SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Karasu’nun heba olan yılları

Karasu’nun heba olan yılları


   Be­le­di­ye büt­çe­si­nin bir ha­zır­lan­ma tekniği var. Gelir/gider kâğıt üs­tün­de her zaman denk gö­zü­kür de onu siz bir de har­ca­ma­lar sürecin-de Mu­ha­se­be Mü­dü­rü’ne sorun. Or­ta­ya çıkan açığı en iyi o bilir!
   Bil­me­si­ne bilir de söz ko­nu­su Ka­ra­su Be­le­di­ye­si gibi sır küpü bir ku­rum­sa va­tan­da­şın, hatta mec­lis üye­le­ri­nin bile ne olup bit­ti­ğin­den ha­be­ri olmaz. Haber an­la­mın­da ba­sı­nın ta­le­bi­ne de Baş­kan’a sor­ma­dan bilgi ve­ri­le­me­ye­ce­ği ya­nı­tı ve­ri­lir.
   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si 16’ncı yı­lın­dan üç ay almış bir ga­ze­te. Ar­şi­vi­miz­de her yılın büt­çe­si­ne ait bil­gi­ler var. Biraz zaman ayır­dı­ğı­mız­da ra­kam­lar kar­şı­mı­za çı­kı­ve­ri­yor!
Meh­met İspi­roğ­lu 2009 se­çim­le­ri­ni ka­za­na­rak gö­re­ve baş­la­dı. İlk kul­lan­dı­ğı bütçe 2008 yı­lı­nın Ekim ayın­da, ön­ce­ki mec­lis ta­ra­fın­dan kabul edil­miş­ti. Yani bir an­lam­da ha­zı­ra kondu. İspi­roğ­lu ve ekibi o gün­den 2018’e ka-dar tam 8 bütçe ha­zır­la­dı.
   Üşen­me­dim, 8 yıla ait büt­çe­nin ra­kam­la­rı­nı bul­dum. Yine üşen­me­dim büt­çe­nin mec­lis­ten geç­ti­ği güne ait dolar kuru üze­rin­den kar­şı­lık­la­rı­nı da he­sap­la­dım.
8 YILLIK BİLANÇO
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin 2011’den iti­ba­ren ne kadar har­ca­ma yap­tı­ğı­nı (Bi­rik­miş borç­lar hariç) öğ­ren­mek is­te­yen Ka­ra­su­lu­la­rın Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü’nün soğuk du­va­rı­na tos­la­ma­ma­sı için ya­yın­la­mak is­te­dim.
-- 2011 büt­çe­si: 28 mil­yon lira. Kur 1.82’den 15 mil­yon 834 bin dolar.
-- 2012 büt­çe­si: 31 mil­yon lira. Kur 1.80’den 17 mil­yon 222 bin dolar.
-- 2013 büt­çe­si: 41 mil­yon lira. Kur 1.97’den 20 mil­yon 812 bin dolar.
-- 2014 büt­çe­si: 41 mil­yon lira. Kur 2.27’den 18 mil­yon 061 bin dolar.
-- 2015 büt­çe­si: 44,8 mil­yon lira. Kur 2.88’den 15 mil­yon 555 bin dolar.
-- 2015 ek bütçe: 38 mil­yon lira. Kur 2.88’den 12 mil­yon 152 bin dolar.
-- 2016 büt­çe­si: 46,2 mil­yon lira. Kur 3.08’den 15 mil­yon dolar.
-- 2017 büt­çe­si: 47,5 mil­yon lira. Kur 3.64’ten 13 mil­yon 067 bin dolar.
-- 2018 büt­çe­si: 63,5 mil­yon lira. Kur 4.60’tan 13 mil­yon 804 bin dolar.
   8 yılda büt­çe­ye ko­nu­lan gider he­sa­bı 381 mil­yon (tril­yon) lira. Döviz ola­rak kar­şı­lı­ğı ise 141 mil­yon 512 bin do­lar­dır.
   Bu he­sa­ba, sa­tı­lan ve kar­şı­lı­ğı mil­yon­lar­ca li­ra­yı bulan on­lar­ca arsa satış ge­lir­le­ri ile Ye­ni­ma­hal­le kav­şa­ğın­da Ahmet Genç dö­ne­min­de katı atık te­si­si ya­pıl­mak üzere pa­ra­sı öde­ne­rek satın alın­mış ara­zi­nin Ka­ra­su-Kay­nar­ca yolu için Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sıy­la be­le­di­ye­ye öde­nen yak­la­şık 12 mil­yon (tril­yon) lira dâhil de­ğil­dir. İller Ban­ka­sı’ndan zaman zaman kul­la­nı­lan borç kre­di­le­ri de hesap dı­şı­dır. Bit­me­di, Ha­zi­ne’nin sat­tı­ğı ara­zi­ler­den be­le­di­ye­ye düşen pay da hesap dı­şı­dır.
