• Ana Sayfa
  • »
  • Kızı istiyoruz ama damat belli değil!

Kızı istiyoruz ama damat belli değil!


   2013’ün Tem­muz veya Ağus­tos ay­la­rıy­dı. 
   İhsa­ni­ye İlko­ku­lu’nun bah­çe­sin­de bir top­lan­tı dü­zen­len­di. Dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Yar­dım­cı­sı, İhsa­ni­ye Muh­ta­rı alan­da­ki yer­le­ri­ni al­dı­lar. Çok sa­yı­da va­tan­daş bah­çe­ye ge­ti­ri­len ta­bu­re­le­re otur­tul­du.
   Top­lan­tı­nın ko­nu­su İhsa­ni­ye’nin köy sta­tü­sün­den çıkıp gö­nül­lü ola­rak Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne bağ­lan­ma­sıy­dı.
   Bu ol­du­ğu tak­dir­de köyün her so­ka­ğı­na çöp bi­don­la­rı ko­nu­la­cak ve artık çöp­le­ri be­le­di­ye ekip­le­ri top­la­ya­cak­tı.  Ay­rı­ca kal­dı­rım­lar ya­pı­la­cak, imar plan­la­rı çi­zi­lip İhsa­ni­ye dü­zen­li bir ma­hal­le­ye dö­nüş­tü­rü­le­cek­ti.
   As­lın­da İhsa­ni­ye zaten mo­dern bir ma­hal­le gi­biy­di ve sa­kin­le­ri köy ye­ri­ne ma­hal­le diye anıl­mak­tan mem­nu­ni­yet du­ya­cak kül­tü­re sa­hip­ti. O gün ben dahil top­lan­tı­yı iz­le­yen çoğu kişi ya­pı­lan bu tek­li­fin al­tın­da bir cin­lik ya­tı­yor ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­me­dik.
   Çok geç­me­di, 2014 se­çim­le­rin­den önce Ka­ra­su bü­yük­şe­hir kap­sa­mı­na alın­dı ve bütün köy­ler si­hir­ba­zın değ­di­ği balon mi­sa­li ani­den baş­ka­la­şıp ma­hal­le­ye dö­nüş­tü. Yine de “Zaten süreç iş­li­yor­du, İhsa­ni­ye’nin bir an önce ma­hal­le­ye dö­nüş­me­si be­le­di­ye­ye nasıl bir artı ge­ti­recek?” so­ru­su ak­lı­mı kur­ca­la­yıp kur­ca­la­yıp durdu.
   Bir zaman sonra İhsa­ni­ye’deki köy tüzel ki­şi­li­ği­ne ait­ken ma­hal­le­ye dö­nü­şüm ne­de­niy­le be­le­di­ye­ye dev­re­di­len ara­zi­le­rin sa­tı­şı­nın Be­le­di­ye Mec­li­si gün­de­mi­ne ardı ar­dı­na gel­me­siy­le ayıl­dık. Bu ko­nu­da mec­lis­te sert tar­tış­ma­lar oldu. Dö­ne­min muh­ta­rı ‘yağ­ma­san da gürle’ ka­bi­lin­den ‘bir met­re­ka­re yer sa­tı­la­maz’ fet­va­la­rı verse de su kendi mec­ra­sın­da aktı. Ne­re­dey­se 150 dö­nü­me yakın arazi ucuza/pa­ha­lı­ya elden çı­ka­rıl­dı. Sa­tı­la­ma­yan dört arazi, be­le­di­ye­den ala­ca­ğı olan fir­ma­la­rın icra koy­ma­sı yü­zün­den elde ka­la­bil­di.
   Gel­dik bu gün­le­re…
   2 Ocak Per­şem­be günü yılın ilk mec­lis top­lan­tı­sı­na ait gün­de­me bak­tım. İki arsa sa­tı­şı için yetki ta­le­bi vardı.  Onun­cu mad­de­de ise İhsa­ni­ye’de bu­lu­nan 122 bin 800 m2 bü­yük­lü­ğün­de­ki me­ra­nın ni­te­li­ği­nin de­ğiş­ti­ril­mek is­ten­di­ği ya­zı­lıy­dı. Mera ni­te­li­ği de­ğiş­ti­ri­lir­se ye­ri­ne hay­van pa­za­rı ve lo­jis­tik mer­kez ya­pı­la­cak. Bir kısmı da kamu iş­le­ri için kul­la­nı­la­cak­tı.
