Merak bile etmedim!


   Be­le­di­ye­nin 2016 yı­lı­na ait bütçe har­ca­ma­la­rı üç ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan in­ce­len­di. İki AKP’li, bir MHP’li üye­den olu­şan De­ne­tim Ko­mis­yo­nu’nun ha­zır­la­dı­ğı rapor, 6 Nisan günlü Mec­lis top­lan­tı­sın­da üye­le­rin bil­gi­si­ne su­nu­la­cak.
   Ne­re­den mi bi­li­yo­rum? Hemen ves­ve­se yap­ma­yın, Be­le­di­ye Basın’ın gön­der­di­ği mec­lis gün­de­mi­nin 3’ncü mad­de­sin­de öyle ya­zı­yor!
   De­ne­tim Ra­po­ru da mail yo­luy­la Mec­lis üye­le­ri­ne gön­de­ril­miş.
   Hiç­bi­rin­den is­te­me­dim, çünkü merak et­me­dim!
   Şunu iddia edi­yo­rum; 2015 yılı de­ne­tim ra­po­ruy­la yeni ha­zır­la­nan rapor kar­şı­laş­tı­rıl­sın, bir­çok mad­de­si­nin tı­pa­tıp aynı ol­du­ğun­dan emi­nim.  Kes-kop­ya­la-ya­pış­tır. Mic­ro­soft Word prog­ra­mı­nı icat ede­nin gö­zü­nü se­ve­yim, ne büyük ko­lay­lık ama!
   Ko­mis­yon 46 mil­yon­luk iha­le­nin ay­rın­tı­la­rı­nı in­ce­le­miş mi?
   Ne­re­ye ne ya­pıl­mış, bak­mış mı?
   Fiyat kar­şı­laş­tır­ma­la­rı yap­mış mı?
   Ba­yın­dır­lık birim fi­yat­la­rı, ser­best pi­ya­sa fi­yat­la­rı nedir sor­muş mu?
   Kolay değil tabi… Sa­ha­nın biri Hanya’da biri Konya’da… Park­lar desen oraya bu­ra­ya ser­piş­ti­ril­miş.  Üs­te­lik park­la­ra dö­şe­nen an­de­zit taşı bu mev­sim­de so­ğuk­tur. Allah sak­la­sın ko­mis­yon üye­le­ri­miz üşü­tür, hasta olur!
   Şöyle bir görüş var: “Afet ge­rek­çe­siy­le alı­nan kredi ile ya­pı­lan har­ca­ma­lar de­net­len­mez!”
   Kim söy­lü­yor bunu? Baş­kan’ın ke­ra­met­le­ri ken­di­le­rin­den men­kul gö­nül­lü akıl ho­ca­la­rı!
   İyi de kar­de­şim…
   Bi­rin­ci­si bu pa­ray­la afet­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan işler ya­pıl­mış!
   Ör­ne­ğin Liman kar­şı­sın­da­ki park ve bas­ket sa­ha­sı­nın afet­le il­gi­li ne!
   İkin­ci­si bu para ek büt­çe­ye dahil edil­miş; yani, 2016 büt­çe­si­ni in­ce­le­yen De­ne­tim Ko­mis­yo­nu büt­çe­ye ka­tı­lan 46 mil­yon­luk har­ca­ma­yı neden in­ce­le­me­sin?
   Şimdi Per­şem­be günkü otu­rum­da şu ola­cak…
   De­ne­tim Ko­mis­yo­nu ra­po­ru oku­nup üye­le­rin bil­gi­si­ne su­nu­la­cak, ar­dın­dan dör­dün­cü mad­de­ye ge­çi­lecek!
   Ben di­yo­rum ki, Be­le­di­ye Mec­li­si bu şa­ibe­li iha­le­yi mer­cek al­tı­na alıp bir güzel araş­tır­sın. 
   İşi üst­le­nen fir­ma­lar ile fa­tu­ra­la­ra kar­şı­lık hak­ke­diş­le­ri ha­zır­la­yıp öde­me­le­rin önünü açan be­le­di­ye bü­rok­rat­la­rı ken­di­le­rin­den emin ol­duk­la­rı­na göre, araş­tır­ma­yı onlar da des­tek­le­ye­cek­ler­dir.
   Böy­le­ce de­di­ko­du­lar son bulur.

