Kültürpark ve SGM


   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu Ka­ra­su’ya Sos­yal Ge­li­şim Mer­ke­zi (SGM) müj­de­si verdi.
   İhale 27 Şubat’ta ya­pı­la­cak.
   Bu­ra­ya kadar sorun yok.
   Peki ne­re­ye inşa edi­lecek bu mer­kez?
   Söyleyeyim...
   2014 yı­lın­da ya­pı­lan ve yerel se­çim­le­re tam 12 gün kala tö­ren­le hiz­me­te açı­lan Kül­tür­park’ın ol­du­ğu yere.
   Açı­lı­şın ya­pıl­dı­ğı ge­ce­yi ha­tır­lı­yo­rum. Mil­let­ve­ki­li Hasan Ali Çelik, Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu, Ak Parti’nin il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri ve yaklaşan seçimin he­ye­ca­nıy­la alan­da bi­ri­ken bin­ler­ce Ka­ra­su­lu ka­tıl­mış­tı tö­re­ne...
   Ba­lon­lar uçu­rul­du, havai fi­şek­ler pat­la­tıl­dı…
   Nu­tuk­lar atıl­dı ve seç­men­den oy is­ten­di filan…
   O gün­ler­de Kül­tür­park’ın yak­la­şık 400 bin li­ra­ya ma­lol­du­ğu an­la­tı­lı­yor­du övünç­le!
   Şimdi öğ­re­ni­yo­ruz ki, SGM daha iki yı­lı­nı dol­dur­ma­yan işte bu Kül­tür­park kal­dı­rı­la­rak bo­şal­tı­la­cak ar­sa­ya kurulacak.
   İnfa­zı­na karar ve­ri­len par­kın hemen bi­ti­şi­ğin­de de­va­sa bir temel var, ha­tır­lar­sa­nız.
   O da 2008 yı­lın­dan kalma…
   Sa­hi­le ter­sa­ne ya­tı­rı­mı yapan Gün­doğ­du Grup, henüz tam ola­rak iş­le­ri­ni ra­yı­na oturt­ma­dan Ka­ra­su’ya bir jest yap­mak is­te­miş ve uzak do­ğu­lu bir mi­ma­ra çiz­dir­di­ği pro­jey­le bir Kül­tür Si­te­si te­me­li at­mış­tı.
   Temel atma tö­re­nin­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ses ka­yıt­la­rı ar­şi­vim­de du­ru­yor, dü­zen­le­nen tö­re­nin fo­toğ­raf­la­rı da.
   Ara sıra takılıyorum, nostalji olsun diye! 
   Ter­sa­ne o gün­ler­de pat­la­yan ve dün­ya­yı kasıp ka­vu­ran eko­no­mik krize ya­ka­la­nın­ca ha­liy­le iflas etti. Har­ca­nan 700 bin TL para da çöpe gitti!
   Ta­lih­siz bir sonuç tabi ki…
   İyi ni­yet­le yola çı­kıl­mış­tı ama sonu gelmedi.
   Bu tö­kez­le­me an­la­şı­la­bi­lir bir durum... Peki iki yıl önce ya­pı­lan ve alayı valâ ile açı­lı­şı ya­pı­lan parkı ne ya­pa­ca­ğız?
   Hiz­met ku­su­ru mu di­ye­lim, yoksa yol ka­za­sı mı?
   Şuna ön­gö­rü­süz­lük desek şık düşer mi?
   Dile kolay, 400 bin TL… Kül­tür Si­te­si te­me­liy­le bir­lik­te ha­va­ya uçan 1 mil­yon 100 bin TL… 
   Bu pa­ray­la it­ti­re kaktı­ra gö­tü­rül­me­ye ça­lı­şı­lan Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ek bi­na­sı in­şa­atı ta­mam­la­nır, önü­müz­de­ki yıl oku­lun öğ­ren­ci sa­yı­sı ikiye kat­la­nır­dı.
   Şimdi sormak lazım; hangi yüzle oraya Sosyal Gelişim Merkezi7nin temelini atacaksınız?
   Bir şey daha...
   SGM’nin oraya ya­pıl­ma­sı şart mı?
   Karasu’da onca Ha­zi­ne ara­zi­si var, neden illa Kül­tür­park ara­zi­si?
   Par­don; bal­ta­yı taşa vur­duk ga­li­ba. O ara­zi­le­rin çoğu sa­tıl­ıp, ka­la­nı da uzun 20 yıl­lı­ğı­na filan ki­ra­lan­mıştı değil mi?
   Unut­mu­şuz!
   Bu konu açılmışken...
   Şu günlerde Aşağı Aziziye dolay-larında 2 dönümlük bir Hazine ara-zisi daha kiralanmak üzereymiş. Belki hayırlı bir iş içinden (Belki ‘evet’lidir!) Açıklansa da herkes öğrense!


