SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Kelepçeyle inme de!


          “Sa­nı­ğın sa­bı­ka­lı ol­ma­sı ve ye­ni­den suç iş­le­me­ye­ce­ği­ne dair mah­ke­me­miz­ce olum­lu ka­na­ate va­rı­la­ma­ma­sı se­be­biy­le, hak­kın­da TCK 51 ve CMK 231. Mad­de­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yer ol­ma­dı­ğı­na…”
   2013/358 esas nu­ma­ra­lı dosya üze­rin­den gö­rü­len ve 14 Ocak 2016’daki 12. cel­se­de Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­rar­da aynen bu ibare ge­çi­yor.
   Suç­la­ma ko­nu­su, usul­süz imar izni ve­re­rek gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­mak.
   9 aylık hapis ce­za­sı du­ruş­ma­da­ki iyi hal ne­de­niy­le 7 ay 15 güne in­di­ri­lmiş. Ar­dın­dan da bu ceza 13 bin 500 lira para ce­za­sı­na çev­ri­lmiş...
   Aynı da­va­da yar­gı­la­nan mec­lis üye­le­ri hak­kın­da ve­ri­len 7 ay 15’er gün­lük ce­za­lar ise “hük­mün açık­lan­ma­sı­nın geri bı­ra­kıl­ma­sı­na” cüm­le­siy­le er­te­len­miş...
   Sa­bı­ka­lı ve mah­ke­me­de bir daha suç iş­le­me­ye­ce­ği ka­na­ati oluş­ma­yan muh­te­rem, si­ya­si ayak oyun­la­rıy­la ku­rul­du­ğu baş­kan­lık kür­sü­sün­den ken­di­si­ne cevap verme hakkı bu­lun­ma­yan biz­le­re verip ve­riş­ti­ri­yor.
   Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si 14 ya­şı­na bas­mak üzere.
   Beni ve bir ya­za­rı­mı­zı hedef alıp aslı as­ta­rı ol­ma­yan suç­la­ma­la­rı yapan muh­te­re­min baş­kan ol­ma­dan önce de baş­kan ol­duk­tan sonra da bu ga­ze­te­de ya­yın­lan­mış yüz­ler­ce açık­la­ma­sı, de­me­ci var. Röportaj vermiş.
   Öyle durumlarda Ka­ra­su Haber iyiy­di, şimdi kötü…
   Neden?
   Ya­zı­lıp çi­zi­len­ler işine gel­mi­yor da ondan.
   Kendisi hak­kın­da or­ta­ya atı­lan çok ciddi id­di­alar var. Çoğu Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sın­da; bir kısmı mah­ke­me­ler­de…
   Ör­ne­ğin şu Su Arıt­ma Te­si­si so­ruş­tur­ma­sı…
   Mu­hak­kik ra­po­ru­nu şöyle bağ­lı­yor: “Yu­ka­rı­da ya­pıl­mış olan in­ce­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de; Sa­kar­ya ili Ka­ra­su İlçesi İçme suyu arıt­ma te­si­si­nin ihale aşa­ma­sı, 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu - 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu ve 5237 sa­yı­lı Türk Ceza Ka­nu­nu­nun bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­me­si ne­ti­ce­sin­de dos­ya­nın kül ha­lin­de in­ce­len­mek üzere sav­cı­lı­ğa tevdi edil­me­si­nin uygun ola­ca­ğı mü­ta­la­asıy­la...”
   Ne­re­dey­se iki yıl ola­cak Savcılıktaki dos­ya­dan ses seda yok.
   Ta­kip­siz­lik ve­ril­se Kay­ma­kam­lı­ğa bir ya­zıy­la bil­di­ril­me­si gerekiyor; o da yok!
   Su Arıt­ma Te­si­si diye satın alı­nan teneke par­ça­la­rı için SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş’in açık be­ya­nı var, aynen şöyle: “İşe ya­ra­maz. Ye­ni­si­ni kur­du­ğu­muz­da çöpe ata­ca­ğız!”
