Nasıl olacak?


   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ku­ru­cu­su ol­du­ğu par­ti­ye genel baş­kan ola­rak döndü. 
   Er­do­ğan’ın 21 Mayıs’ta top­la­nan 3. Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­tay’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma, önce Ak Parti’de daha sonra ül­ke­nin genel si­ya­se­ti an­la­mın­da ha­re­ket­li bir gün­dem ya­şa­na­ca­ğı­nın ha­ber­ci­si ola­rak okun­ma­lı.
   Önce parti için­de ola­bi­le­cek­le­re ba­ka­lım.
   İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı ku­rul­tay­dan döner dön­mez aya­ğı­nın to­zuy­la yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Genel Baş­ka­nı­mız parti açı­sın­dan yük olan değil, yük alan­lar­la; he­sa­bi değil, hasbi olan­lar­la yola devam edi­le­ce­ği net bir bi­çim­de ifade et­miş­tir” diyor.
   Bu söy­lem yeni değil. Er­do­ğan’ın ‘yol ha­ri­ta­cı­sı’ Ab­dul­ka­dir Selvi, Hür­ri­yet’te üst üste ka­le­me al­dı­ğı iki ya­zıy­la ola­cak­la­ra dair ipuç­la­rı­nı ver­miş­ti.
   Bun­lar­dan bi­rin­ci­si parti teş­ki­lat­la­rın­da mut­lak ye­ni­len­me, di­ğe­ri de par­ti­ye zarar ver­dik­le­ri ko­nu­sun­da şi­kâ­yet­le­re konu olan bazı be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın gö­rev­le­rin­den alın­ma­sı yö­nün­de­ki varsayımdı.
   İlki için acele edil­me­ye­rek zaten sü­re­ci devam eden ilçe ve il kong­re­le­ri­nin bek­le­ne­ce­ği an­la­şı­lı­yor.
   Asıl önem­li­si ve nasıl ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de kim­se­nin fikir yü­rüt­me­ye bile ce­sa­ret ede­me­di­ği ‘be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın tas­fi­ye­si’ ko­nu­sudur…
   İlçe Baş­ka­nı Sarı, yük olan ve he­sa­bi dav­ra­nan­lar­la yol­la­rın ay­rı­la­rak yük alan ve hasbi olan­lar­la devam edi­le­ce­ği­ni söy­le­di söy­le­me­si­ne de ‘yük-he­sa­bi’ ikilemine gi­ren­le­rin hangi yön­tem­le uzak­laş­tı­rı­la­cak­la­rı­nın ipu­cu­nu ver­me­di!
   Daha önce de de­ğin­miş­tim. Se­çim­le ge­len­le­rin kendi rı­za­sı ol­ma­dan gö­rev­den alın­ma­sı doğru mu? Ve bu nasıl olacak?
   Tur­gut Su­nalp Paşa’nın ifade et­ti­ği gibi biri tak diye em­re­decek, bir di­ğe­ri de şak diye ge­re­ği­ni mi ya­pa­cak?
   Bek­le­yip gö­re­ce­ğiz!
*   *   *
Bir­lik gö­rün­tü­sü!
   Biraz da Ku­rul­tay ku­lis­le­ri­ne gi­re­lim mi? Ör­ne­ğin An­ka­ra’ya ha­re­ket­ten önce Ka­ra­su’da ya­şa­nan­la­ra...
   Baş­kan İspi­roğ­lu par­ti­li be­le­di­ye mec­li­si üye­le­ri­nin ku­rul­tay sa­lo­nu­na hep bir­lik­te gir­me­le­ri­nin ‘bir­lik gö­rün­tü­sü’ ver­me­si açı­sın­dan öne­mi­ni kav­ra­mış ol­ma­lı ki, Be­le­di­ye Basın Mü­dü­rü’ne ver­di­ği ta­li­mat­la 19 AKP’li üyeyi te­le­fon­la tek tek arat­mış.
   Ne var ki bek­le­di­ği so­nu­cu ala­ma­mış!
