SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Karasu’dan özür dileyin


   Be­le­di­ye Baş­ka­nı elin­de me­ga­fon, sa­ğın­da so­lun­da dört beş yan­daş, kum­sa­la inmiş ta­til­ci­le­re ses­le­ni­yor:
   “-De­niz teh­li­ke arz edi­yor. Lüt­fen de­ni­ze gir­me­yin!” 
   As­lı­na ba­kar­sa­nız daha bir gün ön­ce­sin­den Va­li­lik ve Kay­ma­kam­lık, Ka­ra­su ta­ri­hin­de ilk kez de­ni­ze gir­me­yi ya­sak­la­yan bir karar alıp be­le­di­ye ho­par­lör­le­ri ile de­fa­lar­ca ilan etmiş. Ya­sa­ğa karşı çıkan­la­ra da Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de para ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı­nı du­yur­muş.
   Öy­ley­se hangi sivri akıl­lı­nın fik­ri­dir, 60 bin nü­fus­lu bir ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı­nın eli-ne me­ga­fon sahilde anons yaptırmak!
   Sa­ra­yın jö­le­li­si var da bizim be­le­di­ye­nin ola­maz mı? Tabii ki var, hem de sü­rü­süne be­re­ket!
   Me­ga­fon şo­vu­nun bir gün son­ra­sın­da  be­le­di­yenin girdisini çıktısını iyi bilen biriyle ko­nu­şu­yo­ruz. An­lat­tık­la­rı, so­kak­ta­ki sı­ra­dan in­sa­nın bile bil­di­ği veya en azın­dan tah­min et­ti­ği şey­ler.
   Özeti…
   -Nü­fus başı her ay Ha­zi­ne’den öde­nen be­le­di­ye pay­la­rı sı­fır­lan­mış du­rum­da. Da­va­lık olmuş 46 mil­yon­luk bor­cun geri ödeme tak­sit­le­ri­nin aylık ke­sin­ti­si 550 bin ile 750 bin lira ara­sın­da de­ği­şi­yor. Bu borç 2026’da bi­tecek.
   -Son alı­nan ta­sar­ruf ted­bir­le­ri ka­ra­rı do­la­yı­sıy­la ayda yüzde 30 yeni ke­sin­ti de baş­la­dı.
   -İmar Ba­rı­şı so­nu­cu kaçak ya­pı­la­ra ke­si­len ce­za­lar si­lin­di. Be­le­di­ye bu yüz­den büyük bir gelir kay­bı­na uğ­ra­mış du­rum­da.
   -Be­le­di­ye­-nin emlak, alt­ya­pı ka­tı­lım pay­la­rı, ilan-rek­lam ver­gi­le­ri, iskân ve ruh­sat harç­la­rı ka­lem­le­rin­den tah­sil ede­me­di­ği ala­cak­la­rı 20 mil­yon li­ra­yı buldu. 
   -Bu ay per­so­ne­le maaş yok! Belki şir­ket ça­lı­şan­la­rı­na bir mik­tar ödeme ya­pı­la­bi­lir.
-AKP’li 8 be­le­di­ye mec­li­si üye­si­nin yol­suz­luk id­di­asıy­la yap­tı­ğı şi­kâ­yet üze­ri­ne gelen iki ba­kan­lık mü­fet­ti­şi suç­la­ma ko­nu­la­rın­da derin bir araş­tır­ma ya­pı­yor. Beş bi­lir­ki­şi özel­lik­le 46 mil­yon li­ra­lık har­ca­ma­nın ya­pıl­dı­ğı alan­lar­da in­ce­le­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
   -Öden­me­yen borç­lar ne­de­niy­le, be­le­di­ye­nin tüm ta­şı­nır ve ta­şın­maz mal­la­rı ic­ra­lık. Mec­lis ile Baş­kan ara­sın­da­ki güven bu­na­lı­mı do­la­yı­sıy­la satış ka­ra­rı alı­na­ma­yan bazı ar­sa­la­rın icra yo­luy­la de­ğer­le­ri­nin çok al­tın­da sa­tıl­ma­sı an me­se­le­si!
   Tür­ki­ye’de buna ben­zer mali sı­kın­tı için­de bu­lu­nan ve deyim ye­rin­dey­se her alan­da sı­fı­rı tü­ket­miş bir başka ilçe be­le­di­ye­si var mı, bil­mi­yo­rum. Ol­du­ğu­nu da san­mı­yo­rum.
