SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Kriz fırsatçılığı!


   İkti­da­ra ve do­la­yı­sıy­la Cum­hur­baş­ka­nı’na karşı ya­pı­lan darbe gi­ri­şi­mi, önce Er­do­ğan’ın halkı alan­la­ra ça­ğır­ma­sı ve buna is­te­ğe ve­ri­len des­tek­le…
   Ar­dın­dan po­li­sin (Ön­ce­lik­le İstan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­lış­kan) ve dar­be­ye karşı tavır alan as­ker­le­rin karşı koy­ma­sıy­la ge­çi­ci ola­rak at­la­tıl­dı…
   Ge­çi­ci di­yo­rum, çünkü as­ke­rin için­de ce­ma­at­çi su­bay­la­rın sa­yı­sı­nı tam ola­rak bilen yok! Tah­min­ler isi deh­şet ve­ri­ci!
   Deyim ye­rin­dey­se ge­liş­me­le­ri ‘Tür­ki­ye ola­rak ta­but­tan at­la­dık!’ diye özet­le­ye­bi­li­riz.
   Ki­mi­le­ri ‘Darbe ba­şa­rı­ya ulaş­say­dı ne olur­du?’ diye so­ru­yor.
   Geçen hafta yaz­mış­tım, yi­ne­le­ye­yim: “Mil­let sokaklarda bir­bi­ri­ni bo­ğaz­lar­dı!”
   Tür­ki­ye Irak’a, Su­ri­ye’ye, Lüb­nan’a dö­ner­di.
   Gel­di­ği­miz nok­ta­nın ne­den­le­ri hak­kın­da yo­rum­lar ya­pı­lı­yor.
   O göz yumdu, bu des­tek­le­di, öbürü so­rum­lu, be­ri­ki suçlu gibi de­ğer­len­dir­me­le­rin ardı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Bun­lar ko­nu­şu­lu­yor ve ko­nu­şul­ma­ya devam edi­lecek.
   El­bet­te gün ge­lecek FE­TÖ-PDY çe­te­si­nin bu güce eriş­me­si­nin yo­lu­nu açan­lar si­ya­si bir bedel öde­yecek.
   Unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken bu çe­te­nin yıl­lar­dır, ön­ce­lik­le ada­let­te ve eği­tim­de yap­tı­ğı tah­ri­bat­la­rın nasıl ona­rı­la­ca­ğı­dır. 
   Hak ede­nin kay­bet­ti­ği, ma­su­mun suçlu ilan edi­le­rek ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­dı­ğı yakın geç­mi­şin ada­let­siz­lik­le­ri nasıl gi­de­ri­lecek?
   Sınav so­ru­la­rı­nın ça­lın­ma­sı, yük­sek mah­ke­me­le­rin ce­ma­at ta­li­ma­tıy­la hak­sız mah­kû­mi­yet­le­ri ona­ma­sı gibi iş ve iş­lem­le­ri ge­ri­ye dönük ola­rak nasıl te­la­fi ede­cek­si­niz?
   Bu ve ben­ze­ri uy­gu­la­ma­la­rı ha­tır­la­tıp şim­di­lik bir ke­na­ra ko­yu­yo­rum.
   Baş dön­dü­rü­cü ge­liş­me­le­rin ya­şan­dı­ğı bir kriz or­ta­mın­da­yız…
    Ön­ce­li­ği­miz çıkan yan­gı­nın ne­den­le­ri­ni araş­tır­mayı erteleyip, yan­gı­nı sön­dür­mek.
   Tür­ki­ye bu kriz or­ta­mın­dan nasıl çı­ka­cak?
   Pa­zar­te­si günü Beş­te­pe’de 14 yıl­dır öz­le­nen bir tab­lo­ya şahit olduk. Bir gün ön­ce­sin­de de CHP’nin Tak­sim mi­tin­gi­ni ve bu­ra­ya ik­ti­dar par­ti­si­nin ver­di­ği des­te­ği gör­müş­tük.
   Bir mu­si­bet bin na­si­hat­ten iyi­dir de­miş­ler.
   Demek ki yu­ka­rı­lar­da, dev­le­tin al­tı­nı oyan ce­ma­at çe­te­si­ne karşı ortak bir mü­ca­de­le dü­şün­ce­si ye­şer­miş.
   Di­le­ği­miz bu di­ya­log or­ta­mı­nın sür­dü­rül­me­si.
BİZDE DURUM
   Ka­ra­su’ya bak­tı­ğı­mız­da krizi fır­sa­ta çe­vir­me gay­re­ti yerine kriz fırsatçılığı yapıldığını görüyoruz.
   Darbe gi­ri­şi­mi ge­ce­si be­le­di­ye bal­ko­nun­da mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri­ni, esnaf odaları, dernekler, sendikalar ve Kent Konseyi yöneticilerini gö­re­me­miş­tik. Kay­ma­kam Şafak Gür­çam “O an ge­li­şen bir du­rum­du” açık­la­ma­sı ge­tir­di. Olabilir.
   Peki, aradan geçen 11 gün sü­re­sin­ce, yukarıda saydığım partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile top­lu­ma bir­lik gö­rün­tü­sü ve­recek her­han­gi davranış görebildik ­mi?
