Karasu’dan özür dileyin


   Be­le­di­ye Baş­ka­nı elin­de me­ga­fon, sa­ğın­da so­lun­da dört beş yan­daş, kum­sa­la inmiş ta­til­ci­le­re ses­le­ni­yor:
   “-De­niz teh­li­ke arz edi­yor. Lüt­fen de­ni­ze gir­me­yin!” 
   As­lı­na ba­kar­sa­nız daha bir gün ön­ce­sin­den Va­li­lik ve Kay­ma­kam­lık, Ka­ra­su ta­ri­hin­de ilk kez de­ni­ze gir­me­yi ya­sak­la­yan bir karar alıp be­le­di­ye ho­par­lör­le­ri ile de­fa­lar­ca ilan etmiş. Ya­sa­ğa karşı çıkan­la­ra da Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de para ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı­nı du­yur­muş.
   Öy­ley­se hangi sivri akıl­lı­nın fik­ri­dir, 60 bin nü­fus­lu bir ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı­nın eli-ne me­ga­fon sahilde anons yaptırmak!
   Sa­ra­yın jö­le­li­si var da bizim be­le­di­ye­nin ola­maz mı? Tabii ki var, hem de sü­rü­süne be­re­ket!
   Me­ga­fon şo­vu­nun bir gün son­ra­sın­da  be­le­di­yenin girdisini çıktısını iyi bilen biriyle ko­nu­şu­yo­ruz. An­lat­tık­la­rı, so­kak­ta­ki sı­ra­dan in­sa­nın bile bil­di­ği veya en azın­dan tah­min et­ti­ği şey­ler.
   Özeti…
   -Nü­fus başı her ay Ha­zi­ne’den öde­nen be­le­di­ye pay­la­rı sı­fır­lan­mış du­rum­da. Da­va­lık olmuş 46 mil­yon­luk bor­cun geri ödeme tak­sit­le­ri­nin aylık ke­sin­ti­si 550 bin ile 750 bin lira ara­sın­da de­ği­şi­yor. Bu borç 2026’da bi­tecek.
   -Son alı­nan ta­sar­ruf ted­bir­le­ri ka­ra­rı do­la­yı­sıy­la ayda yüzde 30 yeni ke­sin­ti de baş­la­dı.
   -İmar Ba­rı­şı so­nu­cu kaçak ya­pı­la­ra ke­si­len ce­za­lar si­lin­di. Be­le­di­ye bu yüz­den büyük bir gelir kay­bı­na uğ­ra­mış du­rum­da.
   -Be­le­di­ye­-nin emlak, alt­ya­pı ka­tı­lım pay­la­rı, ilan-rek­lam ver­gi­le­ri, iskân ve ruh­sat harç­la­rı ka­lem­le­rin­den tah­sil ede­me­di­ği ala­cak­la­rı 20 mil­yon li­ra­yı buldu. 
   -Bu ay per­so­ne­le maaş yok! Belki şir­ket ça­lı­şan­la­rı­na bir mik­tar ödeme ya­pı­la­bi­lir.
-AKP’li 8 be­le­di­ye mec­li­si üye­si­nin yol­suz­luk id­di­asıy­la yap­tı­ğı şi­kâ­yet üze­ri­ne gelen iki ba­kan­lık mü­fet­ti­şi suç­la­ma ko­nu­la­rın­da derin bir araş­tır­ma ya­pı­yor. Beş bi­lir­ki­şi özel­lik­le 46 mil­yon li­ra­lık har­ca­ma­nın ya­pıl­dı­ğı alan­lar­da in­ce­le­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
   -Öden­me­yen borç­lar ne­de­niy­le, be­le­di­ye­nin tüm ta­şı­nır ve ta­şın­maz mal­la­rı ic­ra­lık. Mec­lis ile Baş­kan ara­sın­da­ki güven bu­na­lı­mı do­la­yı­sıy­la satış ka­ra­rı alı­na­ma­yan bazı ar­sa­la­rın icra yo­luy­la de­ğer­le­ri­nin çok al­tın­da sa­tıl­ma­sı an me­se­le­si!
   Tür­ki­ye’de buna ben­zer mali sı­kın­tı için­de bu­lu­nan ve deyim ye­rin­dey­se her alan­da sı­fı­rı tü­ket­miş bir başka ilçe be­le­di­ye­si var mı, bil­mi­yo­rum. Ol­du­ğu­nu da san­mı­yo­rum.