Başkan ne yapacak?
   Ada­te­pe Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri 60 küsur yıl­dır ‘Bey Da­va­sı’ de­ni­len bir mah­ke­me sü­re­ciy­le bo­ğu­şu­yor.
   Son bil­gi­le­re göre, İcra me­mu­ru jan­dar­ma eş­li­ğin­de ma­hal­le­ye gi­de­rek bazı va­tan­daş­la­ra teb­li­gat yap­mış. Hu­kuk­çu­lar bu teb­li­ga­tın, Ali Bey mi­ras­çı­la­rın­dan hisse satın alan ki­şi­le­rin iza­le-i şüyu de­ni­len ve satış ta­le­bi an­la­mı­na gelen du­yu­ru ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
   Yani, hisse sa­hi­bi, “Bir hissem var. Ya bunu satın al yada hep bir­lik­te sa­ta­lım, pa­ra­la­rı­mı­zı ala­lım” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
   Da­va­nın bu nok­ta­ya gel­me­sin­de kimin ek­si­ği-nok­sa­nı var, kim­le­rin ih­ma­li var, mah­ke­me­ler neden da­va­yı  bitir­me­miş gibi so­ru­lar­la zaten bu­nal­mış Ada­te­pe­li­le­rin can­la­rı­nı sık­mak is­te­mem.
   Ancak şu so­ru­yu sor­ma­dan ede­mem: 
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı bu da­va­ya nasıl çözüm bu­la­cak ki, top­lu­ca gidip ken­di­siy­le kol kola fo­toğ­raf çek­tir­di­niz?
   Ken­di­le­ri avu­kat mıdır? Ka­dast­ro ha­ki­mi midir veya Yar­gı­tay daire baş­ka­nı veya üyesi midir?
   Elim­de Osman Aslan’ın baş­ka­nlığını yaptığı Yar­gı­tay 16. Hukuk Da­ire­si’nin 1996 yı­lın­da ver­miş ol­du­ğu bir ilam var. Sa­nı­yo­rum bu ka­rar­dan Ada­te­pe­li­ler de ha­ber­li­dir.
   O ilam­da Ali Bey’in bu ta­pu­ya nasıl sahip ol­du­ğu, ar­dın­dan ta­pu­nun ne zaman ve nasıl iptal edil­di­ği, mi­ras­çı­la­rın aç­tı­ğı da­va­nın aşa­ma­la­rı tek tek an­la­tıl­mış.
   Ada­te­pe­li­ler “Biz o ka­ra­rı Baş­kan’a sun­duk, avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğı ile ta­ki­bi­ni yap­ma­sı­nı is­te­dik” di­yor­lar­sa sözüm yok!

Hayırlı tatiller!
   Yaz se­zo­nu­na ha­zır­la­nır­ken Ka­ra­su’da (İstis­na­lar hariç) Kay­ma­kam de­ği­şir ya da Em­ni­yet Mü­dü­rü…
   Tayin za­ma­nı­dır, sü­re­si dol­muş­tur; tamam da Ka­ra­su yaz se­zo­nu­nu il­çe­nin so­run­la­rı­nı bilen yö­ne­ti­ci­ler­le ge­çir­mek du­ru­mun­da.
   Ön­ce­ki Em­ni­yet Mü­dü­rü, eşi­nin hakim ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la haklı ola­rak çoluk ço­cu­ğu­na yakın bir il­çe­ye atan­dı. 
   Ye­ri­ne bir vekil geldi, ar­dın­dan asa­let ve­ril­di.
   Ara­dan iki ay bile geç­me­den o da emek­li­li­ği­ni is­te­yip ay­rıl­mış. Ye­ri­ne he-nüz atama yok.
   Ka­ra­su, özel­lik­le Kay­ma­kam, Em­ni­yet Mü­dü­rü, Ad­li­ye, Has­ta­ne ve Jan­dar­ma gö­rev­li­le­ri için zor bir ilçe. Öyle suç ora­nı­nın yük­sek ol­ma­sın­dan filan de-ğil… Coğ­ra­fi ko­nu­mu fark­lı.
   Be­le­di­ye­yi kat­mı­yo­rum; çünkü se­çi­len so­run­la­rı bi­le­rek ge­li­yor. Kat­la­na­cak!
   Sa­kar­ya’nın ve Tür­ki­ye’nin az sa­yı­da­ki il­çe­sin­de yaz nü­fu­su yer­le­şik olan­la­rı 5 hatta 6’ya kat­la­nır. 
   Do­la­yı­sıy­la yaz se­zo­nu ön­ce­sin­de şehir içi tra­fi­ğin­den konut gü­ven­li­ği­ne, sağ­lık­tan sos­yal yaşam alan­la­rı­nın dü­zen­len­me­si­ne kadar bir dizi önlem alın­ma­sı ve pro­je­ler ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.
   Yeni Em­ni­yet Mü­dü­rü ne zaman ge­lecek? Ka­ra­su’yu ne kadar sü­re­de ta­nı­ya­cak?
   Diğer ta­raf­tan İlçe Kay­ma­ka­mı da 5 yılı dol­dur­du. Eli ku­la­ğın­da, her an bir ka­rar­na­me ha­be­ri du­ya­bi­li­riz.
   “Canım Be­le­di­ye var iş-te… Kay­ma­kam­lı­ğın, Em­ni­yet’in yet­ki­le­ri­nin çoğu oraya dev­re­dil­di” mi di­yor­su­nuz? 
   İyi o zaman, bu­ra­da ke­si­yo­rum!
   Her­ke­se iyi (!) ta­til­ler…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 803