Ne söylesen fayda yok!


   Jan­dar­ma timi önde baş­ça­vuş ar­dın­da erler… Ra­ma­zan ayı­nın bir te­ra­vih sa­atin­de göç­men kö­yü­nün kah­ve­si­ne gir­miş­ler. Bak­mış­lar ki her­kes otur­muş kâğıt oy­nu­yor. Çavuş gür­le­miş: “Ulan Allah’tan kor­kun be… Namaz sa­atin­de hiç mi utan­mı­yor­su­nuz. De­fo­lun, gözüm kim­se­yi gör­me­sin!”
   Her­kes pür telaş oyunu bı­ra­kıp dı­şa­rı­ya se­ğirt­miş, ancak dip ma­sa­da otu­ran tom­bul bir köylü ye­rin­den kı­pır­da­ma­dı­ğı gibi kıs kıs gü­lü­yor­muş. Çavuş yak­la­şıp sor­muş: “Niye piş­miş kelle gibi sı­rı­tı­yor­sun sen?” Adam cevap ver­miş: “Ko­mu­tan, ben bun­la­ra za­ma­nın­da söy­le­dim. Yap­ma­ya­lım şu ca­mi­yi, bir gün gelir ba­şı­mız derde girer diye; ama din­le­me­di­ler!”
   Ka­ra­su sa­hi­lin­de­ki büfe pro­je­si­nin ba­şın­da­ki Bü­yük­şe­hir Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı’na, ta­nış­tı­ğı­mız gün “Bun­la­rı yap­tı­rı­yor­su­nuz ama is­tis­mar edi­lir ve Kıyı Ka­nu­nu do­la­yı­sıy­la ba­şı­nız derde girer” diye uyar­mış­tım. O da duy­maz­dan gel­miş­ti.
   De­di­ğim gibi oldu. Büfe ki­ra­la­dık ba­ha­ne­siy­le üç yıl bo­yun­ca sa­hil­ler boy­dan boya işgal edil­di. So­nun­da kabak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye baş­ka­nı To­çoğ­lu’nun ba­şı­na pat­la­dı. Şi­kâ­yet üze­ri­ne hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­la­cak nok­ta­ya ge­lin­di. Hem de Da­nış­tay ka­ra­rıy­la…
   Pa­zar­te­si günü Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri yıkım için sa­hil­dey­di. Bü­fe­le­rin ki­ra­la­ma sü­re­le­ri dol­muş, söz­leş­me­ler uza­tıl­ma­mış­tı. İşlet­me­ci­ler di­ren­di: “Bü­fe­le­ri­niz sizin olsun, ek­le­ri­ne do­kun­ma­yın!”
So­nun­da iş­let­me­ci­le­rin de­di­ği oldu. Bü­yük­şe­hir de ki­ra­cı­lar da mu­ra­dı­na erdi!
   Olan da emek­li bir polis kar­şı­sın­da aciz du­ru­ma düşen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar Da­ire­si Baş­ka­nı’nın ka­riz­ma­sı­na oldu!
   Durum as­lın­da çok bo­yut­lu…
   Sahil boy­dan boya özel mül­ki­yet. Bu durum Ana­ya­sa’nın ‘Kı­yı­lar hal­kın ma­lı­dır, özel mül­ki­ye­te konu olmaz’ hük­mü­ne açık­ça ay­kı­rı. Tek çözüm ka­mu­laş­tır­ma veya takas. Bunu yıl­lar­dır ya­zı­yo­ruz, bı­ra­kın çözüm gi­ri­şi­mi­ni dü­şü­nen dahi yok!
   Diğer ta­raf­tan yaz ay­la­rın­da sahil ta­til­ci kay­nı­yor. Tu­va­let, duş, şem­si­ye, şez­long, su, çay, simit, tost… Ak­lı­nı­za ne ge­lir­se tümü ih­ti­yaç… Va­tan­daş ne­re­den kar­şı­la­ya­cak bun­la­rı? 
