SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • MÜFTÜ VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

MÜFTÜ VE EĞİTİM MÜDÜRÜ


   İlköğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın aka­de­mik per­for­man­sı­nı ölçen iki ulus­la­ra­ra­sı sis­tem var.
   Biri Dünya Ban­ka­sı`nın ge­liş­tir­di­ği TIMSS ve OECD`nin ge­liş­tir­di­ği PISA…
TIMSS dör­dün­cü ve se­ki­zin­ci sı­nıf­lar­da ma­te­ma­tik ve fen bil­gi­si­ni, PISA da 15 ya­şın­da­ki genç­le­rin fen, ma­te­ma­tik ve okuma be­ce­ri­le­ri­ni öl­çü­yor. 
   TIMSS ve PISA test­le­ri­ne (2003`ten beri) Tür­ki­ye`den de öğ­ren­ci­ler ka­tı­lı­yor.
En iyisi ben su­sa­yım, sa­yı­lar ko­nuş­sun:
   TIMSS`te dö­kül­dük; peki PISA`da du­ru­mu­muz ne? Bu­yu­run ona da ba­ka­lım:
    
   Bu bil­gi­le­ri New York Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üyesi Sel­çuk R. Şirin`in Yol Ay­rı­mın­da­ki Tür­ki­ye ki­ta­bın­dan aldım. Aynı ve­ri­ler Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı`nın si­te­sin­de de var.
   ‘Nasıl olsa açıp bakan ve iç karartıcı sonuçları merak eden yok di­ye­rek ya­yın­la­mış ol­ma­lı­lar.
   Bu ko­nu­da Dünya Ban­ka­sı ve OECD`nin Tür­ki­ye hak­kın­da ra­por­la­rı da bu­lu­nu­yor ba­kan­lık si­te­sin­de... 
   Za­ma­nı olan in­di­rip oku­sun; ya­ban­cı gö­züy­le eği­tim­de ha­li­miz ney­miş gör­sün!
   Ör­ne­ğin; ba­kan­lık si­te­sin­de­ki öğ­ren­ci pu­an­la­rı­na iliş­kin bir is­ta­tis­tik:
   Tür­ki­ye`den öl­çü­me giren öğ­ren­ci­ler­den 592 puan (zirve) alan­la­rın oranı % 4, G. Kore % 32.
   405 puan ve altı (taban); Tür­ki­ye % 51, G. Kore % 5.
   Onlar çı­kar­ken biz sü­rek­li ini­yo­ruz!
   İşte onun için­dir ki, Güney Kore şir­ke­tinin ürettiği ve Tür­ki­ye`de en çok satan akıl­lı te­le­fon mar­ka­sı Sam­sung`un iki ta­ne­si, Tür­ki­ye`de üre­ti­len bir kam­yon do­ma­te­sin fi­ya­tı­na eşit! 
    Sam­sung`un 2013 yı­lın­da al­dı­ğı pa­tent sa­yı­sı Tür­ki­ye`nin 50 yılda al­dı­ğı pa­tent sa­yı­sı­nın 18 katı olduğunu da hatırlatayım!
   İşte onun için Tür­ki­ye, 2015 yı­lı­nı yerli oto­mo­bil üre­tecek ba­ba­yi­ğit ara­yı­şıy­la tü­ke­tir­ken, Güney Kore 1997`den beri İzmit’te Hyun­dai mar-ka oto­mo­bil üre­tip ül­ke­mi­ze ve dün­ya­ya pa­zar­la­mak­ta.
SİSTEM SORUNLU
   Eği­tim sis­te­mi­miz so­run­lu; bunu kabul ede­lim.
   Ço­cuk­la­rı­mı­zı fen ve ma­te­ma­tik­te iyi eği­te­mi­yo­ruz.
   Yine TIMSS`ın öl­çüm­le­ri­ne göre ev­de­ki eği­tim kay­nak­la­rı ve­ri­le­rin­de, biz­de­ki en zen­gin eği­tim kay­na­ğı bu­lu­nan öğ­ren­ci oranı yüzde beş! Bu oran Güney Kore ve Nor­veç`te yüzde 32.
   PISA öl­çüm­le­ri­ne göre ileri de­re­ce­de prob­lem çözme be­ce­ri­si­ne sahip genç­le­ri­mi­zin oranı yüzde 2,2! OECD or­ta­la­ma­sı yüzde 11,4. Güney Kore`de bu oran yüzde 28.
   Halbuki, her ülkede doğan çocukların yüzde 5`i diğerlerinden zekâ olarak üstün. Biz bu çocukları eğiterek başarı çıtasını doğal seviye olan yüzde 5`ten yüzde 2,2`ye indirmişiz!   
   Bütün bu ger­çek­ler or­ta­day­ken, Sa­kar­ya İl Müf­tü­sü ile İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol­le 4-6 yaş gru­bu­nu kap­sa­yan okul ön­ce­si öğ­ren­ci­le­ri­ne Kur`an Öğ­re­ti­mi ve do­la­yı­sıy­la Arap­ça Öğ­re­tim Prog­ra­mı uy­gu­la­ma­ya ko­nul­muş.
ÖNCELİĞİMİZ BU MU?
   Eğitim sistemimizin bunca sorunu varken, önceliğimiz bu mu olmalıydı?
   Müftü ve Eğitim Müdürü Beylere bir hatırlatma yapayım:
   2014 OECD ‘Bir Bakışta Eğitim’ raporuna göre Tür­ki­ye`de okul ön­ce­si eği­ti­me ka­tıl­ma oranı %29,68. 28 Av­ru­pa ül­ke­si ara­sın­da so­nun­cu­yuz. Bir üs­tü­müz­de bu­lu­nan Lit­van­ya­da bu oran %69,53; yani iki ka­tı­mız­dan fazla. Ma­ca­ris­tan, Da­ni­mar­ka, Avus­tur­ya, Fran­sa, Hol­lan­da %100`le ilk beşte. Bel­çi­ka %98`le al­tın­cı.
   Okul öncesi öğrenci sayısını artırmak mı, yoksa var olanlara Arapça öğretmek mi?
   iP­ho­ne ve uzay tek­no­lo­ji­si­ni Arap­lar ge­liş­tir­miş­de bizim mi ha­be­ri­miz ol­ma­dı!
   Belçika’yı neden yazdım, söyleyeyim. Sayın Müftümüz 1982-1986 yıl­la­rı ara­sın­da Bel­çi­ka - Mal­medy`de Öğ­ret­men-Din Gö­rev­li­si ola­rak bu­lu­nmuş. Orada edindiği deneyim ışığında mı bu projeyi geliştirmiş; merak ediyorum doğrusu!
   Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si de Arap­ça öğ­re­ti­ci­si ye­tiş­tir­mek için prog­ram açmış! 
   Buradan sertifika alacak adaylar Müf-tülük tarafından doğrudan okul öncesi-ne öğretmen yapılacak. Benim anladı-ğım bu...
   KPSS’ye girmiş ve öğretmen olmaya hak kazanarak sırada bekleyen yüz binlerce adayın hakkı yenmiş olmuyor mu?
   
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 931