SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Keyfi kaçırılan toplum


Figen Sa­kal­lı­oğ­lu Ana­do­lu Li­se­si’nin ‘ni­te­lik­li okul­lar’ lis­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı tep­ki­le­re yol açtı. 
   Sı­nav­la öğ­ren­ci ala­ca­ğı ilan edi­len Adapazarı Fatih En­düst­ri Mes­lek Li­se­si’nin, bun­dan dört ay kadar önce en ba­şa­rı­sız beş okul­dan biri ol­du­ğu için in­ce­le­me ge­çir­di­ği­ni de bu ve­si­ley­le öğ­ren­dik.
   Aynı şe­kil­de lis­te­ye alı­nan Ak­ya­zı Kız İmam Hatip Li­se­si’nin eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na yurt­tan bozma bir bi­na­da baş­la­dı­ğı­nı ve yeni bi­na­sı­na seneye ge­çe­ce­ği­ni de…
   Ni­te­lik­li li­se­ler lis­te­sin­de 14 il­çe­den hiç okul yok. Ha­liy­le bu­ra­lar­dan iti­raz­lar yük­sel­me­si doğal. Ancak iti­ra­zın ‘neden bizim okul­lar yok?’ ye­ri­ne ‘Neden Figen Sa­kal­lı­oğ­lu’nun hakkı ye­nil­di?’ şek­lin­de ol­ma­sı tuhaf değil mi?
   Sa­kar­ya’da eği­ti­min ça­nı­na ot tı­ka­nır­ken ve hemen tüm il­çe­ler­de­ki li­se­ler, iş­ba­şı­na ge­ti­ri­len çap­sız yö­ne­ti­ci­ler sa­ye­sin­de sı­ra­dan birer okul ha­li­ne ge­ti­ri­lir­ken se­si­ni çı­kar­ma­yan ka­mu­oyu­nun, ba­şa­rı­sı ka­nıt­lan­mış Figen Sa­kal­lı­oğ­lu’ndan başka sa­vu­na­cak neyi kal­mış­tı ki!
   Sa­kal­lı­oğ­lu’nun öğ­ren­ci ve­li­le­ri biraz mı­rıl­dan­dı­lar.
   Bazı sen­di­ka­lar ‘ola­maz’ filan de­di­ler.
   Ana Mu­ha­le­fet Grup Baş­kan­ve­ki­li Özkoç ko­nu­yu Mec­lis’e ta­şı­dı…
   Peki, son-ra ne oldu?
   Hiiiç! 
   Her­kes so­nu­cu ka­bul­len­di ve sus­kun­lu­ğa yattı!
   Par­don, siz ne ol­ma­sı­nı bek­li­yor­du­nuz?
   O lis­te­de Ka­ra­su’dan da okul yok. Ol­ma­sı­nı da bek­le­mi­yor­duk zaten! 
   Geç­miş­ten bir ha­tır­lat­ma…
   Hani ka­pa­tı­lan Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­ri vardı… Türk milli eği­tim sis­te­mi­nin öğ­ret­men ye­tiş­tir­me ko­nu­sun­da 165 yıl­lık geç­mi­şi olan Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­ri’nden söz edi­yo­rum.
   2014’ün Nisan ayın­da, ya-ni bun­dan dört yıl önce için­de bu­lun­du­ğu­muz ayda, dö­ne­min Or­ta­öğ­re­tim Genel Mü­dü­rü Ercan Türk im­za­lı bir ge­nel­ge­siy­le ka­pa­tıl­ma­la­rı­na karar ve­ril­miş­ti.
   O ge­nel­ge­de şöyle de­ni­li­yor­du: ‘Ka­pa­na­cak Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­ri ye­ri­ne Fen veya Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si açı­la­bi­lir.’
   Bunun için el­bet­te ta­lep­te bu­lu­nul­ma­sı ge­re­ki­yor­du.
   Ben de saf saf Ka­ra­su’da in­fa­zı­na hük­me­dil­miş Öğ­ret­men Li­se­si’nin mü­dü­rü­ne sor­muş­tum ‘Ta­le­bi­niz Fen mi yoksa Sos­yal Bi­lim­ler mi oldu?’ diye… Şöyle de­miş­ti müdür: ‘İste­me­dik, çünkü buna uygun bi­na­mız yok!’
   O gün­ler­de bir araş­tır­ma yapıp Tür­ki­ye’nin hangi il­çe­le­rin­de­ki Öğ­ret­men Li­se­le­ri’nin Fen ve Sos­yal Bi­lim­le­re dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nün lis­te­si­ni çı­kar­mış­tım.
   Ka­ra­su’nun yarı nü­fu­su­na sahip il­çe­le­ri bile bu dö­nü­şü­mü sağ­la­mış­tı. Ba­zı­la­rın­da ka­pa­nan Öğ­ret­men Li­se­si ye­ri­ne ikin­ci bir Fen Li­se­si bile açıl­mış­tı.
   Yurt­tan bozma bi­na­ya Ana­do­lu Kız İmam Hatip Li­se­si izni veren Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ka­ra­su’ya bir Fen veya Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si’ni çok gör­müş­tü, an­la­ya­ca­ğı­nız!
   Son dört yılda Ka­ra­su’ya biri İmam Hatip di­ğe­ri ilk/or­ta­okul, şato gibi iki okul bi­na­sı di­kil­di. Diğer il­çe­ler­de de muh­te­me­len ben­zer­le­ri ya­pıl­mış­tır.
   Do­la­yı­sıy­la, ni­te­lik­li oku­lar lis­te­si­ne alın­ma­yan 14 il­çe­nin öyle pek iti­raz hak­la­rı bu­lun­du­ğu­na ina­nan­lar­dan de­ği­lim.
   Peki, ‘bu neden böyle olu­yor’ der­se­niz söy­le­ye­yim.
Her ebe­veyn için ço­cu­ğu­nu en iyi okul­lar­da okut­mak bir zevk­tir. Ço­cu­ğun ba­şa­rı­sı anne ba­ba­ya keyif verir.
   Bu tes­pit­ten sonra Tür­ki­ye’nin genç film yö­net­men­le­rin­den bi­ri­nin söz­le­ri­ni aynen ak­ta­ra­yım ki, ne demek is­te­di­ğim an­la­şıl­sın:
   “Oto­ri­ter re­jim­ler ke­yif­ten kor­kar. Keyif alan­lar çoksa oto­ri­te­nin başı be­la­da­dır. Ke­yif­siz­lik umut­suz­lu­ğu do­ğu­rur. Umut­suz­luk da  bir noktadan sonra mü­ca­de­le et­mek­ten vaz­ge­çi­rir. Ve ar­dın­dan ka­bul­len­me gelir.”
   Siz siz olun, key­fi­ni­zin ka­çı­rıl­ma­sı­na izin ver­me­yin!

