• Ana Sayfa
  • »
  • Karasu’nun heba olan yılları

Karasu’nun heba olan yılları


   Be­le­di­ye büt­çe­si­nin bir ha­zır­lan­ma tekniği var. Gelir/gider kâğıt üs­tün­de her zaman denk gö­zü­kür de onu siz bir de har­ca­ma­lar sürecin-de Mu­ha­se­be Mü­dü­rü’ne sorun. Or­ta­ya çıkan açığı en iyi o bilir!
   Bil­me­si­ne bilir de söz ko­nu­su Ka­ra­su Be­le­di­ye­si gibi sır küpü bir ku­rum­sa va­tan­da­şın, hatta mec­lis üye­le­ri­nin bile ne olup bit­ti­ğin­den ha­be­ri olmaz. Haber an­la­mın­da ba­sı­nın ta­le­bi­ne de Baş­kan’a sor­ma­dan bilgi ve­ri­le­me­ye­ce­ği ya­nı­tı ve­ri­lir.
   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si 16’ncı yı­lın­dan üç ay almış bir ga­ze­te. Ar­şi­vi­miz­de her yılın büt­çe­si­ne ait bil­gi­ler var. Biraz zaman ayır­dı­ğı­mız­da ra­kam­lar kar­şı­mı­za çı­kı­ve­ri­yor!
Meh­met İspi­roğ­lu 2009 se­çim­le­ri­ni ka­za­na­rak gö­re­ve baş­la­dı. İlk kul­lan­dı­ğı bütçe 2008 yı­lı­nın Ekim ayın­da, ön­ce­ki mec­lis ta­ra­fın­dan kabul edil­miş­ti. Yani bir an­lam­da ha­zı­ra kondu. İspi­roğ­lu ve ekibi o gün­den 2018’e ka-dar tam 8 bütçe ha­zır­la­dı.
   Üşen­me­dim, 8 yıla ait büt­çe­nin ra­kam­la­rı­nı bul­dum. Yine üşen­me­dim büt­çe­nin mec­lis­ten geç­ti­ği güne ait dolar kuru üze­rin­den kar­şı­lık­la­rı­nı da he­sap­la­dım.
8 YILLIK BİLANÇO
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin 2011’den iti­ba­ren ne kadar har­ca­ma yap­tı­ğı­nı (Bi­rik­miş borç­lar hariç) öğ­ren­mek is­te­yen Ka­ra­su­lu­la­rın Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü’nün soğuk du­va­rı­na tos­la­ma­ma­sı için ya­yın­la­mak is­te­dim.
-- 2011 büt­çe­si: 28 mil­yon lira. Kur 1.82’den 15 mil­yon 834 bin dolar.
-- 2012 büt­çe­si: 31 mil­yon lira. Kur 1.80’den 17 mil­yon 222 bin dolar.
-- 2013 büt­çe­si: 41 mil­yon lira. Kur 1.97’den 20 mil­yon 812 bin dolar.
-- 2014 büt­çe­si: 41 mil­yon lira. Kur 2.27’den 18 mil­yon 061 bin dolar.
-- 2015 büt­çe­si: 44,8 mil­yon lira. Kur 2.88’den 15 mil­yon 555 bin dolar.
-- 2015 ek bütçe: 38 mil­yon lira. Kur 2.88’den 12 mil­yon 152 bin dolar.
-- 2016 büt­çe­si: 46,2 mil­yon lira. Kur 3.08’den 15 mil­yon dolar.
-- 2017 büt­çe­si: 47,5 mil­yon lira. Kur 3.64’ten 13 mil­yon 067 bin dolar.
-- 2018 büt­çe­si: 63,5 mil­yon lira. Kur 4.60’tan 13 mil­yon 804 bin dolar.
   8 yılda büt­çe­ye ko­nu­lan gider he­sa­bı 381 mil­yon (tril­yon) lira. Döviz ola­rak kar­şı­lı­ğı ise 141 mil­yon 512 bin do­lar­dır.
   Bu he­sa­ba, sa­tı­lan ve kar­şı­lı­ğı mil­yon­lar­ca li­ra­yı bulan on­lar­ca arsa satış ge­lir­le­ri ile Ye­ni­ma­hal­le kav­şa­ğın­da Ahmet Genç dö­ne­min­de katı atık te­si­si ya­pıl­mak üzere pa­ra­sı öde­ne­rek satın alın­mış ara­zi­nin Ka­ra­su-Kay­nar­ca yolu için Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sıy­la be­le­di­ye­ye öde­nen yak­la­şık 12 mil­yon (tril­yon) lira dâhil de­ğil­dir. İller Ban­ka­sı’ndan zaman zaman kul­la­nı­lan borç kre­di­le­ri de hesap dı­şı­dır. Bit­me­di, Ha­zi­ne’nin sat­tı­ğı ara­zi­ler­den be­le­di­ye­ye düşen pay da hesap dı­şı­dır.
