• Ana Sayfa
  • »
  • Kredinin başı ortası ve sonu

Kredinin başı ortası ve sonu


İller Ban­ka­sı’ndan 46 mil­yon­luk kredi ‘Ka­ra­su ön­gö­rü­le­me­yen bir afete uğ­ra­dı’ ge­rek­çe­siy­le alın­mış­tı. Afet de­ni­len de yıl­lar­dır hemen her yağ­mur­da Ku­zu­luk Ma­hal­le­si te­pe­le­rin­de bi­ri­kip mer­ke­ze ine­rek cad­de­le­ri de­re­ye çe­vi­ren yağ­mur su­la­rıy­dı.
   Gü­ney­den ku­ze­ye inen eğim­li sokak ve cad­de­le­re as­falt dö­kü­lüp parke dö­şe­nir­ken yağ­mur suyu ka­nal­la­rı ihmal edil­me­sey­di ne bir sel gö­rün­tü­sü ya­şa­nır­dı, ne de bu ba­ha­ney­le be­le­di­ye­nin on­lar­ca yıl al­tın­dan kal­ka­ma­ya­ca­ğı o borç yükü altına girilirdi.
   An­la­ya­ca­ğı­nız or­ta­da afet filan  yok dü­pe­düz ihmal vardı!
   Kre­di­nin Mec­lis­te onay­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­şa­nan o gi­zem­li ihale sü­re­ci­ni de­fa­lar­ca yaz­dım. İha­ley­le il­gi­li açıl­mış dava devam et­ti­ği için yasa ge­re­ği o ko­nu­yu bu­ra­da ke­si­yo­rum.
   Ben kre­di­nin te­mi­ni için iz­le­nen sü­reç­te uy­gu­lan­mış yol ve yön­tem­ler­den söz etmek is­ti­yo­rum.   Da­va­lık olan ihale, sü­re­cin orta ye­ri­ne denk gelen küçük bir ay­rın­tı­dır. Asıl üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken, kredi te­mi­ni­nin ön­ce­si ve ihale son­ra­sın­da­ki uy­gu­la­ma dö­ne­min­de olan bitenlerdir.
   Biraz daha aça­yım…
   Kredi kul­lan­ma ta­le­bi 2015 yı­lı­nın Kasım mec­li­si­ne ge­ti­ril­di. Baş­kan İspi­roğ­lu, “Yüz mil­yon li­ra­lık kredi bul­duk. Hep­si­ni har­ca­ma­ya­bi­li­riz. Ama biz bu yet­ki­yi ala­lım, son­ra­sı­na ba­ka­rız” an­la­mın­da bir sunum yap­mış­tı. Ar­dın­dan Mec­lis­te (bi­le­rek) bu­lun­ma­yan Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu dı­şın­da­ki tüm üye­ler bu borç­lan­ma­ya el kal­dı­rıp onay verdi.
   Mec­lis çı­kı­şı ko­ri­dor­da na­zı­mın geç­ti­ği üye­le­re yan­lış yap­tık­la­rı­nı ve ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı is­te­ye­rek bu yet­ki­yi iptal et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dim. Din­le­yen ol­ma­dı!
   Ar­dın­dan Ara­lık mec­li­sin­de bu kez re­viz­yon tek­li­fi geldi. İlginç­tir, bu tek­lif 8 AKP’li üye­nin ret oyuna kar­şı­lık MHP’nin des­te­ğiy­le geçti.    Mec­lis ön­ce­si Baş­kan­lık oda­sın­da ya­pı­lan ka­pa­lı gö­rüş­me­le­re hiç gir­mi­yo­rum.
   Bu arada İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü, yar­dım­cı­la­rı ve yan­la­rın­da ha­tır­lı bir kişi Ka­ra­su’ya ge­le­rek kanal bo­yun­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Tür­ki­ye’nin hiç­bir be­le­di­ye­sin­de bunun ör­ne­ği ya­şan­ma­mış­tır.
   Ar­dın­dan iha­le­nin ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni duy­duk. Bun­dan çoğu Mec­lis üye­si­nin bile ha­be­ri ol­ma­dı.
   İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ya­pı­lan Cen­giz Kuç­han bi­lin­di­ği gibi Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden it­hal­dir.  Ön-ce Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ar­dın­dan ko­mis­yon baş­ka­nı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di.
   İşte o Kuç­han’ın 2 Mart 2017 ta­ri­hin­de Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na ver­di­ği bir ifade var. Aynen şöyle diyor: “… İller Ban­ka­sı’ndan kre­di­yi ben temin ettim, gö­rüş­me­le­ri ben yap­tım, ancak ka­nun­suz hiç­bir uy­gu­la­ma­mız ol­ma­mış­tır…”
   Bu ifa­de­nin tek açık­la­ma­sı ola­bi­lir: Kredi te­mi­ni ön­ce­den dü­şü­nül­müş ve ha­zır­lan­mış bir pro­je­dir.  Ön­gö­rü­le­me­yen afet­le uzak­tan ya­kın­dan hiç­bir iliş­ki­si yok­tur. Eğer öyle ol­say­dı para sa­de­ce yağ­mur suyu ka­nal­la­rı için is­te­nir­di ve mik­tar de en fazla 10 mil­yon lira olur­du.
   Pro­jey­di çünkü…
   Kre­diy­le afet­le hiç­bir iliş­ki­si ol­ma­yan işler ya­pıl­mış­tır. Ör­ne­ğin cadde ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri… 
   Ör­ne­ğin 32 Evler sem­tin­de­ki de­va­sa park; bu­ra­da­ki golf, bas­ket ve ay­dın­lat­ma­lı fut­bol sa­ha­sı… 
   Ku­ru­de­re ve Da­rı­ça­yı­rı fut­bol sa­ha­la­rı­nı da buna ek­le­yin…
   Cen­giz Kuç­han sav­cı­lık ve mah­ke­me ifa­de­le­rin­de fut­bol sa­ha­la­rı­nı dep­rem­de top­lan­ma yeri ola­rak dü­şün­dük­le­ri­ni söy­lü­yor. Yani Ku­ru­de­re ve Da­rı­ça­yı­rı’nda dep­rem ol­du­ğun­da halk bu sa­ha­lar­da top­la­na­cak! Karasulu ebleh ya!..
   Rafta dolma var yer­sen!
   Projeydi Çünkü, Kuçhan görevini tamamlar tamamlamaz geldiği yere döndü.
   Bütün bun­lar ihale ön­ce­si ge­liş­me­ler. 
   Şu anda kre­di­ye onay veren 24 mec­lis üyesi Da­nış­tay’a yap­tık­la­rı ‘yar­gı­lan­ma­ma’ iti­raz­la­rı red­de­dil­di­ğin­den hak­la­rın­da açı­la­cak da­va­yı bek­li­yor­lar.
   Şimdi bu­ra­dan ara­da­ki ihale sü­re­ci­ni at­la­ya­rak (yar­gı­la­ma sür­dü­ğü için) son­ra­sı­na ge­çi­yo­rum.
   Be­le­di­ye Mec­li­si’nin AKP’li 8 üyesi başta CİMER ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı olmak üzere bir­çok yere di­lek­çe ya­za­rak ihale kap­sa­mın­da ya­pı­lan iş­ler­de har­ca­na­nın çok üze­rin­de hak ediş­ler ha­zır­lan­dı­ğı­nı; hatta bazı iş­le­rin ya­pıl­mış gibi gös­te­ril­di­ği­ni iddia et­miş­ler.
   İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı yol­suz­luk id­di­ası­nı cid­di­ye almış ve Ka­ra­su’ya iki mü­fet­tiş gön­der­miş. Şu anda be­le­di­ye­de şi­kâ­yet­çi­le­ri sı­ray­la din­li­yor­lar. Duy­du­ğu­ma göre Va­li­lik­ten bi­lir­ki­şi is­ten­miş. 
   Bu in­ce­le­me­den ne tür bir rapor çıkar? De­va­mın­da bir so­ruş­tur­ma olur mu? İçiş­le­ri Ba­ka­nı yar­gı­la­ma izni verir mi? Bun­la­rı bi­le­mem.
