Kelepçeyle inme de!


          “Sa­nı­ğın sa­bı­ka­lı ol­ma­sı ve ye­ni­den suç iş­le­me­ye­ce­ği­ne dair mah­ke­me­miz­ce olum­lu ka­na­ate va­rı­la­ma­ma­sı se­be­biy­le, hak­kın­da TCK 51 ve CMK 231. Mad­de­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yer ol­ma­dı­ğı­na…”
   2013/358 esas nu­ma­ra­lı dosya üze­rin­den gö­rü­len ve 14 Ocak 2016’daki 12. cel­se­de Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­rar­da aynen bu ibare ge­çi­yor.
   Suç­la­ma ko­nu­su, usul­süz imar izni ve­re­rek gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­mak.
   9 aylık hapis ce­za­sı du­ruş­ma­da­ki iyi hal ne­de­niy­le 7 ay 15 güne in­di­ri­lmiş. Ar­dın­dan da bu ceza 13 bin 500 lira para ce­za­sı­na çev­ri­lmiş...
   Aynı da­va­da yar­gı­la­nan mec­lis üye­le­ri hak­kın­da ve­ri­len 7 ay 15’er gün­lük ce­za­lar ise “hük­mün açık­lan­ma­sı­nın geri bı­ra­kıl­ma­sı­na” cüm­le­siy­le er­te­len­miş...
   Sa­bı­ka­lı ve mah­ke­me­de bir daha suç iş­le­me­ye­ce­ği ka­na­ati oluş­ma­yan muh­te­rem, si­ya­si ayak oyun­la­rıy­la ku­rul­du­ğu baş­kan­lık kür­sü­sün­den ken­di­si­ne cevap verme hakkı bu­lun­ma­yan biz­le­re verip ve­riş­ti­ri­yor.
   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si 14 ya­şı­na bas­mak üzere.
   Beni ve bir ya­za­rı­mı­zı hedef alıp aslı as­ta­rı ol­ma­yan suç­la­ma­la­rı yapan muh­te­re­min baş­kan ol­ma­dan önce de baş­kan ol­duk­tan sonra da bu ga­ze­te­de ya­yın­lan­mış yüz­ler­ce açık­la­ma­sı, de­me­ci var. Röportaj vermiş.
   Öyle durumlarda Ka­ra­su Haber iyiy­di, şimdi kötü…
   Neden?
   Ya­zı­lıp çi­zi­len­ler işine gel­mi­yor da ondan.
   Kendisi hak­kın­da or­ta­ya atı­lan çok ciddi id­di­alar var. Çoğu Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sın­da; bir kısmı mah­ke­me­ler­de…
   Ör­ne­ğin şu Su Arıt­ma Te­si­si so­ruş­tur­ma­sı…
   Mu­hak­kik ra­po­ru­nu şöyle bağ­lı­yor: “Yu­ka­rı­da ya­pıl­mış olan in­ce­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de; Sa­kar­ya ili Ka­ra­su İlçesi İçme suyu arıt­ma te­si­si­nin ihale aşa­ma­sı, 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu - 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu ve 5237 sa­yı­lı Türk Ceza Ka­nu­nu­nun bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­me­si ne­ti­ce­sin­de dos­ya­nın kül ha­lin­de in­ce­len­mek üzere sav­cı­lı­ğa tevdi edil­me­si­nin uygun ola­ca­ğı mü­ta­la­asıy­la...”
   Ne­re­dey­se iki yıl ola­cak Savcılıktaki dos­ya­dan ses seda yok.
   Ta­kip­siz­lik ve­ril­se Kay­ma­kam­lı­ğa bir ya­zıy­la bil­di­ril­me­si gerekiyor; o da yok!
   Su Arıt­ma Te­si­si diye satın alı­nan teneke par­ça­la­rı için SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş’in açık be­ya­nı var, aynen şöyle: “İşe ya­ra­maz. Ye­ni­si­ni kur­du­ğu­muz­da çöpe ata­ca­ğız!”
