• Ana Sayfa
  • »
  • Kuşkulu ihaleye esrarengiz başkan!

Kuşkulu ihaleye esrarengiz başkan!


   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Kamu İhale Ya­sa­sı 21-b mad­de­si­ne da­yan­dı­rı­la­rak ya­pı­lan 45 mil­yon li­ra­lık iha­le­de yeni ve il­ginç ay­rın­tı­lar or­ta­ya çı­kı­yor.
   Ön­ce­lik­le vur­gu­la­mak­ta yarar var.
   Or­ta­da afet de­ni­len bir durum yok.
   Basit ön­lem­ler­le ge­çiş­ti­ri­lecek yağ­mur­su­yu taş­kın­la­rı, afet diye yut­tu­ru­lu­yor.
   Bu ne­den­le iş, İhale Ya­sa­sı’nın 21-b mad­de­sin­de­ki şart­la­ra ke­sin­lik­le uy­mu­yor.
   21-b, afete bağlı acil du­rum­lar­da ida­re­ye pa­zar­lık usulü ihale yet­ki­si ve­ri­yor. 
   Açık­ça gö­rü­lü­yor ki, se­nar­yo pa­zar­lık üze­ri­ne ku­rul­muş.
   İha­le­yi alan iki fir­ma­ya ya­zı­lan 1 Ara­lık 20125 ta­rih­li İş Alın­dı Bel­ge­si baş­lık­lı ya­zı­da iha­le­nin ta­nı­mı aynen şöyle: “Ka­ra­su Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de muh­te­lif cadde ve so­kak­lar­da yol, tre­tu­var yapım işi.”
   Ka­ra­su Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kap­sa­mı­na. Do­la­yı­sıy­la, yağ­mur suyu ka­nal­la­rı ve ben­ze­ri alt­ya­pı iş­le­ri SASKİ’nin gö­re­vi.
   Cad­de­le­rin as­falt­lan­ma­sı ve tre­tu­var­lar ya­pı­mı da Bü­yük­şe­hir’in işi.
   Ge­le­lim iha­le­nin nasıl ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ne:
   Baş­kan’ın yakın çev­re­sin­de kü­me­le­nen bir­ka­çı dı­şın­da hiç­bir AKP’li üye­nin iha­le­den ha­be­ri yok.
   Ni­te­kim, Ara­lık ayı mec­li­sin­de­ki borç­lan­ma yet­ki­si oy­la­ma­sın­da AKP’li üye­le­rin çoğu ret oyu kul­lan­dı. Karar MHP’li üye­le­rin des­te­ğiy­le çıktı.
   23 Kasım 2015’te ya­pı­lan iha­le­de Ko­mis­yon Baş­ka­nı Cen­giz Kuç­han…
   İhale ya­zış­ma­la­rın­da gö­re­vi Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak ge­çi­yor. 
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin çoğu, hatta per­so­nel bile ken­di­si­ni ta­nı­mı­yor. 
   Be­le­di­ye­de makam odası ve Ka­ra­su’da ika­me­ti yok!
   45 mil­yon­luk ihale ön­ce­sin­de boş bu­lu­nan baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­na atan­dı­ğı sa­nı­lı­yor!
   Araş­tır­dık; izini İzmir’de bul­duk.
   2014 yerel se­çim­le­ri ön­ce­si ko­or­di­na­tör ola­rak ça­lış­tı­ğı Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’ndeki gö­re­vin­den ay­rı­lıp CHP’ye kay­dı­nı yap­tı­ra­rak be­le­di­ye baş­kan aday adayı olmuş. 
   2011 genel se­çim­le­rin­de de CHP İzmir mil­let­ve­kil­le­ri aday aday­la­rı ara­sın­da adı ge­çi­yor.
   CHP Ga­zi­emir İlçe Baş­kan­lı­ğı’na sor­dum. Baş­kan adayı ola­ma­yın­ca üye­lik kay­dı­nı sil­dir­di­ği­ni öğ­ren­dim.
Bir ay­rın­tı daha var ki çok il­ginç.
