Kiralık damat


   Be­le­di­ye Baş­ka­nı ni­ha­yet lüt­fet­ti ve MHP Mec­lis Gru-bu’nun soru öner­ge­le­ri­ni ya­nıt­la­dı.
   Bi­lin­di­ği gibi so­ru­lar­dan biri ithal Ko­mis­yon Baş­ka­nı Cen­giz Kuç­han ve adı var kendi buhar Vil­dan Mum-cu’yla il­gi­liy­di.
   Öğ­ren­miş olduk ki, her ikisi de be­le­di­ye per­so­ne­li de­ğil­miş. Biri be­le­di­ye­nin genel iş ve iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek (!) için ‘ted­vi­ren’ (öte beri iş­le­ri çekip çe­vi­ren) ve ge­çi­ci ola­rak Baş­kan Yar­dım­cı­sı, diğer ha­nı­me­fen­di de be­le­di­ye­nin ba­kan­lık­lar­da­ki iş­le­rin ta­kip­çi­si ola­rak ça­lı­şı­yor­lar­mış.
   Veee sıkı durun… İkisi de be­le­di­ye­miz­den maaş al­mı­yor­lar­mış! 
   Ama­nın ama­nın…
Ne Ka­ra­su sev­da­lı­sıy­mış­lar da ha­be­ri­miz yok­muş.
   Kuç­han adını ilk duy­du­ğum­da araş­tır­dım.  Daha önce yaz­dı­ğım için bu­ra­da ay­rın­tı­ya gir­mi­yo­rum.
   AKP dö­ne­min­de Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’ne memur ola­rak gir­miş. Halen kad­ro­su orada.
   Ben bu kadro işini ay­lar­dan beri CHP il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­rin­den rica et­me­me rağ­men kendi gi­ri­şim­le­rim­le 25 Nisan günü öğ­re­ne­bil­dim, iyi mi!
   Kuç­han’ın hem­şe­ri­si Fethi Kâh­ya­oğ­lu be­le­di­ye­den arsa aldı bi­li­yor­su­nuz.
   İnsa­nın ak­lı­na hem­şe­ri da­ya­nış­ma­sı gel­mez mi?
   Umre’den CHP İlçe Baş­ka­nı’na özel mev­ku­te ve özel de­meç­le laf ye­tiş­ti­ren Kuç­han be­ye­fen­di, Kâh­ya­oğ­lu’nu ta­nı­dı­ğı­nı ama ak­ra­ba­lık ve kan bağı bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­la­mış. Ar­ka­sın­dan da ek­le­miş:  “İha­le­ye ka­tıl­mak is­te­ye­ne girme demek suç­tur!”
   Adama sor­maz­lar; iki damla yağ­mur su­yu­nu ba­ha­ne gös­te­re­rek uy­du­ruk afet ra­por­la­rı­na da­ya­nıp be­le­di­ye­yi yıl­lık büt­çe­si­ne denk bir bor­cun al­tı­na sok­mak suç değil mi?
   Size bir şey söy­le­ye­yim mi?
   Şu ihale işi, ağa kı­zı­nı ha­mi­le bı­ra­kan kâh­ya­nın ki­ra­lık damat ayar­la­yıp suçu ona yık­ma­sı­na ben­zi­yor. Pa­zar­lık sü­re­si dolar, damat gider, namus kur­tu­lur!
   Be­le­di­ye­de dört baş­kan yar­dım­cı­sı var. Çifte va­tan­daş olanı, ön­ce­den ça­lış­tı­ğı ku­rum­da ihale iş­le­ri ile uğ­raş­mış. Ka­nu­nu ez­be­re bi­li­yor.
   Neden ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı ona ve­ril­mi­yor da Ga­zi­emir’den ithal edi­le­ne önce Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ar­dın­dan ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı su­nu­lu­yor.
   Yerli yar­dım­cı neden ko­mis­yon baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı tek­li­fi­ni ge­ri­ye çe­vi­ri­yor?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 10 yıl sü­rey­le her ay 500 bin lira borç öde­yecek.
   Nasıl ya­pa­cak bunu?
   Ben söy­le­ye­yim:
   Eğer kal­dıy­sa, arsa sa­ta­rak!
   Baş­kan İspi­roğ­lu’nun arsa sa­tış­la­rı­na yö­ne­lik MHP Grubu’nun so­ru­la­rı­na gön­der­di­ği arsa satış çi­zel­ge­si­ne bak­tım. 
   Ör­ne­ğin, Kent­park’ı yapan şir­ke­te üç tane arsa sa­tıl­mış. 
Be­le­di­ye­ye iş ya­pa­na yük­sek fi­yat­tan arsa satın alma ce­za­sı ve­ri­li­yor şek­lin­de mi an­la­dı­nız bunu!
   Değil kar­de­şim değil.
Yap­tı­rı­lan işe kar­şı­lık arsa ve­ril­miş. (Artık mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı­nın gir­di-çık­tı iş­le­rin­de ma­hi­riz­dir!)
   AKOS’u kuran SAM­PAŞ’a 500 bin lira de­ğe­rin­de arsa sa­tıl­mış. (Siz ve­ril­miş an­la­yın!)
   Re­viz­yon imar plan­la­rı­nı yapan Ahmet Özdal’a 655 bin li­ra­lık arsa ve­ril­miş.
   Be­le­di­ye­ye parke taşı satan şir­ke­te borç­lar, arsa sa­tı­şı ile kar­şı­lan­mış.
   Ben söy­le­mi­yo­rum, liste söy­lü­yor.
   Sor­mak lazım; büt­çe­de kar­şı­lı­ğı ol­ma­yan ya­tı­rım ve hiz­met olur mu?
   Ar­sa­lar bit­ti­ğin­de hiz­met bi­na­sı­nı mı sa­ta­cak­sı­nız, yoksa şan­ti­ye ar­sa­sı­nı mı?


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1285