SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Merak bile etmedim!


   Be­le­di­ye­nin 2016 yı­lı­na ait bütçe har­ca­ma­la­rı üç ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan in­ce­len­di. İki AKP’li, bir MHP’li üye­den olu­şan De­ne­tim Ko­mis­yo­nu’nun ha­zır­la­dı­ğı rapor, 6 Nisan günlü Mec­lis top­lan­tı­sın­da üye­le­rin bil­gi­si­ne su­nu­la­cak.
   Ne­re­den mi bi­li­yo­rum? Hemen ves­ve­se yap­ma­yın, Be­le­di­ye Basın’ın gön­der­di­ği mec­lis gün­de­mi­nin 3’ncü mad­de­sin­de öyle ya­zı­yor!
   De­ne­tim Ra­po­ru da mail yo­luy­la Mec­lis üye­le­ri­ne gön­de­ril­miş.
   Hiç­bi­rin­den is­te­me­dim, çünkü merak et­me­dim!
   Şunu iddia edi­yo­rum; 2015 yılı de­ne­tim ra­po­ruy­la yeni ha­zır­la­nan rapor kar­şı­laş­tı­rıl­sın, bir­çok mad­de­si­nin tı­pa­tıp aynı ol­du­ğun­dan emi­nim.  Kes-kop­ya­la-ya­pış­tır. Mic­ro­soft Word prog­ra­mı­nı icat ede­nin gö­zü­nü se­ve­yim, ne büyük ko­lay­lık ama!
   Ko­mis­yon 46 mil­yon­luk iha­le­nin ay­rın­tı­la­rı­nı in­ce­le­miş mi?
   Ne­re­ye ne ya­pıl­mış, bak­mış mı?
   Fiyat kar­şı­laş­tır­ma­la­rı yap­mış mı?
   Ba­yın­dır­lık birim fi­yat­la­rı, ser­best pi­ya­sa fi­yat­la­rı nedir sor­muş mu?
   Kolay değil tabi… Sa­ha­nın biri Hanya’da biri Konya’da… Park­lar desen oraya bu­ra­ya ser­piş­ti­ril­miş.  Üs­te­lik park­la­ra dö­şe­nen an­de­zit taşı bu mev­sim­de so­ğuk­tur. Allah sak­la­sın ko­mis­yon üye­le­ri­miz üşü­tür, hasta olur!
   Şöyle bir görüş var: “Afet ge­rek­çe­siy­le alı­nan kredi ile ya­pı­lan har­ca­ma­lar de­net­len­mez!”
   Kim söy­lü­yor bunu? Baş­kan’ın ke­ra­met­le­ri ken­di­le­rin­den men­kul gö­nül­lü akıl ho­ca­la­rı!
   İyi de kar­de­şim…
   Bi­rin­ci­si bu pa­ray­la afet­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan işler ya­pıl­mış!
   Ör­ne­ğin Liman kar­şı­sın­da­ki park ve bas­ket sa­ha­sı­nın afet­le il­gi­li ne!
   İkin­ci­si bu para ek büt­çe­ye dahil edil­miş; yani, 2016 büt­çe­si­ni in­ce­le­yen De­ne­tim Ko­mis­yo­nu büt­çe­ye ka­tı­lan 46 mil­yon­luk har­ca­ma­yı neden in­ce­le­me­sin?
   Şimdi Per­şem­be günkü otu­rum­da şu ola­cak…
   De­ne­tim Ko­mis­yo­nu ra­po­ru oku­nup üye­le­rin bil­gi­si­ne su­nu­la­cak, ar­dın­dan dör­dün­cü mad­de­ye ge­çi­lecek!
   Ben di­yo­rum ki, Be­le­di­ye Mec­li­si bu şa­ibe­li iha­le­yi mer­cek al­tı­na alıp bir güzel araş­tır­sın. 
   İşi üst­le­nen fir­ma­lar ile fa­tu­ra­la­ra kar­şı­lık hak­ke­diş­le­ri ha­zır­la­yıp öde­me­le­rin önünü açan be­le­di­ye bü­rok­rat­la­rı ken­di­le­rin­den emin ol­duk­la­rı­na göre, araş­tır­ma­yı onlar da des­tek­le­ye­cek­ler­dir.
   Böy­le­ce de­di­ko­du­lar son bulur.