   Söz ko­nu­su mera Sa­kar­ya Nehri’nin batı kı­yı­sın­da köprü çı­kı­şı hi­za­sın­dan baş­la­ya­rak de­ni­ze doğru Kum Ma­hal­le­si’ne kadar uza­nı­yor.  CHP’li Mec­lis Üyesi Şakir Şen’e ‘Hay­van pa­za­rı ve diğer tek­lif­ler işin ba­ha­ne­si, mera vasfı kal­dı­rı­lır­sa bu­ra­sı enin­de so­nun­da sa­tı­şa çı­ka­rı­lır” dedim. Bu te­zi­mi AKP’li bir Mec­lis üyesi büyük öl­çü­de doğ­ru­la­dı. “Hay­van pa­za­rı olmaz da başka bir şey olur” açıklamasında bu­lun­du.  
   Bu mantık dünürlüğe gittiğinizde karşı tarafın damat kim sorusuna “Hele bir kızı verin, ailede evlenme çağına gelmiş gençlerimizden biriyle evlendiririz” demek gibi bir şey!
   Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz? Sa­kar­ya’nın kı­yı­sı­na, nehir ağ­zı­na 500 metre, res­to­ran­la­ra, ka­fe­le­re 200 metre me­sa­fe­de, İhsa­ni­ye gibi bir ma­hal­le­nin gi­ri­şi­ne ve de Acar­lar Lon­go­zu yolu kı­yı­sı­na hay­van pa­za­rı… 
   Böyle bir mad­de­yi mec­lis gün­de­mi­ne yaz­mak ilçe hal­kı­na ve özel­lik­le Ye­ni­ma­hal­le ile İhsa­ni­ye sa­kin­le­ri­ne ha­ka­ret değil mi? Sonra Ka­ra­su’nun o böl­ge­de bir şehir par­kı­na ih­ti­ya­cı yok mu? 
   Ya­zı­mın bu­ra­ya kadar ola­nı­nı 5 Ocak Pazar günü ak­şa­mı yaz­dım. Pa­zar­te­si günü mec­lis top­lan­tı­sı­nı iz­le­dim. Sa­lo­na gir­me­den kar­şı­laş­tı­ğım İhsa­ni­ye muh­ta­rı ile el sı­kı­şıp sıkı bir pa­zar­lı­ğa gir­dim. “Alı­yo­rum muh­tar, İhsa­ni­ye’nin tü­mü­ne ta­li­bim, ver bir fiyat!” diye ta­kıl­dım. 
   Mec­lis top­lan­tı­sı bek­le­di­ğim gibi geçti. Görüş bir­li­ği sağ­la­na­ma­yan mad­de­ler hak­kın­da CHP grubu ve BBP’li üye dı­şın­da söz alıp ko­nu­şan ol­ma­dı. MHP Grup Baş­ka­nı ise her zaman ol­du­ğu gibi bu ve­si­ley­le yö­ne­ti­me açık des­te­ği­ni ilan et­me­nin haz­zı­nı ya­şa­dı.
   Ve iki ar­sa­nın sa­tı­şı ile İhsa­ni­ye me­ra­sı­nın vas­fı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif­le­ri AKP ve MHP’li üye­le­rin oy­la­rıy­la kabul edil­di.
   Baş­kan İshak Sarı arsa sa­tış­la­rı ve mera ko­nu­sun­da şöyle bir tez ile­ri­ye sü­rü­yor:  “Be­le­di­ye borç ba­ta­ğın­da. Geç­miş dö­ne­min bütün yükü bizim omuz­la­rı­mız­da. Kay­na­ğa ih­ti­ya­cı­mız var, do­la­yı­sıy­la bizi hoş görün!”
   Suç­la­nan geç­miş dö­ne­min so­rum­lu­su kim veya kim­ler. O ko­nu­yu önü­müz­de­ki haf­ta­ya bı­ra­kı­yo­rum. Çünkü söy­le­necek çok şey var. An­la­ta­cak­la­rı­mın Sayın Baş­kan ve eki­bi­nin pek ho­şu­na git­me­ye­ce­ği­ni şim­di­den söy­le­ye­bi­li­rim.
   Arsa sa­tış­la­rı­na iti­ra­zım var ama onu şim­di­lik es ge­çi­yo­rum. O eleş­ti­ri­mi de Aşağı Azi­zi­ye’deki ar­sa­nın bu­lun­du­ğu böl­ge­de bir ana­oku­lu­na ih­ti­yaç doğ­du­ğun­da ko­nu­şu­ruz!
   Şu mera me­se­le­si­ne ge­lin­ce…
   Mera vasfı kal­kan ara­zi­ler doğ­ru­dan Ha­zi­ne’ye ge­çi­yor. Baş­kan Sarı Ha­zi­ne’nin ken­di­si­ne ait ara­zi­le­ri çatır çatır sat­tı­ğı­nı söy­le­di. Yarın 120 dönüm ara­zi­nin bi­ri­le­ri­ne sa­tıl­ma­ya­ca­ğı veya yok pa­ha­sı­na ki­ra­lan­ma­ya­ca­ğı­nın ga­ran­ti­si var mı?
