SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Kuşkularım var


Sal­gın krizi za­man­la geçti ama deyim ye­rin­dey­se ‘de­le­rek’ geçti!
   Olayı ha­fi­fe alıp unut­tur­mak is­te­yen­ler ola­bi­lir. An-cak mil­let unut­maz. Se­ne­ye in­şal­lah Ka­ra­su yep­ye­ni bir sa­hil­le ta­til­ci­le­ri kar­şı­lar ve bu şe­kil­de öz­rü­nü diler.
   Bay­ram ta­ti­lin­de ya­şa­nan­lar benim açım­dan açık­lı­ğa ka­vuş­muş değil. Giz­le­nen bazı ger­çek­ler ol­du­ğu ka­nı­sın­da­yım. 
   Bi­rin­ci­si; Ka­na­li­zas­yon Arıt­ma Te­si­si ka­pa­si­te­si­nin ye­ter­li olup ol­ma­dı­ğı­dır. Yet­ki­li­ler sıkça dile ge­tir­di; arıt­ma 60 bin, bi­le­me­di­niz 100 bin ki­şi­lik nü­fu­sa ye­ti­yor. Do­la­yı­sıy­la, ta­til­de nü­fu­sun 10 ka­tı­na çık­tı­ğı ortak söy­le­mi, so­ru­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.
1.?Arıt­ma Te­si­si özel­lik­le nü­fu­sun tavan yap­tı­ğı gün­ler­de iş­le­vi­ni tam ola­rak ye­ri­ne ge­ti­re­bil­di mi?
2.?Te­si­sin ka­pa­si­te­si­nin sı­nır­lı ol­du­ğu özel­lik­le be­lir­til­di­ği­ne göre, arı­tı­la­ma­yan atık­la­rın ber­ta­raf edil­me­si için ne ya­pıl­mış­tır?
3.?Arıtıl­ma­dan Sa­kar­ya Nehri’ne sa­lı­nan atık olmuş mudur?
4.?Deniz su­yu­nun ka­rar­dı­ğı id­di­asıy­la ko­nu­lan giriş ya­sa­ğı­nın, arı­tıl­ma­dan de­ni­ze ba­sı­lan atık­lar yü­zün­den midir?
5.?Norovi­rü­sün bu­laş­ma yol­la­rın­dan biri insan dış­kı­sı değil midir?
6.?Her ka­de­me­de­ki yet­ki­li  ‘Alı­nan nu­mu­ne­le­rin in­ce­len­me­si so­nu­cun­da deniz ve içme su­la­rın­da her­han­gi bir sorun yok­tur’ diyor. Bu tez­le­ri güç­len­dir­mek için ka­mu­oyu­na alı­nan ra­por­la­rın basın yo­luy­la du­yu­rul­ma­sı ge­rek­mez miydi? Buna neden gerek du­yul­ma­dı?
   Ko­nu­nun bir de ye­ral­tı su­la­rı ile il­gi­li açık­la­ma­lar bö­lü­mü var. SASKİ ye­ral­tı su­la­rı­nın kaçak ola­rak iç­me­su­yu şe­be­ke­si­ne ve yüzme ha­vuz­la­rı­na bağ­lan­dı­ğı­nı iddia edi­yor.
   Yıl­lar­dır gör­dü­ğü­müz ve bil­di­ği­miz şudur: Otel, motel ve de­ni­ze yakın si­te­ler ha­vuz­la­rı­nı deniz suyu ile dol­du­rur. Geri plan­da­ki ha­vuz­la­rın dol­du­rul­ma­sın­da eko­no­mik ola­ca­ğı için ye­ral­tı suyu ter­cih edil­miş ola­bi­lir. 
Ka­ra­su Bü­yük­şe­hir kap­sa­mı­na alın­dık­tan sonra ye­ral­tı su­la­rın­dan ücret alın­ma­ya baş­lan­dı. 
