• Ana Sayfa
  • »
  • Kapalı kapılar ardında hokus pokus

Kapalı kapılar ardında hokus pokus12 Şubat 2018 ta­rih­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si`nde Ka­ra­su ile il­gi­li bir konu ele alın­mış­tı. On bi­rin­ci sı­ra­da yer alan madde il­çe­mi­ze ait 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı ile il­gi­liy­di.
Mec­lis ko­nu­yu gö­rüş­tü; ne tür bir karar alın­dı­ğı­nı bil­mi­yo­rum. Ama plan­lar­la il­gi­li ko­mis­yondan gelen ra­po­run ele alın­dı­ğı kesin.
Eğer gö­rüş­me­de Ka­ra­su planla­rı tü­müy­le ele alı­nıp onan­mış-sa me­se­le yok. Ama bi­rey­sel itiraz­lar gö­rü­şü­lüp ka­ra­ra bağ­lanmış­sa kuş­ku­lu bir du­rum­la karşı kar­şı­ya­yız de­mek­tir.
Neden der­se­niz; ya­sa­ya göre Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si il­çe­le­re ait 1/1000`lik plan­la­rı sa­de­ce doğ­ru­dan veya kıs­men de­ğiş­ti­re­rek onay­la­ma yet­ki­si­ne sahip. Yani 1/1000`lik plan­la­rı ha­zır­la­ma yet­ki­si ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin… 
Ge­çi­yo­rum…
Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si`nin Tem­muz 2019 top­lan­tı­sın­da dik­ka­ti çeken bir madde vardı. Gö­rüş­me­ye dahi açıl­ma­dan oy­la­na­rak İmar Ko­mis­yo­nu`na gön­de­ril­mişti. (Gö­rüş­me yo­ru­yor çünkü!)
Ko­nu­nun izini sür­düm. Her mec­lis ön­ce­si ba­sın­dan sır gibi sak­la­nan mec­lis gün­de­mi­ni giz­li­ce ele ge­çi­rip il­gi­li mad­de­ye bak­tım. “Yetki devri ip­ta­li ne­de­niy­le 1/1000`lik plan­la­rın gö­rü­şül­me­si­ni” içer­di­ği­ni öğ­ren­dim.
Ha­fı­za­mı yok­la­dım. 2017 sonu veya 2018 ba­şın­da­ki bir mec­lis top­lan­tı­sın­da uy­gu­la­ma imar planı yapma yet­ki­si­nin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`ne dev­re­dil­di­ği­ni ha­tır­la­dım. O gün açık­ça dile ge­ti­ril­me­se bile bu dev­rin ge­rek­çe­si ku­lis­ler­de şöyle izah edil­miş­ti: 
“Bin­lik plan­lar ne­ta­me­li bir konu. Mec­lis üye­le­ri va­tan­daş­la karşı kar­şı­ya ka­lı­yor ve zor du­rum­la­ra dü­şü­yor. Ve­re­lim yet­ki­yi Bü­yük­şe­hir`e, he­de­fe ko­nul­mak­tan kur­tu­la­lım!”
Evet, ge­rek­çe aynen buydu. 
Ka­ra­su`nun so­run­la­rı­na çözüm bul­mak için halk­tan yetki alan baş­kan ve mec­lis üye­le­ri ko­la­yı­nı bul­muş­tu. Dev­ret yet­ki­yi so­rum­lu­luk­tan kur­tul, ne güzel!