   Be­le­di­ye baş­kan aday aday­lı­ğı gün­le­rin­de, hak­kın­da Gülen Ce­ma­ati’ne yakın ol­du­ğu şek­lin­de söy­len­ti­ler çık­mış. Kuç­han Ga­zi­emir Haber’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, men­su­bu ol­ma­mak­la bir­lik­te, adı­nın Gülen Ce­ma­ati ile bir­lik­te anıl­ma­sın­dan onur duy­du­ğu­nu be­lirt­miş.
   (Cemaatlere ilgi duymak suç filan değil. Kuçhan da dilediği cemaatle adının ilişkilendirilmesinden onur duymaya devam edebilir. Burada sorun, kimliğini bu derece açık eden birinin sosyaldemokrat bir partide aday adayı olarak kabul edilmesinde.)
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde 4 baş­kan yar­dım­cı­sı daha var.
Be­le­di­ye’nin 2016 yılı büt­çe­si­ni aşan bo­yut­ta­ki bir iha­le­de ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı, neden bu yar­dım­cı­lar­dan bi­ri­ne ve­ril­mez de adını sa­nı­nı kim­se­nin bil­me­di­ği es­ra­ren­giz bir kişi gö­rev­len­di­ri­lir?
   İhale ile il­gi­li so­ru­lar bu­nun­la bit­mi­yor…
   AKP Sa­kar­ya Mil­let­ve­kil­le­ri, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı, AKP İl Baş­ka­nı neden su­su­yor­lar?
   Pa­mu­ko­va’ya 2,5 mil­yon TL’ye 10 km’lik yağ­mur­su­yu hattı yap­tır­dık­la­rı­nı açık­la­yan SASKİ Genel Mü­dü­rü, ben­ze­ri işte Ka­ra­su’nun 45 mil­yon lira borç­lan­ma­sı­na neden ko­nuş­mu­yor?
   Tür­ki­ye’deki 900 küsur ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı­na 5 da­ki­ka­lık gö­rüş­me için ran­de­vu ve­re­me­yen İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü, 1 Şubat 2016’da ya­nın­da Cum­hur­baş­ka­nı’nın ka­yın­bi­ra­de­ri ile Ka­ra­su’ya neden geldi?
Son soru: İhale dos­ya­sı mec­lis üye­le­rin­den niçin giz­le­ni­yor?
   CHP’ye de bir sözüm var. 
   Cen­giz Kuç­han ola­yı­nı yazan ga­ze­te­le­re laf ye­tiş­tir­mek, köyü ta­ru­mar eden azgın fili gör­mez­den gelip du­ru­ma şahit olan­lar­la kavga çı­kar­ma­ya ben­zi­yor.

İYİ UYKULAR KARASU!
   Val­la­hi bu ka­da­rı­na pes!
   Sizin hı­zı­nı­za ye­tiş­mek müm­kün değil.    Gün­lük ga­ze­te olsa ikin­ci baskı yapar.
   Bu ne acele diye sor­ma­dan ede­mi­yo­ruz.
   Tur­pun bü­yü­ğü hey­be­de der­ler ya, tıpkı onun gibi.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, “Asrın İha­le­si”nde henüz or­ta­da proje filan da yok­ken ihale be­de­li­nin yüzde 30’unu “avans” adı al­tın­da peşin öde­miş iyi mi?
   Tam 12 mil­yon 367 bin 500 lira.
   Telaş yok canım; kasadan nakit değil, bankadan borçlanarak!
   An­la­şı­lır dille 12 tril­yon küsur Türk Li­ra­sı!
   Ne zaman ya­pıl­mış bu ödeme?
   21 Ara­lık 2015’te Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan İller Ban­ka­sı İstan­bul 1. Bölge’-ye ya­zı­lan 36792024/301.04.05 sa­yı­lı ya­zının ardından.
   Bu tarih, 100 mil­yon li­ra­lık borç­lan­ma­nın 45 mil­yon li­ra­ya dü­şü­rül­dü­ğü o tar­tış­ma­lı Ara­lık mec­li­sin­den yak­la­şık 17 gün son­ra­ya denk ge­li­yor.
   Ar­dın­dan Ocak 2016 mec­li­si de ya­pı­lı­yor. Ne var ki üye­le­re avans öde­me­sine dair bilgi ve­ril­mi­yor. Ne de olsa çerez parası sayılır!