   Ka­ba­ca bir he­sap­la­may­la 2009 ve 2010 yılı büt­çe­le­ri hariç, Meh­met İspi­roğ­lu dö­ne­min­de har­ca­nan para 400 mil­yon (tril­yon) li­ra­nın üze­rin­de­dir. Yıl or­ta­la­ma­sı 50 mil­yon li­ra­dır.
   Döviz ola­rak kar­şı­lı­ğı ise 8 yıl­lık kur or­ta­la­ma­sı­na göre 150 mil­yon dolar eder. 
   Bu kadar pa­ray­la ne­le­rin ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ve buna kar­şı­lık 8 yılda ne­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nın tak­di­ri va­tan­da­şa ait­tir. Ben sa­de­ce halka ait pa­ra­nın nasıl kul­la­nıl­dı­ğı­na dair bir ayna tut­tum, o kadar!
MECLİSTE NE OLDU?
   4 Ha­zi­ran Pa­zar­te­si günü Be­le­di­ye Mec­li­si’nin top­lan­tı­sı­nı iz­le­dim.   Bek­len­tim şuydu: “Bu kez arsa sa-tış ta­lep­le­ri­ne di­renç ol­ma­ya­cak.”  Mec­lis ön­ce­si or­ta­lı­ğa ya­yı­lan Gerçekten “Muhalifler ikna edil­di” söy­len­ti­si­ne uygun ola­rak en­cü­me­ne satış yet­ki­si ve­ri­lecek diye dü­şün­düm.
   Ya­nıl­dım!
   MHP’nin grup ka­ra­rı ol­ma­sa, bazı ma­hal­le­ler­de yol ar­tı­ğı küçük par­sel­le­rin sa­tı­şı bile geç­me­ye­cek­ti.
Peki, neden böyle oldu? 25 üyeli bir mec­lis­te 19 üye­lik­le ezici ço­ğun­lu­ğu olan bir par­ti­nin be­le­di­ye baş­ka­nı, be­le­di­ye­nin ka­pı­ya da­yan­mış borç­la­rı­nı öde­mek için, çoğu be­le­di­ye­nin baş­vur­du­ğu arsa satış işi için yetkiyi neden alamadı?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı önce Be­le­di­ye Baş­ka­nı, ar­dın­dan Ak Parti İlçe Baş­ka­nı, daha sonra Ak Parti İl Baş­ka­nı ve Genel Mer­kez ver­me­li.
   Bu kö­şe­ye zaman zaman göz atan okur­la­rı­mız be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­ne dönük yap­tı­ğım eleş­ti­ri­le­ri abar­tı­lı bulup “Canım bu kadar da yük­le­nil­mez” demiş ola­bi­lir­ler.
   Öyle za­man­lar­da öyle görüş be­lir­ti­len ko­nu­lar var­dır ki, haklı çık­mak in­sa­nı üzer. Pa­zar­te­si günü Baş­kan İspi­roğ­lu’nun düş­tü­ğü du­ru­ma ger­çek­ten üzül­düm. Ama bu so­nu­cu ha­zır­la­yan ken­di­si…
   Gö­re­ve gel­di­ği ilk gün­den iti­ba­ren, “Ben yap­tım oldu, işi­ni­ze ge­lir­se” man­tı­ğıy­la ha­re­ket et­me­nin so­nu­cu ne yazık ki budur.
   İkti­dar par­ti­si be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ken­di­si ve kri­tik ko­num­da­ki bü­rok­rat­la­rıy­la bir­lik­te biri hariç tüm mec­lis üye­le­ri­ni “ya­pa­rım-olur” di­ye­rek sav­cı-hâ­kim kar­şı­sı­na dik­mek ola­cak iş midir?
   Kad­ro­sun­da ça­lı­şan avu­ka­tı­nı, kri­tik ka­rar­la­rın alın­dı­ğı mec­lis top­lan­tı­la­rın­da ça­ğır­ma­mak nasıl bir an­la­yış­tır? Avu­kat sa­de­ce hak­kın­da so­ruş­tur­ma veya dava açıl­dı­ğın­da mı ge­rek­li­dir?
   Be­le­di­ye in­şa­at mü­te­ah­hit­li­ği­ne so­yun­ma­ya­ca­ğı­na göre ge­rek­li za­man­lar­da arsa da satar, bina da satar.
   Bizde durum teke to­kuş­tur­ma­sı­na dön­mü­şe ben­zi­yor. Hemen her konuda karşılıklı güç denemeleri.... Bu gös­te­ri de mec­lis­te ya­pı­lı­yor. Artık kim kimi alt eder­se! Önü­müz­de­ki 8 ayda durum de­ği­şir mi?    Unutmadan; bundan sonra gelecek olanın da işi zor. 46 milyon kredinin aylık kesintisi 800 milyon lira civa-rında, hem de 10 yıl süreyle...
   Hayırlısı bakalım derler ya, öyle!


   
   

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 483