   Bazı üye­ler da­ve­ti na­zik­çe red­de­dip An­ka­ra’nın yo­lu­nu bil­dik­le­ri­ni ve kendi araç­la­rıy­la git­me­yi ter­cih et­tik­le­ri­ni söy­le­miş­ler.
   Bu da­vet­te­ki sa­mi­mi­ye­ti sor­gu­la­mak bize düş­mez; ni­ha­ye­tin­de aile içi bir so­run­dur.
   Ancak şuna de­ğin­me­den geç­mek olmaz.
   “Kes se­si­ni, ben kes di­yor­sam ke­se­cek­sin..!”
   “Bu çöp­lü­ğün ho­ro­zu ben­sem, söz ver­mi­yo­rum..!” şek­lin­de kendi par­ti­si­ne men­sup mec­lis üye­le­ri­ni azar­la­mak­tan geri dur­ma­yan Baş­kan İspi­roğ­lu’nun, bun­dan son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­la­rın­da ben­zer sert­lik­te dav­ra­nıp dav­ran­ma­ya­ca­ğı ger­çek­ten merak ko­nu­su­dur.
   Şunun şu­ra­sın­da 10 gün kaldı… Onu da bek­le­yip gö­re­ce­ğiz! 
*   *   *
O iddia doğru mu?
   46 mil­yon­luk iha­le­de il­ginç ge­liş­me­ler olu­yor.
   Şimdi de Ge­çi­ci Kabul ko­nu­suy­la il­gi­li ya­şa­nan­lar gün­dem­de…
   Önce ta­nı­mı ya­pa­lım: 
   “İha­le­ye ve­ri­len bir işin söz­leş­me­ye, pro­je­ye, tek­nik şart­na­me­ye, birim fiyat ta­rif­le­ri­ne, stan­dart­lar ile fen ve sanat ka­ide­le­ri­ne uygun ola­rak ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nın de­net­len­me­si­ne ge­çi­ci kabul de­ni­li­yor.”
   Kurum bunun için en az üç ki­şi­lik bir ko­mis­yon ku­ru­yor ve yük­le­ni­ci fir­ma­nın yap­tı­ğı iş­le­ri ye­rin­de in­ce­le­ye­rek bir rapor ha­zır­lı­yor.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde de ya­pı­lan bu…
   KDV dahil 46 mil­yon TL öde­nen yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı, fut­bol sa­ha­la­rı, park­lar ve cadde ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri için ge­çi­ci kabul iş­le­mi ya­pıl­ma­sı is­ten­miş. 
   Bunun için üç ki­şi­lik ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş. Alan­da tek­nik in­ce­le­me ya­pıl­mış ve so­nuç­ta ko­mis­yo­nun iki üyesi ge­çi­ci kabul ra­po­ru­na imza atmak is­te­me­dik­le­ri şek­lin­de görüş be­lirt­miş­ler.
   Ne ol­duy­sa ondan sonra olmuş.
   Or­ta­da do­la­şan id­di­ala­ra göre, im­za­ işine çekinerek yaklaşan iki ko­mis­yon üyesini ‘bedel öder­si­niz’ teh­di­di­ne rağ­men ka­rar­la­rın­dan dön­dürmek mümkün olmamış.
   Sonuç: ‘Birine şantiyeye sür­gün, di­ğe­ri­nin üze­rin­de de De­mok­les’in kı­lı­cı gibi sal­la­nan sür­gün teh­di­di!
  Bakın, bu­ra­ya mad­de­ler ha­lin­de ya­zı­yo­rum:
   -Bu borç mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na yan­sı­dı­ğı gibi ya­sa­ya ay­kı­rı şe­kil­de alın­mış­tır.
   -Ege do­lay­la­rın­dan ge­tir­ti­len ge­çi­ci baş­kan yar­dım­cı­sı­nın ihale ko­mis­yo­nu baş­ka­nı ya­pıl­ma­sı şa­ibe­li­dir ve usüllere uymamaktadır.