   Ancak bil­di­ğim bir şey var. Eğer bu ko­nu­da bir dava açı­lır­sa yar­gı­la­ma TCK 236`dan ya­pı­lır. Bu mad­de­nin ne tür bir ceza ön­gör­dü­ğü­nü de me­rak­lı­sı in­ter­net­ten bulur öğ­re­nir.
   Ben şunu iddia edi­yo­rum…
   Kredi alımı, ihale sü­re­ci ve ihale kap­sa­mın­da ya­pı­lan işler bir­bi­rin­den ba­ğım­sız değil.
   Bu bir an­laş­ma­lı kurgu… 
   Bu bir or­ga­ni­ze iş…
   Bu bir gru­bun İller Ban­ka­sı kre­di­si­nin pro­fes­yo­nel ara­cı­lar ta­ra­fın­dan bir be­le­di­ye­ye pa­zar­lan­ma­sı işi…
   Ya­pı­la­cak işler kredi te­mi­nin­den sonra dü­şü­nül­dü ve pro­je­ye ilave edil­di. İşle­rin mahal lis­te­si­nin bile ha­zır­lan­ma­mış ol­du­ğu mü­fet­tiş ra­po­run­da ya­zı­lı.
   Açık söy­lü­yo­rum… Bi­ri­le­ri cuk­ka­yı aldı gö­tür­dü, be­le­di­ye­nin bü­rok­rat­la­rı da bu or­ga­ni­ze­de piyon ola­rak kul­la­nıl­dı!
   Nereden mi biliyorum?
   Ka­ra­su Li­ma­nı’ndaki 25 metre yük­sek­li­ğin­de gal­va­niz ay­dın­lat­ma di­re­ği ile lam­ba­la­rı 14 bin li­ra­ya alın­mış­ken, ihale kap­sa­mın­da yap­tı­rı­lan üç fut­bol sa­ha­sın­da­ki aynı özel­lik­te­ki 20 met­re­lik bir di­re­ğe ve am­pul­le­ri­ne 98 bin lira hak ediş ha­zır­lan­ma­sı­nın baş­ka­ca izahı yok­tur!
   İşe başlanmadan günler öncesi şimdi sentetik sahaya dönüşen 32 Evler’deki alana istiflenen TIR’lar dolusu andezit taşları neden geriye gönderildi?
   Bu taşlar için kesilen faturaların sahte çıkmasının izahını yapan olur mu?
   Daha sayayım mı?
   Sonuç ola­rak; kredi te­mi­ni, ihale sü­re­ci ile ihale son­ra­sı ge­liş­me­le­rin ayrı ayrı so­ruş­tu­rul­ma­sı ve ayrı ayrı yargılama yapılması, işin özünü gör­mez­den gel­mek­tir.
   Ne demek is­te­di­ği­mi an­la­yan anlar artık!

Alıştıra alıştıra unutturdunuz
   İbra­him Tat­lı­ses, Sezen Aksu, Ebru Gün­deş, Gül­ben Ergen, Fer­hat Göçer, Davut Gü­loğ­lu, Ha­di­se, Funda Arar, Murat Ke­ki­li,Gizem Kara, Burcu Güneş, Man­ken Tuğba Özay…
   Ve ak­lı­ma gel­me­yen on­lar­ca sa­nat­çı daha…
   İbra­him Tat­lı­ses üçün­cü­sü­ne ka­tıl­mış­tı ga­li­ba…
   Ka­ra­su Kül­tür, Tu­rizm ve Fın­dık Fes­ti­va­li’nden söz edi­yo­rum. Aynı kap­sam­da Kı­zıl­cık­te­pe Dağ Şen­li­ği ve dün­ya­da tek ül­ke­nin tek il­çe­sin­de ya­pıl­ma­sıy­la anı­lan Mer­sin­ba­lı­ğı Fes­ti­va­li… Ya­rış­ma­lar ve bun­la­ra ka­tı­lan dünya ça­pın­da ün yap­mış spor­cu­lar…
   Fes­ti­val ak­şam­la­rın­da on bin­ler­ce insan be­le­di­ye pla­jı­nı dol­du­rur­du. Esnaf para ka­za­nır, yol ke­na­rın­da su satan öğ­ren­ci­ler okul harç­lı­ğı­nı çı­ka­rır, fın­dık ha­sa­dı­na ha­zır­la­nan köy­de­ki genç kız ve er­kek­ler sev­gi­li­le­riy­le uzak­tan da olsa gö­rüş­me fır­sa­tı bu­lur­lar ve hasat ön­ce­si moral de­po­lar­lar­dı.
