SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Kiralık damat


   Be­le­di­ye Baş­ka­nı ni­ha­yet lüt­fet­ti ve MHP Mec­lis Gru-bu’nun soru öner­ge­le­ri­ni ya­nıt­la­dı.
   Bi­lin­di­ği gibi so­ru­lar­dan biri ithal Ko­mis­yon Baş­ka­nı Cen­giz Kuç­han ve adı var kendi buhar Vil­dan Mum-cu’yla il­gi­liy­di.
   Öğ­ren­miş olduk ki, her ikisi de be­le­di­ye per­so­ne­li de­ğil­miş. Biri be­le­di­ye­nin genel iş ve iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek (!) için ‘ted­vi­ren’ (öte beri iş­le­ri çekip çe­vi­ren) ve ge­çi­ci ola­rak Baş­kan Yar­dım­cı­sı, diğer ha­nı­me­fen­di de be­le­di­ye­nin ba­kan­lık­lar­da­ki iş­le­rin ta­kip­çi­si ola­rak ça­lı­şı­yor­lar­mış.
   Veee sıkı durun… İkisi de be­le­di­ye­miz­den maaş al­mı­yor­lar­mış! 
   Ama­nın ama­nın…
Ne Ka­ra­su sev­da­lı­sıy­mış­lar da ha­be­ri­miz yok­muş.
   Kuç­han adını ilk duy­du­ğum­da araş­tır­dım.  Daha önce yaz­dı­ğım için bu­ra­da ay­rın­tı­ya gir­mi­yo­rum.
   AKP dö­ne­min­de Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’ne memur ola­rak gir­miş. Halen kad­ro­su orada.
   Ben bu kadro işini ay­lar­dan beri CHP il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­rin­den rica et­me­me rağ­men kendi gi­ri­şim­le­rim­le 25 Nisan günü öğ­re­ne­bil­dim, iyi mi!
   Kuç­han’ın hem­şe­ri­si Fethi Kâh­ya­oğ­lu be­le­di­ye­den arsa aldı bi­li­yor­su­nuz.
   İnsa­nın ak­lı­na hem­şe­ri da­ya­nış­ma­sı gel­mez mi?
   Umre’den CHP İlçe Baş­ka­nı’na özel mev­ku­te ve özel de­meç­le laf ye­tiş­ti­ren Kuç­han be­ye­fen­di, Kâh­ya­oğ­lu’nu ta­nı­dı­ğı­nı ama ak­ra­ba­lık ve kan bağı bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­la­mış. Ar­ka­sın­dan da ek­le­miş:  “İha­le­ye ka­tıl­mak is­te­ye­ne girme demek suç­tur!”
   Adama sor­maz­lar; iki damla yağ­mur su­yu­nu ba­ha­ne gös­te­re­rek uy­du­ruk afet ra­por­la­rı­na da­ya­nıp be­le­di­ye­yi yıl­lık büt­çe­si­ne denk bir bor­cun al­tı­na sok­mak suç değil mi?
   Size bir şey söy­le­ye­yim mi?
   Şu ihale işi, ağa kı­zı­nı ha­mi­le bı­ra­kan kâh­ya­nın ki­ra­lık damat ayar­la­yıp suçu ona yık­ma­sı­na ben­zi­yor. Pa­zar­lık sü­re­si dolar, damat gider, namus kur­tu­lur!
   Be­le­di­ye­de dört baş­kan yar­dım­cı­sı var. Çifte va­tan­daş olanı, ön­ce­den ça­lış­tı­ğı ku­rum­da ihale iş­le­ri ile uğ­raş­mış. Ka­nu­nu ez­be­re bi­li­yor.
   Neden ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı ona ve­ril­mi­yor da Ga­zi­emir’den ithal edi­le­ne önce Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ar­dın­dan ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı su­nu­lu­yor.
   Yerli yar­dım­cı neden ko­mis­yon baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı tek­li­fi­ni ge­ri­ye çe­vi­ri­yor?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 10 yıl sü­rey­le her ay 500 bin lira borç öde­yecek.
   Nasıl ya­pa­cak bunu?
   Ben söy­le­ye­yim:
   Eğer kal­dıy­sa, arsa sa­ta­rak!
   Baş­kan İspi­roğ­lu’nun arsa sa­tış­la­rı­na yö­ne­lik MHP Grubu’nun so­ru­la­rı­na gön­der­di­ği arsa satış çi­zel­ge­si­ne bak­tım. 
   Ör­ne­ğin, Kent­park’ı yapan şir­ke­te üç tane arsa sa­tıl­mış. 
Be­le­di­ye­ye iş ya­pa­na yük­sek fi­yat­tan arsa satın alma ce­za­sı ve­ri­li­yor şek­lin­de mi an­la­dı­nız bunu!
   Değil kar­de­şim değil.
Yap­tı­rı­lan işe kar­şı­lık arsa ve­ril­miş. (Artık mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı­nın gir­di-çık­tı iş­le­rin­de ma­hi­riz­dir!)
   AKOS’u kuran SAM­PAŞ’a 500 bin lira de­ğe­rin­de arsa sa­tıl­mış. (Siz ve­ril­miş an­la­yın!)
   Re­viz­yon imar plan­la­rı­nı yapan Ahmet Özdal’a 655 bin li­ra­lık arsa ve­ril­miş.
   Be­le­di­ye­ye parke taşı satan şir­ke­te borç­lar, arsa sa­tı­şı ile kar­şı­lan­mış.
   Ben söy­le­mi­yo­rum, liste söy­lü­yor.
   Sor­mak lazım; büt­çe­de kar­şı­lı­ğı ol­ma­yan ya­tı­rım ve hiz­met olur mu?
   Ar­sa­lar bit­ti­ğin­de hiz­met bi­na­sı­nı mı sa­ta­cak­sı­nız, yoksa şan­ti­ye ar­sa­sı­nı mı?


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1183