   Sa­hil­de bu tür iş­let­me­ler ge­rek­li mi? Ben mut­la­ka ol­ma­lı di­yen­ler­de­nim. Ama böyle her­ke­sin ba­şı­na buy­ruk dav­ran­dı­ğı bir bi­çim­de değil… Ku­ral­la­ra uygun, ter­tip­li ve kim­se­yi ra­hat­sız et­me­yecek bir dü­zen­le­mey­le… 
   Bu iş­let­me­le­rin müş­te­ri­le­rin­den mem­nun ol­ma­ya­nı duy­ma­dım. Demek ki ih­ti­yaç var. Öy­ley­se sor­mak lazım… ‘Ge­lecek sezon bu hizmet açığı nasıl ka­pa­tı­la­cak?’ 
   Şimdiye kadar yapıldığı gibi korsan çözümle idare etmeye kalkan olursa, bilinsin ki durumu gözleyenler var!
   Bü­yük­şe­hir’in ağzı süt­ten yandı. Artık yo­ğur­du üf­le­ye­rek yer. Do­la­yı­sıy­la görev sa­hi­lin ger­çek sa­hi­bi olan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne dü­şü­yor.
   Sa­hil­de neyin, ne öl­çü­de ve nasıl ya­pı­la­ca­ğı belli… Be­le­di­ye bu ku­ral­la­ra uygun ola­rak yeni bir dü­zen­le­me yap­ma­lı. Üç yıl­dır Bü­yük­şe­hir göl­ge­si­ne sı­ğı­na­rak ve sa­hil­de­ki tüm olum­suz­luk­la­rı ‘Biz müdahale edemiyoruz, yetki on­lar­da’ ba­ha­ne­siy­le sa­vuş­tu­ran Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, her­hal­de artık elini taşın al­tı­na sokar. 
   Sa­hil­ler Bü­yük­şe­hir’in yetki ala­nın­da, doğru. Çözüm üret­mek mi is­ti­yor­sun? Alır­sın yet­ki­yi Bü­yük­şe­hir­den (ca­nı­na min­net)… Dü­zen­le­me­yi sen ya­par­sın. Tıpkı Bü­yük­şe­hir’in yap­ma­sı ge­re­ken Yeni Ter­mi­na­li inşa etme yet­ki­si­ni al­dı­ğın gibi; tamam mı canım kar­de­şim!
   Bolu Be­le­di­ye­si Göl­cük me­si­re ala­nın­da­ki iş­let­me­le­rin kira ge­lir­le­ri­ni il­de­ki ama­tör spor ku­lüp­le­ri­ne tah­sis etmiş. Bizim be­le­di­ye de böyle bir karar alıp kulüp yö­ne­ti­ci­le­ri­ni para di­le­nir po­zis­yo­nu­na düş­mek­ten kur­ta­ra­bi­lir.
   Bana so­rar­sa­nız Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin bu günkü ‘Sal­dım ça­yı­ra Mevla ka­yı­ra’ tar­zın­dan hiç­bir olum­lu proje çık­maz. 31 Mart 2019 se­çim­le­ri­ni bek­le­ye­ce­ğiz. 
   Vol­kan Konak’ın o meşhur türküsündeki yo­ru­mu gibi, ‘Bu yö­ne­tim­den fayda yok, ge­lecek olan da şüp­he­li’ ya, neyse di­ye­lim!

AKP’nin kendi ara­sın­da­ki maçı!
   İki ec­za­cı, üç avu­kat, bir eski mil­let­ve­ki­li, bir muh­tar, bir eği­tim­ci, bir eski be­le­di­ye baş­ka­nı, iki ser­best mes­lek sa­hi­bi ve bir de gö­rev­de­ki be­le­di­ye baş­ka­nı… 
   Ek­si­ği var faz­la­sı yok, 12 isim…
   Bun­lar Eylül 2013’ten iti­ba­ren AKP’den Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na aday adayı ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı­lar. Yerel ga­ze­te­le­rin bi­rin­ci say­fa­la­rı­na ‘Ka­ra­su’yu en iyi ben yö­ne­ti­rim’ me­saj­lı, stüd­yo­da çe­ki­li yük­sek pik­sel fo­toğ­raf­lı ilan­la­rı düştü.
   Tümü söz bir­li­ği et­miş­çe­si­ne tu­rizm­de, ta­rım­da, sa­na­yi­de, eği­tim­de, sağ­lık­ta böl­ge­nin in­ci­si bir Ka­ra­su va­det­miş­ti. 