   Do­la­yı­sıy­la SASKİ’nin bu ko­nu­da­ki ya­kın­ma­sı ancak üc­ret­siz ve kaçak şe­kil­de ye­ral­tı suyu kul­la­nıl­ma­sı ola­bi­lir. Sal­gın va­ka­sı­nı bu tür su­la­ra bağ­la­mak doğru değil. Çünkü il­çe­de böyle bin­ler­ce kuyu var ve bu güne kadar sağ­lık an­la­mın­da bir şi­kâ­yet gö­rül­me­di.
   Bir diğer kuş­ku­lu konu, kriz bo­yun­ca gö­re­vi­ni canla başla ye­ri­ne ge­ti­ren tek kurum Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nin açık­la­ma­lar­dan özel­lik­le uzak tu­tul­ma­sı­dır.  Sanki bi­ri­le­ri has­ta­ne dok­tor­la­rı­na “Gö­re­vi­ni­zi yapın, ağ­zı­nı­zı aç­ma­yın” tem­bi­hin­de bu­lun­muş gibi!
   Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nde yıl­lar­dır bir En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı görev yapıyor. İl Sağ­lık Mü­dü­rü ne­den­se açık­la­ma­la­rın­da bu uz­ma­nı ya­nın­da is­te­me­di. Sa­hil­de­ki can­kur­ta­ran­la­ra ka­me­ra ve mik­ro­fon uza­tan­lar En­fek­si­yon Uz­ma­nı­nı niçin gör­mez­den gel­di­ler?
   Ger­çek­le­rin bir gün mut­la­ka açığa çıkma gibi bir huy­la­rı var­dır.
   Biz sa­bır­la o günü bek­le­ye­ce­ğiz.Göl­ge­ye gi­re­nin göl­ge­si olmaz
   Halk mü­zi­ği­mi­zin büyük us­ta­sı Neşet Ertaş’tan duy­muş­tum bu sözü. Ken­di­si­ni tak­lit eden­ler için kul­lan­mış­tı.
   Sos­yal ha­yat­ta bu söze “iç­gü­vey­si gir­mek” ta­ri­fi denk düşer. Açık­la­ma­sı da ki­şi­li­ği­ni sı­fır­la­yıp sı­ğı­nı­lan damın her tür ta­le­bi­ni ömür boyu ve iti­raz­sız ye­ri­ne ge­tir­mek gibi bir ya­şa­mı seç­mek­tir. Yani ‘gölgen yoksa hiçsin!’
   Ya­şa­mın her ala­nın­da ben­zer ör­nek­le­ri çokça gö­rü­yor, ya­şı­yo­ruz.
   Hak­sız­lı­ğa uğ­ra­ya­na ada­let gölgesi sağ­la­mak­la yü­küm­lü olan hu­kuk­tan baş­la­ya­lım is­ter­se­niz. 
   Düğ­me­siz cüb­be­de ilik­le­mek için düğme ara­yan bazı yük­sek yargı men­sup­la­rı­nın, si­ya­se­tin göl­ge­si­ne sı­ğın­dık­la­rı şek­lin­de bir dü­şün­ce­ var kamuoyunda. 
   İnşal­lah ya­nı­lı­yo­rum­dur!
   Eko­no­mi­nin ana çark­la­rı­nı çe­vi­ren sa­na­yi­ci­ler ve işa­dam­la­rı da ben­zer şe­kil­de günü kur­tar­mak uğ­ru­na si­ya­se­tin göl­ge­si­ne gir­di­ler diye dü­şü­nü­yo­rum. 
   So­nuç­ta kendi sek­tör­le­ri için görüş be­lirt­me, kendi ge­le­cek­le­ri­ni teh­dit eden eko­no­mik kriz ko­nu­sun­da yol gös­ter­me ira­de­le­ri­ni, o göl­ge­yi sağ­la­yan­la­rın in­sa­fı­na terk etmiş bir gö­rün­tü ve­ri­yor­lar. 
   Val­la­hi, ken­di­le­ri bilir!
   Üre­ti­ci bir­lik­le­ri­nin, anlı şanlı oda­la­rın ve sen­di­ka­la­rın yö­ne­ti­ci­le­ri, ta­ban­la­rı­nı in­saf­sız ser­best pi­ya­sa ko­şul­la­rın­dan ko­ru­ma gö­rev­le­ri­ni unu­tup, bol sı­fır­lı ma­aş­lar­la yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri bah­şe­den si­ya­sal güç mer­ke­zi­nin göl­ge­si­ne ka­pa­ğı atmış du­rum­da.
