SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Kültürpark ve SGM


   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu Ka­ra­su’ya Sos­yal Ge­li­şim Mer­ke­zi (SGM) müj­de­si verdi.
   İhale 27 Şubat’ta ya­pı­la­cak.
   Bu­ra­ya kadar sorun yok.
   Peki ne­re­ye inşa edi­lecek bu mer­kez?
   Söyleyeyim...
   2014 yı­lın­da ya­pı­lan ve yerel se­çim­le­re tam 12 gün kala tö­ren­le hiz­me­te açı­lan Kül­tür­park’ın ol­du­ğu yere.
   Açı­lı­şın ya­pıl­dı­ğı ge­ce­yi ha­tır­lı­yo­rum. Mil­let­ve­ki­li Hasan Ali Çelik, Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu, Ak Parti’nin il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri ve yaklaşan seçimin he­ye­ca­nıy­la alan­da bi­ri­ken bin­ler­ce Ka­ra­su­lu ka­tıl­mış­tı tö­re­ne...
   Ba­lon­lar uçu­rul­du, havai fi­şek­ler pat­la­tıl­dı…
   Nu­tuk­lar atıl­dı ve seç­men­den oy is­ten­di filan…
   O gün­ler­de Kül­tür­park’ın yak­la­şık 400 bin li­ra­ya ma­lol­du­ğu an­la­tı­lı­yor­du övünç­le!
   Şimdi öğ­re­ni­yo­ruz ki, SGM daha iki yı­lı­nı dol­dur­ma­yan işte bu Kül­tür­park kal­dı­rı­la­rak bo­şal­tı­la­cak ar­sa­ya kurulacak.
   İnfa­zı­na karar ve­ri­len par­kın hemen bi­ti­şi­ğin­de de­va­sa bir temel var, ha­tır­lar­sa­nız.
   O da 2008 yı­lın­dan kalma…
   Sa­hi­le ter­sa­ne ya­tı­rı­mı yapan Gün­doğ­du Grup, henüz tam ola­rak iş­le­ri­ni ra­yı­na oturt­ma­dan Ka­ra­su’ya bir jest yap­mak is­te­miş ve uzak do­ğu­lu bir mi­ma­ra çiz­dir­di­ği pro­jey­le bir Kül­tür Si­te­si te­me­li at­mış­tı.
   Temel atma tö­re­nin­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ses ka­yıt­la­rı ar­şi­vim­de du­ru­yor, dü­zen­le­nen tö­re­nin fo­toğ­raf­la­rı da.
   Ara sıra takılıyorum, nostalji olsun diye! 
   Ter­sa­ne o gün­ler­de pat­la­yan ve dün­ya­yı kasıp ka­vu­ran eko­no­mik krize ya­ka­la­nın­ca ha­liy­le iflas etti. Har­ca­nan 700 bin TL para da çöpe gitti!
   Ta­lih­siz bir sonuç tabi ki…
   İyi ni­yet­le yola çı­kıl­mış­tı ama sonu gelmedi.
   Bu tö­kez­le­me an­la­şı­la­bi­lir bir durum... Peki iki yıl önce ya­pı­lan ve alayı valâ ile açı­lı­şı ya­pı­lan parkı ne ya­pa­ca­ğız?
   Hiz­met ku­su­ru mu di­ye­lim, yoksa yol ka­za­sı mı?
   Şuna ön­gö­rü­süz­lük desek şık düşer mi?
   Dile kolay, 400 bin TL… Kül­tür Si­te­si te­me­liy­le bir­lik­te ha­va­ya uçan 1 mil­yon 100 bin TL… 
   Bu pa­ray­la it­ti­re kaktı­ra gö­tü­rül­me­ye ça­lı­şı­lan Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ek bi­na­sı in­şa­atı ta­mam­la­nır, önü­müz­de­ki yıl oku­lun öğ­ren­ci sa­yı­sı ikiye kat­la­nır­dı.
   Şimdi sormak lazım; hangi yüzle oraya Sosyal Gelişim Merkezi7nin temelini atacaksınız?
   Bir şey daha...
   SGM’nin oraya ya­pıl­ma­sı şart mı?
   Karasu’da onca Ha­zi­ne ara­zi­si var, neden illa Kül­tür­park ara­zi­si?
   Par­don; bal­ta­yı taşa vur­duk ga­li­ba. O ara­zi­le­rin çoğu sa­tıl­ıp, ka­la­nı da uzun 20 yıl­lı­ğı­na filan ki­ra­lan­mıştı değil mi?
   Unut­mu­şuz!
   Bu konu açılmışken...
   Şu günlerde Aşağı Aziziye dolay-larında 2 dönümlük bir Hazine ara-zisi daha kiralanmak üzereymiş. Belki hayırlı bir iş içinden (Belki ‘evet’lidir!) Açıklansa da herkes öğrense!