   İşin bir de si­ya­sal bo­yu­tu­na ba­ka­lım.
   Fe­riz­li Be­le­di­ye­si’nde Baş­kan ile bazı AKP’li Mec­lis üye­le­ri ara­sın­da baş gös­te­ren an­laş­maz­lık, üye­le­rin par­ti­den ih­ra­cı ile ka­pan­dı. Ka­ra­su’da durum fark­lı… Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın şi­kâ­ye­ti ile Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­ri­len AKP’li üye­nin ihraç ta­le­bi red­de­dil­di. Yol­suz­luk ol­du­ğu id­di­asıy­la başta Cimer ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı olmak üzere 5 ayrı ku­ru­ma di­lek­çe veren AKP’li üye­ler hak­kın­da hiç­bir yap­tı­rım yok! Bana so­rar­sa­nız İl Yö­ne­ti­mi şi­kâ­yet­çi üye­le­re su­sa­rak des­tek ve­ri­yor.
   Ko­nuş­tu­ğum be­le­di­ye bilir kişisi şöyle diyor: 
“-2019’da se­çi­lecek baş­ka­nı ka­sa­sı tam­ta­kır ve gırt­la­ğı­na kadar borç­lu bir kurum bek­li­yor. Bor­cun bi­te­ce­ği 2026’ya kadar kimse be­le­di­ye­den hiz­met bek­le­me­sin!”
   Baş­kan haklı. Bu durum kar­şı­sın­da elde me­ga­fon sa­hi­le in­me­sin de ne yap­sın!
   Ge­li­nen tab­lo­nun so­rum­lu­su sırf rahat seçim ka­zan­ma uğ­ru­na bu günkü an­la­yı­şı iş ba­şı­na ge­ti­ren AKP Genel Mer­ke­zi ile buna ses­siz kalıp 9 yıl­dır ya­şa­nan­la­rı gör­mez­den gelen AKP İl Yö­ne­ti­mi ve par­ti­nin mil­let­ve­kil­le­ri­dir.
   Tü­mü­nün Ka­ra­su hal­kı­na ve Ka­ra­su’daki ger­çek AKP’-li­le­re özür borcu yok mu? 

Ti­jen­ler ço­ğal­dı!
   İnan­ma­dı­ğı bir şeyi sa­vun­mak kadar zor bir şey ol­ma­sa gerek. 
  İyi bir haber iz­le­yi­ci­siy(d)im… Ofis­te sa­bah­tan ak­şa­ma kadar CNN’e abo­ney­dim, ga­ze­te­le­ri okur­ken bile ku­la­ğım TV’deydi.
   Doğan Medya De­mi­rö­ren’e sa­tı­la­na kadar… 
   Şimdi ara sıra açı­yo­rum, ama uzun süre iz­le­mi­yor hemen ka­pa­tı­yo­rum. Ne­de­ni­ni bil­mi­yo­rum (!) Tah­mi­ni olan varsa söy­ler, öğ­re­ni­rim.
   Pa­zar­te­si günü saat 12.00 sı­ra­la­rın­da açtım. Bir hanım kı­zı­mız eko­no­mi ile il­gi­li ha­ber­ler sunup ken­din­ce de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­yor. Ör­ne­ğin “Ha­zi­ne Ba­ka­nı ve Mer­kez Ban­ka­sı’nın acil mü­da­ha­le­siy­le dolar kuru inişe geçti, zaten bek­le­nen de buydu” filan diyor.
   Dik­kat ke­si­li­yo­rum; hanım kı­zı­mı­zın mak­yaj­lı yüz hat­la­rın­da ol­ma­ma­sı ge­re­ken derin çi­zik­ler belirmiş. İnan­ma­dı­ğı ve yö­net­men­ce zor­lan­dı­ğı apa­çık belli bir ha­be­ri sun­mak çok zor ol­ma­lı.
   Do­la­rın 6.82’den 6.80 kü­su­ra düş­tü­ğü­nü gös­te­ren ek­ran­da­ki renk­li çi­zel­ge sa­ni­ye­nin üçte biri kadar süre gö­rü­nüp kay­bo­lu­yor. Su­nu­cu kı­zı­mı­za ba­kı­yo­rum, o da yok! Gö­zü­mün döviz kuru tab­lo­su­na kay­ma­sı­nı fır­sat bil­miş ol­ma­lı!