   Ak­si­ni söy­le­yecek olan varsa ben bu­ra­da­yım.
   Bir partinin (sempati duy-duğum) ilçe baş­ka­nı ar­ka­da­şı­mız pay­la­şım­da bu­lun­muş. Si­ya­set yapma adına, il­çe­mi­zin en çok bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe ih­ti­yaç du­yul­du­ğu gü­nü­müz­de fe­la­ket tel­lal­lı­ğına soyunmanın, düş­man­la­rı­mı­zın ek­me­ği­ne yağ sür­mek ol­du­ğu­nu iddia etmiş. Sos­yal medya say­fa­la­rı­na yazı ya-zıp si­ya­set yap­ma­nın sa­kın­ca­lı ol­du­ğu­nu ve si­ya­se­tin alan­lar­da ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bir güzel ha­tır­lat­mış. (Siyaset yaptığını ve kullan-dığı plat­for­mun sos­yal med-ya ol­du­ğu­nu unu­ta­rak!)
   Bir başka si­ya­se­tin göl­ge­si­ne gi­ril­di­ğin­de, yıl­lar­ca sa­vu­nu­lan de­ğer­ler, ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler işte böyle inkâr edi­li­yor malesef!
   Geç­miş­te ta­rım­la il­gi­li bir oda­nın yö­ne­ti­ci­li­ği­ni yap­mış ar­ka­daş da uy­gu­la­nan tarım po­li­ti­ka­la­rı­nı sos­yal med­ya­da bir güzel eleş­tir­dik­ten sonra gelen yo­rum­la­ra canı sı­kıl­mış olmalı; sı­ğın­dı­ğı göl­ge­nin sa­hip­le­ri­ne ya­ran­mak adına dök­tür­müş: 
   “Bazı olay­lar var­dır ki ister ik­ti­dar ol ister mu­ha­le­fet, işte o olay si­ya­set üstü bir olay­dır. Durum de­ğer­len­dir­me­si­ni buna göre ya­par­sa­nız mem­nun olu­rum!”
   Ar­ka­da­şa göre uy­gu­la­nan eko­no­mik po­li­ti­ka­nın ül­ke­yi bir uçu­ru­ma ge­tir­di­ği ger­çe­ği, si­ya­set üstü bir durum. Eleş­ti­ril­sin ama ik­ti­dar­la bağ­lan­tı­sı ku­rul­ma­sın!
   Ha­ri­ka bir tez; be­ğen­me­di­niz mi yoksa?
   Yani eko­no­mi­nin seyri ile si­ya­se­te yön ve­ren­ler ayrı tu­tul­ma­lı...
   Yani Su­ri­ye’ye karşı iz­le­nen yan­lış dış si­ya­set­le mül­te­ci­le­re 40 mil­yar dolar har­ca­ma­yı eleş­tir­mek eko­no­miy­le si­ya­se­ti ka­rış­tır­mak sa­yı­lı­yor.
   Yani, bu si­ya­se­tin yan­lı­şı so­nu­cu elin Ka­tar­lı­sın­dan 15 mil­yar dolar para ge­lecek diye zil takıp oy­na­ma­yı eleş­tir­mek ayıp ka­çı­yor!
   Bi­li­yo­ruz ki, o ar­ka­da­şın üyesi bu­lun­du­ğu oda­nın ge-nel baş­ka­nı da ik­ti­dar göl­ge­si­ne postu se­ren­ler­den… O meş­hur Gi­re­sun mi­tin­gin­den sonra akıl­lan­dı; ik­ti­da­rın lüt­fet­ti­ği bir ku­ru­mun yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ni seve seve kabul etti. Gel­sin ayda şu kadar bin lira maaş. Oh kekâ! Sonra da fın­dık üre­ti­ci­si­nin ga­zı­nı almak için fa­sa­ra fis­ton de­meç­ler:
   “TMO fın­dık taban fi­ya­tı­nı tez za­man­da açık­la­ma­lı!”
