Keyfi kaçırılan toplum


Figen Sa­kal­lı­oğ­lu Ana­do­lu Li­se­si’nin ‘ni­te­lik­li okul­lar’ lis­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı tep­ki­le­re yol açtı. 
   Sı­nav­la öğ­ren­ci ala­ca­ğı ilan edi­len Adapazarı Fatih En­düst­ri Mes­lek Li­se­si’nin, bun­dan dört ay kadar önce en ba­şa­rı­sız beş okul­dan biri ol­du­ğu için in­ce­le­me ge­çir­di­ği­ni de bu ve­si­ley­le öğ­ren­dik.
   Aynı şe­kil­de lis­te­ye alı­nan Ak­ya­zı Kız İmam Hatip Li­se­si’nin eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na yurt­tan bozma bir bi­na­da baş­la­dı­ğı­nı ve yeni bi­na­sı­na seneye ge­çe­ce­ği­ni de…
   Ni­te­lik­li li­se­ler lis­te­sin­de 14 il­çe­den hiç okul yok. Ha­liy­le bu­ra­lar­dan iti­raz­lar yük­sel­me­si doğal. Ancak iti­ra­zın ‘neden bizim okul­lar yok?’ ye­ri­ne ‘Neden Figen Sa­kal­lı­oğ­lu’nun hakkı ye­nil­di?’ şek­lin­de ol­ma­sı tuhaf değil mi?
   Sa­kar­ya’da eği­ti­min ça­nı­na ot tı­ka­nır­ken ve hemen tüm il­çe­ler­de­ki li­se­ler, iş­ba­şı­na ge­ti­ri­len çap­sız yö­ne­ti­ci­ler sa­ye­sin­de sı­ra­dan birer okul ha­li­ne ge­ti­ri­lir­ken se­si­ni çı­kar­ma­yan ka­mu­oyu­nun, ba­şa­rı­sı ka­nıt­lan­mış Figen Sa­kal­lı­oğ­lu’ndan başka sa­vu­na­cak neyi kal­mış­tı ki!
   Sa­kal­lı­oğ­lu’nun öğ­ren­ci ve­li­le­ri biraz mı­rıl­dan­dı­lar.
   Bazı sen­di­ka­lar ‘ola­maz’ filan de­di­ler.
   Ana Mu­ha­le­fet Grup Baş­kan­ve­ki­li Özkoç ko­nu­yu Mec­lis’e ta­şı­dı…
   Peki, son-ra ne oldu?
   Hiiiç! 
   Her­kes so­nu­cu ka­bul­len­di ve sus­kun­lu­ğa yattı!
   Par­don, siz ne ol­ma­sı­nı bek­li­yor­du­nuz?
   O lis­te­de Ka­ra­su’dan da okul yok. Ol­ma­sı­nı da bek­le­mi­yor­duk zaten! 
   Geç­miş­ten bir ha­tır­lat­ma…
   Hani ka­pa­tı­lan Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­ri vardı… Türk milli eği­tim sis­te­mi­nin öğ­ret­men ye­tiş­tir­me ko­nu­sun­da 165 yıl­lık geç­mi­şi olan Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­ri’nden söz edi­yo­rum.
   2014’ün Nisan ayın­da, ya-ni bun­dan dört yıl önce için­de bu­lun­du­ğu­muz ayda, dö­ne­min Or­ta­öğ­re­tim Genel Mü­dü­rü Ercan Türk im­za­lı bir ge­nel­ge­siy­le ka­pa­tıl­ma­la­rı­na karar ve­ril­miş­ti.
   O ge­nel­ge­de şöyle de­ni­li­yor­du: ‘Ka­pa­na­cak Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­ri ye­ri­ne Fen veya Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si açı­la­bi­lir.’
   Bunun için el­bet­te ta­lep­te bu­lu­nul­ma­sı ge­re­ki­yor­du.
   Ben de saf saf Ka­ra­su’da in­fa­zı­na hük­me­dil­miş Öğ­ret­men Li­se­si’nin mü­dü­rü­ne sor­muş­tum ‘Ta­le­bi­niz Fen mi yoksa Sos­yal Bi­lim­ler mi oldu?’ diye… Şöyle de­miş­ti müdür: ‘İste­me­dik, çünkü buna uygun bi­na­mız yok!’
   O gün­ler­de bir araş­tır­ma yapıp Tür­ki­ye’nin hangi il­çe­le­rin­de­ki Öğ­ret­men Li­se­le­ri’nin Fen ve Sos­yal Bi­lim­le­re dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nün lis­te­si­ni çı­kar­mış­tım.
   Ka­ra­su’nun yarı nü­fu­su­na sahip il­çe­le­ri bile bu dö­nü­şü­mü sağ­la­mış­tı. Ba­zı­la­rın­da ka­pa­nan Öğ­ret­men Li­se­si ye­ri­ne ikin­ci bir Fen Li­se­si bile açıl­mış­tı.
   Yurt­tan bozma bi­na­ya Ana­do­lu Kız İmam Hatip Li­se­si izni veren Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ka­ra­su’ya bir Fen veya Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si’ni çok gör­müş­tü, an­la­ya­ca­ğı­nız!
   Son dört yılda Ka­ra­su’ya biri İmam Hatip di­ğe­ri ilk/or­ta­okul, şato gibi iki okul bi­na­sı di­kil­di. Diğer il­çe­ler­de de muh­te­me­len ben­zer­le­ri ya­pıl­mış­tır.
   Do­la­yı­sıy­la, ni­te­lik­li oku­lar lis­te­si­ne alın­ma­yan 14 il­çe­nin öyle pek iti­raz hak­la­rı bu­lun­du­ğu­na ina­nan­lar­dan de­ği­lim.
   Peki, ‘bu neden böyle olu­yor’ der­se­niz söy­le­ye­yim.
Her ebe­veyn için ço­cu­ğu­nu en iyi okul­lar­da okut­mak bir zevk­tir. Ço­cu­ğun ba­şa­rı­sı anne ba­ba­ya keyif verir.
   Bu tes­pit­ten sonra Tür­ki­ye’nin genç film yö­net­men­le­rin­den bi­ri­nin söz­le­ri­ni aynen ak­ta­ra­yım ki, ne demek is­te­di­ğim an­la­şıl­sın:
   “Oto­ri­ter re­jim­ler ke­yif­ten kor­kar. Keyif alan­lar çoksa oto­ri­te­nin başı be­la­da­dır. Ke­yif­siz­lik umut­suz­lu­ğu do­ğu­rur. Umut­suz­luk da  bir noktadan sonra mü­ca­de­le et­mek­ten vaz­ge­çi­rir. Ve ar­dın­dan ka­bul­len­me gelir.”
   Siz siz olun, key­fi­ni­zin ka­çı­rıl­ma­sı­na izin ver­me­yin!

