Karasu’nun kerameti


   Dik­ka­ti­ni­zi çek­miş midir, bi­le­mem…
   Bir ve­si­ley­le Ka­ra­su’ya adı­mı­nı atan­la­rın ta­li­hi de­ği­şi­yor.
   Örnek mi? Bi­na­li Yıl­dı­rım…
   Bir hafta sonu ta­ti­lin­de ter­sa­ne­yi zi­ya­ret et­miş­ti. (İnan­ma­yan­la­ra ter­sa­ne çı­kı­şı yan yana çe­kil­miş fo­toğ­ra­fı­mı­zı gös­te­re­bi­li­rim) 
   O dönem Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı’ydı. Çok geç­me­di Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı’na terfi etti. Şimdi Baş­ba­kan. (Se­lef­le­ri gibi sık sık ek­ran­la­ra çı­ka­rak esip gür­le­me­di­ği­ne bak­ma­yın. Ger­çek­ten de Baş­ba­kan!)
   Bir başka örnek, İsmet Yıl­maz…
   Ter­sa­ne­nin te­me­li­ni at­ma­ya gel­di­ğin­de müs­te­şar­dı… Ar­dın­dan Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı oldu. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sın­da Mec­lis Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­du. Şimdi Milli Eği­tim’e bak­mak­la gö­rev­li Ba­ka­nı­mız­dır!
   He­de­fi­ni açık­la­mış bu­lu­nu­yor:  Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın adın­da ıs­kon­to­ya gidip önce Ma­arif Ba­kan­lı­ğı, ar­dın­dan Ma­arif Ve­kâ­le­ti’ne çe­vir­mek! 
   Bana so­rar­sa­nız bu ba­kan­lık Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ile bir­leş­ti­ril­me­li. Fiili durum pra­ti­ğe geç­miş olur!
   Ter­sa­ne adım adım ba­tar­ken bu iki dev­let bü­yü­ğü­mü­zün yük­sel­me­sin­de­ki ke­ra­met pek an­la­şı­lır de­ğil­dir ya, neyse!
   Ka­ra­su’yu su yolu yapan bir başka muh­te­rem daha var.
   1 Şubat 2016’da il­çe­mi­ze ani bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü ile banka üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin he­ye­ti­ne eşlik et­miş­ti.
   O gün, he­ye­tin be­le­di­ye­yi zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da çe­kil­miş fo­toğ­raf­ta ön sı­ra­da yer al­mış­tı. 
   Çev­re­sin­de­ki­le­rin ona el bağ­la­ya­rak hür­met­te kusur et­me­me­le­ri­ni fark etmiş ve kim­li­ği­ni araş­tır­mış­tık. 
   Dev­le­tin yük­sek ma­ka­mın­da­ki ki­şiy­le ak­ra­ba­lık iliş­ki­si­ni öğ­re­nin­ce he­ye­ca­na ka­pıl­mış ve adını bile Eyüp ye­ri­ne Hasan ola­rak du­yur­muş­tuk.
   Eyüp Gül­ba­ran’ın Ra­ma­zan ayına gir­me­den önce Ka­ra­su’yu bir kez daha zi­ya­ret et­ti­ği­ni öğ­ren­dik. An-cak her nedense bu kez zi­ya­ret gizli tu­tul­du. 
   Öyle ki, kal­dı­ğı otel­le hem­şe­ri­si olan otele yakın ke­bap­çı­dan başka hiç­bir yere git­me­miş de­ni­li­yor.
   1 Şubat’taki İlbank he­ye­ti­nin zi­ya­ret ne­de­ni az çok bi­li­ni­yor. Bu ko­nu­da yazıp çiz­dik­le­ri­mi­ze şim­di­ye ka-dar bir iti­raz veya dü­zelt­me is­te­ği gel­me­di.
   Şimdi şunu öğ­ren­mek is­ti­yo­ruz:
   Eyüp Gül­ba­ran’ın Ka­ra­su ile olan bağı nedir?
   Bazı Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin Gül­ba­ran’ı kal­dı­ğı otel­de bir­kaç kez zi­ya­ret et­ti­ği söy­le­ni­yor. 
   Bu zi­ya­ret­te neler ko­nu­şul­du?
   Zi­ya­re­tin 45 mil­yon­luk borç­lan­ma ve ona bağlı iha­ley­le iliş­ki­si var mı?
   Baş­kan ve mec­lis üye­le­riy­le bazı be­le­di­ye per­so­ne­li hak­kın­da ve­ri­len so­ruş­tur­ma izni bu gö­rüş­me­ler­de gün­de­me geldi mi?
   Bir soru daha: Kal­dı­ğı otel ko­nu­ğu­nun kay­dı­nı tuttu mu?
   Bu işin takibini meclis üyelerine bırakıyorum.
   Bir emekli eğitimci olarak Ka­ra­su’nun ke­ra­me­ti­ni anlayan çocuk-lara yönelmeye karar verdim.
   İstanbul’da kum­ba­ra­la­rı pat­la­tıp ev­le­rin­den kaçan bir grup afa­can Ka­ra­su’ya gelip sa­hi­le çadır kur­muş.
   Diyorum ki, bu ço­cuk­lar­ ge­lecek vadediyor. Ömrüm yeterse onları izleyeceğim.
   Ba­ka­lım hangi ka­de­me­le­re kadar yük­se­le­cek­ler!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1356