SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Nasıl olacak?


   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ku­ru­cu­su ol­du­ğu par­ti­ye genel baş­kan ola­rak döndü. 
   Er­do­ğan’ın 21 Mayıs’ta top­la­nan 3. Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­tay’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma, önce Ak Parti’de daha sonra ül­ke­nin genel si­ya­se­ti an­la­mın­da ha­re­ket­li bir gün­dem ya­şa­na­ca­ğı­nın ha­ber­ci­si ola­rak okun­ma­lı.
   Önce parti için­de ola­bi­le­cek­le­re ba­ka­lım.
   İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı ku­rul­tay­dan döner dön­mez aya­ğı­nın to­zuy­la yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Genel Baş­ka­nı­mız parti açı­sın­dan yük olan değil, yük alan­lar­la; he­sa­bi değil, hasbi olan­lar­la yola devam edi­le­ce­ği net bir bi­çim­de ifade et­miş­tir” diyor.
   Bu söy­lem yeni değil. Er­do­ğan’ın ‘yol ha­ri­ta­cı­sı’ Ab­dul­ka­dir Selvi, Hür­ri­yet’te üst üste ka­le­me al­dı­ğı iki ya­zıy­la ola­cak­la­ra dair ipuç­la­rı­nı ver­miş­ti.
   Bun­lar­dan bi­rin­ci­si parti teş­ki­lat­la­rın­da mut­lak ye­ni­len­me, di­ğe­ri de par­ti­ye zarar ver­dik­le­ri ko­nu­sun­da şi­kâ­yet­le­re konu olan bazı be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın gö­rev­le­rin­den alın­ma­sı yö­nün­de­ki varsayımdı.
   İlki için acele edil­me­ye­rek zaten sü­re­ci devam eden ilçe ve il kong­re­le­ri­nin bek­le­ne­ce­ği an­la­şı­lı­yor.
   Asıl önem­li­si ve nasıl ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de kim­se­nin fikir yü­rüt­me­ye bile ce­sa­ret ede­me­di­ği ‘be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın tas­fi­ye­si’ ko­nu­sudur…
   İlçe Baş­ka­nı Sarı, yük olan ve he­sa­bi dav­ra­nan­lar­la yol­la­rın ay­rı­la­rak yük alan ve hasbi olan­lar­la devam edi­le­ce­ği­ni söy­le­di söy­le­me­si­ne de ‘yük-he­sa­bi’ ikilemine gi­ren­le­rin hangi yön­tem­le uzak­laş­tı­rı­la­cak­la­rı­nın ipu­cu­nu ver­me­di!
   Daha önce de de­ğin­miş­tim. Se­çim­le ge­len­le­rin kendi rı­za­sı ol­ma­dan gö­rev­den alın­ma­sı doğru mu? Ve bu nasıl olacak?
   Tur­gut Su­nalp Paşa’nın ifade et­ti­ği gibi biri tak diye em­re­decek, bir di­ğe­ri de şak diye ge­re­ği­ni mi ya­pa­cak?
   Bek­le­yip gö­re­ce­ğiz!
*   *   *
Bir­lik gö­rün­tü­sü!
   Biraz da Ku­rul­tay ku­lis­le­ri­ne gi­re­lim mi? Ör­ne­ğin An­ka­ra’ya ha­re­ket­ten önce Ka­ra­su’da ya­şa­nan­la­ra...
   Baş­kan İspi­roğ­lu par­ti­li be­le­di­ye mec­li­si üye­le­ri­nin ku­rul­tay sa­lo­nu­na hep bir­lik­te gir­me­le­ri­nin ‘bir­lik gö­rün­tü­sü’ ver­me­si açı­sın­dan öne­mi­ni kav­ra­mış ol­ma­lı ki, Be­le­di­ye Basın Mü­dü­rü’ne ver­di­ği ta­li­mat­la 19 AKP’li üyeyi te­le­fon­la tek tek arat­mış.
   Ne var ki bek­le­di­ği so­nu­cu ala­ma­mış!
