Önerimiz ilave koltuktur!


   Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu medyatik bir isim.
   MHP`den AKP`ye transferinden beri basının gözü onun üzerinde. Kendisi de bu ilginin hakkını veriyor doğrusu!
   İspiroğlu geçtiğimiz Cuma günü  iki başkan yardımcısını görevden aldı. Bu uygulaması sırasında izlediği yol medyaya malzeme olacak nitelikte!
   Çarşamba günü AKP`de grup toplantısı yapılıyor ve Perşembe günkü Ekim ayı olağan meclisin gündeminde yer alan konular  gözden geçiriliyor.   
   İspiroğlu burada İlçe Başkanı İshak Sarı`ya, parti yöneticilerine ve partili meclis üyelerine “yardımcılarını azledeceği” konusunda tek söz etmiyor.
   Görevden alınanlardan biri aynı zamanda Karasu ve Büyükşehir meclisleri üyesi; AKP`nin kurucularından ve 2009-2014 arası Limandere Belde Belediye Başkanı. 
   Birine azil, diğerine yetki tırpanı yazıları muhataplarına Cuma günü tebliği edilmesine karşılık, haber bir gün önce basına sızdırılıyor.
   İspiroğlu, tasarrufunu İlçe ve İl Başkanı`na hatta Büyükşehir Belediye Başkanı`na haber verme nezaketini göstermiyor.
   Partinin her kademedeki yöneticisinin olayı basından öğrenmesi şık mı?
   Tabi Başkan`ın keyfi tutumu ve sonuçları AKP`nin iç sorunu; geçiyorum!
   Ekim meclisinde çok önemli bir gündem maddesi var… 
   38 milyon liralık ek bütçe… (Hatırlatayım; yıllık ana bütçe 42 milyon TL)
   Bir önceki meclise gelen ek bütçe talebi doğal olarak Bütçe ve Plan Komisyonu`na havale ediliyor. 
   AKP`nin 4`e 1 çoğunlukta olduğu komisyon özetle şu kararı alıyor:
   “-38 milyon TL`lik ek bütçe İller Bankası`ndan alınan ve neredeyse tümü harcanmış krediye meşruiyet kazandırma amacı taşıyor. 
   -Kredinin kullanımı İçişleri Bakanı`nın iznine bağlı. Bu izin yok ve kredi mevzuata aykırı. 
   -Ayrıca kredi alınmasına onay veren meclis üyeleri hakkında Bakanlık izniyle müfettişi tarafından inceleme yapılmış ve Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulunulmuş. 
   -Sonuç olarak ek bütçe, o kredi mevzuata uygun hale getirildikten sonra görüşülsün.”
   Karar oybirliği ile alınıyor.
   Mecliste ne oldu, ona bakalım…
   Başkan İspiroğlu gündemdeki sırası geldiğinde komisyon raporunu es geçip bütçeyi kabulü için oylamaya sunuyor. MHP`li bir üye raporun okunmasını isteyince de “Ben kimseye ne raporu gönderirim, ne okurum, ne de okuturum" diyerek maddeyi oylatıyor.
   Hâlbuki Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği`nin 11. maddesinde “Bütçe görüşmesinde komisyon raporu okunduktan sonra üyelere söz verilir” şeklinde açık hüküm var.
   21. madde “Komisyon raporu alenidir ve çeşitli yollarla halka duyurulur” diyor.
   Öyleyse ne demektir “göndermem, okumam, okutmam!”   
   Böylesine hayati bir konunun görüşüldüğü oturuma, ek bütçeye muhalefet eden AKP`li Komisyon Başkanı ile oturumdan sonra başkan yardımcılığından azledileceğini bilmeyen AKP`li meclis üyesi ve muhalefetten bir üye katılmıyor.
   Komisyonun iki AKP`li üyesi de imzaladıkları raporun aksine ek bütçeye evet oyu veriyorlar.
   Neden?
   Kamuoyunun yorumu şöyle: “Başkan, bazı meclis üyelerine mavi boncuk misali boşaltacağı yardımcılık koltuklarının sözünü vermiştir!”
   Eğer birden fazla kişi bu beklentideyse benim önerim şudur: 
   Boşalan yardımcı odalarına ilave koltuklar konulur.
   Trilyonluk borçla dans etmeye tutkun belediyeye yakışacak çözüm budur!

