SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Kayış koptu, görün artık!

Kayış koptu, görün artık!


   Yıl 1966… Ka­ra­su Or­ta­oku­lu son sı­nı­fın­da­yız. Hafta ta­ti­lin­den dön­dü­ğü­müz Pa­zar­te­si sa­ba­hı sıra olmuş İstik­lâl Marşı için bek­li­yo­ruz.  Müdür Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Ka­ra­bu­lut çok ba­sa­mak­lı ana giriş mer­di­ven­le­ri­nin sa­han­lı­ğın­dan ses­len­di:
   “Saat 10.00’da zil ça­la­cak. Tüm sı­nıf­lar tek­rar bu­ra­da top­la­nıp sıra ola­cak. Şap­ka­sız, kra­vat­sız öğ­ren­ci is­te­mi­yo­rum. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ge­li­yor; kar­şı­la­ma­ya gi­de­ce­ğiz.”
   Söy­le­nen sa­at­te zil çaldı, he­ye­can­la dı­şa­rı­ya fır­la­dık. Üçer­li sıra ha­lin­de ilçe mer­ke­zin­de­ki tören ala­nı­na gidip öğ­ren­ci­le­re ay­rı­lan yere di­zil­dik. İlçe pro­to­ko­lü ora­day­dı. Ka­la­ba­lık gi­de­rek arttı. Kolay değil tabi ki, Ka­ra­su, ta­ri­hin­de ilk kez bir Cum­hur­baş­ka­nı ağır­la­ya­cak­tı.
   Bir saat geçti, gelen giden ol­ma­dı. İkinci saat dol­mak üze­rey­ken biz son sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne yeni bir ta­li­mat ve­ril­di. El ele tu­tu­şa­rak halka oluş­tu­rup Cum­hur­baş­ka­nı’nın ara­cı­nın gelip du­ra­ca­ğı or­ta­da­ki ala­nın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak­tık.
   Üç sa­at­lik bek­le­yi­şin ar­dın­dan he­ye­can bir­den yük­sel­di. Her­ke­sin dik­ka­ti ala­nın gü­ne­yin­de inen cad­de­ye çev­ril­di. Cum­hur­baş­ka­nı’nın siyah makam aracı ko­ru­ma­lar eş­li­ğin­de ve al­kış­lar ara­sın­da gelip ala­nın tam or­ta­sın­da durdu. Cev­det Sunay, gö­rev­li­le­rin aç­tı­ğı sağ arka ka­pı­dan indi.  Le-man Beyaz isim­li ar­ka­da­şı­mı­zın ver­di­ği çi­çe­ği ala­rak fötr şap­ka­sı­nı çı­ka­rıp halkı se­lam­la­ma­sıy­la ara­cı­na tek­rar bin­me­si yak­la­şık 30 sa­ni­ye sürdü.
   Tören bitti, okula dön­dük. Çok son­ra­la­rı öğ­ren­di­ği­mi­ze göre Cum­hur­baş­ka­nı sa­hil­de yeni ya­pı­lan Ba­ye­zit Motel’in açı­lı­şı için Ka­ra­su’yu şe­ref­len­dir­miş­ti.
   Ha­fı­za­ma ka­yıt­lı en sade kar­şı­la­ma tö­re­ni 52 yıl ön­ce­ki bu tö­ren­dir. Ne de olsa alan ko­ru­ma­sıy­dık!
   Zaman de­ği­şi­yor, ama uygar ül­ke­ler­de ol­du­ğu gibi sı­ra­dan­laş­ma­sı ge­re­ken kar­şı­la­ma ri­tü­el­le­ri, bizde Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın gö­re­ve yeni baş­la­dık­la­rın­da dü­zen­le­nen cülus tö­ren­le­ri­ni arat­ma­ya­cak şek­liy­le sürüp gi­di­yor. Ata­nan va­li­ler il sı­nır­la­rın­da kır­mı­zı ha­lı­lar­la kar­şı­la­nı­yor. İlçe zi­ya­ret­le­rin­de daire mü­dür­le­ri, muh­tar­lar ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri hü­kü­met ko­na­ğı ö-nün­de re­kor­lar ki­ta­bı­na gi­recek gö­rün­tü­ler ser­gi­li­yor.
   Yerel ba­sı­nı­mı­zın Cu­mar­te­si man­şet­le­rin­den öğ­ren­dik. AKP’den Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan adayı ilan edi­len Ekrem Yüce, genel mü­dü­rü ol­du­ğu ÇAY­KUR’dan ili­şi­ği­ni kes­mek üzere git­ti­ği Rize’den dö­nü­şün­de Sa­kar­ya’da dil­le­re des­tan bir tö­ren­le kar­şı­lan­mış. 
