SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

O yolu niye yaptınız?


   Gelin uz­la­şa­lım…
   Siz çevreye say­gı­lı olun…
   Ka­mu­oyu­nun has­sa­si­yet­le­ri­ni dik­ka­te alın…
   De­di­ğim dedik, çal­dı­ğım düdük türü alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği­niz dav­ra­nış­la­rın­dan vaz­ge­çin.
   Biz de sizin küçük çaplı be­ce­rik­siz­le­ri­niz­den kay­nak­la­nan ha­ta­la­rı hoş gö­re­lim.
   Var mı­sı­nız?
   Ya­nı­tı­nı­zı tah­min edi­yo­rum, fakat yaz­mı­yo­rum!
   Zon­gul­dak Ka­ra­el­mas Üni­ver­si­te­si Batı Ka­ra­de­niz’in sı­nır­la­rı­nın baş­la­dı­ğı çiz­gi­den bitiş nok­ta­sı­na kadar sa­hil­ler­de­ki eroz­yo­nu yıl­lar­dır uydudan gözlemleyip haritalara geçiriyor.
   Biz bu ger­çe­ği ne zaman öğ­ren­dik? 
   De­ni­zin usul usul gelip kı­yı­la­rı­mı­zı da­ralt­ma­ya baş­la­dı­ğı 2004 yı­lın­da… Ha­ri­ta­yı önü­mü­ze koy­du­lar ve eski du­rum­la yeni du­ru­mu­mu­zu deyim ye­rin­dey­se gö­zü­mü­ze sok­tu­lar!
   İti­ra­zı olan var mı?
   Son­ra­sı­nı bi­li­yo­ruz…
   Ted­bir diye can hav­liy­le ve acele ka­bi­lin­den tonlarca kaya istiflenip mah­muz­ adı verilen ucubeler ya­pıl­dı. 
   O günlerde bu taş yığınlarının üstüne çıkıp kahraman edasıyla poz veren iktidar yöneticilerini de biliyoruz ya, neyse!
   Hal­bu­ki bu işin çö­zü­mü kı­yı­ya pa­ra­lel dal­ga­kı­ran­lar­dı. Ka­ra­de­niz sa­hil­le­ri­ni boy­dan boya do­laş­tık ve her yerde pa­ra­lel dal­ga­kı­ran­lar­la çözüm aran­dı­ğı­nı gör­dük. 
   Ka­ra­su Haber ar­şiv­le­ri­ne bak­tım; bu ko­nu­da yap­tı­ğı­mız sa­yı­sız haber ve ya­zı­lar­la uya­rı­lar­da bu­lun­mu­şuz; ama din­le­yen ol­ma­mış.
   Eğer pa­ra­lel dal­ga­kı­ran­lar ko­nu­sun­da geç kal­ma­mış ol­say­dık Özsu Te­sis­le­ri bu gün yerli ye­rin­dey­di. Sa­hil­de de bu kadar kayıp ya­şa­maz­dık.
   2009 Ha­zi­ra­nı’nda sa­hil­de göz göre göre bir ci­na­yet daha iş­len­di…
   Kol­tu­ğu­na henüz ısı­na­ma­mış çi­çe­ği bur­nun­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı “Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nde tur­la­yan­lar de­ni­zi gö­re­mi­yor” ba­ha­ne­siy­le ne kadar kum te­pe­si varsa do­zer­ler­le düm­düz etti.
   “Bu işi ya­par­ken bi­ri­le­ri­ne da­nış­tı­nız mı?” diye so­ran­la­ra da “Ne gerek var” ya­nı­tı ve­ril­di. 
   Ara­dan 3 yıl bile geç­me­den 8 Şubat 2012 sa­ba­hı­nın kö­rün­de “Ka­ra­su’yu deniz bastı” te­le­fo­nuy­la apar topar ken­di­mi sa­hil­de bul­du­ğu­mu ha­tır­lı­yo­rum. Telefon eden bu işlerin baş sorumlusuydu.
   O gün çek­ti­ğim fo­toğ­raf­lar ve video gö­rün­tü­le­ri­ni iz­le­dik­çe hala tüy­le­rim diken diken olu­yor.
   Bu sonuç, sırf ca­hil­lik soslu bir gör­sel­lik aş­kıy­la Ka­ra­su’nun ba­şı­na açı­lan bir be­la­dır, ihanettir!
   Al­bert Eins­te­in 10 hayat dersi listesinde “Aynı şey­le­ri tek­rar tek­rar yapıp fark­lı so­nuç­lar bek­le­me­yi” de­li­lik ola­rak ta­nım­lı­yor.
   Ba­şı­mı­za bu ileri açan­lar deli değil; ama ku­su­ra bak­ma­sın­lar, İlber Or­tay­lı’nun meş­hur de­yi­miy­le zır ca­hil­dir! 
   Bunu niye söy­lü­yo­rum?