AMASRA
   Pazar günü ar­ka­daş­lar­la Amas­ra`day­dık… 
   İzle­nim­le­ri­mi ak­ta­rı­yo­rum…
   Te­kir­dağ`dan, İstan­bul`dan, Bolu`dan, An­ka­ra`dan tur oto­büs­le­ri gel­miş. 
   Çoğu lise ça­ğın­da öğ­ren­ci­ler; baş­la­rın­da öğ­ret­men­le­ri…
   Ya­ban­cı tu­rist­ler de var tabi, yine turla gel­miş­ler…
   Ba­lık­çı ba­rı­na­ğı­nın is­ke­le gi­ri­şi oto­park hiz­me­ti ve­ri­yor…
   Oto­büs­ler­den inen­ler ilk ola­rak ba­rı­nak is­ke­le­sin­de tura çı­kı­yor. Men­di­rek üs­tü­ne çıkıp toplu fo­toğ­raf çek­ti­ren­ler, sel­fie çe­ken­ler… Or­ta­lık cıvıl cıvıl…
   Ol­ta­sı­nı, ko­va­sı­nı, ta­bu­re­si­ni kapan ama­tör ba­lık­çı­lar men­di­rek bo­yun­ca di­zil­miş, Ekim ayı­nın son gü­neş­li gün­le­rinin­ ta­dı­nı çı­ka­rı­yor.
   Amas­ra so­kak­la­rı, cad­de­le­ri pırıl pırıl. Yerde tek tük si­ga­ra iz­ma­rit­le­ri var ol­ma­sı­na da kesme parke taş­la­rı­nın ara­sın­da kay­bol­muş. 
   Dük­kan ön­le­rin­de ara­cı­nı park etmiş esnaf ara ki bu­la­sın! Kal­dı­rım iş­ga­li de yok!
   Hangi tür esnaf olur­sa olsun önün­den geçen her­ke­si na­zik­çe davet edi­yor: `Bu­yu­run efen­dim, bu­yu­run.`
   Ka­ra­su`da pek duy­ma­ya alış­kın ol­ma­dı­ğı­mız ses!
   Amas­ra`da ta­ri­hi do­ku­nun ti­tiz­lik­le ko­run­du­ğu­nu ha­tır­lat­ma­ya gerek yok.
   Be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı­na sırt sırta ya­pı­şık bir Gelneksel El Sanatları’nı Geliştirme Sergisi ve Halk Pazarı var. Yak­la­şık 500 m2. Yük­sek çelik çatı ta­van­lı. Ka­dın­lar sıra sıra ma­sa­la­rın üze­ri­ne tez­gâh açmış. Ev ve el ya­pı­mı ma­kar­na­dan manda pey­ni­ri­ne, pes­til­den bala ve pek­me­ze, ce­viz­den kes­ta­ne­ye, ma­rul­dan, ro­ka­ya.. ne arar­san var.
   El işi pa­tik­ler, be­re­ler, ön­lük­ler, yaz­ma­lar…
   Be­le­di­ye tez­gâh ba­şı­na gün­lük 5 TL kira alı­yor; sem­bo­lik tabi…
   Ka­ra­su`da be­le­di­ye bi­na­sı­nın bi­ti­şi­ğin­de bu bü­yük­lük­te bir ar­sa­nın ka­dın­lar için Pazar ola­rak ay­rıl­dı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir mi­si­niz!
   Balık lo­kan­ta­la­rı dizi dizi… Müş­te­ri kay­nı­yor… Ma­sa­ya otu­ran ba­lık­tan önce Amas­ra sa­la­ta­sı ıs­mar­lı­yor…
   Sa­hil­de­ki Öğ­ret­me­ne­vi yeni res­to­re edil­miş. Es­ki­siy­le ye­ni­siy­le çoğu evler pan­si­yo­na dö­nüş­tü­rül­müş.
   Amas­ra de­di­ği­niz Yalı Ma­hal­le­si`nden küçük bir ilçe... Nüfus 6.700…
   Öğle ye­me­ği son­ra­sı ça­yı­nı iç­ti­ği­miz Ar­pa­çay­lı kah­ve­ciy­le laf­lı­yo­ruz…
   “Be­le­di­ye Baş­ka­nı CHP`den se­çil­di, AKP`ye geçti” diyor… (Amas­ra`nın bize ben­ze­yen ya­nı­nı bul­duk!)
   Şaka yollu ta­kı­lı­yo­ruz:  “Akıl­lı adam­mış!” 
   “Se­çim­ler­de gö­recek kimin akıl­lı ol­du­ğu­nu!” diye kar­şı­lık ve­ri­yor.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 971