Başka il­çe­ler­de de ben­zer yet-ki de­vir­leri ya­pıl­mış. So­nuç­ta konu bir şe­kil­de İdare Mah­ke­me­si`ne ta­şın­mış. Doğal ola­rak mah­ke­me bu yetki dev­ri­ni ya­sa­ya ay­kı­rı bu­la­rak boz­muş.
Ge­le­lim buna bağlı bir ger­çek hi­kâ­ye­ye…
Bü­yük­şe­hir, ken­di­si­ne dev­re­di­len yet­ki­ye da­ya­na­rak Ka­ra­su ile il­gi­li plan çi­zim­le­ri yap­mış. Plan­lar ilçe be­le­di­ye­si­nin du­var­la­rı­na asıl­mış. İti­ra­zı olup Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`ne baş­vu­ran bir va­tan­da­şa “Yet­ki­yi dev­ret­tik, Bü­yük­şe­hir`e git” de­nil­miş. Oraya ya­pı­lan iti­raz ise red­de­dil­miş.
Şimdi so­ru­yo­rum; mah­ke­me yetki dev­ri­ni iptal et­ti­ği­ne göre va­tan­da­şın iti­ra­zı­na ya­pı­lan red­din bir hükmü kaldı mı?
Can alıcı sorum şu; 1/1000`lik plan­lar iade edil­di­ği­ne göre, be­le­di­ye Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan red­de­di­len iti­raz baş­vu­ru­la­rı­nı ye­ni­den kabul edecek mi?
Daha an­la­şı­lır şe­kil­de so­ra­yım; İtiraz eden va­tan­daş­lar mah­ke­me ka­ra­rın­dan ha­ber­li mi?
Ya­nı­tı­nı ben ve­re­yim; değil!
Çünkü Tem­muz Mec­li­si`nde gö­rü­şül­me­den İmar Ko­mis­yo­nu`na ha­va­le edi­len o mad­de­nin içe­ri­ğin­den üye­le­rin ço­ğu­nun bile ha­be­ri yok ki va­tan­da­şın nasıl ol-sun!
Hep iddia edi­yo­rum ya, mec­lis­ler ye­ni­len­se de an­la­yış­lar de­ğiş­mi­yor. Eski tas eski hamam!
Ha­ya­ti ko­nu­la­rı hiç tar­tış­ma­dan ko­mis­yo­na ha­va­le et. Ora­dan gelen ra­po­ru da yine tar­tış­ma­ya aç­ma­dan ko­mis­yon­dan gel­di­ği şek­liy­le oy­la­yıp kabul et ve-ya red­det. 
Ko­mis­yon­da adamı ol­ma­yan va­tan­daş zarar gö­rü­yor, yan­daş­lar ise ka­pa­lı kapı ar­ka­sı pa­zar­lık­la­rıy­la ihya edi­li­yor. Bu güne ka-dar iz­le­nen yön­tem hep bu değil mi?
25 ki­şi­lik mec­li­sin ira­de­si­ni 5 ki­şi­lik ko­mis­yo­na tes­lim etmek nasıl bir an­la­yış­tır, biri bana izah ede­bi­lir mi?
Geç­miş dö­nem­de bu şe­kil­de ya­pı­lan bir imar de­ği­şik­li­ği yüzün­den biri hariç mec­lis üyele­ri­nin tümü ile Be­le­di­ye Baş-ka­nı yar­gı­lan­mış ve para veya hapis ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­mış­tı. Neyse ki ha­pis­ler er­te­len­di.
Kredi ve imar ko­nu­la­rı ne­tame­li­dir. Key­fin­ce dav­ra­na­nı ya-kar. Ben­den söy­le­me­si!

