SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Kimin parası?


    

   Har­ca­nan pa­ray­la bu pa­ra­nın sa­hip­li­ği ara­sın­da bir iliş­ki var.
-Bir; kendi pa­ra­sı­nı baş­ka­sı için har­ca­yan­lar var. Bun­lar ka­li­te­ye değil fi­ya­ta önem ve­rir­ler.
-İki; baş­ka­sı­nın pa­ra­sı­nı ken­di­si için har­ca­yan­lar var. Bun­lar için fiyat değil ka­li­te önem­li­dir.
-Üç; kendi pa­ra­sı­nı ken­di­si için har­ca­yan­lar var. Bun­lar için hem fiyat hem ka­li­te önem­li­dir.
-Dört; baş­ka­sı­nın pa­ra­sı­nı baş­ka­la­rı için har­ca­yan­lar var. Bun­lar ne ka­li­te­ye ne fi­ya­ta önem ve­rir­ler.
   Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu üye­li­ği yap­mış Hıfzı De­ve­ci, anı­la­rı­nı içe­ren ki­ta­bın­da yaz­mış­tı bunu.
   Ka­ra­su’yu il­gi­len­di­ren iki ko­nuy­la bi­re­bir ör­tü­şü­yor.
   Bi­rin­ci­si Ari­fi­ye-Ka­ra­su de­mir­yo­lu hat­tı­nın hi­kâ­ye­si­dir.
   İkin­ci­si de Ka­ra­su Ata­türk Bul­va­rı’nda olan bi­ten­ler.
   İlkin­den baş­la­ya­yım.
   Önce bir ha­tır­lat­ma…
   Es­ki­den kar­şı­lık­lı te­pe­ler­de ku­ru­lan köy­le­ri bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­cak pa­ti­ka yol yap­mak için il­ginç bir yön­tem kul­la­nı­lır­mış.
   Se­me­ri­ne kal­dı­ra­bi­le­ce­ği­nin aza­mi­si kadar yük vu­ru­lan eşek bir köy­den di­ğe­ri­ne git­me­si için önden sa­lı­nır, kö­yü­ler de elde kazma kürek onun pe­şi­ne ta­kı­lır­mış. Eşek or­man­lık alan­da dik yo­kuş­la­rı tır­ma­nır­ken yü­küy­le bir­lik­te uçu­rum­la­rı boy­la­ma­mak için gen gü­ven­li gü­zer­gâ­hı seçer, ar­ka­sın­da­ki köy­lü­ler de uzun ku­la­ğın çiz­di­ği ro­ta­yı kazma kü­rek­le pa­ti­ka yola çe­vi­rir­ler­miş.
   Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı kad­ro­sun­da eşek var mı bil­mi­yo­rum. Bil­di­ğim tek şey, Ari­fi­ye-Ka­ra­su de­mir­yo­lu gü­zer­gâ­hı­nı be­lir­le­yen­le­rin eşek kadar ön­se­zi­si ol­ma­dı­ğı­dır.
   Bu kö­şe­den de­mir­yo­lu gü­zer­gâ­hı zemin etüt­le­ri­nin ya­nıl­tı­cı bil­gi­ler içer­di­ği­ni ve so­nu­cun fi­yas­ko ola­ca­ğı­nı de­fa­lar­ca yaz­dım.
   Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gelen Vali Hü­se­yin Avni Coş “De­mir­yo­lu gü­zer­gâ­hı­nı de­ğiş­ti­ri­yo­ruz” açık­la­ma­sı ya­pa­rak benim o ya­zı­la­rı­mın al­tı­na va­li­lik müh­rü­nü bastı.
   Olan dev­le­tin 320 mil­yon (tril­yon) li­ra­sı­na oldu!
   Dev­let mil­le­tin pa­ra­sı­nı halka har­car­ken pek titiz dav­ran­mı­yor di­ye­bi­li­riz.
Halka so­rul­du mu?
   Ata­türk Bul­va­rı orta re­fü­jü ağaç­lar­la bir­lik­te sö­kü­lü­yor. Kal­dı­rım­la­ra da sıra ge­lecek.
   Bu re­fü­jün dü­zen­le­me­si 2007 yı­lın­da ya­pıl­mış­tı. Dö­ne­min Baş­ka­nı Ahmet Genç bu pro­je­yi uy­gu­lar­ken yakın çev­re­si dı­şın­da kim­se­ye da­nış­ma­mak­la eleş­ti­ril­miş­ti.
   Sayın Genç bu işi yol gü­zer­gâ­hın­da­ki es­naf­la­ra da­nı­şa­rak ve onay­la­rı­nı ala­rak yap­mış ol­say­dı, sa­nı­yo­rum bu günün yö­ne­ti­mi sök­me­ye kal­kı­şa­maz­dı.
   O bul­va­ra yarım tril­yon para har­can­dı. Şimdi yıkıp ye­ni­si­ni ya­pa­ca­ğız.
   Uy­gu­la­na­cak yeni pro­je­yi bilen var mı?
   Ör­ne­ğin Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­rin­den kaçı pro­je­yi gördü?
   Siz en iyisi başa dönüp har­ca­nan pa­ray­la pa­ra­nın sa­hip­li­ği ara­sın­da­ki iliş­ki­yi bir kez daha oku­yun.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 834