   İşin bir de si­ya­sal bo­yu­tu­na ba­ka­lım.
   Fe­riz­li Be­le­di­ye­si’nde Baş­kan ile bazı AKP’li Mec­lis üye­le­ri ara­sın­da baş gös­te­ren an­laş­maz­lık, üye­le­rin par­ti­den ih­ra­cı ile ka­pan­dı. Ka­ra­su’da durum fark­lı… Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın şi­kâ­ye­ti ile Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­ri­len AKP’li üye­nin ihraç ta­le­bi red­de­dil­di. Yol­suz­luk ol­du­ğu id­di­asıy­la başta Cimer ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı olmak üzere 5 ayrı ku­ru­ma di­lek­çe veren AKP’li üye­ler hak­kın­da hiç­bir yap­tı­rım yok! Bana so­rar­sa­nız İl Yö­ne­ti­mi şi­kâ­yet­çi üye­le­re su­sa­rak des­tek ve­ri­yor.
   Ko­nuş­tu­ğum be­le­di­ye bilir kişisi şöyle diyor: 
“-2019’da se­çi­lecek baş­ka­nı ka­sa­sı tam­ta­kır ve gırt­la­ğı­na kadar borç­lu bir kurum bek­li­yor. Bor­cun bi­te­ce­ği 2026’ya kadar kimse be­le­di­ye­den hiz­met bek­le­me­sin!”
   Baş­kan haklı. Bu durum kar­şı­sın­da elde me­ga­fon sa­hi­le in­me­sin de ne yap­sın!
   Ge­li­nen tab­lo­nun so­rum­lu­su sırf rahat seçim ka­zan­ma uğ­ru­na bu günkü an­la­yı­şı iş ba­şı­na ge­ti­ren AKP Genel Mer­ke­zi ile buna ses­siz kalıp 9 yıl­dır ya­şa­nan­la­rı gör­mez­den gelen AKP İl Yö­ne­ti­mi ve par­ti­nin mil­let­ve­kil­le­ri­dir.
   Tü­mü­nün Ka­ra­su hal­kı­na ve Ka­ra­su’daki ger­çek AKP’-li­le­re özür borcu yok mu? 

Ti­jen­ler ço­ğal­dı!
   İnan­ma­dı­ğı bir şeyi sa­vun­mak kadar zor bir şey ol­ma­sa gerek. 
  İyi bir haber iz­le­yi­ci­siy(d)im… Ofis­te sa­bah­tan ak­şa­ma kadar CNN’e abo­ney­dim, ga­ze­te­le­ri okur­ken bile ku­la­ğım TV’deydi.
   Doğan Medya De­mi­rö­ren’e sa­tı­la­na kadar… 
   Şimdi ara sıra açı­yo­rum, ama uzun süre iz­le­mi­yor hemen ka­pa­tı­yo­rum. Ne­de­ni­ni bil­mi­yo­rum (!) Tah­mi­ni olan varsa söy­ler, öğ­re­ni­rim.
   Pa­zar­te­si günü saat 12.00 sı­ra­la­rın­da açtım. Bir hanım kı­zı­mız eko­no­mi ile il­gi­li ha­ber­ler sunup ken­din­ce de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­yor. Ör­ne­ğin “Ha­zi­ne Ba­ka­nı ve Mer­kez Ban­ka­sı’nın acil mü­da­ha­le­siy­le dolar kuru inişe geçti, zaten bek­le­nen de buydu” filan diyor.
   Dik­kat ke­si­li­yo­rum; hanım kı­zı­mı­zın mak­yaj­lı yüz hat­la­rın­da ol­ma­ma­sı ge­re­ken derin çi­zik­ler belirmiş. İnan­ma­dı­ğı ve yö­net­men­ce zor­lan­dı­ğı apa­çık belli bir ha­be­ri sun­mak çok zor ol­ma­lı.
   Do­la­rın 6.82’den 6.80 kü­su­ra düş­tü­ğü­nü gös­te­ren ek­ran­da­ki renk­li çi­zel­ge sa­ni­ye­nin üçte biri kadar süre gö­rü­nüp kay­bo­lu­yor. Su­nu­cu kı­zı­mı­za ba­kı­yo­rum, o da yok! Gö­zü­mün döviz kuru tab­lo­su­na kay­ma­sı­nı fır­sat bil­miş ol­ma­lı!