Başkan ne yapacak?
   Ada­te­pe Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri 60 küsur yıl­dır ‘Bey Da­va­sı’ de­ni­len bir mah­ke­me sü­re­ciy­le bo­ğu­şu­yor.
   Son bil­gi­le­re göre, İcra me­mu­ru jan­dar­ma eş­li­ğin­de ma­hal­le­ye gi­de­rek bazı va­tan­daş­la­ra teb­li­gat yap­mış. Hu­kuk­çu­lar bu teb­li­ga­tın, Ali Bey mi­ras­çı­la­rın­dan hisse satın alan ki­şi­le­rin iza­le-i şüyu de­ni­len ve satış ta­le­bi an­la­mı­na gelen du­yu­ru ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
   Yani, hisse sa­hi­bi, “Bir hissem var. Ya bunu satın al yada hep bir­lik­te sa­ta­lım, pa­ra­la­rı­mı­zı ala­lım” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
   Da­va­nın bu nok­ta­ya gel­me­sin­de kimin ek­si­ği-nok­sa­nı var, kim­le­rin ih­ma­li var, mah­ke­me­ler neden da­va­yı  bitir­me­miş gibi so­ru­lar­la zaten bu­nal­mış Ada­te­pe­li­le­rin can­la­rı­nı sık­mak is­te­mem.
   Ancak şu so­ru­yu sor­ma­dan ede­mem: 
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı bu da­va­ya nasıl çözüm bu­la­cak ki, top­lu­ca gidip ken­di­siy­le kol kola fo­toğ­raf çek­tir­di­niz?
   Ken­di­le­ri avu­kat mıdır? Ka­dast­ro ha­ki­mi midir veya Yar­gı­tay daire baş­ka­nı veya üyesi midir?
   Elim­de Osman Aslan’ın baş­ka­nlığını yaptığı Yar­gı­tay 16. Hukuk Da­ire­si’nin 1996 yı­lın­da ver­miş ol­du­ğu bir ilam var. Sa­nı­yo­rum bu ka­rar­dan Ada­te­pe­li­ler de ha­ber­li­dir.
   O ilam­da Ali Bey’in bu ta­pu­ya nasıl sahip ol­du­ğu, ar­dın­dan ta­pu­nun ne zaman ve nasıl iptal edil­di­ği, mi­ras­çı­la­rın aç­tı­ğı da­va­nın aşa­ma­la­rı tek tek an­la­tıl­mış.
   Ada­te­pe­li­ler “Biz o ka­ra­rı Baş­kan’a sun­duk, avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğı ile ta­ki­bi­ni yap­ma­sı­nı is­te­dik” di­yor­lar­sa sözüm yok!

Hayırlı tatiller!
   Yaz se­zo­nu­na ha­zır­la­nır­ken Ka­ra­su’da (İstis­na­lar hariç) Kay­ma­kam de­ği­şir ya da Em­ni­yet Mü­dü­rü…
   Tayin za­ma­nı­dır, sü­re­si dol­muş­tur; tamam da Ka­ra­su yaz se­zo­nu­nu il­çe­nin so­run­la­rı­nı bilen yö­ne­ti­ci­ler­le ge­çir­mek du­ru­mun­da.
   Ön­ce­ki Em­ni­yet Mü­dü­rü, eşi­nin hakim ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la haklı ola­rak çoluk ço­cu­ğu­na yakın bir il­çe­ye atan­dı. 
   Ye­ri­ne bir vekil geldi, ar­dın­dan asa­let ve­ril­di.
   Ara­dan iki ay bile geç­me­den o da emek­li­li­ği­ni is­te­yip ay­rıl­mış. Ye­ri­ne he-nüz atama yok.
   Ka­ra­su, özel­lik­le Kay­ma­kam, Em­ni­yet Mü­dü­rü, Ad­li­ye, Has­ta­ne ve Jan­dar­ma gö­rev­li­le­ri için zor bir ilçe. Öyle suç ora­nı­nın yük­sek ol­ma­sın­dan filan de-ğil… Coğ­ra­fi ko­nu­mu fark­lı.
   Be­le­di­ye­yi kat­mı­yo­rum; çünkü se­çi­len so­run­la­rı bi­le­rek ge­li­yor. Kat­la­na­cak!
   Sa­kar­ya’nın ve Tür­ki­ye’nin az sa­yı­da­ki il­çe­sin­de yaz nü­fu­su yer­le­şik olan­la­rı 5 hatta 6’ya kat­la­nır. 
   Do­la­yı­sıy­la yaz se­zo­nu ön­ce­sin­de şehir içi tra­fi­ğin­den konut gü­ven­li­ği­ne, sağ­lık­tan sos­yal yaşam alan­la­rı­nın dü­zen­len­me­si­ne kadar bir dizi önlem alın­ma­sı ve pro­je­ler ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.
   Yeni Em­ni­yet Mü­dü­rü ne zaman ge­lecek? Ka­ra­su’yu ne kadar sü­re­de ta­nı­ya­cak?
   Diğer ta­raf­tan İlçe Kay­ma­ka­mı da 5 yılı dol­dur­du. Eli ku­la­ğın­da, her an bir ka­rar­na­me ha­be­ri du­ya­bi­li­riz.
   “Canım Be­le­di­ye var iş-te… Kay­ma­kam­lı­ğın, Em­ni­yet’in yet­ki­le­ri­nin çoğu oraya dev­re­dil­di” mi di­yor­su­nuz? 
   İyi o zaman, bu­ra­da ke­si­yo­rum!
   Her­ke­se iyi (!) ta­til­ler…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 773