Fes­ti­val Ka­ra­su’nun bir mar­ka­sıy­dı… Baş­la­tan 1984-89 dö­ne­mi­nin Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Tatlı’ydı. 
Adını Tür­ki­ye’nin duy­du­ğu dönem Ahmet Genç’in 10 yıl­lık sü­re­si­ne denk geldi… Men­sup ol­du­ğu par­ti­ye bakıp “Eyvah, gitti bizim fes­ti­val” ön­yar­gı­sı­na ka­pı­lan­la­rı fena halde şa­şırt­mış­tı.
Fes­ti­val sa­yı­sı 24, hatta 25’i bul­muş­tu ki, şak diye kesildi!
   Son yıl­lar­da her se­fe­rin­de bir ma­ze­ret uy­dur­du­lar. Açık­ça­sı be­ce­rik­siz­lik­le­ri­ne kılıf ge­çir­di­ler.
   Alış­tı­ra alış­tı­ra unut­tur­du­lar.
   Şimdi fes­ti­va­lin ‘f’ sin­den bile söz eden yok.
   Elde kala kala Plaj Fut­bol Tur­nu­va­sı kaldı…
   Onu da Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu üst­len­me­miş ol­say­dı çok­ta­a­an ta­ri­hin çöp­lü­ğü­ne pos­ta­lan­mış­tı!
   Orada da her yıl en az 20 takım mü­ca­de­le eder­ken iki üç yıl­dır takım sa­yı­sı dördü geç­mi­yor.
   Hafta sonu sos­yal med­ya­da bir fo­toğ­raf…
   Plaj fut­bol sa­ha­sın­da or­ta­ya bir top ko­nul­muş, altı ayak meşin yu­var­la­ğa doğru uzan­mış poz ve­ri­yor­lar. 
   Ne hakla ve hangi yüzle?
   Ben Sa­kar­yas­por’un çi­çe­ği bur­nun­da­ki Baş­ka­nı Cevat Ekşi adına üzül­düm. Keşke orada bu­lun­ma­say­dı! 
   Her zaman şunu söy­lü­yo­rum.
   Meh­met İspi­roğ­lu’nun Ka­ra­su’ya karşı çok es­ki­le­re da­ya­lı has­ta­lık de­re­ce­sin­de bi­rik­tir­di­ği bir garezi var. Ak­si­ni dü­şü­nen varsa beni ikna etsin.
   Mar­ka­laş­mış de­ğer­le­ri­miz adım adım yok edil­di. Be­le­di­ye al­tın­dan kal­ka­ma­ya­ca­ğı borç ba­ta­ğı­na so­kul­du. Ter­tip yok, düzen yok! Sa­kar­ya’nın nü­fu­sa göre en çok per­so­nel ça­lış­tı­ran be­le­di­ye­si­nin, or­ta­da gö­rü­len gö­rev­li­si yok!
   Sa­hi­lin son du­ru­mu­na bir bakın, ne demek is­te­di­ği­mi an­lar­sı­nız.
   Bir de Ka­ra­su gi­ri­şin­de­ki üç yol kav­şa­ğı­na göz atın. Ro­man­lar terminal arsasını mes­ken tut­muş. Burası ilçenin girişi... Nasıl böyle görsel bir çirkinlik görmezden gelinir?
   Te­pe­tar­la köp­rü­sü­ne bez afiş asıl­mış­tı geçen yıl: “Ka­ra­de­niz’in Bod­rum’u Ka­ra­su” diye.
   Bu ka­fay­la değil Bod­rum olmak, bod­rum katı bile ola­ma­yız!
   Bir il­çe­ye bu kadar mı kö­tü­lük edi­lir kar­de­şim!
   Birileri de muhtereme karşı olanları soysuz ilan etmiş, iyi mi!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 393