   6 Kasım Cu­mar­te­si sa­ba­hı Sa­kar­ya’nın de­ni­ze dö­kül­dü­ğü yerin İhsa­ni­ye ta­ra­fın­da­ki kum­sal­da, be­le­di­ye iş ma­ki­ne­le­ri­nin bir yol yap­tı­ğı ha­be­ri­ni aldım.
   Ma­hal­le muh­ta­rı­nı ara­dım; ça­lış­ma­dan ha­be­ri yok!
   Fen İşleri’nden so­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı’na sor­dum; ha­be­ri yok!
   Te­le­fon­la İlçe Kay­ma­ka­mı’na ulaş­tım; bilgi ve­ril­me­miş.
   Git­tim bak­tım; be­le­di­ye kam­yon­la­rı­nın ta­şı­dı­ğı taş dolgu mal­ze­me­siy­le neh­rin çıkış nok­ta­sı­na doğru yol ya­pı­lı­yor.
   Neden?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı her­kes bi­li­yor.
   Orada ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin de­ni­ze gi­riş-çı­kış­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­mak için bir de­rin­leş­tir­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış ve çıkan kum is­tif­len­miş.
   Bu yığın, bi­ri­le­ri için bir ga­ni­met!
   Bi­lim­sel ra­por­lar, kıyı aşın­ma­la­rın­da bi­rin­ci ne­de­nin ne­hir­ler­ce de­niz­le­re ta­şı­nan kum mal­ze­me­sin­de azal­ma ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor.
   Es­ki­şe­hir’den Ka­ra­su’ya Sa­kar­ya bo­yun­da kaç kum ocağı ol­du­ğu­nu bilen yok!
   Ka­ra­su bir ta­raf­tan liman de­rin­leş­tir­me­siy­le de­niz­den çı­ka­rı­lan kumu mo­to­pomp­lar­la sa­hil­le­re se­rer­ken ve bu iş için mil­yon li­ra­lar har­car­ken, bir be­le­di­ye kı­yı­la­rı bes­le­yecek kum yı­ğı­nı­nı ga­ni­met sa­ya­rak onu almak için kum­sa­la taş mal­ze­mey­le yol yap­ma­ya nasıl kal­kı­şa­bi­lir?
   Ka­ra­su sa­hi­li­nin ha­va­dan çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı­na bir bakın. Kü­çük­bo­ğaz’dan Sa­kar­ya ağ­zı­na kadar kıyı iyi kötü düz bir çizgi iz­li­yor. Bo­ğa­zı geçip İhsa­ni­ye sa­hi­li­ne geçtiğinizde, kıyı ne­re­dey­se 300 metre gü­ne­ye kaymış.
   Kı­yı­ya en az 100 metre uzak­lık­ta­ki ko­ru­gan­lar şu anda de­ni­zin için­de.
   Hal böyle iken, Sa­kar­ya neh­ri­nin yaz ay­la­rın­da ağıza bi­rik­tir­di­ği kum mal­ze­me­yi, fır­sat bu fır­sat di­ye­rek al­ma­ya kal­kış­mak ne an­la­ma ge­li­yor?
   Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı, daha ön­ce­ki de­rin­leş­tir­me­de çı­ka­rı­lan mal­ze­me­nin kum­sa­la se­ril­di­ği­ni söy­lü­yor.
   Ka­ra­su Li­ma­nı’nın de­rin­leş­tir­me ça­lış­ma­sı sı­ra­sın­da çı­ka­rı­lan 2 mil­yon m3 kumun ya­rı­ya ya­kı­nı mo­to­pomp­lar­la sa­hi­le ba­sı­lır­ken, nehir ağ­zın­da­ki kuma göz dik­me­nin man­tı­ğı açık­lan­ma­ya muh­taç­tır.
   Be­le­di­ye su­su­yor; ye­ri­ne bir ma­hal­le muh­ta­rı sözde sa­vun­ma ya­pı­yor: “Ora­dan bir kürek kum alın­ma­dı!”
   O halde avukatlığa soyunan Muh­tar beye so­ra­lım:
   Kum alın­ma­ya­cak­sa o yol niye ya­pıl­dı?
   Bit­me­di; eğer bu ça­lış­ma yasal idiy­se iş ma­ki­ne­le­ri jan­dar­ma ekip­le­ri gel­di­ğin­de neden alanı ter­ket­ti?
   Yaptığın doğruysa izah et işini sürdür.
   Başa dö­nü­yo­rum:
   Saygı is­ti­yor­sa­nız eğer…
   İnsanları aptal ye­ri­ne koy­ma­yın!
   Aynı şeyleri tekrarlayıp farklı sonuçlar da beklemeyin!
   Çok hızlı giderseniz, geçmişin muhasebesini yapmaya zamanınız olmaz. Yavaşlayın ve geride neler olmuş bitmiş görün.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 944