   Şimdi bu­ra­dan, be­le­di­ye­yi 45 mil­yon li­ra­lık borç al­tı­na sokan ka­ra­ra el kal­dır­mış mec­lis üye­le­ri­ne so­ru­yo­rum:
   12 mil­yon küsur li­ra­lık avans öde­me­sin­den ha­be­ri­niz var mı yok mu?
   El kal­dır­ma­yan­la­ra da so­ru­yo­rum ben­zer bir so­ru­yu:
   Sus­mak­la, geri dur­mak­la so­rum­lu­luk­tan kur­tul­du­ğu­nu­zu mu sa­nı­yor­su­nuz?
   He­pi­ni­ze iyi uyu­ma­lar bey­ler, iyi uyu­ma­lar!
   İzmir’den ithal Baş­kan Yar­dım­cı­sı…
   İzmir otel­le­rin­de gizli gö­rüş­me­ler…
   Avans ödemesinden sonra Muğla’dan An­ka­ra’ya dö­nüş­te ne­re­dey­se yö­ne­ti­ci ve nü­fuz­lu şahıs or­du­suy­la çay iç­me­ye Ka­ra­su’ya gelen Genel Müdür…
   Siz­le­re bir şey­ler çağ­rış­tı­rı­yor mu?
   Kı­sa­ca al­da­tıl­dı­ğı­nı­zı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
   Biz buna ben­zer bir filmi Ari­fi­ye-Ka­ra­su De­mir­yo­lu in­şa­atın­da seyretmiştik.
   320 mil­yon li­ra­ya iha­le­yi kazanan fir­ma­ya 50 mil­yon lira nakit avans öde­me­si ya­pıl­mış­tı.
   Ne oldu sonra?
   İnşaat Sö­ğüt­lü’de stop!
   Ge­rek­çe para bitti!
   Mü­te­ah­hit­ten ge­ri­ye kalan Fe­riz­li Köp­rü­sü ya­nın­da­ki şan­ti­ye­dir. Boz­du­run boz­du­run har­ca­yın şimdi!
   Soy­gu­nun he­sa­bı­nı yap­mak da Sa­yış­tay’a düştü. İki yıl­dır da için­den çı­ka­ma­dı.
   Bit­me­miş de­mir­yo­lu­nun yola çık­ma­yan mar­şan­di­zi du­va­ra tos­la­dı an­la­ya­ca­ğı­nız.
   Bizim iş de aynı hesap.
   Ol­ma­yan pro­je­ye öde­nen avan­sı ka­muf­le etmek için ola­cak; Be­le­di­ye Basın Bü­ro­su ga­ze­te­le­re püs­kül­lü bir haber geç­miş.
Püs­kül de­di­ğim ha­be­re iliş­ti­ril­miş Baş­kan Bey’in fo­toğ­ra­fıy­la süslü afiş!
“Ka­ra­su Şah­la­nı­yor… 2016’da 16 Fark­lı Proje.. 21. Yüz­yı­la Damga Vu­ra­cak Bir Ka­ra­su!”
   16’ya dik­kat; Ege do­lay­la­rın­dan ithal ma­kam­ koltuksuz Başkan Yardımcısı’nın bu­lu­şu olsa gerek!
   Bir­kaç güne kal­maz Ka­ra­su baş­tan aşa­ğı­ya bu afiş­le do­na­tı­lır­sa şa­şır­ma­yın.
   Re­füj­ler­de­ki ra­ket­ler, tak­lar, ter­mi­nal bi­na­sı du­var­la­rı… Artık ak­lı­nı­za ne­re­si ge­lir­se… Sonrasında kes faturayı, al cukkayı!
   Size bir şey söy­le­ye­yim mi?
   Bu ya­pı­lan iş Kamu İhale Ya­sa­sı’na dü­pe­düz ay­kı­rı­dır ve suçtur!
   Do­la­yı­sıy­la gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak­tır.
Se­si­ni çı­kar­ma­yıp ka­fa­sı­nı öte yana çeviren her kimse bu suça or­tak­tır!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1040