SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Makas daraldı (38-33)


   Yerel se­çi­me 5,5 ay kaldı ve biz sa­de­ce Ka­ra­su’da par­ti­le­rin aday ola­rak ter­cih ede­ce­ği isim­ler üze­rin­de pa­pat­ya falı aç­mak­la meş­gu­lüz…
   Araş­tır­ma şir­ket­le­ri Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ara­lık­sız ola­rak saha ça­lış­ma­sı yü­rü­tü­yor. Bu ça­lış­ma­lar kim ta­ra­fın­dan ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın so­nuç­ta or­ta­ya çıkan ve­ri­ler bize se­çim­le­rin nasıl so­nuç­la­na­ca­ğı ko­nu­sun­da önem­li ipuç­la­rı ve­ri­yor.
   Ör­ne­ğin, kısa adı AKAM olan Av­ras­ya Ka­mu­oyu Araş­tır­ma Mer­ke­zi’nin, bir sü­re­dir yap­tı­ğı an­ket­ler­den il­ginç so­nuç­lar çık­mış.
   Neden der­se­niz… 45 ilde top­lam 70 bin ki­şiy­le ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de or­ta­ya çıkan ve­ri­ler, son gün­ler­de Ka­ra­su’nun öze­liy­le il­gi­li ya­pı­lan tah­min­ler­le bi­re­bir ör­tü­şü­yor da ondan…
   AKAM’ın araş­tır­ma­sın­dan çıkan sonuç özet­le şöyle: ‘‘AKP’nin top­lum­la bağı ko­pu­yor, MHP’ninse güç­le­ni­yor!”
Bu tah­mi­nin Ka­ra­su’daki du­rum­la ör­tü­şen ta­ra­fı nedir der­se­niz hemen söy­le­ye­yim:
Ka­ra­su’da AKP’den kopan önem­li bir seç­men kit­le­si var. Bun­la­rın yeni ad­re­si muh­te­me­len MHP’dir. 
   AKP’den kopuş ne­den­le­ri­ni so­ru­yor­sa­nız, tümü bu kö­şe­nin bo­yut­la­rı­nı aşar. Sa­de­ce bir­kaç ta­ne­si­ni söy­le­ye­yim…
   Bi­rin­ci­si… İkti­dar par­ti­si­nin ka­mu­oyun­da tar­tı­şı­lan aday­la­rı bı­ra­kın genel seç­men kit­le­si­ni, kendi iç­le­rin­de bile büyük bir ay­rış­ma ya­rat­mış du­rum­da.
   İkin­ci­si… AKP’nin mil­li­yet­çi söy­le­me dön­me­si “Doğru adres MHP’dir. Aslı du­rur­ken sah­te­si­ni ne ya­pa­yım” al­gı­sı­nı güç­len­di­ri­yor.
Üçün­cü­sü… Er­do­ğan’ın yap­tı­ğı üst üste yan­lış­lar; mil­li­yet­çi kesim bu yan­lış­la­rın so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­mek is­te­mi­yor.
   AKP ile MHP ara­sın­da­ki af ve an­dı­mız ko­nu­la­rın­da pat­la­yan krizi bu çer­çe­ve­de de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir. İşi bu nok­ta­ya va­ra­ca­ğı­nı kimse tah­min ede­mi­yor­du. Peki, şöyle so­ra­lım, bu has­sas ko­nu­lar iki lider ara­sın­da ön­ce­den gö­rü­şü­lüp bir mu­ta­ba­kat sağ­lan­say­dı, böy­le­si­ne bir zıt­lık olur muydu?
   AKAM da bunu söy­lü­yor: “AKP’nin MHP’den başka bir ter­cih hakkı da şansı da yok. Er­do­ğan artık ta­ma­men bir cen­de­re­nin için­de ve Bah­çe­li dı­şın­da tu­tu­na­ca­ğı başka hiç­bir dal kal­ma­dı.”
   Ak­si­ni iddia eden?
   Şu anda il­çe­de se­çi­me ha­zır­la­nan tüm par­ti­ler­de be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı için adı ge­çen­le­rin sa­yı­sı taş çat­la­sın 10 kişi… AKP’nin adayı bir açık­lan­sın, sey­rey­le­yin siz güm­bür­tü­yü.
   “Ya­zı­da Ana­mu­ha­le­fet CHP’nin adı hiç geç­me­di” di­yecek olan­la­ra söy­le­ye­yim…    AKAM’a göre Yerel seçim için ya­pı­lan tah­min­ler, ma­ka­sın da­ral­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
   AKP yüzde 38, CHP 33… 
   Fır­sat­lar hazır olan­lar için­dir de­miş­ler.  CHP’nin hazır ol­du­ğu­nu söy­le­mek zor. Ancak MHP ol­duk­ça me­sa­fe almış du­rum­da. Şu anda MHP’de ismi geçen dört aday adayı var. O ol­maz­sa şu di­ye­rek sı­ra­la­ma bile ya­pıl­mış. Bir adım öte­si­ni söy­le­ye­yim; ne­re­dey­se Be­le­di­ye Mec­li­si lis­te­si bile şe­kil­len­miş.
   Bu arada BBP pusuda!
   Ka­ra­su AKAM’ı ya­nılt­ma­ya­cak gibi, ne der­si­niz?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 293