   Ba­zı­la­rı için ‘ge­le­ce­ğe ya­tı­rım ya­pı­yor’ türü ya­kış­tır­ma­lar olsa da, ge­nel­de kim­lik­le­re ba­kıl­dı­ğın­da hemen tüm aday­la­r az veya çok pe­ka­la bu işin al­tın­dan kal­ka­bi­lecek ka­pa­si­te­dey­di.
So­nuç­ta Reis’in de­di­ği oldu ve 21 Ocak 2014’te MHP’den AKP’ye trans­fer Meh­met İspi­roğ­lu, par­ti­nin adayı ilan edil­di.
   Ben­zer bir sü­re­cin mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­de de ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­ye­yim. Ör­ne­ğin Recep Ali Küçük MHP’den aday ol­du­ğu­nu 2013 Ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da açık­la­dı. Ku­ru­de­re eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Alem­dar Tem­muz 2013’te MHP’den aday­lı­ğı­nı ilk dek­la­re eden isim­di.
   Ko­nu­muz 2014 yerel se­çim­le­ri değil. Sa­de­ce bir ha­tır­lat­ma­dır.
   2018 yılı Eylül ayı­nın ikin­ci ya­rı­sı­na gir­dik. 31 Mart 2019 yerel se­çim­le­ri­ne 6,5 ay var.
   Ba­kı­yo­ruz par­ti­ler­de 2013 ben­ze­ri bir kı­pır­tı­nın esa­mi­si yok. Sa­de­ce ku­lis­le­re yan­sı­yan isim ya­kış­tır­ma­la­rıy­la, dost mec­lis­le­rin­de dek­la­re edi­len biraz da utan­gaç aday­lık açık­la­ma­la­rı var.
   Göz­ler el­bet­te 2014 se­çim­le­rin­de en yakın ra­ki­bi MHP’ye ne­re­dey­se iki kat fark atan AKP’de.
   Ku­lis­ler­de gö­rev­de­ki baş­kan ile par­ti­nin İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı dı­şın­da ya­rı­şa gi­re­ce­ği iz­le­ni­mi veren tek bir isim dahi yok. Sa­de­ce ‘İki­si­nin dı­şın­da şu isim daha uygun olur’ tü­rün­den mı­rıl­dan­ma­lar du­yul­mak­ta.
   AKP seç­me­ni de ka­mu­oyu da bunu pe­ka­la bi­li­yor ki, başta say­dı­ğım 2014 aday aday­la­rı­nın için­de bu işi hak­kıy­la ya­pa­bi­lecek isim­ler var.
   Se­çi­mi çan­ta­da kek­lik gören ve mer­hum eski bir si­ya­set­çi­nin ‘Odunu koy­sak seç­ti­ri­riz’ ben­ze­ri bir ba­ba­lan­ma ha­va­sı­na gir­di­ği göz­lem­le­nen AKP’de neden daha çok isim aday olma ce­sa­re­ti­ni gös­te­re­mi­yor?
   Bu so­ru­yu si­ya­se­ti iyi oku­du­ğu­nu bil­di­ğim AKP’li­le­re sor­dum. Al­dı­ğım ya­nıt­lar tor­na­dan çık­mış­ça­sı­na bir­bi­ri­nin kop­ya­sı:
   “Kimse ada­yın ob­jek­tif kri­ter­le­re göre be­lir­le­ne­ce­ği­ne inan­mı­yor. Do­la­yı­sıy­la har­can­mak is­te­mi­yor!” 
   Bu de­ğer­len­dir­me­den sonra her AKP’li ken­di­ne şu so­ru­yu sor­ma­lı: 
   “Yüz yüze ve te­le­fon­la ya­pı­lan ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı, il yö­ne­tim­le­ri­nin ra­por­la­rı, aday aday­la­rı­nın geç­miş­le­ri­nin dik­ka­te alı­na­ca­ğı filan… Bun­la­rın tümü gös­ter­me­lik mi?”
   Ka­ra­su AKP’den iba­ret değil. Do­la­yı­sıy­la mu­ha­le­fet par­ti­le­ri rakip bu­la­ma­yan ta­kı­mın kendi ara­sın­da maç yap­ma­sı­na dö­nü­şen va­ra­ge­le­yi kı­ra­bi­lir. Ciddi aday­lar­la se­çi­me ortak ola­bi­lir. 