   Or­ta­da çok itici durumlar var.
   Bi­rin­ci­si şu… 
   Ekrem Yüce’in adı Bü­yük­şe­hir’e aday aday­la­rı ara­sın­da yoktu. Son ya­pı­lan te­ma­yül­de adı­nın geç­ti­ği söy­len­di. Do­la­yı­sıy­la aday­lı­ğı­nı ‘tom­ba­la­dan çıktı’ şek­lin­de ta­nım­la­mak müm­kün.
   İkin­ci­si…
   Yüce’nin aday­lı­ğı kesin ola­rak baş­kan se­çi­le­ce­ği an­la­mı­na gel­mez.
   Üçün­cü­sü…
   Bu ya­pı­lan­lar, üçün­cü dönem için aday­lık bek­ler­ken üstü çi­zi­len ve dört ay daha görev ya­pa­cak Baş­kan Zeki To­çoğ­lu’na büyük bir say­gı­sız­lık­tır.
   Sos­yal med­ya­da To­çoğ­lu için ya­pı­lan pay­la­şım­la­ra ba­kı­yo­rum; tam an­la­mıy­la bir pes­pa­ye­lik, kin­dar­lık ve iğ­renç­lik bu­la­ma­cı! Bu pay­la­şım­la­rın giz­len­miş kim­lik­ler­le ya­pıl­ma­sı da aşa­ğı­lık bir durum.
   Diğer ta­raf­tan, or­ta­da henüz kad­ro­su ve pro­je­le­ri bi­lin­me­yen, se­çi­mi ka­zan­ma­sı kuş­ku­lu bir adaya, böy­le­si­ne öl­çü­süz bir il­ti­fat ve itaat gös­te­ri­si…
   ‘Kral öldü, ya­şa­sın yeni kral’ du­ru­mu yani! 
   Tür­ki­ye si­ya­set­te, eko­no­mi­de, hu­kuk­ta, eği­tim­de, sağ­lık­ta, şe­hir­ci­lik­te ve diğer alan­lar­da tam an­la­mıy­la bir ba­tak­lı­ğa sap­lan­mış du­rum­da. 
   Oto­lar­da tri­ger ka­yı­şı de­ni­len bir parça var. Krank mi­lin­den al­dı­ğı ha­re­ke­ti çok önem­li de­vin­gen par­ça­la­ra ile­tir. Ör­ne­ğin su­pap­la­rı açıp ka­pa­tır. Mo­to­ru so­ğu­tan devir daim pom­pa­sı buna bağ­lı­dır. Kayış kop­tu­ğu anda araç kul­la­nıl­maz hale gelir. 
   Ül­ke­nin tri­ger ka­yı­şı koptu; gör­mez­miş gibi yap­ma­yın artık!


OYLAR KİMİN PARTİSİNE?
   Ka­ra­su’nun en büyük ma­hal­le­le­rin­den bi­rin­de ya­şa­nan seçim tar­tış­ma­sı...
   Seç­men’in biri ko­nu­şu­yor: “-Be­nim oyum Mehmet İspiroğ-lu’nun par­ti­si­ne...” 
Di­ğe­ri hemen dev­re­ye gi­ri­yor: “-Be­nim oyum da İshak Sarı’nın par­ti­si­ne...”
   Diyalogları ak­ta­ran Ana­mu­ha­let Par­ti­si’nden gü­ve­ni­lir bir isim. 
   AKP’deki ay­rış­ma­yı bun­dan daha iyi açık­la­ya­cak örnek bul­mak zor!
   Tar­tış­ma­yı iz­le­yen değer seç­men­le­rin, “-İkiniz de ha­va­yı alır­sı­nız” diye iç geçirip ge­çir­medik­le­ri­ni bi­le­mem. Ama ilk seçenek kuv­vet­le muh­te­meldir...
   De­ğer­len­dir­me­yi yap­mak AKP’nin işi. Ben du­ru­mun hangi nok­ta­ya gel­di­ği­ni ak­ta­rı­yo­rum.
   Ulu­sal ba­sın­da 31 Mart 2019 se­çim­le­ri­nin 1989`a ben­zer bir sonuç ve­re­bi­le­ce­ği tah­min­le­ri ya­pı­lı­yor. Bilen bilir; seç­men 89`da sos­yal de­mok­rat par­ti­ye oy ver­miş, ANA­VA­TAN ne­re­dey­se san­dık­lar­dan si­lin­miş­ti.
   Si­ya­set Ka­ra­su’da mec­ra­sın­da aka­bil­mek için AKP’nin ada­yı­nı bek­le­se de ya­rı­şın AKP-MHP ve CHP ara­sın­da ge­çe­ce­ği­ni tah­min etmek zor değil. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ikin­ci, Ka­ra­su’da üçün­cü olan CHP, bek­le­di­ği ismin aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­sıy­la oyuna ciddi şekilde gi­re­cek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum.
