SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Lütfen açıklayın


   İller Ban­ka­sı be­le­di­ye­le­ri, hiz­met ve ya­tı­rım an­la­mın­da des­tek­le­yen ku­rum­dur. Banka, Ha­zi­ne’nin nüfus ba­şı­na be­le­di­ye­le­re her ay ver­di­ği pa­ra­nın da ara­cı­sı­dır.
  Ha­zi­ne neden bu pa­ra­yı doğ­ru­dan gön­der­mez de aracı kullanır?
   Çünkü İller Ban­ka­sı be­le­di­ye­le­ri, pro­je karşılığı kredi açıp borç­lan­dı­rır. Ha­zi­ne pay­la­rı kredi borç­la­rının tak­sit­le­ri için ban­ka­ya gü­ven­ce­dir. Banka tak­si­di­ni tah­sil edip ka­la­nı­nı gön­de­rir.
   Be­le­di­ye­ler borç­lan­ma kre­di­si için proje ha­zır­la­yıp ban­ka­ya sunar. Bu iş as­falt olur, iş ma­ki­ne­si alımı olur, alt­ya­pı iş­le­ri olur…   Proje kabul edi­lir­se borç­lan­ma yolu açı­lır.  Ancak ya­pı­la­cak işin iha­le­sin­de be­le­di­ye saf dı­şı­dır. Bu işi İller Ban­ka­sı yapar.
   Be­le­di­ye­ler için bir başka kredi alma yolu var­dır.
   4734 sa­yı­lı İhale Ka­nu­nu’nun 21-b mad­de­si be­le­di­ye­le­re borç­lan­ma kre­di­si için bir başka kapı aç­ar.
   21-b’ye göre; doğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, can veya mal kaybı teh­li­ke­si gibi ani ve bek­len­me­yen veya idare ta­ra­fın­dan ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne, iha­le­nin ivedi ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı du­ru­mun­da kredi açı­lır.
   İş acil ol­du­ğun­dan ihale işi yapabilecek firmaları davet şekliyle ya­pı­lır ve bir an­lam­da iş pa­zar­lık usulü ve­ri­lir. Söz­leş­me ge­re­ği pa­ra­nın yüzde 20’si de avans ola­rak peşin öde­nir.
PROJEYE KREDİ Mİ?
KREDİYE PROJE Mİ?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si 6 Kasım 2015 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da Baş­kan İspi­roğ­lu’na İller Ban­ka­sı’ndan 100 mil­yon TL borç­lan­ma yet­ki­si verdi. O top­lan­tı­da pa­ra­nın ne­re­ye kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair açık­la­yı­cı bir bilgi duy­ma­dık.
   Ara­dan 17 gün geçti ve kaşla göz ara­sın­da ihale ya­pıl­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre KDV dahil 46 mil­yon TL’yi bulan iha­le­de 21-b’nin ru­hu­na uygun ge­rek­çe de bu­lun­du: “Mer­kez­de yağ­mur suyu taş­kın­la­rı­nı ön­le­mek!” 
   Ne var ki ve­ri­len yetki 100 mil­yon­ içindi ve bunu re­vi­ze etmek ge­re­ki­yor­du. 12 Ara­lık top­lan­tı­sın­da bu sorun da aşıl­dı!
   Ancak, or­ta­da kre­di­ye temel ola­cak her­han­gi bir proje yoktu. Üs­te­lik afet diye ni­te­le­necek bir olay da ya­şan­ma­mış­tı. 
   Bu ne­den­le hemen her top­lan­tı­da pro­je­yi gör­mek is­te­yen Mec­lis üye­le­ri­ne nazikçe (!) ‘Patlamayın bek­le­yin!” de­nil­di.
   An­la­şı­la­ca­ğı üzere pro­jey­le kredi alın­ma­mış, bu­lu­nan kre­di­ye proje yapma te­la­şı­na gi­ril­miş­ti.
NELER YAPILDI NELER!
   So­nuç­ta 46 mil­yon li­ra­ 2017 yılı ba­şın­a gelene kadar ta­ma­men har­can­dı.
   Ya­pı­lan iş­le­ri sı­ra­lı­yo­rum: Yağ­mur­su­yu taş­kın­la­rı için boru dö­şen­me­si, üç ma­hal­le­ye ışık­lan­dır­ma­lı sen­te­tik fut­bol sa­ha­sı, 32 Evler sem­ti­ne için­de bas­ket, vo­ley­bol, tenis sa­ha­la­rı­nın ol­du­ğu büyük bir park olmak üzere bazı semt­le­re küçük park­lar ve Plaj Cad­de­si ile Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin bir bö­lü­mü­ne ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri…
   Gö­rül­dü­ğü gibi yağ­mur suyu taş­kın­la­rı­nı ön­le­me dı­şın­da (Nasıl afet­se, o taş­kın­lar­da bir tane tavuk bile telef ol­ma­mış­ken!) ya­pı­lan iş­le­rin hiç­bi­ri 21-b’de sözü edi­len şart­la­ra uy­mu­yor.
   De­ğer­li okur­lar…
Bu ihale ko­nu­su ba­kan­lık­ça ön in­ce­le­me­ye tabi tu­tul­du ve dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Efkan Ala’nın olu­ruy­la so­ruş­tur­ma açıl­dı.