   Eko­no­mik kriz, fın­dık fi­yat­la­rı, be­le­di­ye­de ağır ceza mah­ke­me­le­rin­de da­va­la­ra konu olmuş yol­suz­luk id­di­ala­rı, AKP’nin yu­mu­şak karnı değil mi?
   Ba­kı­yor­su­nuz mu­ha­le­fe­te, tık yok!
   Yerel se­çim­ler­de ikin­ci güç olan MHP, oy­la­rı­nın bir kıs­mı­nı İYİ Parti’ye kap­tır­ma­nın ezik­li­ğin­de. AKP’yle it­ti­fak söy­len­ti­le­ri de ca­ba­sı!.. 
   CHP İlçe Baş­ka­nı Ku­yum­cu­lu’da fın­dık fi­ya­tı üze­ri­ne açık­la­ma ya­pı­yor. Mey­dan­da tek bir üre­ti­ci ara ki bu­la­sın!
   İl Baş­ka­nı ‘Ön seçim is­te­riz’ ma­ka­mı­na ki­lit­len­miş; sa­nı­lır ki parti aday kay­nı­yor. Dert yerel değil, genel seçim. Ve o gün gel­di­ğin­de ön seçim!
   AKP’ye karşı it­ti­fak ise ol­ma­ya­cak duaya amin! 

O binalar barış kapsamında mı, değil mi?
   İmar Ba­rı­şı ge­nel­ge­si, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de alel acele çı­ka­rıl­dı. Amaç ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun ‘daha fazla oy’du. Yeni jar­gon­la söy­ler­sek ‘mak­sat hâsıl oldu!’ Hem san­dık­lar pat­la­dı hem de Ha­zi­ne para ka­zan­dı!
   Oldu da ne pa­ha­sı­na oldu; onu ko­nu­şan yok.
   Bir kere bu dü­zen­le­me büyük bir ada­let­siz­lik ör­ne­ği­dir. Ka­çak­tır diye iki göz ev­le­ri baş­la­rı­na yı­kı­lan­lar kay­bet­ti… Di­re­nen ve kaçak ya­pı­sı­na fiske vur­dur­ma­yan güç­lü­ler ka­zan­dı. 
   Şu kıyı kenar için­de kalan ya­pı­lar me­se­la… İmar Ba­rı­şı­’n­da on­lar­la il­gi­li açık bir hüküm yok. De­ni­li­yor ki, bi­na­nız ka­çak­sa baş­vu­ru­da bu­lu­nup şu kadar para ya­tı­rın ve yapı kayıt bel­ge­si alın. Sa­hil­de kaçak bi­na­sı olan­lar da bunu yaptı. 
   Ama kazın ayağı hiç de öyle umul­du­ğu gibi değil. Pa­zar­te­si günü bü­fe­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için sa­hi­le gelen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar Da­ire­si’nden bir yet­ki­li­ye ‘Bu bi­na­lar ne ola­cak’ diye gös­ter­dik. Söy­le­di­ği şu: “Kıyı kenar için­de kalan bi­na­lar bu dü­zen­le­me­den ya­rar­la­na­maz. Muğla’da ben­ze­ri baş­vu­ru­lar iptal edil­di. Şu anda Sa­kar­ya’da Çevre ve Şe­hir­ci­lik ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri in­ce­le­me ya­pı­yor. Ben­zer uy­gu­la­ma bu­ra­da da ola­bi­lir.”
   İmar Ba­rı­şı teb­li­ğin­de ‘Uy­gun­suz baş­vu­ru­lar ge­çer­siz­dir. Yan­lış be­yan­lar ce­za­lan­dı­rı­lır. Ya­tı­rı­lan pa­ra­lar Ha­zi­ne’ye gelir kay­de­di­lir’ şek­lin­de madde var.
   Bu du­rum­da Ka­ra­su sa­hi­lin­de baş­vu­ru­da bu­lu­nan 7 ki­şi­nin pa­ra­sı ya­na­cak mı?
   Öyle hemen kızmayın canım. Biz duyduklarımızı aktarıyoruz. Bu işin olması gerekeni Belediye İmar Müdürlüğü’nün çıkıp duruma açıklık getirmesidir. Gerçi onlar da şu günlerde yeni çıkan otopark yönetmeliğini kullanarak ‘belediye kasasını nasıl doldururuz’un hesabındalar ya...
   Ne diyelim, bereketli olsun!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 420