O yolu niye yaptınız?


   Gelin uz­la­şa­lım…
   Siz çevreye say­gı­lı olun…
   Ka­mu­oyu­nun has­sa­si­yet­le­ri­ni dik­ka­te alın…
   De­di­ğim dedik, çal­dı­ğım düdük türü alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği­niz dav­ra­nış­la­rın­dan vaz­ge­çin.
   Biz de sizin küçük çaplı be­ce­rik­siz­le­ri­niz­den kay­nak­la­nan ha­ta­la­rı hoş gö­re­lim.
   Var mı­sı­nız?
   Ya­nı­tı­nı­zı tah­min edi­yo­rum, fakat yaz­mı­yo­rum!
   Zon­gul­dak Ka­ra­el­mas Üni­ver­si­te­si Batı Ka­ra­de­niz’in sı­nır­la­rı­nın baş­la­dı­ğı çiz­gi­den bitiş nok­ta­sı­na kadar sa­hil­ler­de­ki eroz­yo­nu yıl­lar­dır uydudan gözlemleyip haritalara geçiriyor.
   Biz bu ger­çe­ği ne zaman öğ­ren­dik? 
   De­ni­zin usul usul gelip kı­yı­la­rı­mı­zı da­ralt­ma­ya baş­la­dı­ğı 2004 yı­lın­da… Ha­ri­ta­yı önü­mü­ze koy­du­lar ve eski du­rum­la yeni du­ru­mu­mu­zu deyim ye­rin­dey­se gö­zü­mü­ze sok­tu­lar!
   İti­ra­zı olan var mı?
   Son­ra­sı­nı bi­li­yo­ruz…
   Ted­bir diye can hav­liy­le ve acele ka­bi­lin­den tonlarca kaya istiflenip mah­muz­ adı verilen ucubeler ya­pıl­dı. 
   O günlerde bu taş yığınlarının üstüne çıkıp kahraman edasıyla poz veren iktidar yöneticilerini de biliyoruz ya, neyse!
   Hal­bu­ki bu işin çö­zü­mü kı­yı­ya pa­ra­lel dal­ga­kı­ran­lar­dı. Ka­ra­de­niz sa­hil­le­ri­ni boy­dan boya do­laş­tık ve her yerde pa­ra­lel dal­ga­kı­ran­lar­la çözüm aran­dı­ğı­nı gör­dük. 
   Ka­ra­su Haber ar­şiv­le­ri­ne bak­tım; bu ko­nu­da yap­tı­ğı­mız sa­yı­sız haber ve ya­zı­lar­la uya­rı­lar­da bu­lun­mu­şuz; ama din­le­yen ol­ma­mış.
   Eğer pa­ra­lel dal­ga­kı­ran­lar ko­nu­sun­da geç kal­ma­mış ol­say­dık Özsu Te­sis­le­ri bu gün yerli ye­rin­dey­di. Sa­hil­de de bu kadar kayıp ya­şa­maz­dık.
   2009 Ha­zi­ra­nı’nda sa­hil­de göz göre göre bir ci­na­yet daha iş­len­di…
   Kol­tu­ğu­na henüz ısı­na­ma­mış çi­çe­ği bur­nun­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı “Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nde tur­la­yan­lar de­ni­zi gö­re­mi­yor” ba­ha­ne­siy­le ne kadar kum te­pe­si varsa do­zer­ler­le düm­düz etti.
   “Bu işi ya­par­ken bi­ri­le­ri­ne da­nış­tı­nız mı?” diye so­ran­la­ra da “Ne gerek var” ya­nı­tı ve­ril­di. 
   Ara­dan 3 yıl bile geç­me­den 8 Şubat 2012 sa­ba­hı­nın kö­rün­de “Ka­ra­su’yu deniz bastı” te­le­fo­nuy­la apar topar ken­di­mi sa­hil­de bul­du­ğu­mu ha­tır­lı­yo­rum. Telefon eden bu işlerin baş sorumlusuydu.
   O gün çek­ti­ğim fo­toğ­raf­lar ve video gö­rün­tü­le­ri­ni iz­le­dik­çe hala tüy­le­rim diken diken olu­yor.
   Bu sonuç, sırf ca­hil­lik soslu bir gör­sel­lik aş­kıy­la Ka­ra­su’nun ba­şı­na açı­lan bir be­la­dır, ihanettir!
   Al­bert Eins­te­in 10 hayat dersi listesinde “Aynı şey­le­ri tek­rar tek­rar yapıp fark­lı so­nuç­lar bek­le­me­yi” de­li­lik ola­rak ta­nım­lı­yor.
   Ba­şı­mı­za bu ileri açan­lar deli değil; ama ku­su­ra bak­ma­sın­lar, İlber Or­tay­lı’nun meş­hur de­yi­miy­le zır ca­hil­dir! 
   Bunu niye söy­lü­yo­rum?