   Hâl­bu­ki CNN Türk’te Emin Çapa diye bir eko­no­mist vardı. Derin bil­gi­si ve kıv­rak ze­kâ­sıy­la ek­ran­da sa­at­ler­ce ülke eko­no­mi­si­nin du­ru­mu­nu, döviz kur­la­rı­nı, ban­ka­la­rın po­zis­yon­la­rı­nı, hisse se­net­le­ri, borsa ve ben­ze­ri tüm eko­no­mik kav­ram­lar ko­nu­la­rın­da iz­le­yi­ci­yi ay­dın­la­tır­dı. Eko­no­mi bil­sin bil­me­sin her­kes o prog­ram­dan bir şey­ler öğ­re­nir­di.
   Emin Çapa’nın gü­ve­ni da­vu­di se­si­ne yan­sır ve kim­se­yi sık­ma­dan ek­ra­na ki­lit­ler­di.
   Şim­di­ki­ler öyle değil.
   Tijen Karan’ı ha­tır­lar mı­sı­nız?
   Hani 15 Tem­muz Fetö dar-be kal­kış­ma­sın­da TRT’den darbe bil­di­ri­si­ni oku­ma­ya zor­la­nan spi­ker… Pro­fes­yo­nel­li­ği sa­ye­sin­de fazla renk ver­me­miş­ti. Son­ra­dan öğ­ren­dik ki o bil­di­ri­yi silah teh­di­di ile oku­mak du­ru­mun­da kal­mış­tı.
   TV ek­ran­la­rı­na dik­kat­li­ce bakın. Ti­jen­ler ço­ğal­dı!

Tehlike çok uzak değil
   Cuma günü baş­la­yan fır­tı­na deyim ye­rin­dey­se sa­hi­li duman etti. Üç gün bo­yun­ca ku­zey­den gü­ne­ye adeta kum yağdı.
   Rüz­gâ­rın şid­det­len­di­ği sa­at­ler­de oto­mo­bi­lim­le Ka­ra­de­niz Cad­de­si’ni tur­la­dım. Fır­tı­na­ya ka­pı­lan kum bu­lu­tu cad­de­nin gü­ne­yin­de is­tif­li yaz­lık ko­nut­la­rı adeta ab­lu­ka­ya almış gi­biy­di. Benim dik­ka­ti­mi en çok çeken durum cad­de­de­ki re­füj­le­rin belli böl­ge­le­rin­de olu­şan kum te­pe­le­riy­di. Yol­da­ki ve re­füj­de­ki kum öbek­le­ri, iş ma­ki­ne­le­riy­le sahil ke­si­min­de­ki otsul bit­ki­le­rin dü­zen­le­me adı al­tın­da te­miz­len­di­ği böl­ge­le­rin kar­şı­sı­na denk dü­şü­yor­du.
   Bu­ra­dan çıkan sonuç şudur. Sa­hil­de ken­di­li­ğin­den olu­şan bitki ör­tü­sü­ne mü­da­ha­le eder­se­niz, fır­tı­na­da kumu tu­ta­cak doğal en­gel­le­ri yok etmiş olur­su­nuz. So­nuç­ta da rüz­gâr­la ha­va­la­nan kum ta­ne­cik­le­ri 24 metre ge­niş­li­ğin­de­ki cad­de­yi aşıp geri plan­da özene be­ze­ne dü­zen­le­di­ği­niz yaz­lık­la­rın bah­çe­le­ri­ni dol­du­rur. Orada da ne çiçek bı­ra­kır ne de çim!
   Sa­de­ce onun­la kalsa iyi… Bir bak­mış­sı­nız, güçlü fır­tı­na­lar­da Ka­ra­de­niz’in dal­ga­la­rı sa­ba­ha karşı bal­kon­la­rı­nı­zı dö­vü­yor.
   İklim­ de­ği­şi­yor. Sa­hil­de düm­düz et­ti­ği­miz kum te­pe­le­ri­ni ye­ni­den oluş­tur­maz­sak Ka­ra­de­niz’in tuzlu su­la­rı yaz­lık­la­rı­mı­zı düm­düz edecek, ha­be­ri­miz olsun!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 486