Hain’iniz nasıl olsun,
zararsız mı noktasız mı?

Ger­çek­ten insan merak edi­yor…
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği için gi­di­lecek san­dık­ta seç­me­ne kaç se­çe­nek su­nu­lu­yor?
Evet-ha­yır veya boş değil mi?
Son bir­kaç gün­dür dev­let bü­yük­le­ri­nin yap­tı­ğı açık­la­ma­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da insan te­red­dü­de dü­şü­yor.
Baş­ba­kan ve müt­te­fi­ki Dev­let Bah­çe­li hayır de­me­yi resmen suç ilan ettiler
Söy­lem şu: “PKK ve FETÖ hayır diyor. Bun­lar vatan haini. Do­la­yı­sıy­la, hayır ve­recek olan­lar da on­la­rın yo­lun­da!”
Baş­ba­kan Yıl­dı­rım açık açık “CHP on­la­rın ka­yı­ğı­na bin­miş va­zi­yet­te; on­la­rı Allah ıslah etsin” diyor.
Bu denk­lem­den ha­re­ket­le CHP ve hayır oyu ve­re­ce­ği­ni açık­la­yan bazı MHP’liler, SP’liler ve çe­şit­li sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı hain ilan edil­miş ol­mu­yor mu?
O halde seçenek tek! OHAL kap­sa­mın­da bir ka­rar­na­me çı­ka­rıl­sın ve re­fe­ran­dum­da kul­la­nı­la­cak hayır ve boş oylar ‘evet’ kabul edi­lecek de­nil­sin, olsun bit­sin!
Sayın Baş­ba­kan’ın eşi öğ­ret­men­dir; do­la­yı­sıy­la eniş­te­miz sa­yı­lır.
Bu tür ko­nuş­ma­la­rı evde der­si­ni tam ça­lış­ma­dan ya­pı­yor gibi ge­li­yor bana.
İlköğ­re­tim Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı ön­ce­sin­de de der­si­ni ihmal etmiş ve tah­ta­ya “Yeni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nız kutlu olsun” ya­zar­ken sesli harf­le­rin nok­ta­la­rı­nı es geçmişti! Meslektaşlarımıza dua etsin!
Bence te­rö­re karşı ol­du­ğu kuşku gö­tür­mez parti ve ku­ru­luş­lar için hain ye­ri­ne ayrı bir tanım kul­la­nı­la­bi­lir.
Hiç de­ğil­se diyorum, za­rar­lı ve za­rar­sız şek­lin­de bir ayı­rı­ma gi­di­le­bi­lir.
Yani FETÖ za­rar­lı hain, CHP za­rar­sız hain gibi!
Bu sözü yerli yer­siz kul­lan­ma­nın bir sa­kın­ca­sı daha var.
Söy­ler­ken sorun yok, ya­zar­ken insan zor­la­na­bi­lir.
Nokta ge­rek­ti­ren bir sesli harfi var da!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 830