   İlçe­de­ki si­ya­si parti ilçe baş­kan­la­rı­nın bul­var­da bir tur at­ma­sı… 
   Orada otu­rup va­tan­daş­la çay iç­me­si, çok mu zordu?
   Hafta için­de bazı esnaf oda tem­sil­ci­le­ri ile ortak bil­di­ri ya­yın­lan­dı. 
   Yet­mez; çünkü her­kes orada de­ğil­di.
   Trak­tör te­pe­si­ne çıkıp şehir turu atmak hoş bir güntü de ze­va­hi­ri kur­tar­mı­yor!
   AKP’nin İstan­bul İl Baş­ka­nı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı, par­ti­li bazı mil­let­ve­kil­le­ri CHP’nin Tak­sim mi­tin­gi­ne gidip ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ile­ti­yor­sa, Karasu bu tür be­ra­ber­lik gös­te­ri­sin­de geç kal­mış de­mek­tir.
   İkti­dar par­ti­si­nin sür­dür­mek­te ol­du­ğu De­mok­ra­si Nö­be­ti’ni say­gıy­la kar­şı­lı­yo­rum. Ancak Ka­ra­su öze­lin­de bu de­mok­ra­tik ey­le­min bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan is­tis­mar edil­di­ği ve kendi si­ya­sal ge­le­cek­le­ri için kul­lan­dık­la­rı dü­şün­ce­sin­de­yim.
   Daha açık söy­le­ye­yim; biz kriz fır­sa­ta çev­ril­sin ve par­ti­ler ara­sın­da Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik teh­dit kar­şı­sın­da bir­lik sağ­lan­sın diye yırtınıyoruz...
   Diğer taraftan darbe gi­ri­şi­mi­nin ya­rat­tı­ğı or­ta­mı fır­sat bilip ucuz kah­ra­man­lık tas­la­yan ve geçmişteki sabıkaları kar­ga­şa sı­ra­sın­da kur­tar­ma pe­şin­de olan­lar var.
   Kı­sa­ca­sı gör­dük­le­ri­miz, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın o ge­ce­ki ref­lek­si ile hiç ör­tüş­mü­yor.
HACIYATMAZ
   Cuma günü ikin­di sa­at­le­rin­de Kül­tür­park’ın önün­de ha­re­ket etmek üzere olan bir oto­büs­le kar­şı­laş­tım. Dı­şa­rı­da ilçe pro­to­ko­lün­den isim­ler vardı. 
   Oto­bü­se bak­tım ta­nı­dık bazı öğ­ret­men-le­ri fark ettim. Niye yalan söy­le­ye­yim, içim­den “Her­hal­de gö­zal­tı­lar var. Oto­büs­le Ad­pa­za­rı’na gön­de­ri­li­yor­lar” diye ge­çir­dim.
   Or­ta­da polis filan ol­ma­yın­ca ya­nıl­dı­ğı­mı an­la­dım. Beş­te­pe’deki Saray önün­de gece De­mok­ra­si Nö­be­ti tu­ta­cak olan eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri ve öğ­ret­men­ler­miş.
   Ha­ber­le­ri ha­zır­lar­ken ha­re­ket­ten önce çe­ki­len toplu fo­toğ­ra­fa bak­tım; 26 kişi say­dım. Ba­zı­la­rı kısa boylu ol­ma­la­rı­na rağ­men gru­bun ar­ka­sı­na geç­miş­ler ve ken­di­le­ri­ni giz­le­miş du­rum­day­dı­lar.
   Son­ra­dan öğ­ren­dim ki ka­fi­le­de 42 kişi vardı. Bir kısmı toplu fo­toğ­ra­fa gir­mek is­te­me­miş­ler.
   Neden acaba?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı açık.
   Ce­ma­atin kı­lı­cı kes­kin­ken ondan yana olup hak et­me­dik­le­ri kol­tuk­la­rı ka­pan­la­rı her­kes ta­nı­yor. Cemaat deshanesine öğrenci taşıyanları da
   Ce­ma­at­çi ol­ma­yıp ikbal uğ­ru­na on­lar­dan yana gö­zü­ken­le­ri kas­te­di­yo­rum.
   Yere nasıl bı­ra­kı­lır­sa bı­ra­kıl­sın, di­bin­de bu­lu­nan ağır­lık ne­de­niy­le dik bir durum alan oyun­ca­ğa ha­cı­yat­maz de­ni­yor.
   Çı­kar­la­rı için, güç du­rum­lar­da ki­şi­li­ğin­den, de­ğer­le­rin­den öz­ve­ri­de bu­lu­na­rak ken­di­ni ça­bu­cak to­par­la­ma­yı be­ce­ren kim­se­ler için de aynı deyim kul­la­nı­lı­yor.
   Ha­cı­yat­maz­lık zor ze­na­at­tir. Öyle her ba­ba­yi­ği­din harcı da de­ğil­dir.
   Siz siz olun bu tip­ler­den uzak durun.
   Bu ola­ğa­nüs­tü du­rum­da kendi hal­kı­na, mec­lis­ine, po­li­si­ne, as­ke­ri­ne kur­şun sıkan can­ile­rin dı­şın­da kim­se­nin kı­lı­na zarar gel­sin is­te­mem.
   Sa­de­ce bu ha­cı­yat­maz­la­rın kim ol­duk­ları bi­lin­sin yeter!   
    Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1197