   Ka­ba­ca bir he­sap­la­may­la 2009 ve 2010 yılı büt­çe­le­ri hariç, Meh­met İspi­roğ­lu dö­ne­min­de har­ca­nan para 400 mil­yon (tril­yon) li­ra­nın üze­rin­de­dir. Yıl or­ta­la­ma­sı 50 mil­yon li­ra­dır.
   Döviz ola­rak kar­şı­lı­ğı ise 8 yıl­lık kur or­ta­la­ma­sı­na göre 150 mil­yon dolar eder. 
   Bu kadar pa­ray­la ne­le­rin ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni ve buna kar­şı­lık 8 yılda ne­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nın tak­di­ri va­tan­da­şa ait­tir. Ben sa­de­ce halka ait pa­ra­nın nasıl kul­la­nıl­dı­ğı­na dair bir ayna tut­tum, o kadar!
MECLİSTE NE OLDU?
   4 Ha­zi­ran Pa­zar­te­si günü Be­le­di­ye Mec­li­si’nin top­lan­tı­sı­nı iz­le­dim.   Bek­len­tim şuydu: “Bu kez arsa sa-tış ta­lep­le­ri­ne di­renç ol­ma­ya­cak.”  Mec­lis ön­ce­si or­ta­lı­ğa ya­yı­lan Gerçekten “Muhalifler ikna edil­di” söy­len­ti­si­ne uygun ola­rak en­cü­me­ne satış yet­ki­si ve­ri­lecek diye dü­şün­düm.
   Ya­nıl­dım!
   MHP’nin grup ka­ra­rı ol­ma­sa, bazı ma­hal­le­ler­de yol ar­tı­ğı küçük par­sel­le­rin sa­tı­şı bile geç­me­ye­cek­ti.
Peki, neden böyle oldu? 25 üyeli bir mec­lis­te 19 üye­lik­le ezici ço­ğun­lu­ğu olan bir par­ti­nin be­le­di­ye baş­ka­nı, be­le­di­ye­nin ka­pı­ya da­yan­mış borç­la­rı­nı öde­mek için, çoğu be­le­di­ye­nin baş­vur­du­ğu arsa satış işi için yetkiyi neden alamadı?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı önce Be­le­di­ye Baş­ka­nı, ar­dın­dan Ak Parti İlçe Baş­ka­nı, daha sonra Ak Parti İl Baş­ka­nı ve Genel Mer­kez ver­me­li.
   Bu kö­şe­ye zaman zaman göz atan okur­la­rı­mız be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­ne dönük yap­tı­ğım eleş­ti­ri­le­ri abar­tı­lı bulup “Canım bu kadar da yük­le­nil­mez” demiş ola­bi­lir­ler.
   Öyle za­man­lar­da öyle görüş be­lir­ti­len ko­nu­lar var­dır ki, haklı çık­mak in­sa­nı üzer. Pa­zar­te­si günü Baş­kan İspi­roğ­lu’nun düş­tü­ğü du­ru­ma ger­çek­ten üzül­düm. Ama bu so­nu­cu ha­zır­la­yan ken­di­si…
   Gö­re­ve gel­di­ği ilk gün­den iti­ba­ren, “Ben yap­tım oldu, işi­ni­ze ge­lir­se” man­tı­ğıy­la ha­re­ket et­me­nin so­nu­cu ne yazık ki budur.
   İkti­dar par­ti­si be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ken­di­si ve kri­tik ko­num­da­ki bü­rok­rat­la­rıy­la bir­lik­te biri hariç tüm mec­lis üye­le­ri­ni “ya­pa­rım-olur” di­ye­rek sav­cı-hâ­kim kar­şı­sı­na dik­mek ola­cak iş midir?
   Kad­ro­sun­da ça­lı­şan avu­ka­tı­nı, kri­tik ka­rar­la­rın alın­dı­ğı mec­lis top­lan­tı­la­rın­da ça­ğır­ma­mak nasıl bir an­la­yış­tır? Avu­kat sa­de­ce hak­kın­da so­ruş­tur­ma veya dava açıl­dı­ğın­da mı ge­rek­li­dir?
   Be­le­di­ye in­şa­at mü­te­ah­hit­li­ği­ne so­yun­ma­ya­ca­ğı­na göre ge­rek­li za­man­lar­da arsa da satar, bina da satar.
   Bizde durum teke to­kuş­tur­ma­sı­na dön­mü­şe ben­zi­yor. Hemen her konuda karşılıklı güç denemeleri.... Bu gös­te­ri de mec­lis­te ya­pı­lı­yor. Artık kim kimi alt eder­se! Önü­müz­de­ki 8 ayda durum de­ği­şir mi?    Unutmadan; bundan sonra gelecek olanın da işi zor. 46 milyon kredinin aylık kesintisi 800 milyon lira civa-rında, hem de 10 yıl süreyle...
   Hayırlısı bakalım derler ya, öyle!


   
   

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 619