   İnan­ma­yan Sa­kar­ya Kuzey Ga­ze­te­si’nin ar­şi­vi­ne ba­ka­bi­lir. ‘Ne ola­cak bu arıt­ma’ diye sorup yu­ka­rı­da­ki ya­nı­tı alan Münir Ali Kara’ya so­ra­bi­lir…
   De­fa­lar­ca man­şet yap­tık bu soy­gu­n iddiasını... 
   Lüt­fe­dip tek ke­li­mey­le yanıt dahi ver­me­di.
   Şimdi de mec­lis kür­sü­sün­den atıp tu­tu­yor: “Cihan Hoca çok bi­li­yor. Ka­ra­su onu niye keş­fe­de­me­miş, hay­ret!”
   Bak muh­te­rem, senin an­la­ya­ma­dı­ğın konu bu­ işte…
   Oraya se­çil­me­yi keş­fe­dil­mek ola­rak al­gı­lı­yor­san, bu mil­let seni keş­fet­ti­ği­ne mil­yon­lar­ca kez piş­man; bunu bi­le­sin!
   Bizim keş­fe­dil­mek gibi bir der­di­miz hiç­bir zaman ol­ma­dı.
   Yap­tı­ğı­mız iş sa­de­ce kamu ma­lı­nı sa­hip­len­mek ve öğ­ren­di­ği­miz ger­çek­le­ri halka du­yur­mak.
   Senin ra­hat­sız­lı­ğın da bu­ra­da.
   İsti­yor­sun ki, ga­ze­te­ler senin ağ­zın­dan çı­ka­nı ger­çek ola­rak kabul etsin, bun­la­rı yaz­sın. Başka şey­le­re ka­rış­ma­sın.
   Öy­le­si de var ama Ka­ra­su Haber on­lar­dan değil ma­ale­sef!
   Arıt­ma adı al­tın­da ihale kur­naz­lık­la­rıy­la satın al­dı­ğın dan­dik te­si­se KDV dahil 572 bin 300 lira öde­din mi öde­me­din mi?
   Ver­din mi he­sa­bı­nı? Yok!
   Halen Savcılıkta iki so­ruş­tur­ma dos­ya­sı var mı? 
   Ve sen bu­ra­da­ki id­di­ala­ra kar­şı­lık tek ke­li­me edebildin mi?
   Eğer varsa sana karşı bir hak­sız­lık söyle ya­za­lım!
   ‘Sa­de­ce si­gor­ta­la­rı­nı ödü­yor­dum’ kı­lı­fıy­la maaşa bağ­la­dı­ğın ki­şi­ler hak­kın­da yok mu söy­le­ye­ce­ğin? Konuş, ya­za­lım!
   Öyle mec­lis kür­sü­sün­den orada ko­nuş­ma hakkı bu­lun­ma­yan ki­şi­lere yönelik saçma sapan suç­la­ma­lar yapma; der­din neyse açık­la­ma gön­der.
   Ne diyor mah­ke­me ka­ra­rı “…ye­ni­den suç iş­le­me­ye­ce­ği­ne dair olum­lu ka­na­ate va­rı­la­ma­ma­sı se­be­biy­le…”
   45 mil­yon­luk borç­lan­ma ve buna bağlı ya­pı­lan ihale ko­nu­su­na hiç gir­mi­yo­rum. İnşal­lah maşa ola­rak kul­lan­dı­ğın (Eğer bi­le­rek yap­ma­mış­lar­sa) bü­rok­rat­la­rın bu ba­di­re­yi yara al­ma­dan at­la­tır.
   Ka­ra­su’ya 7 yıl kay­bet­tir­din, ama ken­din de kay­bet­tin...
   2014 se­çi­mi­ni ka­zan­dı­ğın­da  “Artık beni ora­dan bas­ton­la in­di­re­bi­lir­ler” de­miş­sin.
   Te­men­nim kol­la­rın­da ke­lep­çey­le in­me­men­dir!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1222