   -Yine mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na yan­sı­dı­ğı şek­liy­le ihale son­ra­sın­da­ki sü­reç­te bir ban­ka­dan kul­la­nı­lan te­mi­nat mek­tu­bu­nun fo­to­ko­pi­si çe­ki­lir­ken sah­te­kâr­lık ya­pıl­mış­tır.
   -Mil­yon­lar­ca li­ra­lık an­de­zit taşı alı­mın­da vergi da­ire­sin­de kaydı ol­ma­yan sahte fa­tu­ra kul­la­nıl­dı­ğı yine mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na açık açık yazılmıştır.
   -Ha­ke­diş­ler ha­zır­la­nır­ken Ba­yın­dır­lık birim fi­yat­la­rı gö­ze­til­me­miş, resmi fi­yat­la­rın dört-beş katı tutarında öde­me­ler ya­pıl­mış­tır.
   -Sonuç ola­rak bu borç­lan­ma, ihale ve fir­ma­la­ra öde­nen pa­ra­lar­la il­gi­li ola­rak (belki bil­me­di­ği­miz başka de­tay­lar da var­dır) şu anda    Sav­cı­lık­ça bir so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­mek­te­dir.
   Bütün bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken güm­rük­ten mal ka­çı­rır gibi ‘ge­çi­ci kabul’ yap­mak te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan daha büyük so­run­la­ra yol aça­bi­lir!
   Git­ti­ği­niz yol yol değil! Sonra sizi ben dahil kimse kurtaramaz...  
   Ben­den uyarması!


ÖDE PARAYI AVUKAT HANIM
 OSB ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan ara­zi­ler için önce pa­zar­lık­la satın alma yön­te­mi uy­gu­lan­dı. Ar­dın­dan pa­zar­lı­ğa razı ol­ma­yan­la­ra yö­ne­lik mah­ke­me ka­ra­rıy­la ka­mu­laş­tır­ma yo­lu­na gi­dil­di.
   Bi­lir­ki­şi ma­ri­fe­tiy­le sap­ta­nan be­del­ler arazi sa­hip­le­ri adına ban­ka­ya ya­tı­rı­lıp ta­pu­lar OSB tüzel ki­şi­li­ği­ne kay­de­dil­di.
   O gün­le­ri ha­tır­lı­yo­rum. Ka­mu­laş­tı­rı­lan alanı zorla bo­şalt­mak için il mer­ke­zin­den tak­vi­ye ola­rak çevik kuv­vet ekibi ge­ti­ril­miş ve iti­raz du­ru­mun­da mü­da­ha­le için ilçe gi­ri­şin­de ko­nuş­lan­mış­tı.
   Neyse ki İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde görev yapan sağ­du­yu sa­hi­bi yet­ki­li­ler, İcra he­ye­ti­ne bunun ge­rek­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ilden gelen eki­bin böl­ge­ye gel­me­si­ni en­gel­le­miş­ti.
   Gün­ler geçti dev­ran döndü. Ta­pu­la­rı el­le­rin­den alı­nan va­tan­daş­la­rın aç­tı­ğı bedel ar­tı­rım da­va­sı OSB Mü­te­vel­li He­ye­ti’nin aley­hi­ne so­nuç­lan­dı.
   Yar­gı­tay Hukuk Dairesi de yerel mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı onar­ken “Ara­da­ki fark öden­mez­se ta­pu­la­rın eski sa­hi­bi­ne iade­si ge­re­kir” şek­lin­de hüküm kurdu.
   Va­tan­da­şın çevik kuv­ve­ti yok; sa­de­ce ada­le­te sı­ğı­na­bi­li­yor.
   O gün “Der­hal bu­ra­yı bo­şal­tın, yoksa ka­rış­mam” diye arazi sa­hi­bi­ne horozlanan genç avu­kat hanım, sözüm sa­na­dır. Hadi ba­ka­lım, öde şu 10 mil­yon TL’lik farkı ce-binden de gö­re­lim!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 662