Kriz fırsatçılığı!


   İkti­da­ra ve do­la­yı­sıy­la Cum­hur­baş­ka­nı’na karşı ya­pı­lan darbe gi­ri­şi­mi, önce Er­do­ğan’ın halkı alan­la­ra ça­ğır­ma­sı ve buna is­te­ğe ve­ri­len des­tek­le…
   Ar­dın­dan po­li­sin (Ön­ce­lik­le İstan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­lış­kan) ve dar­be­ye karşı tavır alan as­ker­le­rin karşı koy­ma­sıy­la ge­çi­ci ola­rak at­la­tıl­dı…
   Ge­çi­ci di­yo­rum, çünkü as­ke­rin için­de ce­ma­at­çi su­bay­la­rın sa­yı­sı­nı tam ola­rak bilen yok! Tah­min­ler isi deh­şet ve­ri­ci!
   Deyim ye­rin­dey­se ge­liş­me­le­ri ‘Tür­ki­ye ola­rak ta­but­tan at­la­dık!’ diye özet­le­ye­bi­li­riz.
   Ki­mi­le­ri ‘Darbe ba­şa­rı­ya ulaş­say­dı ne olur­du?’ diye so­ru­yor.
   Geçen hafta yaz­mış­tım, yi­ne­le­ye­yim: “Mil­let sokaklarda bir­bi­ri­ni bo­ğaz­lar­dı!”
   Tür­ki­ye Irak’a, Su­ri­ye’ye, Lüb­nan’a dö­ner­di.
   Gel­di­ği­miz nok­ta­nın ne­den­le­ri hak­kın­da yo­rum­lar ya­pı­lı­yor.
   O göz yumdu, bu des­tek­le­di, öbürü so­rum­lu, be­ri­ki suçlu gibi de­ğer­len­dir­me­le­rin ardı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Bun­lar ko­nu­şu­lu­yor ve ko­nu­şul­ma­ya devam edi­lecek.
   El­bet­te gün ge­lecek FE­TÖ-PDY çe­te­si­nin bu güce eriş­me­si­nin yo­lu­nu açan­lar si­ya­si bir bedel öde­yecek.
   Unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken bu çe­te­nin yıl­lar­dır, ön­ce­lik­le ada­let­te ve eği­tim­de yap­tı­ğı tah­ri­bat­la­rın nasıl ona­rı­la­ca­ğı­dır. 
   Hak ede­nin kay­bet­ti­ği, ma­su­mun suçlu ilan edi­le­rek ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­dı­ğı yakın geç­mi­şin ada­let­siz­lik­le­ri nasıl gi­de­ri­lecek?
   Sınav so­ru­la­rı­nın ça­lın­ma­sı, yük­sek mah­ke­me­le­rin ce­ma­at ta­li­ma­tıy­la hak­sız mah­kû­mi­yet­le­ri ona­ma­sı gibi iş ve iş­lem­le­ri ge­ri­ye dönük ola­rak nasıl te­la­fi ede­cek­si­niz?
   Bu ve ben­ze­ri uy­gu­la­ma­la­rı ha­tır­la­tıp şim­di­lik bir ke­na­ra ko­yu­yo­rum.
   Baş dön­dü­rü­cü ge­liş­me­le­rin ya­şan­dı­ğı bir kriz or­ta­mın­da­yız…
    Ön­ce­li­ği­miz çıkan yan­gı­nın ne­den­le­ri­ni araş­tır­mayı erteleyip, yan­gı­nı sön­dür­mek.
   Tür­ki­ye bu kriz or­ta­mın­dan nasıl çı­ka­cak?
   Pa­zar­te­si günü Beş­te­pe’de 14 yıl­dır öz­le­nen bir tab­lo­ya şahit olduk. Bir gün ön­ce­sin­de de CHP’nin Tak­sim mi­tin­gi­ni ve bu­ra­ya ik­ti­dar par­ti­si­nin ver­di­ği des­te­ği gör­müş­tük.
   Bir mu­si­bet bin na­si­hat­ten iyi­dir de­miş­ler.
   Demek ki yu­ka­rı­lar­da, dev­le­tin al­tı­nı oyan ce­ma­at çe­te­si­ne karşı ortak bir mü­ca­de­le dü­şün­ce­si ye­şer­miş.
   Di­le­ği­miz bu di­ya­log or­ta­mı­nın sür­dü­rül­me­si.
BİZDE DURUM
   Ka­ra­su’ya bak­tı­ğı­mız­da krizi fır­sa­ta çe­vir­me gay­re­ti yerine kriz fırsatçılığı yapıldığını görüyoruz.
   Darbe gi­ri­şi­mi ge­ce­si be­le­di­ye bal­ko­nun­da mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri­ni, esnaf odaları, dernekler, sendikalar ve Kent Konseyi yöneticilerini gö­re­me­miş­tik. Kay­ma­kam Şafak Gür­çam “O an ge­li­şen bir du­rum­du” açık­la­ma­sı ge­tir­di. Olabilir.
   Peki, aradan geçen 11 gün sü­re­sin­ce, yukarıda saydığım partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile top­lu­ma bir­lik gö­rün­tü­sü ve­recek her­han­gi davranış görebildik ­mi?
