• Ana Sayfa
  • »
  • Milliyetçilik ve suskunluk sarmalı

Milliyetçilik ve suskunluk sarmalı


   Mil­li­yet­çi tavır, Sa­kar­ya si­ya­se­ti­ne yön veren en önem­li et­ken­le­rin ba­şın­da yer alır. Bu­ra­da göç­men nü­fu­su­nun ço­ğun­luk­ta ol­ma­sı­nın payı bü­yük­tür.
   1965 yı­lın­dan iti­ba­ren Sa­kar­ya’da yerel ve genel se­çim­ler­de be­le­di­ye baş­ka­nı ve mil­let­ve­ki­li olan­la­rın isim­le­ri­ni alt alta yazın ve eş­le­me­yi yapın, bu tezin doğ­ru­lu­ğu­na onay ve­rir­si­niz.
   Sa­kar­ya, si­yeaset araş­tır­ma­cı­la­rı için bu an­lam­da çok iyi bir la­bo­ra­tu­var­dır. 
   Yerel se­çim­ler bo­yu­tun­da Ka­ra­su için de aynı şey söy­le­ne­bi­lir. Doğu Ka­ra­de­niz’den göç alan il­çe­de Trab­zon veya Rize kö­ken­li ol­ma­yan­la­rın be­le­di­ye baş­ka­nı olma şansı yok gi­bi­dir!
   Mus­ta­fa Bi­rin­ci, Se­ba­hat­tin Aslan, Sedat Büyük, Hasan İspi­roğ­lu, Meh­met İspi­roğ­lu Trab­zon-Sür­me­ne kö­ken­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­dır. Ahmet Genç ana ta­ra­fın­dan Trab­zon­lu, baba ta­ra­fın­dan Ri­ze­li’dir. Se­la­hat­tin Tatlı ise yine Rize kö­ken­li be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan­dır.
   Bu durum öyle bir hal al­mış­tır ki, par­ti­ler be­le­di­ye mec­li­si aday sı­ra­la­ma­sı ya­par­ken Trab­zon ve Rize’nin il­çe­le­ri ve hatta köy­le­ri ara­sın­da­ki den­ge­yi gö­ze­tir hale gel­miş­tir.
   1 Kasım 2015 erken genel se­çim­le­ri için Ak Parti’nin be­lir­le­di­ği aday lis­te­si­ne ba­kıl­dı­ğın­da, göç­men nü­fu­sun gö­ze­til­di­ği so­nu­cu çı­kı­yor.
   Ayhan Sefer Üstün ve Mus­ta­fa İsen Fe­riz­li’nin bir­bi­ri­ne sınır kom­şu­su olan göç­men köy­le­rin­den­dir.
   Ka­ra­su, Ko­ca­ali, Kay­nar­ca ve Ak­ya­zı’dan se­çi­le­bi­lir sı­ra­ya neden aday ko­nul­ma­dı­ğı; üs­tü­ne üst­lük 7 Ha­zi­ran’da 5. sı­ra­dan mil­let­ve­ki­li se­çi­len Hen­dek adayı Ali İnci’nin lis­te­den nasıl çı­ka­rı­la­bil­di­ği so­ru­su­na ve­ri­lecek en iyi yanıt “Göç­men oy­la­rı­nın ca­zi­be­si” dir.
   Tam bu nok­ta­da Kaf­kas kö­ken­li­le­rin de si­ya­si görüş fark­lı­lık­la­rı­nı bir ke­na­ra ite­rek da­ya­nış­ma içine gir­di­ği­ni de ek­le­mek du­ru­mun­da­yız. 
   Se­çim­le­re etki et­ti­ği var­sa­yı­lan bir diğer fak­tör, özel­lik­le 2002’den iti­ba­ren sıkça dile ge­ti­ri­len “Ak Parti’nin kar­şı­sın­da al­ter­na­tif yok” söy­le­mi­dir.
   Si­ya­set bi­li­min­de bu söy­le­min kar­şı­lı­ğı “Öğ­re­til­miş Ça­re­siz­lik ve Sus­kun­luk Sar­ma­lı” dır.
   Öğ­re­til­miş ça­re­siz­li­ği merak eden­ler “Beş May­mun Hi­kâ­ye­si”ni in­ter­net­ten oku­ya­bi­lir.
   Sus­kun­luk sar­ma­lı ko­nu­sun­da yazı ha­zır­lı­ğı için­dey­ken Cum­hu­ri­yet’ten Mine Söğüt sı­ra­mı kaptı!
   Alman si­ya­set bi­lim­ci Eli­sa­beth No­el­le- Ne­umann ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len bu te­ori­de, kit­le­le­rin tanık ol­duk­la­rı yan­lış­lık­lar kar­şı­sın­da neden sus­kun kal­dık­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor.
   Te­ori­ye göre, kendi gö­rü­şü­nü açık­la­dı­ğın­da dış­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nen­ler sus­ma­yı ter­cih edi­yor.
No­el­le-Ne­umann, Psi­ko­log So­lo­mon Asc’ın yap­tı­ğı de­ney­den ya­rar­la­nır. 
   De­nek­le­re bi­rin­de üç fark­lı uzun­luk­ta çizgi, di­ğe­rin­de tek bir çiz­gi­nin ol­du­ğu iki kart da­ğı­tı­lır. Çiz­gi­ler A, B, C ve X harf­le­riy­le ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Soru, üç çiz­gi­nin ol­du­ğu kart­ta hangi çiz­gi­nin diğer kart­ta­ki X çiz­gi­siy­le aynı uzun­luk­ta ol­du­ğu­dur. De­ne­yin ya­pıl­dı­ğı oda­da­ki de­nek­le­re (biri hariç) B çiz­gi­si­nin X ile aynı uzun­luk­ta ol­du­ğu­nu söy­le­me­le­ri is­te­nir. An­laş­ma dı­şın­da­ki denek C çiz­gi­si­nin X ile aynı uzun­luk­ta ol­du­ğu­nu görür. Sonuç so­rul­du­ğun­da doğ-ru olanı görüp C çiz­gi­si­ni seçen denek, grup­tan ‘dış­lan­ma­mak’ adına ses­siz kalıp ço­ğun­lu­ğa uyar.
   Ak Parti’nin al­ter­na­ti­fi ol­ma­dı­ğı söy­le­mi tam anlamıyla bir palavradır ve top­lu­ma şı­rın­ga­la­nan öğ­re­til­miş ça­re­siz­lik­tir!
   Tür­ki­ye, mil­li­yet­çi­lik ör­tü­sü ile soslu bir sus­kun­luk sar­ma­lı­na mah­kûm edil­miş­tir!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 904