SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Liman özel, başkan özel, tören özel, haber özel!

Liman özel, başkan özel, tören özel, haber özel!


Ka­ra­su Li­ma­nı özel­leş­ti­ril­di ve kısa sü­re­de in­şa­atı ta­mam­la­na­rak hiz­me­te girdi.
İlçe­miz açı­sın­dan önem­li bir ya­tı­rım ol­du­ğu kuşku gö­tür­mez.
Ga­ze­te ola­rak li­ma­nı ne kadar önem­se­di­ği­mi­zi sıkça dile ge­tir­dik. Geç­ti­ği­miz haf­ta­nın man­şe­ti ve daha önce bu ya­tı­rım­la il­gi­li yap­tı­ğı­mız ha­ber­ler­le yo­rum­lar bunun açık ka­nı­tı­dır.
Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si, ya­yı­na baş­la­dı­ğı 2003 yı­lın­dan beri il­çe­mi­zin çı­kar­la­rı­na olan her tür gi­ri­şi­min ya­nın­da; aley­hi­ne ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü te­şeb­büs ve dav­ra­nış­la­rın da kar­şı­sın­da ol­du­ğu­nu iz­le­di­ği haber ve yorum po­li­ti­ka­la­rıy­la ka­nıt­la­mış­tır.
Ama ne ya­pa­lım ki biz­ler, minik çı­kar­lar için bazı kişi grup­la­rın kuk­la­sı ve söz­cü­sü ol­ma­ma­yı ilke edin­dik.
Bu ne­den­le çiz­gi­miz bazı çıkar grup­la­rı­nın ho­şu­na git­me­ye­bi­lir.
Konu li­man­dan baş­la­yıp bu nok­ta­ya kadar neden geldi, an­la­ta­yım.
Pa­zar­te­si günü il­çe­de ya­yın­la­nan en eski iki ga­ze­te sa­hi­bi ola­rak Liman İşlet­me Mü­dü­rü`nü te­le­fon­la ara­dık ve geçen hafta Ka­ra­su`ya gelip bu­ra­dan ilk ihraç ürünü sa­na­yi ma­lı­nı yük­le­yen ge­mi­nin li­man­dan ne zaman ay­rı­la­ca­ğı­nı sor­duk.
Bize ge­mi­nin bir saat için­de li­man­dan çıkış ya­pa­ca­ğı söy­len­di.
Giriş izni is­te­yip hızla li­ma­na git­tik. Ger­çek­ten de gemi iki rö­mor­kör eş­li­ğin­de de­ni­ze açıl­mak üzere ha­re­ket ha­lin­dey­di.
Video ve fo­toğ­raf çe­ke­rek ora­dan ay­rıl­dık.
Ga­ze­te­le­ri­mi­ze henüz gel­miş­tik ki, be­le­di­ye basın bü­ro­sun­dan mail ku­tu­mu­za bir haber ve 4 adet fo­toğ­raf düş­tü­ğü­nü fark ettik. 
Ha­be­re bak­tık; ilk bö­lü­mü bizim geç­ti­ği­miz hafta man­şet­ten ya­yın­la­dı­ğı­mız ve 18 Ocak`ta in­ter­net si­te­mi­ze koy­du­ğu­muz ha­be­rin tı­pa­tıp ay­nı­sıy­dı.
Yani bizim Ka­ra­su Haber`in ha­be­ri Be­le­di­ye Basın Ser­vi­si`nce kop­ya­la­na­rak yine Ka­ra­su Haber`e ser­vis edil­miş­ti!
Fo­toğ­raf­lar­da ise Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, Liman İşlet­me Mü­dü­rü ve diğer yet­ki­li­ler­le Pa­na­ma ban­dı­ra­lı ge­mi­nin kap­ta­nı yer alı­yor­du.
Ga­ze­te­ci­lik­te İngi­liz­ce scoop diye bir terim var. At­lat­mak ve ha­be­ri baş­ka­sın­dan önce ya­yın­la­mak an­la­mı­na ge­li­yor.
Böyle du­rum­lar mes­le­ki re­ka­bet ta­nı­mı­na gi­ri­yor ve be­ce­ri kabul edi­le­rek hoş­gö­rüy­le kar­şı­la­nı­yor.
Bizim kar­şı­laş­tı­ğı­mız durum scoop, yani at­lat­ma değil dü­pe­düz al­dat­ma ka­te­go­ri­si­ne giren bir olay!
Özel bir liman iş­let­me­si ve onun mü­dü­rü­nün, at­lat­ma haber ame­li­ne alet ol­ma­sıy­la her­han­gi bir ka­zanç elde ede­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yo­ruz. 
Ama sor­ma­dan da ede­mi­yo­ruz: `Ka­ra­su`da onca ga­ze­te var­ken neden sa­de­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı`nın özel ola­rak seç­ti­ği bir mu­ha­bir!” 
Tah­mi­ni­me göre liman iş­let­me­si baş­ka­la­rı­nı al­dat­ma­ya yö­ne­lik bir gi­ri­şi­min kur­ba­nı olmuş.
Geçen hafta ga­ze­te­mi­zin Si­ya­set Ka­za­nı`nda `Liman açı­lı­yor da tören hani` baş­lık­lı bir yazı yer al­mış­tı.
Sa­nı­yo­rum bu uya­rı­mı­zı dik­ka­te alan Be­le­di­ye Baş­ka­nı ken­di­si­ni mer­ke­ze koyan bir tören dü­zen­len­me­si­ni is­te­miş ve liman yö­ne­ti­mi­ni de bu işe alet etmiş.
Özel li­man­da özel bir gün; eşi bu­lun­maz Özel Baş­kan`a özel bir tören, Be­le­di­ye Basın Ser­vi­si`ne de özel bir haber!
Özel hep güzel olur zaten!
Biz Sayın Baş­kan`ın böy­le­si ben­mer­kez­ci ta­vır­la­rı­na alış­kı­nız. Bu ruh ha­li­nin ne menem psi­ko­lo­ji­ye denk gel­di­ği­ni de gayet iyi bi­li­riz!
Üzün­tü­müz, baş­ka­la­rı­nın bu du­rum­la­ra alet edil­me­le­ri­ne­dir!