   De­di­ğim gibi, her­kes AKP ada­yı­nı bek­li­yor. Bu isim İspi­roğ­lu olur, Sarı olur veya üçün­cü bir kişi olur... Bak­ma­yın ik­ti­dar par­ti­si­nin se­çim­le­ri çan­ta­da kek­lik gör­me­si­ne... Adayın netleşmesi sonrası par­ti­de ciddi bir sar­sın­tı ya­şa­na­ca­ğı ke-sin gibi.
   MHP’de Op. Dr. Melih Erol, aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­dan önce, “Bu işe ni­yet­li ar­ka­daş var ben yokum” şartını öne sürmüş, ses gel­me­yin­ce yola ko­yul­muş­tu. Bir süre sonra Fatih Şen­türk sos­yal med­ya­dan aday aday­lı­ğı­nı du­yur­du. Gö­rün­dü­ğü ka­da­rıy­la Erol da ça­lış­ma­la­rı­na si­ya­set dışı ba­ha­ne­ler­le ara verdi. 
   Pa­zar­te­si iti­ba­rıy­la MHP’de or­ta­lık du­rul­mu­şa ben­zi­yor. Şen­türk’ün yakın çev­re­si­ne “Henüz resmi bir aday­lı­ğım yok” demiş. Şen­türk’ün çı­kı­şı par­ti­de­ki du­ayen­le­rin genç yö­ne­ti­me “Biz daha emekliye ayrılmadık ” me­sa­jı ola­rak al­gı­la­na­bi­lir.
   CHP’de durum çok geç­me­den net­le­şecek gibi. 2014 se­çim­le­rin­den beri par­ti­nin gün­de­min­den düş­me­yen Op. Dr. Kerem Erk­soy, aday ola­cak kamu gö­rev­li­le­ri­nin is­ti­fa­sı için son gün olan 3 Kasım iti­ba­rıy­la emek­li­lik di­lek­çe­si­ni ver­miş. 
   “-Miş’li geç­miş” ya­zı­yo­rum, çünkü be­nim­ki­si bir duyum. Ama ger­çek ol­ma­sı yük­sek bir ih­ti­mal. Ön­se­çim şar­tıy­la aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­yan Refik İsken­der ve Mehmet Ali Kılıç, Erk­soy’un dev­re­ye gir­me­siy­le aday­lık­ta ısrar et­me­ye­cek­le­ri söy­le­ne­bi­lir. Kerem Bey’in ön­se­çim ya­rı­şı­na sıcak bak­ma­dı­ğı­nı da ak­ta­ra­yım.
   İyi Parti’nin adayı Taş­kın Ekşi. Ancak İspi­roğ­lu’nun parti yö­ne­ti­mi­ne “AKP’deki so­nu­cu bek­le­yin” me­sa­jı gön­der­di­ği de­di­ko­du­la­rı­na bir ya­lan­la­ma gel­me­di.
   İtti­fak yok­la­ma­la­rı yapan SP, umudu kes­ti­ğin­de mut­la­ka aday çı­ka­ra­cak­tır.
   BBP, adı gibi ‘Büyük Bir Pu­su­ya’ yat­mış, İspi­roğ­lu’nun AKP’den aday olup ola­ma­ya­ca­ğı­nı bek­li­yor. İkinci şık ger­çek­le­şir­se par­ti­nin son ilçe kong­re­sin­de im­za­la­nan sözlü an­laş­ma uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­cak.
   Ka­ra­su asıl o zaman iz­le­ye­me­ye baş­la­ya­cak si­ya­set cüm­bü­şü­nü!..   Ka­ra­su’nun en büyük ma­hal­le­le­rin­den bi­rin­de ya­şa­nan seçim tar­tış­ma­sı...
   Seç­men’in biri ko­nu­şu­yor: “-Be­nim oyum Mehmet İspiroğ-lu’nun par­ti­si­ne...” 
Di­ğe­ri hemen dev­re­ye gi­ri­yor: “-Be­nim oyum da İshak Sarı’nın par­ti­si­ne...”
   Diyalogları ak­ta­ran Ana­mu­ha­let Par­ti­si’nden gü­ve­ni­lir bir isim. 
   AKP’deki ay­rış­ma­yı bun­dan daha iyi açık­la­ya­cak örnek bul­mak zor!
   Tar­tış­ma­yı iz­le­yen değer seç­men­le­rin, “-İkiniz de ha­va­yı alır­sı­nız” diye iç geçirip ge­çir­medik­le­ri­ni bi­le­mem. Ama ilk seçenek kuv­vet­le muh­te­meldir...