AKP seçmeninin işi zor

   Ger­çek­ten de genel se­çim­ler öne alı­nın­ca Ka­ra­su’daki AKP’li seç­me­nin işi bir hayli zor­laş­tı...
   Şun­dan...
   2014 yerel se­çim­le­ri­ne ithal aday­la gir-en AKP’de zaman için­de Baş­kan İspi­roğ­lu’na karşı parti içi bir mu­ha­le­fet ge­liş­ti.  Bu sa­de­ce AKP’nin ba­şı­na gelen bir durum değil. Geç­miş yıl­lar­da da 5 yıl­lık dönem son­la­rı­na yak­la­şıl­dık­ça hangi par­ti­den olur­sa olsun Baş­kan’a karşı hoş­nut­suz­luk­lar baş gös­ter­miş­tir. Ör­ne­ği çok; hangi bi­ri­ni ya­za­yım!
   Bu güne ge­lir­sek...
   Baş­kan İspi­roğ­lu erken se­çim­ler için kol­la­rı sı­va­dı­ğı­nı açık­la­dı. Hem de İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan önce.
   Bu ne an­la­ma ge­li­yor?
   İspi­roğ­lu bi­li­yor ki bu se­çim­ler­den AKP ön­ce­kin­den daha fazla oy alsın, bir kez daha aday­lı­ğın yolu açı­lır.
   Zur­na­nın zırt de­di­ği yer de bu­ra­sı işte...
   İspir’in ye­ni­den aday­lı­ğı­na şid­det­le karşı ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta or­ta­ya koy­mak­tan çe­kin­me­yen parti içi mu­ha­le­fet aç­ma­za dü­şecek de­mek­tir.
   Par­ti­si­ne oy ver­me­se ik­ti­dar elden gi­decek.
   Oy verse bir beş yıl daha İspi­roğ­lu’na kat­lan­ma teh­li­ke­si var!
   Yaz­dık­la­rım hayal mah­su­lü de­ğer­len­dir­me değil. Ger­çek­ten de bu pa­ra­dok­su gören ve ne ya­pa­ca­ğı­na henüz karar ver­me­miş bir kesim var.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 417