SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Karasu’nun kerameti


   Dik­ka­ti­ni­zi çek­miş midir, bi­le­mem…
   Bir ve­si­ley­le Ka­ra­su’ya adı­mı­nı atan­la­rın ta­li­hi de­ği­şi­yor.
   Örnek mi? Bi­na­li Yıl­dı­rım…
   Bir hafta sonu ta­ti­lin­de ter­sa­ne­yi zi­ya­ret et­miş­ti. (İnan­ma­yan­la­ra ter­sa­ne çı­kı­şı yan yana çe­kil­miş fo­toğ­ra­fı­mı­zı gös­te­re­bi­li­rim) 
   O dönem Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı’ydı. Çok geç­me­di Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı’na terfi etti. Şimdi Baş­ba­kan. (Se­lef­le­ri gibi sık sık ek­ran­la­ra çı­ka­rak esip gür­le­me­di­ği­ne bak­ma­yın. Ger­çek­ten de Baş­ba­kan!)
   Bir başka örnek, İsmet Yıl­maz…
   Ter­sa­ne­nin te­me­li­ni at­ma­ya gel­di­ğin­de müs­te­şar­dı… Ar­dın­dan Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı oldu. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sın­da Mec­lis Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­du. Şimdi Milli Eği­tim’e bak­mak­la gö­rev­li Ba­ka­nı­mız­dır!
   He­de­fi­ni açık­la­mış bu­lu­nu­yor:  Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın adın­da ıs­kon­to­ya gidip önce Ma­arif Ba­kan­lı­ğı, ar­dın­dan Ma­arif Ve­kâ­le­ti’ne çe­vir­mek! 
   Bana so­rar­sa­nız bu ba­kan­lık Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ile bir­leş­ti­ril­me­li. Fiili durum pra­ti­ğe geç­miş olur!
   Ter­sa­ne adım adım ba­tar­ken bu iki dev­let bü­yü­ğü­mü­zün yük­sel­me­sin­de­ki ke­ra­met pek an­la­şı­lır de­ğil­dir ya, neyse!
   Ka­ra­su’yu su yolu yapan bir başka muh­te­rem daha var.
   1 Şubat 2016’da il­çe­mi­ze ani bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü ile banka üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin he­ye­ti­ne eşlik et­miş­ti.
   O gün, he­ye­tin be­le­di­ye­yi zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da çe­kil­miş fo­toğ­raf­ta ön sı­ra­da yer al­mış­tı. 
   Çev­re­sin­de­ki­le­rin ona el bağ­la­ya­rak hür­met­te kusur et­me­me­le­ri­ni fark etmiş ve kim­li­ği­ni araş­tır­mış­tık. 
   Dev­le­tin yük­sek ma­ka­mın­da­ki ki­şiy­le ak­ra­ba­lık iliş­ki­si­ni öğ­re­nin­ce he­ye­ca­na ka­pıl­mış ve adını bile Eyüp ye­ri­ne Hasan ola­rak du­yur­muş­tuk.
   Eyüp Gül­ba­ran’ın Ra­ma­zan ayına gir­me­den önce Ka­ra­su’yu bir kez daha zi­ya­ret et­ti­ği­ni öğ­ren­dik. An-cak her nedense bu kez zi­ya­ret gizli tu­tul­du. 
   Öyle ki, kal­dı­ğı otel­le hem­şe­ri­si olan otele yakın ke­bap­çı­dan başka hiç­bir yere git­me­miş de­ni­li­yor.
   1 Şubat’taki İlbank he­ye­ti­nin zi­ya­ret ne­de­ni az çok bi­li­ni­yor. Bu ko­nu­da yazıp çiz­dik­le­ri­mi­ze şim­di­ye ka-dar bir iti­raz veya dü­zelt­me is­te­ği gel­me­di.
   Şimdi şunu öğ­ren­mek is­ti­yo­ruz:
   Eyüp Gül­ba­ran’ın Ka­ra­su ile olan bağı nedir?
   Bazı Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin Gül­ba­ran’ı kal­dı­ğı otel­de bir­kaç kez zi­ya­ret et­ti­ği söy­le­ni­yor. 
   Bu zi­ya­ret­te neler ko­nu­şul­du?
   Zi­ya­re­tin 45 mil­yon­luk borç­lan­ma ve ona bağlı iha­ley­le iliş­ki­si var mı?
   Baş­kan ve mec­lis üye­le­riy­le bazı be­le­di­ye per­so­ne­li hak­kın­da ve­ri­len so­ruş­tur­ma izni bu gö­rüş­me­ler­de gün­de­me geldi mi?
   Bir soru daha: Kal­dı­ğı otel ko­nu­ğu­nun kay­dı­nı tuttu mu?
   Bu işin takibini meclis üyelerine bırakıyorum.
   Bir emekli eğitimci olarak Ka­ra­su’nun ke­ra­me­ti­ni anlayan çocuk-lara yönelmeye karar verdim.
   İstanbul’da kum­ba­ra­la­rı pat­la­tıp ev­le­rin­den kaçan bir grup afa­can Ka­ra­su’ya gelip sa­hi­le çadır kur­muş.
   Diyorum ki, bu ço­cuk­lar­ ge­lecek vadediyor. Ömrüm yeterse onları izleyeceğim.
   Ba­ka­lım hangi ka­de­me­le­re kadar yük­se­le­cek­ler!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1313