   İyi de üstat, va­tan­daş fın­dı­ğı top­lar top­la­maz ku­ru­ma­dan har­man­da sa­tı­yor. Üs­te­lik TMO’nun elin­de 70 bin ton stok var. Önce bu sto­ğun eri­til­me­si ve yer­li-ya­ban­cı ih­ra­cat­çı­la­rı fiyat ar­tır­ma­ya zor­la­mak ge­rek­mez mi?
   Üstelik bu yakınmanı gazetelere demeç vermek yerine gölgesine oturduğun otoriteye doğrudan anlatman gerekmiyor mu? Eski stadın millet bahçesi yapılması için ricacı olan Türk-İş Başkanı Atalay gibi gibi...
   O ko­nu­la­ra gir­mek sa­kın­ca­lı. Mis gibi ma­aş­la göl­ge­de yat­mak var­ken, ne­si­ne gerek baş­ka­la­rı­nı kendi göl­ge­si­ne alıp ko­ru­mak!
   Ne demiş üstat?: 
   Gölgeye giren kendi gölgesini kaybeder!
   Yani ‘hiç’ olur!


Duble yollardaki kazalar
   Ko­ca­ali’de 7 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği feci kaza bir ders olur ve akıl­la­rı başa ge­ti­rir mi?
   Şu ger­çe­ği kabul ede­lim. Biz duble yolu oto­ban­la ka­rış­tı­rı­yo­ruz. Hâl­bu­ki arada seyir gü­ven­li­ği an­la­mın­da büyük fark­lar var.
   Bi­rin­ci­si, oto­ban­lar­da çıkış ya­pı­lan gi­şe­le­re kadar insan ve hay­van­la­rın gi­ri­şi­ni en­gel­le­yen tel ör­gü­ler duble yol­lar­da yok. Ben­zer şe­kil­de oto­ban­lar­da geliş ve gidiş şe­rit­le­rin ara­sın­da ol­duk­ça yük­sek çelik ba­ri­yer­ler bu­lu­nu­yor. Duble yol­la­ra yer yer ba­ri­yer ko­nul­muş.
   Oto­ban­lar­da ışık­lan­dır­ma duble yola göre daha fazla.
   Duble yol­lar yer­le­şim alan­la­rın­dan ge­çi­yor. Oto­ban­lar da ge­çi­yor ama be­lirt­ti­ğim gibi tel ör­gü­ler canlı gi­ri­şi­ne izin ver­mi­yor.
   Ko­ca­ali’deki kaza bir ti­ca­ri ara­cın sü­rü­cü­sü­nün kont­ro­lü kay­bet­me­siy­le karşı şe­ri­de geç­me­si so­nu­cu mey­da­na geldi. Oto­ban­da böyle bir kaza olma yüz­de­si sıfır de­ğil­se bile ya­kın­dır.
   Biz duble yol­la­rı hız li­mit­le­ri­ni kat be kat aşa­rak oto­ban gibi kul­la­nı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la yola ani­den çıkan bir evcil hay­van ka­za­ya neden ola­bi­li­yor.
   Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken hız li­mi­ti­ni aşan araç­la­rı ra­dar­la takip etmek ve ağır para ce­za­sı ile ce­za­lan­dır­mak­tır.
   İkin­ci­si de duble yol­la­rın en azın­dan yer­le­şim alan­la­rın­dan geçen gü­zer­gâh­la­rı­nı oto­ban­lar­da ol­du­ğu gibi tel ör­gü­ler­le ka­pat­mak­tır.Kazaları önlemenin ilk şartı tedbir almaktır.
   Karasu’nun en yoğun yerleşim alanından da duble yol geçiyor. Tra-fik ışıkları muhtemel kazaların ön-lenmesinde büyük yarar sağlıyor. Yine de yeterli ışıklandırma olma-dığı için kaza geceleri hem sürücü-ler hem de yayalar açısından tehli-ke söz konusu. Yan yolların bir an önce yapılması şart. Sanayi kavşa-ğına da bir üst geçit şık düşer.
   Liman yolunu kesen eski Yeni-mahalle yolunun batı bölümü hala neden asfaltlanmadı anlamak ger-çekten mümkün değil!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 307