   Dos­ya­sı şimdi sav­cı­lık­ta; bu ne­den­le ön in­ce­le­me ra­po­run­da de­ği­ni­len, Baş­kan’a usul­süz yetki ve­ril­me­si, sahte ev­rak­la avans öden­me­si, sahte fa­tu­ra dü­zen­len­me­si ve ben­ze­ri ko­nu­la­ra gir­mi­yo­rum.
KUŞKULAR VAR
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin çoğunun 46 mil­yon li­ra­nın har­ca­ma şekli hak­kın­da kuş­ku­la­rı var. 
   Ör­ne­ğin, yağ­mur­su­yu taş­kı­nı pro­je­sin­de kul­la­nı­lan boru ve hazır beton için ke­si­len fa­tu­ra­la­rın, Ba­yın­dır­lık Birim Fi­yat­la­rı’nın çok üs­tün­de ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar. Aynı durum park­lar­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler­le fut­bol sa­ha­la­rı mal­ze­me­le­ri olan sen­te­tik kap­la­ma, alt­ya­pı iş­çi­li­ği ve ay­dın­lat­ma di­rek­le­rin­de de söz ko­nu­su.
   “Ka­ra­su’yu sel alı­yor­du. Aci­len boru dö­şe­dik, fi­yat­la­ra bak­ma­dık” sa­vun­ma­sı bir öl­çü­de kabul edil­se bile ma­hal­le­le­re fut­bol sa­ha­sı, park ve ben­ze­ri diğer iş­ler­de kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler­de dev­le­tin be­lir­le­di­ği fi­yat­la­rın aşıl­ma­sı suç­tur.
KARŞILAŞTIRALIM 
   Say­gı­de­ğer okur­lar… 
   20 Ekim 2016 mec­li­sin­de oy­la­na­rak kabul edi­len 2017 büt­çe­si 47 mil­yon 597 bin li­ra­dır. Yani şip şak iha­ley­le, pro­je­si son­ra­dan uy­du­rul­du­ğu açık olan bir işe har­ca­nan para, ne­re­dey­se Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin bir yıl­lık büt­çe­si­ne eşit­tir.
   Ka­ra­su mer­ke­zin­de­ki sen­te­tik fut­bol sa­ha­sı­nın ihale be­de­li 590 bin li­ra­dır. Ay­dın­lat­ma, di­ji­tal skor­bo­ard, bin ki­şi­lik tri­bü­nü kap­sa­yan Ko­ca­ali sen­te­tik sa­ha­sı­nın ihale be­de­li 800 bin li­ra­dır.
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yap­tı­ğı, için­de sa­yı­sız oyun grubu, ka­fe­ter­ya, açık hava ti­yat­ro­su, kum fut­bol sa­ha­sı, bank­la­rı, ay­dın­lat­ma­sı olan Sahil Park’ın ihale be­de­li 4 mil­yon 847 bin li­ra­dır.
   Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si yeni bi­na­sı 20 mil­yon lira har­ca­may­la ya­pıl­mış­tır. Yani üç saha, dört park, bil­mem kaç ki­lo­met­re yağ­mur­su­yu bo­ru­su ve 40 ay­dın­lat­ma di­re­ği­ne har­ca­nan 46 mil­yon lira ile iki has­ta­ne ya­pı­lır 6 mil­yon lira da ar­tar­!
PARMAK KALDIRAN
SORUMLU DEĞİL Mİ? 
   Şimdi Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­ne bir görev dü­şü­yor.  
   46 mil­yon lira ne­re­le­re har­can­mış­tır?
   Alı­nan mal­ze­me­ler­de ba­yın­dır­lık birim fi­yat­la­rı­na uyul­muş, ser­best pi­ya­sa fi­yat­la­rı gö­ze­til­miş midir?
   Ku­ru­de­re­li Mec­lis Üyesi Hü­se­yin Soyak’a ma­hal­le­sin­de­ki fut­bol sa­ha­sı­na kaç lira har­can­dı­ğı­nı sor­dum. “1,5 mil­yon lira di­yor­lar ama tam ola­rak bil­mi­yo­rum, sen onu baş­ka­sı­na sor öğren” kar­şı­lı­ğı­nı aldım. 
   Aynı soru Da­rı­ça­yır­lı üye Mu­hit­tin Çot için de Azi­zi­ye­li üye­ler için de ge­çer­li­dir.
   Her mec­lis­te bir ön­ce­ki aya ait be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı­nı slayt eş­li­ğin­de sunan Be­le­di­ye Fen İşleri Mü­dü­rü’nün de hak­ke­diş­ler­de im­za­sı var. Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü’nün de öde­me­ler­den so­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı’nın da öyle…
   Karasulular adına harcanan 46 milyon lira ile ilgili bilgiler devlet sırrı mıdır? Açık­la­yın kar­de­şim, ne­re­ye ne har­can­mış herkes öğrensin!
   Haydi, ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı­na küçük bir teknik destekte bulunayım...
   20 metre uzun­lu­ğun­daki stad­yum aydınlatma di­re­ği, am­pul­le­ri dahil 3 bin 500 dolar. Yani bu günkü kur­dan 14.971 lira. Hadi di­ye­lim 15 bin lira…
   3 sa­ha­ya di­ki­len 12 di­re­ğe toplam kaç lira öde­dik? Bari onu söyleyin! 
   Yanıtınızı bekliyorum bayanlar baylar!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 683