   Bazı üye­ler da­ve­ti na­zik­çe red­de­dip An­ka­ra’nın yo­lu­nu bil­dik­le­ri­ni ve kendi araç­la­rıy­la git­me­yi ter­cih et­tik­le­ri­ni söy­le­miş­ler.
   Bu da­vet­te­ki sa­mi­mi­ye­ti sor­gu­la­mak bize düş­mez; ni­ha­ye­tin­de aile içi bir so­run­dur.
   Ancak şuna de­ğin­me­den geç­mek olmaz.
   “Kes se­si­ni, ben kes di­yor­sam ke­se­cek­sin..!”
   “Bu çöp­lü­ğün ho­ro­zu ben­sem, söz ver­mi­yo­rum..!” şek­lin­de kendi par­ti­si­ne men­sup mec­lis üye­le­ri­ni azar­la­mak­tan geri dur­ma­yan Baş­kan İspi­roğ­lu’nun, bun­dan son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­la­rın­da ben­zer sert­lik­te dav­ra­nıp dav­ran­ma­ya­ca­ğı ger­çek­ten merak ko­nu­su­dur.
   Şunun şu­ra­sın­da 10 gün kaldı… Onu da bek­le­yip gö­re­ce­ğiz! 
*   *   *
O iddia doğru mu?
   46 mil­yon­luk iha­le­de il­ginç ge­liş­me­ler olu­yor.
   Şimdi de Ge­çi­ci Kabul ko­nu­suy­la il­gi­li ya­şa­nan­lar gün­dem­de…
   Önce ta­nı­mı ya­pa­lım: 
   “İha­le­ye ve­ri­len bir işin söz­leş­me­ye, pro­je­ye, tek­nik şart­na­me­ye, birim fiyat ta­rif­le­ri­ne, stan­dart­lar ile fen ve sanat ka­ide­le­ri­ne uygun ola­rak ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nın de­net­len­me­si­ne ge­çi­ci kabul de­ni­li­yor.”
   Kurum bunun için en az üç ki­şi­lik bir ko­mis­yon ku­ru­yor ve yük­le­ni­ci fir­ma­nın yap­tı­ğı iş­le­ri ye­rin­de in­ce­le­ye­rek bir rapor ha­zır­lı­yor.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde de ya­pı­lan bu…
   KDV dahil 46 mil­yon TL öde­nen yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı, fut­bol sa­ha­la­rı, park­lar ve cadde ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri için ge­çi­ci kabul iş­le­mi ya­pıl­ma­sı is­ten­miş. 
   Bunun için üç ki­şi­lik ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş. Alan­da tek­nik in­ce­le­me ya­pıl­mış ve so­nuç­ta ko­mis­yo­nun iki üyesi ge­çi­ci kabul ra­po­ru­na imza atmak is­te­me­dik­le­ri şek­lin­de görüş be­lirt­miş­ler.
   Ne ol­duy­sa ondan sonra olmuş.
   Or­ta­da do­la­şan id­di­ala­ra göre, im­za­ işine çekinerek yaklaşan iki ko­mis­yon üyesini ‘bedel öder­si­niz’ teh­di­di­ne rağ­men ka­rar­la­rın­dan dön­dürmek mümkün olmamış.
   Sonuç: ‘Birine şantiyeye sür­gün, di­ğe­ri­nin üze­rin­de de De­mok­les’in kı­lı­cı gibi sal­la­nan sür­gün teh­di­di!
  Bakın, bu­ra­ya mad­de­ler ha­lin­de ya­zı­yo­rum:
   -Bu borç mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na yan­sı­dı­ğı gibi ya­sa­ya ay­kı­rı şe­kil­de alın­mış­tır.
   -Ege do­lay­la­rın­dan ge­tir­ti­len ge­çi­ci baş­kan yar­dım­cı­sı­nın ihale ko­mis­yo­nu baş­ka­nı ya­pıl­ma­sı şa­ibe­li­dir ve usüllere uymamaktadır.