O KAVŞAKTA NELER OLUYOR?
Yeni terminalin yapılacağı Karasu-Kayranca-Adapazarı kavşağı...
Yeni yapılmakta olan döner kavşak şimdinin yaklaşık 180 metre batısına kayıyor; yol da tabi ki…
Dolayısıyla orada yeni bir imar düzenlemesi yapılıyor. 
Bilindiği gibi Karasu Yeni Terminali de buraya inşa edilecek. Bitişiğindeki 4 bin m2 civarındaki bir belediye arazisi Gaziemirli bir vatandaşa gizli bir ihaleyle yok pahasına satılmıştı ya, hatırladınız siz onu!
Ne diyorduk, işte o kavşak ve çevresini saran arazilerin düzenlenmesiyle ilgili hoş olmayan (Ama Karasu`da herkesin böylesi şeylere alıştığı) söylentiler dolaşıyor.
Rantın tavan yaptığı, yandaş kişilere kamu mallarının peşkeş çekildiği; kayırmacılığın, vurdumduymazlığın kıble bellendiği bir ilçede bunlar olağan işler.
Yeni terminal inşası kimin görevi? Tabi ki Büyükşehir Belediyesi`nin…
Peki Karasu terminalini kim yapacak? Karasu belediyesi. Yöntemi de bulunmuş: Yap-işlet-devret (me!). Büyükşehir`e teklif götürüldü biz yapalım diye. Onlarda “Canımıza minnet, ne haliniz varsa görün” dedi! 
Artık kimin yapacağı, işleteceği ve devredeceği (!) bellidir gari!
Bir benzin istasyonu var gündemde. İşte orada, yani kavşağın bir yerlerinde.
Takas-tukas marifetiyle birilerine peşkeş çekileceği konuşuluyor.
Herkesin gözü o kavşakta.
Bizim de gözümüz kulağımız orada; haberiniz olsun!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 705