Hain’iniz nasıl olsun,
zararsız mı noktasız mı?

Ger­çek­ten insan merak edi­yor…
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği için gi­di­lecek san­dık­ta seç­me­ne kaç se­çe­nek su­nu­lu­yor?
Evet-ha­yır veya boş değil mi?
Son bir­kaç gün­dür dev­let bü­yük­le­ri­nin yap­tı­ğı açık­la­ma­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da insan te­red­dü­de dü­şü­yor.
Baş­ba­kan ve müt­te­fi­ki Dev­let Bah­çe­li hayır de­me­yi resmen suç ilan ettiler
Söy­lem şu: “PKK ve FETÖ hayır diyor. Bun­lar vatan haini. Do­la­yı­sıy­la, hayır ve­recek olan­lar da on­la­rın yo­lun­da!”
Baş­ba­kan Yıl­dı­rım açık açık “CHP on­la­rın ka­yı­ğı­na bin­miş va­zi­yet­te; on­la­rı Allah ıslah etsin” diyor.
Bu denk­lem­den ha­re­ket­le CHP ve hayır oyu ve­re­ce­ği­ni açık­la­yan bazı MHP’liler, SP’liler ve çe­şit­li sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı hain ilan edil­miş ol­mu­yor mu?
O halde seçenek tek! OHAL kap­sa­mın­da bir ka­rar­na­me çı­ka­rıl­sın ve re­fe­ran­dum­da kul­la­nı­la­cak hayır ve boş oylar ‘evet’ kabul edi­lecek de­nil­sin, olsun bit­sin!
Sayın Baş­ba­kan’ın eşi öğ­ret­men­dir; do­la­yı­sıy­la eniş­te­miz sa­yı­lır.
Bu tür ko­nuş­ma­la­rı evde der­si­ni tam ça­lış­ma­dan ya­pı­yor gibi ge­li­yor bana.
İlköğ­re­tim Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı ön­ce­sin­de de der­si­ni ihmal etmiş ve tah­ta­ya “Yeni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nız kutlu olsun” ya­zar­ken sesli harf­le­rin nok­ta­la­rı­nı es geçmişti! Meslektaşlarımıza dua etsin!
Bence te­rö­re karşı ol­du­ğu kuşku gö­tür­mez parti ve ku­ru­luş­lar için hain ye­ri­ne ayrı bir tanım kul­la­nı­la­bi­lir.
Hiç de­ğil­se diyorum, za­rar­lı ve za­rar­sız şek­lin­de bir ayı­rı­ma gi­di­le­bi­lir.
Yani FETÖ za­rar­lı hain, CHP za­rar­sız hain gibi!
Bu sözü yerli yer­siz kul­lan­ma­nın bir sa­kın­ca­sı daha var.
Söy­ler­ken sorun yok, ya­zar­ken insan zor­la­na­bi­lir.
Nokta ge­rek­ti­ren bir sesli harfi var da!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 939