 

 

AFETLER KİMİN ESERİ?

Yağ­mur davul çala çala geldi.
Neden ol­du­ğu sel, can­lı-can­sız ne varsa önüne katıp gö­tür­dü.
İnsa­noğ­lu, içine düş­tü­ğü du­ru­mu ça­re­siz­ce sey­ret­ti. Çünkü başka bir se­çe­ne­ği yoktu.
As­lın­da vardı ama ihmal etti…
Ka­der­ci top­lum­la­rın içine düş­tü­ğü durum budur. Allah’ın ver­di­ği aklı kul­lan­mak ye­ri­ne işin ko­la­yı­na kaçıp za­val­lı­lı­ğı­nı pe­şi­nen kabul ede­rek “Allah verdi Allah aldı” li­ma­nı­na sı­ğı­nır.
Bunu söy­ler­ken ak­lı­nı kul­la­nan­la­rın da ba­şı­mı­za gelen ve bun­dan sonra sıkça ya­şa­ya­ca­ğı­mız fe­la­ket­ler­de so­rum­lu ol­duk­la­rı­nı inkâr et­mi­yo­rum. 
Bun­dan son­ra­sı­nı dik­kat­li­ce oku­yan­lar ne demek is­te­di­ği­mi an­la­ya­bi­lir.
O RAPOR NE SÖY­LÜ­YOR
Avust­ral­ya’da bir dü­şün­ce ku­ru­lu­şu­nun ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra göre, insan eliy­le ya­ra­tı­lan kü­re­sel ısın­ma, uy­gar­lı­ğı, bu güne kadar ön­gö­rü­len iklim mo­del­le­rin­den çok daha önce çö­ker­te­ce­ği­ni öne sü­rü­yor.
Ra­por­dan bazı bö­lüm­ler:
-Her 24 sa­at­te 150 ile 200 arası tür yok olu­yor. (Fın­dık bah­çe­le­ri­nin yeni kâ­bu­su Ame­ri­kan ke­le­be­ği­nin tır­tıl­la­rın­dan bes­le­nen kuş­lar ne­re­de?)
-Sı­cak­lık­lar­da­ki 1,5 ile 2,5 de­re­ce­lik artış bitki ve hay­van tür­le­ri­nin yak­la­şık yüzde 20-30’unu yok edecek. (Elon Musk’a pa­ra­yı bas­tı­ran in­sa­noğ­lu Mars’a ta­şı­nıp kur­tu­la­cak!)
-Bu­gün­kü tü­ke­tim ve üre­tim mo­del­le­ri aynı kal­dı­ğı tak­dir­de nüfus 2050’de 9 mil­yar 600 mil­yo­na ula­şa­cak. Do­la­yı­sıy­la şim­di­ki yaşam dü­ze­yi­ni ko­ru­mak için üç ge­ze­ge­ne ih­ti­yaç ola­cak.
Ra­po­run sonuç bö­lü­mün­de şöyle de­ni­li­yor: 
-Hü­kü­met­ler bilim in­san­la­rı­nın uya­rı­la­rı­nı na­zik­çe red­det­me­yi sür­dü­rür­se, 2050 yı­lın­da sı­cak­lık ar­tı­şı 3 de­re­ce­yi bu­la­cak. Bu­zul­lar yok ola­cak. De­niz­ler yük­se­lecek. İnsan­lık ölüm­cül iklim ko­şul­la­rı­na maruz ka­la­cak. Ha­yat­ta kal­mak ola­nak­sız hale ge­lecek.
İsveç­li çevre sa­vaş­çı­sı ola­rak isim yapan 16 ya­şın­da­ki Greta Thun­berk Davos’ta dünya li­der­le­ri­ne karşı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı söy­le­miş­ti: 
“Sizin umut­lu ol­ma­nı­zı is­te­mi­yo­rum ben. Pa­ni­ğe ka­pıl­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Her gün duy­du­ğum kor­ku­yu duy­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Ve ondan sonra da ha­re­ke­te geç­me­ni­zi is­ti­yo­rum.”
Ge­liş­mi­şiy­le az ge­liş­mi­şiy­le, bütün ül­ke­ler 16 ya­şın­da­ki bir çocuk kadar so­rum­lu­luk duy­mu­yor­sa bu fe­la­ket­le­rin so­nu­cu­na kat­lan­mak zo­run­da­dır.

 

SİSTEM ÇÖKTÜ

Sel fe­la­ke­ti ya­şa­dık. Olay yer­le­ri­ne Kay­ma­kam Bey gitti, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı gitti, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı gitti… Hepsi in­ce­le­me yaptı. Tü­mü­nün basın bi­rim­le­ri ga­ze­te­le­re ha­be­ri geçti. Ba­kı­yor­su­nuz söy­lem­ler aynı.
“Fark­lı ol­ma­sı müm­kün değil, çünkü hepsi aynı man­za­ra­yı gördü” di­yor­su­nuz değil mi?
Hak­lı­sı­nız da bu yet­ki­li­ler afet böl­ge­le­ri­ne ayrı ayrı git­miş­ler. 
Neden bir­lik­te değil?
Kes­tir­me­den söy­le­ye­yim: Her­kes her şey­den so­rum­lu ve yet­ki­li. Aynı za­man­da hiç kimse hiç­bir şey­den so­rum­lu değil de ondan.
İlçe­ler­de Kay­ma­kam ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı ara­sın­da eş­gü­düm yok. Ancak resmi bay­ram­lar­da bir araya ge­li­yor­lar. Çünkü Bü­yük­şe­hir Sis­te­mi ile es­ki­den kay­ma­kam­lık­la­ra ait olan köy­le­re hiz­met iş­le­ri be­le­di­ye­le­re geçti. Kay­ma­kam­lar artık sem­bo­lik iş­ler­le uğ­ra­şı­yor. Kar­şı­la­ma-uğur­la­ma-tö­ren iş­le­ri filan.
İlde de durum fark­lı değil. İl Özel İda­re­le­ri ka­pa­tıl­dık­tan sonra va­li­ler sudan çık­mış balık.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 204