   İlçe­de­ki si­ya­si parti ilçe baş­kan­la­rı­nın bul­var­da bir tur at­ma­sı… 
   Orada otu­rup va­tan­daş­la çay iç­me­si, çok mu zordu?
   Hafta için­de bazı esnaf oda tem­sil­ci­le­ri ile ortak bil­di­ri ya­yın­lan­dı. 
   Yet­mez; çünkü her­kes orada de­ğil­di.
   Trak­tör te­pe­si­ne çıkıp şehir turu atmak hoş bir güntü de ze­va­hi­ri kur­tar­mı­yor!
   AKP’nin İstan­bul İl Baş­ka­nı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı, par­ti­li bazı mil­let­ve­kil­le­ri CHP’nin Tak­sim mi­tin­gi­ne gidip ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ile­ti­yor­sa, Karasu bu tür be­ra­ber­lik gös­te­ri­sin­de geç kal­mış de­mek­tir.
   İkti­dar par­ti­si­nin sür­dür­mek­te ol­du­ğu De­mok­ra­si Nö­be­ti’ni say­gıy­la kar­şı­lı­yo­rum. Ancak Ka­ra­su öze­lin­de bu de­mok­ra­tik ey­le­min bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan is­tis­mar edil­di­ği ve kendi si­ya­sal ge­le­cek­le­ri için kul­lan­dık­la­rı dü­şün­ce­sin­de­yim.
   Daha açık söy­le­ye­yim; biz kriz fır­sa­ta çev­ril­sin ve par­ti­ler ara­sın­da Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik teh­dit kar­şı­sın­da bir­lik sağ­lan­sın diye yırtınıyoruz...
   Diğer taraftan darbe gi­ri­şi­mi­nin ya­rat­tı­ğı or­ta­mı fır­sat bilip ucuz kah­ra­man­lık tas­la­yan ve geçmişteki sabıkaları kar­ga­şa sı­ra­sın­da kur­tar­ma pe­şin­de olan­lar var.
   Kı­sa­ca­sı gör­dük­le­ri­miz, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın o ge­ce­ki ref­lek­si ile hiç ör­tüş­mü­yor.
HACIYATMAZ
   Cuma günü ikin­di sa­at­le­rin­de Kül­tür­park’ın önün­de ha­re­ket etmek üzere olan bir oto­büs­le kar­şı­laş­tım. Dı­şa­rı­da ilçe pro­to­ko­lün­den isim­ler vardı. 
   Oto­bü­se bak­tım ta­nı­dık bazı öğ­ret­men-le­ri fark ettim. Niye yalan söy­le­ye­yim, içim­den “Her­hal­de gö­zal­tı­lar var. Oto­büs­le Ad­pa­za­rı’na gön­de­ri­li­yor­lar” diye ge­çir­dim.
   Or­ta­da polis filan ol­ma­yın­ca ya­nıl­dı­ğı­mı an­la­dım. Beş­te­pe’deki Saray önün­de gece De­mok­ra­si Nö­be­ti tu­ta­cak olan eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri ve öğ­ret­men­ler­miş.
   Ha­ber­le­ri ha­zır­lar­ken ha­re­ket­ten önce çe­ki­len toplu fo­toğ­ra­fa bak­tım; 26 kişi say­dım. Ba­zı­la­rı kısa boylu ol­ma­la­rı­na rağ­men gru­bun ar­ka­sı­na geç­miş­ler ve ken­di­le­ri­ni giz­le­miş du­rum­day­dı­lar.
   Son­ra­dan öğ­ren­dim ki ka­fi­le­de 42 kişi vardı. Bir kısmı toplu fo­toğ­ra­fa gir­mek is­te­me­miş­ler.
   Neden acaba?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı açık.
   Ce­ma­atin kı­lı­cı kes­kin­ken ondan yana olup hak et­me­dik­le­ri kol­tuk­la­rı ka­pan­la­rı her­kes ta­nı­yor. Cemaat deshanesine öğrenci taşıyanları da
   Ce­ma­at­çi ol­ma­yıp ikbal uğ­ru­na on­lar­dan yana gö­zü­ken­le­ri kas­te­di­yo­rum.
   Yere nasıl bı­ra­kı­lır­sa bı­ra­kıl­sın, di­bin­de bu­lu­nan ağır­lık ne­de­niy­le dik bir durum alan oyun­ca­ğa ha­cı­yat­maz de­ni­yor.
   Çı­kar­la­rı için, güç du­rum­lar­da ki­şi­li­ğin­den, de­ğer­le­rin­den öz­ve­ri­de bu­lu­na­rak ken­di­ni ça­bu­cak to­par­la­ma­yı be­ce­ren kim­se­ler için de aynı deyim kul­la­nı­lı­yor.
   Ha­cı­yat­maz­lık zor ze­na­at­tir. Öyle her ba­ba­yi­ği­din harcı da de­ğil­dir.
   Siz siz olun bu tip­ler­den uzak durun.
   Bu ola­ğa­nüs­tü du­rum­da kendi hal­kı­na, mec­lis­ine, po­li­si­ne, as­ke­ri­ne kur­şun sıkan can­ile­rin dı­şın­da kim­se­nin kı­lı­na zarar gel­sin is­te­mem.
   Sa­de­ce bu ha­cı­yat­maz­la­rın kim ol­duk­ları bi­lin­sin yeter!   
    Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1223