Makas daraldı (38-33)


   Yerel se­çi­me 5,5 ay kaldı ve biz sa­de­ce Ka­ra­su’da par­ti­le­rin aday ola­rak ter­cih ede­ce­ği isim­ler üze­rin­de pa­pat­ya falı aç­mak­la meş­gu­lüz…
   Araş­tır­ma şir­ket­le­ri Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ara­lık­sız ola­rak saha ça­lış­ma­sı yü­rü­tü­yor. Bu ça­lış­ma­lar kim ta­ra­fın­dan ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın so­nuç­ta or­ta­ya çıkan ve­ri­ler bize se­çim­le­rin nasıl so­nuç­la­na­ca­ğı ko­nu­sun­da önem­li ipuç­la­rı ve­ri­yor.
   Ör­ne­ğin, kısa adı AKAM olan Av­ras­ya Ka­mu­oyu Araş­tır­ma Mer­ke­zi’nin, bir sü­re­dir yap­tı­ğı an­ket­ler­den il­ginç so­nuç­lar çık­mış.
   Neden der­se­niz… 45 ilde top­lam 70 bin ki­şiy­le ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de or­ta­ya çıkan ve­ri­ler, son gün­ler­de Ka­ra­su’nun öze­liy­le il­gi­li ya­pı­lan tah­min­ler­le bi­re­bir ör­tü­şü­yor da ondan…
   AKAM’ın araş­tır­ma­sın­dan çıkan sonuç özet­le şöyle: ‘‘AKP’nin top­lum­la bağı ko­pu­yor, MHP’ninse güç­le­ni­yor!”
Bu tah­mi­nin Ka­ra­su’daki du­rum­la ör­tü­şen ta­ra­fı nedir der­se­niz hemen söy­le­ye­yim:
Ka­ra­su’da AKP’den kopan önem­li bir seç­men kit­le­si var. Bun­la­rın yeni ad­re­si muh­te­me­len MHP’dir. 
   AKP’den kopuş ne­den­le­ri­ni so­ru­yor­sa­nız, tümü bu kö­şe­nin bo­yut­la­rı­nı aşar. Sa­de­ce bir­kaç ta­ne­si­ni söy­le­ye­yim…
   Bi­rin­ci­si… İkti­dar par­ti­si­nin ka­mu­oyun­da tar­tı­şı­lan aday­la­rı bı­ra­kın genel seç­men kit­le­si­ni, kendi iç­le­rin­de bile büyük bir ay­rış­ma ya­rat­mış du­rum­da.
   İkin­ci­si… AKP’nin mil­li­yet­çi söy­le­me dön­me­si “Doğru adres MHP’dir. Aslı du­rur­ken sah­te­si­ni ne ya­pa­yım” al­gı­sı­nı güç­len­di­ri­yor.
Üçün­cü­sü… Er­do­ğan’ın yap­tı­ğı üst üste yan­lış­lar; mil­li­yet­çi kesim bu yan­lış­la­rın so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­mek is­te­mi­yor.
   AKP ile MHP ara­sın­da­ki af ve an­dı­mız ko­nu­la­rın­da pat­la­yan krizi bu çer­çe­ve­de de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir. İşi bu nok­ta­ya va­ra­ca­ğı­nı kimse tah­min ede­mi­yor­du. Peki, şöyle so­ra­lım, bu has­sas ko­nu­lar iki lider ara­sın­da ön­ce­den gö­rü­şü­lüp bir mu­ta­ba­kat sağ­lan­say­dı, böy­le­si­ne bir zıt­lık olur muydu?
   AKAM da bunu söy­lü­yor: “AKP’nin MHP’den başka bir ter­cih hakkı da şansı da yok. Er­do­ğan artık ta­ma­men bir cen­de­re­nin için­de ve Bah­çe­li dı­şın­da tu­tu­na­ca­ğı başka hiç­bir dal kal­ma­dı.”
   Ak­si­ni iddia eden?
   Şu anda il­çe­de se­çi­me ha­zır­la­nan tüm par­ti­ler­de be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı için adı ge­çen­le­rin sa­yı­sı taş çat­la­sın 10 kişi… AKP’nin adayı bir açık­lan­sın, sey­rey­le­yin siz güm­bür­tü­yü.
   “Ya­zı­da Ana­mu­ha­le­fet CHP’nin adı hiç geç­me­di” di­yecek olan­la­ra söy­le­ye­yim…    AKAM’a göre Yerel seçim için ya­pı­lan tah­min­ler, ma­ka­sın da­ral­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
   AKP yüzde 38, CHP 33… 
   Fır­sat­lar hazır olan­lar için­dir de­miş­ler.  CHP’nin hazır ol­du­ğu­nu söy­le­mek zor. Ancak MHP ol­duk­ça me­sa­fe almış du­rum­da. Şu anda MHP’de ismi geçen dört aday adayı var. O ol­maz­sa şu di­ye­rek sı­ra­la­ma bile ya­pıl­mış. Bir adım öte­si­ni söy­le­ye­yim; ne­re­dey­se Be­le­di­ye Mec­li­si lis­te­si bile şe­kil­len­miş.
   Bu arada BBP pusuda!
   Ka­ra­su AKAM’ı ya­nılt­ma­ya­cak gibi, ne der­si­niz?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 429