   Son bir soru…
   Be­le­di­ye İhsa­ni­ye ara­zi­le­rin­den başka geçim yolu bu­la­mı­yor mu Allah aş­kı­na!
   Tamamlarken 31 Mart İhsa­ni­ye seçim so­nuç­la­rı­nı da ve­re­yim, olsun bit­sin!
Cum­hur İtti­fa­kı: 236 oy
Mil­let İtti­fa­kı: 194 oy
BBP: 39 oy
SP: 12 oy…
   Sü­ley­man De­mi­rel ağ­zıy­la ses­le­ne­yim: “Nas­sı­nız eyi mi­si­niz İhsa­ni­ye­li­ler?”


BELEDİYENİN İŞİ ZOR
   Sa­hi­li dü­zen­le­mek şart; ancak bu iş çarşı mer­ke­zi­ni as­falt­la­yıp kal­dı­rı­mı­na beton dök­mek kadar kolay değil. 
   Sa­hil­de iki temel sorun var be­le­di­ye­nin ba­ğı­şı ağ­rı­ta­cak… Bi­rin­ci­si kıyı şe­ri­din­de kalan ta­pu­lu ar­sa­lar, ikin­ci­si de kum eroz­yo­nu. 
   Yıl­lar­ca de­ni­zin kı­yı­ya doğru iler­le­yip kum­sa­lı yut­tu­ğu­nu söy­le­yip dur­duk. Ancak göz­den bir şey ka­çır­dık. Ge­ri­ye kalan sahil ban­dın­da­ki kum­sal göz göre göre kay­bo­lu­yor. Nasıl ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz ama bir türlü teh­li­ke­nin far­kı­na varıp önlem al­mı­yo­ruz.
   Uzat­ma­dan söy­le­ye­yim. Fır­tı­na­lı ha­va­lar­da kum azar azar Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin gü­ne­yi­ne ta­şı­nı­yor. Cad­de­ye sık sık yı­ğı­lan ve be­le­di­ye­nin iş ma­ki­ne­le­ri veya kol gü­cüy­le te­miz­le­me­ye ça­lış­tı­ğı kum yı­ğın­la­rı uzay­dan gel­mi­yor her halde.
   Bunun ne­de­ni basit. Eski kum te­pe­le­ri­ni şu veya bu ne­den­le yok ettik. Kumu tutan otsu bit­ki­le­ri te­miz­lik ya­pı­yo­ruz ba­ha­ne­siy­le silip sü­pür­dük. Şimdi sü­pür­me sı­ra­sı rüz­gâr­da… Kumu önüne katıp ta­şı­ya­bil­di­ği yere kadar gö­tü­rüp yı­ğı­yor.
   Önlem almak çok mu zor?  Hayır, değil. Ör­ne­ğin Ak­ça­ko­ca Otel’in önün­de­ki ön­lem­ler. Kum­sa­lın bit­ti­ği yere duvar örüp kum eroz­yo­nu­na engel ol­muş­lar. Kışın duvar di­bi­ne ken­di­li­ğin­den is­tif­le­nen kum yaz ba­şın­da de­ni­ze doğru se­ri­li­yor ve pırıl pırıl bir plaj elde edi­li­yor.
   Ka­ra­su sa­hi­li Ak­ça­ko­ca’dan geniş. Bizde yol kı­yı­sın­da ya­pı­la­cak duvar so­ru­nu çöz­me­ye yet­mez. Arda böl­ge­le­re de kum te­pe­le­ri olu­şa­na kadar ta­şı­na­bi­lir beton blok­lar yer­leş­tir­mek ge­re­kir. Ay­rı­ca yer yer kum zam­bak­la­rı di­kil­me­li ki mal­ze­me ha­re­ke­ti­ni dur­dur­sun.
İşte be­le­di­ye­nin zor­la­na­ca­ğı yer bu­ra­sı. Va­tan­daş ta­pu­lu ar­sa­sı­na duvar is­te­me­ye­bi­lir. Ya­pı­la­cak iş, kum te­pe­le­ri oluş­tuk­tan sonra du­va­rın kal­dı­rı­la­ca­ğı ta­ah­hü­dü­nü ver­mek­tir.  Orada ku­ze­ye doğru ar­sa­la­ra en az 5 metre gir­me­dik­ten son-ra ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­nin beş pa­ra­lık bir de­ğe­ri olmaz. 
   Arsa sa­hip­le­ri de biraz to­le­rans­lı dav­ran­ma­lı. So­nuç­ta ya­pı­la­cak olan kamu hiz­me­ti.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 50