   Hâl­bu­ki CNN Türk’te Emin Çapa diye bir eko­no­mist vardı. Derin bil­gi­si ve kıv­rak ze­kâ­sıy­la ek­ran­da sa­at­ler­ce ülke eko­no­mi­si­nin du­ru­mu­nu, döviz kur­la­rı­nı, ban­ka­la­rın po­zis­yon­la­rı­nı, hisse se­net­le­ri, borsa ve ben­ze­ri tüm eko­no­mik kav­ram­lar ko­nu­la­rın­da iz­le­yi­ci­yi ay­dın­la­tır­dı. Eko­no­mi bil­sin bil­me­sin her­kes o prog­ram­dan bir şey­ler öğ­re­nir­di.
   Emin Çapa’nın gü­ve­ni da­vu­di se­si­ne yan­sır ve kim­se­yi sık­ma­dan ek­ra­na ki­lit­ler­di.
   Şim­di­ki­ler öyle değil.
   Tijen Karan’ı ha­tır­lar mı­sı­nız?
   Hani 15 Tem­muz Fetö dar-be kal­kış­ma­sın­da TRT’den darbe bil­di­ri­si­ni oku­ma­ya zor­la­nan spi­ker… Pro­fes­yo­nel­li­ği sa­ye­sin­de fazla renk ver­me­miş­ti. Son­ra­dan öğ­ren­dik ki o bil­di­ri­yi silah teh­di­di ile oku­mak du­ru­mun­da kal­mış­tı.
   TV ek­ran­la­rı­na dik­kat­li­ce bakın. Ti­jen­ler ço­ğal­dı!

Tehlike çok uzak değil
   Cuma günü baş­la­yan fır­tı­na deyim ye­rin­dey­se sa­hi­li duman etti. Üç gün bo­yun­ca ku­zey­den gü­ne­ye adeta kum yağdı.
   Rüz­gâ­rın şid­det­len­di­ği sa­at­ler­de oto­mo­bi­lim­le Ka­ra­de­niz Cad­de­si’ni tur­la­dım. Fır­tı­na­ya ka­pı­lan kum bu­lu­tu cad­de­nin gü­ne­yin­de is­tif­li yaz­lık ko­nut­la­rı adeta ab­lu­ka­ya almış gi­biy­di. Benim dik­ka­ti­mi en çok çeken durum cad­de­de­ki re­füj­le­rin belli böl­ge­le­rin­de olu­şan kum te­pe­le­riy­di. Yol­da­ki ve re­füj­de­ki kum öbek­le­ri, iş ma­ki­ne­le­riy­le sahil ke­si­min­de­ki otsul bit­ki­le­rin dü­zen­le­me adı al­tın­da te­miz­len­di­ği böl­ge­le­rin kar­şı­sı­na denk dü­şü­yor­du.
   Bu­ra­dan çıkan sonuç şudur. Sa­hil­de ken­di­li­ğin­den olu­şan bitki ör­tü­sü­ne mü­da­ha­le eder­se­niz, fır­tı­na­da kumu tu­ta­cak doğal en­gel­le­ri yok etmiş olur­su­nuz. So­nuç­ta da rüz­gâr­la ha­va­la­nan kum ta­ne­cik­le­ri 24 metre ge­niş­li­ğin­de­ki cad­de­yi aşıp geri plan­da özene be­ze­ne dü­zen­le­di­ği­niz yaz­lık­la­rın bah­çe­le­ri­ni dol­du­rur. Orada da ne çiçek bı­ra­kır ne de çim!
   Sa­de­ce onun­la kalsa iyi… Bir bak­mış­sı­nız, güçlü fır­tı­na­lar­da Ka­ra­de­niz’in dal­ga­la­rı sa­ba­ha karşı bal­kon­la­rı­nı­zı dö­vü­yor.
   İklim­ de­ği­şi­yor. Sa­hil­de düm­düz et­ti­ği­miz kum te­pe­le­ri­ni ye­ni­den oluş­tur­maz­sak Ka­ra­de­niz’in tuzlu su­la­rı yaz­lık­la­rı­mı­zı düm­düz edecek, ha­be­ri­miz olsun!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 399