SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Milliyetçilik ve suskunluk sarmalı

Milliyetçilik ve suskunluk sarmalı


   Mil­li­yet­çi tavır, Sa­kar­ya si­ya­se­ti­ne yön veren en önem­li et­ken­le­rin ba­şın­da yer alır. Bu­ra­da göç­men nü­fu­su­nun ço­ğun­luk­ta ol­ma­sı­nın payı bü­yük­tür.
   1965 yı­lın­dan iti­ba­ren Sa­kar­ya’da yerel ve genel se­çim­ler­de be­le­di­ye baş­ka­nı ve mil­let­ve­ki­li olan­la­rın isim­le­ri­ni alt alta yazın ve eş­le­me­yi yapın, bu tezin doğ­ru­lu­ğu­na onay ve­rir­si­niz.
   Sa­kar­ya, si­yeaset araş­tır­ma­cı­la­rı için bu an­lam­da çok iyi bir la­bo­ra­tu­var­dır. 
   Yerel se­çim­ler bo­yu­tun­da Ka­ra­su için de aynı şey söy­le­ne­bi­lir. Doğu Ka­ra­de­niz’den göç alan il­çe­de Trab­zon veya Rize kö­ken­li ol­ma­yan­la­rın be­le­di­ye baş­ka­nı olma şansı yok gi­bi­dir!
   Mus­ta­fa Bi­rin­ci, Se­ba­hat­tin Aslan, Sedat Büyük, Hasan İspi­roğ­lu, Meh­met İspi­roğ­lu Trab­zon-Sür­me­ne kö­ken­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­dır. Ahmet Genç ana ta­ra­fın­dan Trab­zon­lu, baba ta­ra­fın­dan Ri­ze­li’dir. Se­la­hat­tin Tatlı ise yine Rize kö­ken­li be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan­dır.
   Bu durum öyle bir hal al­mış­tır ki, par­ti­ler be­le­di­ye mec­li­si aday sı­ra­la­ma­sı ya­par­ken Trab­zon ve Rize’nin il­çe­le­ri ve hatta köy­le­ri ara­sın­da­ki den­ge­yi gö­ze­tir hale gel­miş­tir.
   1 Kasım 2015 erken genel se­çim­le­ri için Ak Parti’nin be­lir­le­di­ği aday lis­te­si­ne ba­kıl­dı­ğın­da, göç­men nü­fu­sun gö­ze­til­di­ği so­nu­cu çı­kı­yor.
   Ayhan Sefer Üstün ve Mus­ta­fa İsen Fe­riz­li’nin bir­bi­ri­ne sınır kom­şu­su olan göç­men köy­le­rin­den­dir.
   Ka­ra­su, Ko­ca­ali, Kay­nar­ca ve Ak­ya­zı’dan se­çi­le­bi­lir sı­ra­ya neden aday ko­nul­ma­dı­ğı; üs­tü­ne üst­lük 7 Ha­zi­ran’da 5. sı­ra­dan mil­let­ve­ki­li se­çi­len Hen­dek adayı Ali İnci’nin lis­te­den nasıl çı­ka­rı­la­bil­di­ği so­ru­su­na ve­ri­lecek en iyi yanıt “Göç­men oy­la­rı­nın ca­zi­be­si” dir.
   Tam bu nok­ta­da Kaf­kas kö­ken­li­le­rin de si­ya­si görüş fark­lı­lık­la­rı­nı bir ke­na­ra ite­rek da­ya­nış­ma içine gir­di­ği­ni de ek­le­mek du­ru­mun­da­yız. 
   Se­çim­le­re etki et­ti­ği var­sa­yı­lan bir diğer fak­tör, özel­lik­le 2002’den iti­ba­ren sıkça dile ge­ti­ri­len “Ak Parti’nin kar­şı­sın­da al­ter­na­tif yok” söy­le­mi­dir.
   Si­ya­set bi­li­min­de bu söy­le­min kar­şı­lı­ğı “Öğ­re­til­miş Ça­re­siz­lik ve Sus­kun­luk Sar­ma­lı” dır.
   Öğ­re­til­miş ça­re­siz­li­ği merak eden­ler “Beş May­mun Hi­kâ­ye­si”ni in­ter­net­ten oku­ya­bi­lir.
   Sus­kun­luk sar­ma­lı ko­nu­sun­da yazı ha­zır­lı­ğı için­dey­ken Cum­hu­ri­yet’ten Mine Söğüt sı­ra­mı kaptı!
   Alman si­ya­set bi­lim­ci Eli­sa­beth No­el­le- Ne­umann ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len bu te­ori­de, kit­le­le­rin tanık ol­duk­la­rı yan­lış­lık­lar kar­şı­sın­da neden sus­kun kal­dık­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor.
   Te­ori­ye göre, kendi gö­rü­şü­nü açık­la­dı­ğın­da dış­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nen­ler sus­ma­yı ter­cih edi­yor.
No­el­le-Ne­umann, Psi­ko­log So­lo­mon Asc’ın yap­tı­ğı de­ney­den ya­rar­la­nır. 
   De­nek­le­re bi­rin­de üç fark­lı uzun­luk­ta çizgi, di­ğe­rin­de tek bir çiz­gi­nin ol­du­ğu iki kart da­ğı­tı­lır. Çiz­gi­ler A, B, C ve X harf­le­riy­le ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Soru, üç çiz­gi­nin ol­du­ğu kart­ta hangi çiz­gi­nin diğer kart­ta­ki X çiz­gi­siy­le aynı uzun­luk­ta ol­du­ğu­dur. De­ne­yin ya­pıl­dı­ğı oda­da­ki de­nek­le­re (biri hariç) B çiz­gi­si­nin X ile aynı uzun­luk­ta ol­du­ğu­nu söy­le­me­le­ri is­te­nir. An­laş­ma dı­şın­da­ki denek C çiz­gi­si­nin X ile aynı uzun­luk­ta ol­du­ğu­nu görür. Sonuç so­rul­du­ğun­da doğ-ru olanı görüp C çiz­gi­si­ni seçen denek, grup­tan ‘dış­lan­ma­mak’ adına ses­siz kalıp ço­ğun­lu­ğa uyar.
   Ak Parti’nin al­ter­na­ti­fi ol­ma­dı­ğı söy­le­mi tam anlamıyla bir palavradır ve top­lu­ma şı­rın­ga­la­nan öğ­re­til­miş ça­re­siz­lik­tir!
   Tür­ki­ye, mil­li­yet­çi­lik ör­tü­sü ile soslu bir sus­kun­luk sar­ma­lı­na mah­kûm edil­miş­tir!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 824