   İnan­ma­yan Sa­kar­ya Kuzey Ga­ze­te­si’nin ar­şi­vi­ne ba­ka­bi­lir. ‘Ne ola­cak bu arıt­ma’ diye sorup yu­ka­rı­da­ki ya­nı­tı alan Münir Ali Kara’ya so­ra­bi­lir…
   De­fa­lar­ca man­şet yap­tık bu soy­gu­n iddiasını... 
   Lüt­fe­dip tek ke­li­mey­le yanıt dahi ver­me­di.
   Şimdi de mec­lis kür­sü­sün­den atıp tu­tu­yor: “Cihan Hoca çok bi­li­yor. Ka­ra­su onu niye keş­fe­de­me­miş, hay­ret!”
   Bak muh­te­rem, senin an­la­ya­ma­dı­ğın konu bu­ işte…
   Oraya se­çil­me­yi keş­fe­dil­mek ola­rak al­gı­lı­yor­san, bu mil­let seni keş­fet­ti­ği­ne mil­yon­lar­ca kez piş­man; bunu bi­le­sin!
   Bizim keş­fe­dil­mek gibi bir der­di­miz hiç­bir zaman ol­ma­dı.
   Yap­tı­ğı­mız iş sa­de­ce kamu ma­lı­nı sa­hip­len­mek ve öğ­ren­di­ği­miz ger­çek­le­ri halka du­yur­mak.
   Senin ra­hat­sız­lı­ğın da bu­ra­da.
   İsti­yor­sun ki, ga­ze­te­ler senin ağ­zın­dan çı­ka­nı ger­çek ola­rak kabul etsin, bun­la­rı yaz­sın. Başka şey­le­re ka­rış­ma­sın.
   Öy­le­si de var ama Ka­ra­su Haber on­lar­dan değil ma­ale­sef!
   Arıt­ma adı al­tın­da ihale kur­naz­lık­la­rıy­la satın al­dı­ğın dan­dik te­si­se KDV dahil 572 bin 300 lira öde­din mi öde­me­din mi?
   Ver­din mi he­sa­bı­nı? Yok!
   Halen Savcılıkta iki so­ruş­tur­ma dos­ya­sı var mı? 
   Ve sen bu­ra­da­ki id­di­ala­ra kar­şı­lık tek ke­li­me edebildin mi?
   Eğer varsa sana karşı bir hak­sız­lık söyle ya­za­lım!
   ‘Sa­de­ce si­gor­ta­la­rı­nı ödü­yor­dum’ kı­lı­fıy­la maaşa bağ­la­dı­ğın ki­şi­ler hak­kın­da yok mu söy­le­ye­ce­ğin? Konuş, ya­za­lım!
   Öyle mec­lis kür­sü­sün­den orada ko­nuş­ma hakkı bu­lun­ma­yan ki­şi­lere yönelik saçma sapan suç­la­ma­lar yapma; der­din neyse açık­la­ma gön­der.
   Ne diyor mah­ke­me ka­ra­rı “…ye­ni­den suç iş­le­me­ye­ce­ği­ne dair olum­lu ka­na­ate va­rı­la­ma­ma­sı se­be­biy­le…”
   45 mil­yon­luk borç­lan­ma ve buna bağlı ya­pı­lan ihale ko­nu­su­na hiç gir­mi­yo­rum. İnşal­lah maşa ola­rak kul­lan­dı­ğın (Eğer bi­le­rek yap­ma­mış­lar­sa) bü­rok­rat­la­rın bu ba­di­re­yi yara al­ma­dan at­la­tır.
   Ka­ra­su’ya 7 yıl kay­bet­tir­din, ama ken­din de kay­bet­tin...
   2014 se­çi­mi­ni ka­zan­dı­ğın­da  “Artık beni ora­dan bas­ton­la in­di­re­bi­lir­ler” de­miş­sin.
   Te­men­nim kol­la­rın­da ke­lep­çey­le in­me­men­dir!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1165