   -Yine mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na yan­sı­dı­ğı şek­liy­le ihale son­ra­sın­da­ki sü­reç­te bir ban­ka­dan kul­la­nı­lan te­mi­nat mek­tu­bu­nun fo­to­ko­pi­si çe­ki­lir­ken sah­te­kâr­lık ya­pıl­mış­tır.
   -Mil­yon­lar­ca li­ra­lık an­de­zit taşı alı­mın­da vergi da­ire­sin­de kaydı ol­ma­yan sahte fa­tu­ra kul­la­nıl­dı­ğı yine mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na açık açık yazılmıştır.
   -Ha­ke­diş­ler ha­zır­la­nır­ken Ba­yın­dır­lık birim fi­yat­la­rı gö­ze­til­me­miş, resmi fi­yat­la­rın dört-beş katı tutarında öde­me­ler ya­pıl­mış­tır.
   -Sonuç ola­rak bu borç­lan­ma, ihale ve fir­ma­la­ra öde­nen pa­ra­lar­la il­gi­li ola­rak (belki bil­me­di­ği­miz başka de­tay­lar da var­dır) şu anda    Sav­cı­lık­ça bir so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­mek­te­dir.
   Bütün bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken güm­rük­ten mal ka­çı­rır gibi ‘ge­çi­ci kabul’ yap­mak te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan daha büyük so­run­la­ra yol aça­bi­lir!
   Git­ti­ği­niz yol yol değil! Sonra sizi ben dahil kimse kurtaramaz...  
   Ben­den uyarması!


ÖDE PARAYI AVUKAT HANIM
 OSB ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan ara­zi­ler için önce pa­zar­lık­la satın alma yön­te­mi uy­gu­lan­dı. Ar­dın­dan pa­zar­lı­ğa razı ol­ma­yan­la­ra yö­ne­lik mah­ke­me ka­ra­rıy­la ka­mu­laş­tır­ma yo­lu­na gi­dil­di.
   Bi­lir­ki­şi ma­ri­fe­tiy­le sap­ta­nan be­del­ler arazi sa­hip­le­ri adına ban­ka­ya ya­tı­rı­lıp ta­pu­lar OSB tüzel ki­şi­li­ği­ne kay­de­dil­di.
   O gün­le­ri ha­tır­lı­yo­rum. Ka­mu­laş­tı­rı­lan alanı zorla bo­şalt­mak için il mer­ke­zin­den tak­vi­ye ola­rak çevik kuv­vet ekibi ge­ti­ril­miş ve iti­raz du­ru­mun­da mü­da­ha­le için ilçe gi­ri­şin­de ko­nuş­lan­mış­tı.
   Neyse ki İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde görev yapan sağ­du­yu sa­hi­bi yet­ki­li­ler, İcra he­ye­ti­ne bunun ge­rek­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ilden gelen eki­bin böl­ge­ye gel­me­si­ni en­gel­le­miş­ti.
   Gün­ler geçti dev­ran döndü. Ta­pu­la­rı el­le­rin­den alı­nan va­tan­daş­la­rın aç­tı­ğı bedel ar­tı­rım da­va­sı OSB Mü­te­vel­li He­ye­ti’nin aley­hi­ne so­nuç­lan­dı.
   Yar­gı­tay Hukuk Dairesi de yerel mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı onar­ken “Ara­da­ki fark öden­mez­se ta­pu­la­rın eski sa­hi­bi­ne iade­si ge­re­kir” şek­lin­de hüküm kurdu.
   Va­tan­da­şın çevik kuv­ve­ti yok; sa­de­ce ada­le­te sı­ğı­na­bi­li­yor.
   O gün “Der­hal bu­ra­yı bo­şal­tın, yoksa ka­rış­mam” diye arazi sa­hi­bi­ne horozlanan genç avu­kat hanım, sözüm sa­na­dır. Hadi ba­ka­lım, öde şu 10 mil­yon TL’lik farkı ce-binden de gö­re­lim!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 639