç­ma­dan ko­mis­yon­dan gel­di­ği şek­liy­le oy­la­yıp kabul et ve-ya red­det. 
Ko­mis­yon­da adamı ol­ma­yan va­tan­daş zarar gö­rü­yor, yan­daş­lar ise ka­pa­lı kapı ar­ka­sı pa­zar­lık­la­rıy­la ihya edi­li­yor. Bu güne ka-dar iz­le­nen yön­tem hep bu değil mi?
25 ki­şi­lik mec­li­sin ira­de­si­ni 5 ki­şi­lik ko­mis­yo­na tes­lim etmek nasıl bir an­la­yış­tır, biri bana izah ede­bi­lir mi?
Geç­miş dö­nem­de bu şe­kil­de ya­pı­lan bir imar de­ği­şik­li­ği yüzün­den biri hariç mec­lis üyele­ri­nin tümü ile Be­le­di­ye Baş-ka­nı yar­gı­lan­mış ve para veya hapis ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­mış­tı. Neyse ki ha­pis­ler er­te­len­di.
Kredi ve imar ko­nu­la­rı ne­tame­li­dir. Key­fin­ce dav­ra­na­nı ya-kar. Ben­den söy­le­me­si!

 

 

AFETLER KİMİN ESERİ?

Yağ­mur davul çala çala geldi.
Neden ol­du­ğu sel, can­lı-can­sız ne varsa önüne katıp gö­tür­dü.
İnsa­noğ­lu, içine düş­tü­ğü du­ru­mu ça­re­siz­ce sey­ret­ti. Çünkü başka bir se­çe­ne­ği yoktu.
As­lın­da vardı ama ihmal etti…
Ka­der­ci top­lum­la­rın içine düş­tü­ğü durum budur. Allah’ın ver­di­ği aklı kul­lan­mak ye­ri­ne işin ko­la­yı­na kaçıp za­val­lı­lı­ğı­nı pe­şi­nen kabul ede­rek “Allah verdi Allah aldı” li­ma­nı­na sı­ğı­nır.
Bunu söy­ler­ken ak­lı­nı kul­la­nan­la­rın da ba­şı­mı­za gelen ve bun­dan sonra sıkça ya­şa­ya­ca­ğı­mız fe­la­ket­ler­de so­rum­lu ol­duk­la­rı­nı inkâr et­mi­yo­rum. 
Bun­dan son­ra­sı­nı dik­kat­li­ce oku­yan­lar ne demek is­te­di­ği­mi an­la­ya­bi­lir.
O RAPOR NE SÖY­LÜ­YOR
Avust­ral­ya’da bir dü­şün­ce ku­ru­lu­şu­nun ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra göre, insan eliy­le ya­ra­tı­lan kü­re­sel ısın­ma, uy­gar­lı­ğı, bu güne kadar ön­gö­rü­len iklim mo­del­le­rin­den çok daha önce çö­ker­te­ce­ği­ni öne sü­rü­yor.
Ra­por­dan bazı bö­lüm­ler:
-Her 24 sa­at­te 150 ile 200 arası tür yok olu­yor. (Fın­dık bah­çe­le­ri­nin yeni kâ­bu­su Ame­ri­kan ke­le­be­ği­nin tır­tıl­la­rın­dan bes­le­nen kuş­lar ne­re­de?)
-Sı­cak­lık­lar­da­ki 1,5 ile 2,5 de­re­ce­lik artış bitki ve hay­van tür­le­ri­nin yak­la­şık yüzde 20-30’unu yok edecek. (Elon Musk’a pa­ra­yı bas­tı­ran in­sa­noğ­lu Mars’a ta­şı­nıp kur­tu­la­cak!)
-Bu­gün­kü tü­ke­tim ve üre­tim mo­del­le­ri aynı kal­dı­ğı tak­dir­de nüfus 2050’de 9 mil­yar 600 mil­yo­na ula­şa­cak. Do­la­yı­sıy­la şim­di­ki yaşam dü­ze­yi­ni ko­ru­mak için üç ge­ze­ge­ne ih­ti­yaç ola­cak.
Ra­po­run sonuç bö­lü­mün­de şöyle de­ni­li­yor: 
-Hü­kü­met­ler bilim in­san­la­rı­nın uya­rı­la­rı­nı na­zik­çe red­det­me­yi sür­dü­rür­se, 2050 yı­lın­da sı­cak­lık ar­tı­şı 3 de­re­ce­yi bu­la­cak. Bu­zul­lar yok ola­cak. De­niz­ler yük­se­lecek. İnsan­lık ölüm­cül iklim ko­şul­la­rı­na maruz ka­la­cak. Ha­yat­ta kal­mak ola­nak­sız hale ge­lecek.
İsveç­li çevre sa­vaş­çı­sı ola­rak isim yapan 16 ya­şın­da­ki Greta Thun­berk Davos’ta dünya li­der­le­ri­ne karşı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı söy­le­miş­ti: 
“Sizin umut­lu ol­ma­nı­zı is­te­mi­yo­rum ben. Pa­ni­ğe ka­pıl­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Her gün duy­du­ğum kor­ku­yu duy­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Ve ondan sonra da ha­re­ke­te geç­me­ni­zi is­ti­yo­rum.”
Ge­liş­mi­şiy­le az ge­liş­mi­şiy­le, bütün ül­ke­ler 16 ya­şın­da­ki bir çocuk kadar so­rum­lu­luk duy­mu­yor­sa bu fe­la­ket­le­rin so­nu­cu­na kat­lan­mak zo­run­da­dır.

 

SİSTEM ÇÖKTÜ

Sel fe­la­ke­ti ya­şa­dık. Olay yer­le­ri­ne Kay­ma­kam Bey gitti, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı gitti, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı gitti… Hepsi in­ce­le­me yaptı. Tü­mü­nün basın bi­rim­le­ri ga­ze­te­le­re ha­be­ri geçti. Ba­kı­yor­su­nuz söy­lem­ler aynı.
“Fark­lı ol­ma­sı müm­kün değil, çünkü hepsi aynı man­za­ra­yı gördü” di­yor­su­nuz değil mi?
Hak­lı­sı­nız da bu yet­ki­li­ler afet böl­ge­le­ri­ne ayrı ayrı git­miş­ler. 
Neden bir­lik­te değil?
Kes­tir­me­den söy­le­ye­yim: Her­kes her şey­den so­rum­lu ve yet­ki­li. Aynı za­man­da hiç kimse hiç­bir şey­den so­rum­lu değil de ondan.
İlçe­ler­de Kay­ma­kam ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı ara­sın­da eş­gü­düm yok. Ancak resmi bay­ram­lar­da bir araya ge­li­yor­lar. Çünkü Bü­yük­şe­hir Sis­te­mi ile es­ki­den kay­ma­kam­lık­la­ra ait olan köy­le­re hiz­met iş­le­ri be­le­di­ye­le­re geçti. Kay­ma­kam­lar artık sem­bo­lik iş­ler­le uğ­ra­şı­yor. Kar­şı­la­ma-uğur­la­ma-tö­ren iş­le­ri filan.
İlde de durum fark­lı değil. İl Özel İda­re­le­ri ka­pa­tıl­dık­tan sonra va­li­ler sudan çık­mış balık.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 95