AKP seçmeninin işi zor

   Ger­çek­ten de genel se­çim­ler öne alı­nın­ca Ka­ra­su’daki AKP’li seç­me­nin işi bir hayli zor­laş­tı...
   Şun­dan...
   2014 yerel se­çim­le­ri­ne ithal aday­la gir-en AKP’de zaman için­de Baş­kan İspi­roğ­lu’na karşı parti içi bir mu­ha­le­fet ge­liş­ti.  Bu sa­de­ce AKP’nin ba­şı­na gelen bir durum değil. Geç­miş yıl­lar­da da 5 yıl­lık dönem son­la­rı­na yak­la­şıl­dık­ça hangi par­ti­den olur­sa olsun Baş­kan’a karşı hoş­nut­suz­luk­lar baş gös­ter­miş­tir. Ör­ne­ği çok; hangi bi­ri­ni ya­za­yım!
   Bu güne ge­lir­sek...
   Baş­kan İspi­roğ­lu erken se­çim­ler için kol­la­rı sı­va­dı­ğı­nı açık­la­dı. Hem de İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan önce.
   Bu ne an­la­ma ge­li­yor?
   İspi­roğ­lu bi­li­yor ki bu se­çim­ler­den AKP ön­ce­kin­den daha fazla oy alsın, bir kez daha aday­lı­ğın yolu açı­lır.
   Zur­na­nın zırt de­di­ği yer de bu­ra­sı işte...
   İspir’in ye­ni­den aday­lı­ğı­na şid­det­le karşı ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta or­ta­ya koy­mak­tan çe­kin­me­yen parti içi mu­ha­le­fet aç­ma­za dü­şecek de­mek­tir.
   Par­ti­si­ne oy ver­me­se ik­ti­dar elden gi­decek.
   Oy verse bir beş yıl daha İspi­roğ­lu’na kat­lan­ma teh­li­ke­si var!
   Yaz­dık­la­rım hayal mah­su­lü de­ğer­len­dir­me değil. Ger­çek­ten de bu pa­ra­dok­su gören ve ne ya­pa­ca­ğı­na henüz karar ver­me­miş bir kesim var.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 569