   6 Kasım Cu­mar­te­si sa­ba­hı Sa­kar­ya’nın de­ni­ze dö­kül­dü­ğü yerin İhsa­ni­ye ta­ra­fın­da­ki kum­sal­da, be­le­di­ye iş ma­ki­ne­le­ri­nin bir yol yap­tı­ğı ha­be­ri­ni aldım.
   Ma­hal­le muh­ta­rı­nı ara­dım; ça­lış­ma­dan ha­be­ri yok!
   Fen İşleri’nden so­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı’na sor­dum; ha­be­ri yok!
   Te­le­fon­la İlçe Kay­ma­ka­mı’na ulaş­tım; bilgi ve­ril­me­miş.
   Git­tim bak­tım; be­le­di­ye kam­yon­la­rı­nın ta­şı­dı­ğı taş dolgu mal­ze­me­siy­le neh­rin çıkış nok­ta­sı­na doğru yol ya­pı­lı­yor.
   Neden?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı her­kes bi­li­yor.
   Orada ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin de­ni­ze gi­riş-çı­kış­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­mak için bir de­rin­leş­tir­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış ve çıkan kum is­tif­len­miş.
   Bu yığın, bi­ri­le­ri için bir ga­ni­met!
   Bi­lim­sel ra­por­lar, kıyı aşın­ma­la­rın­da bi­rin­ci ne­de­nin ne­hir­ler­ce de­niz­le­re ta­şı­nan kum mal­ze­me­sin­de azal­ma ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor.
   Es­ki­şe­hir’den Ka­ra­su’ya Sa­kar­ya bo­yun­da kaç kum ocağı ol­du­ğu­nu bilen yok!
   Ka­ra­su bir ta­raf­tan liman de­rin­leş­tir­me­siy­le de­niz­den çı­ka­rı­lan kumu mo­to­pomp­lar­la sa­hil­le­re se­rer­ken ve bu iş için mil­yon li­ra­lar har­car­ken, bir be­le­di­ye kı­yı­la­rı bes­le­yecek kum yı­ğı­nı­nı ga­ni­met sa­ya­rak onu almak için kum­sa­la taş mal­ze­mey­le yol yap­ma­ya nasıl kal­kı­şa­bi­lir?
   Ka­ra­su sa­hi­li­nin ha­va­dan çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı­na bir bakın. Kü­çük­bo­ğaz’dan Sa­kar­ya ağ­zı­na kadar kıyı iyi kötü düz bir çizgi iz­li­yor. Bo­ğa­zı geçip İhsa­ni­ye sa­hi­li­ne geçtiğinizde, kıyı ne­re­dey­se 300 metre gü­ne­ye kaymış.
   Kı­yı­ya en az 100 metre uzak­lık­ta­ki ko­ru­gan­lar şu anda de­ni­zin için­de.
   Hal böyle iken, Sa­kar­ya neh­ri­nin yaz ay­la­rın­da ağıza bi­rik­tir­di­ği kum mal­ze­me­yi, fır­sat bu fır­sat di­ye­rek al­ma­ya kal­kış­mak ne an­la­ma ge­li­yor?
   Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı, daha ön­ce­ki de­rin­leş­tir­me­de çı­ka­rı­lan mal­ze­me­nin kum­sa­la se­ril­di­ği­ni söy­lü­yor.
   Ka­ra­su Li­ma­nı’nın de­rin­leş­tir­me ça­lış­ma­sı sı­ra­sın­da çı­ka­rı­lan 2 mil­yon m3 kumun ya­rı­ya ya­kı­nı mo­to­pomp­lar­la sa­hi­le ba­sı­lır­ken, nehir ağ­zın­da­ki kuma göz dik­me­nin man­tı­ğı açık­lan­ma­ya muh­taç­tır.
   Be­le­di­ye su­su­yor; ye­ri­ne bir ma­hal­le muh­ta­rı sözde sa­vun­ma ya­pı­yor: “Ora­dan bir kürek kum alın­ma­dı!”
   O halde avukatlığa soyunan Muh­tar beye so­ra­lım:
   Kum alın­ma­ya­cak­sa o yol niye ya­pıl­dı?
   Bit­me­di; eğer bu ça­lış­ma yasal idiy­se iş ma­ki­ne­le­ri jan­dar­ma ekip­le­ri gel­di­ğin­de neden alanı ter­ket­ti?
   Yaptığın doğruysa izah et işini sürdür.
   Başa dö­nü­yo­rum:
   Saygı is­ti­yor­sa­nız eğer…
   İnsanları aptal ye­ri­ne koy­ma­yın!
   Aynı şeyleri tekrarlayıp farklı sonuçlar da beklemeyin!
   Çok hızlı giderseniz, geçmişin muhasebesini yapmaya zamanınız olmaz. Yavaşlayın ve geride neler olmuş bitmiş görün.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1058