   De­ğer­len­dir­me­yi yap­mak AKP’nin işi. Ben du­ru­mun hangi nok­ta­ya gel­di­ği­ni ak­ta­rı­yo­rum.
   Ulu­sal ba­sın­da 31 Mart 2019 se­çim­le­ri­nin 1989`a ben­zer bir sonuç ve­re­bi­le­ce­ği tah­min­le­ri ya­pı­lı­yor. Bilen bilir; seç­men 89`da sos­yal de­mok­rat par­ti­ye oy ver­miş, ANA­VA­TAN ne­re­dey­se san­dık­lar­dan si­lin­miş­ti.
   Si­ya­set Ka­ra­su’da mec­ra­sın­da aka­bil­mek için AKP’nin ada­yı­nı bek­le­se de ya­rı­şın AKP-MHP ve CHP ara­sın­da ge­çe­ce­ği­ni tah­min etmek zor değil. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ikin­ci, Ka­ra­su’da üçün­cü olan CHP, bek­le­di­ği ismin aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­sıy­la oyuna ciddi şekilde gi­re­cek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum.
   De­di­ğim gibi, her­kes AKP ada­yı­nı bek­li­yor. Bu isim İspi­roğ­lu olur, Sarı olur veya üçün­cü bir kişi olur... Bak­ma­yın ik­ti­dar par­ti­si­nin se­çim­le­ri çan­ta­da kek­lik gör­me­si­ne... Adayın netleşmesi sonrası par­ti­de ciddi bir sar­sın­tı ya­şa­na­ca­ğı ke-sin gibi.
   MHP’de Op. Dr. Melih Erol, aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­dan önce, “Bu işe ni­yet­li ar­ka­daş var ben yokum” şartını öne sürmüş, ses gel­me­yin­ce yola ko­yul­muş­tu. Bir süre sonra Fatih Şen­türk sos­yal med­ya­dan aday aday­lı­ğı­nı du­yur­du. Gö­rün­dü­ğü ka­da­rıy­la Erol da ça­lış­ma­la­rı­na si­ya­set dışı ba­ha­ne­ler­le ara verdi. 
   Pa­zar­te­si iti­ba­rıy­la MHP’de or­ta­lık du­rul­mu­şa ben­zi­yor. Şen­türk’ün yakın çev­re­si­ne “Henüz resmi bir aday­lı­ğım yok” demiş. Şen­türk’ün çı­kı­şı par­ti­de­ki du­ayen­le­rin genç yö­ne­ti­me “Biz daha emekliye ayrılmadık ” me­sa­jı ola­rak al­gı­la­na­bi­lir.
   CHP’de durum çok geç­me­den net­le­şecek gibi. 2014 se­çim­le­rin­den beri par­ti­nin gün­de­min­den düş­me­yen Op. Dr. Kerem Erk­soy, aday ola­cak kamu gö­rev­li­le­ri­nin is­ti­fa­sı için son gün olan 3 Kasım iti­ba­rıy­la emek­li­lik di­lek­çe­si­ni ver­miş. 
   “-Miş’li geç­miş” ya­zı­yo­rum, çünkü be­nim­ki­si bir duyum. Ama ger­çek ol­ma­sı yük­sek bir ih­ti­mal. Ön­se­çim şar­tıy­la aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­yan Refik İsken­der ve Mehmet Ali Kılıç, Erk­soy’un dev­re­ye gir­me­siy­le aday­lık­ta ısrar et­me­ye­cek­le­ri söy­le­ne­bi­lir. Kerem Bey’in ön­se­çim ya­rı­şı­na sıcak bak­ma­dı­ğı­nı da ak­ta­ra­yım.
   İyi Parti’nin adayı Taş­kın Ekşi. Ancak İspi­roğ­lu’nun parti yö­ne­ti­mi­ne “AKP’deki so­nu­cu bek­le­yin” me­sa­jı gön­der­di­ği de­di­ko­du­la­rı­na bir ya­lan­la­ma gel­me­di.
   İtti­fak yok­la­ma­la­rı yapan SP, umudu kes­ti­ğin­de mut­la­ka aday çı­ka­ra­cak­tır.
   BBP, adı gibi ‘Büyük Bir Pu­su­ya’ yat­mış, İspi­roğ­lu’nun AKP’den aday olup ola­ma­ya­ca­ğı­nı bek­li­yor. İkinci şık ger­çek­le­şir­se par­ti­nin son ilçe kong­re­sin­de im­za­la­nan sözlü an­laş­ma uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­cak.
   Ka­ra­su asıl o zaman iz­le­ye­me­ye baş­la­ya­cak si­ya­set cüm­bü­şü­nü!..
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 250