SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Orhan Miroğlu evetçi mi hayırcı mı!

Orhan Miroğlu evetçi mi hayırcı mı!


      
  Yarım akıl­lı oğul­la­rı­nın, Deli Hatçe la­kap­lı komşu kı­zı­na aşık ol­ma­sı üze­ri­ne gün­düz vakti gö­rü­cü­ye giden oğ­la­nın an­ne­si ve bazı ya­kın­la­rı, haber ve­ril­di­ği halde dünür ada­yı­nın evde ol­ma­dı­ğı­nı gör­müş­ler.
   Ka­pı­nın önün­de ke­di­ler­le oy­na­şan Deli Hatçe “-An­nen ne­re­de kızım?” so­ru­su­na dik­ka­ti­ni ke­di­ler­den ayır­ma­dan şu kar­şı­lı­ğı ver­miş:
   “-Gonşu­ya gitti!”
   “-Ne­den, bir şey mi oldu?” diye üs­te­le­miş oğlanın annesi…
   Deli Hatçe du­ru­mu özet­le­miş:
   “-Gonşu diyze on­la­rın su ku­yu­su­na pis­le­di­ği­mi söy­lü­yor. Hal­bu­ki ben ku­yu­ya değil ke­na­rı­na pis­le­yip sonra da aya­ğım­la içine ite­le­dim. İfti­ra­cı ka­dın­la annem şimdi saç saça baş başa kavga edi­yor­lar.”
   İkti­dar ileri gi­den­le­ri, re­fe­ran­du­ma hayır di­yecek olan­la­rı 15 Tem­muz’un ya­nın­da yer almak ve terör yan­da­şı ol­mak­la suç­la­dı ya…
   Hü­kü­met Söz­cü­sü Numan Kur­tul­muş’un du­ru­mu dü­zelt­me­ye yö­ne­lik açık­la­ma­la­rı tam da bu fık­ra­yı çağ­rış­tı­rı­yor.
   Ne diyor Kur­tul­muş? 
“Her­kes o ko­nuş­ma­la­rı doğru oku­sun. Biz re­fe­ran­dum­da hayır oyu kul­la­nan­la­ra terör yan­lı­sı de­me­dik. Sa­de­ce PKK ve FETÖ yan­lı­la­rı için­dir bu tabir. Bu arada CHP de hayır diyor ama siz öyle bir anlam çı­kar­ma­yın!”
   Deli Hatçe’nin sa­vun­ma­sı bile Kur­tul­muş’tan tu­tar­lı; çünkü samimi!
   Kendi he­sa­bı­ma söy­le­ye­yim; re­fe­ran­dum­da evet oyu kul­lan­ma­ya­ca­ğım. Tıpkı 1982’deki 12 Eylül Ana­ya­sa oy­la­ma­sın­da, 2007’deki Cum­hur­baş­ka­nı’nı halk seç­sin oy­la­ma­sın­da ve 2010’daki HSYK dü­zen­le­me­le­ri­ni temel alan oy­la­ma­da yap­tı­ğım gibi oyum ha­yır­dır.
   16 Nisan için ge­rek­çem  kısa ve özdür: ‘Ana­ya­sa bir top­lum söz­leş­me­si­dir ve hal­kın en az yüzde 70 ve üze­rin­de­ki bir oy ta­ba­nı­na da­yan­ma­lı­dır.’
   16 Nisan’da san­dık­tan çı­ka­cak yüzde 51 evet veya yüzde 51 hayır oyu Tür­ki­ye’yi yeni ve bu gü­nü­mü­zü ara­ta­cak daha kes­kin ku­tup­laş­ma­lara ite­cek­tir.
   Pa­zar­te­si ak­şa­mı CNN’deki Ta­raf­sız Bölge prog­ra­mın­da Ahmet Hakan AKP’li bir yö­ne­ti­ci­ye şöyle bir soru yö­nelt­ti:
   “Hayır di­yecek olan­la­rı peşinen terörist ve 15 Tem­muz darbesi yan­da­şı ilan et­ti­niz. Öy­ley­se neden Tür­ki­ye’nin önüne evet-ha­yır se­çe­nek­li bir re­fe­ran­dum koy­du­nuz!..”
   Yanıt el­bet­te ki Deli Hatçe’nin sa­vun­ma­sı­na ben­zer ola­cak­tı; öyle de oldu!
   Şimdi gelin hep bir­lik­te HSYK dü­zen­le­me­le­ri­ni içe­ren ve kabul edil­me­siy­le Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu ile Yar­gı­tay, Da­nış­tay ve tüm ad­li­ sis­te­min Gülen Ce­ma­ati’nin eline geç­me­si­ne ve­si­le olan 2010 re­fe­ran­du­mun­da, bazı doğu il­le­rin­de­ki evet oy­la­rı­nın oran­la­rı­na ba­ka­lım…
   Bat­man %94.74, Bay­burt %85.05, Bin­göl %95.27, Di­yar­ba­kır %94.05, Ela­zığ %81.74, Hak­ka­ri % 94.27, Şan­lı­ur­fa %94 40, Van %94.45…
   Aynı il­ler­de 7 Ha­zi­ran ve 1 Kasım 2014 genel se­çim­le­rin­de de hangi par­ti­nin açık ara önde ol­du­ğu­nu söy­le­me­ye gerek var mı?
   Bir­kaç örnek de ora­dan…
   HDP 7 Ha­zi­ran 2014’te Bat­man’da %71.4 oy almış. Di­yar­ba­kır’da %77.73, Hak­ka­ri’de %84.91, Van’da %73.59…
Şimdi ‘Hayır demek te­rö­rist­ler­le bir ol­mak­tır’ de­ni­yor ya…
   2010’da evet di­yen­ler cici mu­ha­le­fet, 16 Nisan 2017’de hayır di­ye­cek­ler te­rö­rist ola­cak, öyle mi!
   “Hayır, 15 Tem­muz’un ya­nın­da yer al­mak­tır!” sözü edi­li­yor ya…
   Kuzum 15 Tem­muz dar­be­si­ne kal­kı­şan­lar bu ik­ti­da­rın “Ne is­te­di­ler de ver­me­dik” de­di­ği FETÖ’cüler değil mi?
   Mec­lis’i bom­ba­la­tan, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ile Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı­nı der­dest edip Akın­cı Üssü’ne ka­pa­tan­la­rı o ma­kam­la­ra kim ge­tir­di?
   16 Nisan re­fe­ran­du­mu­na hayır di­ye­ce­ği­ni açık­la­yan mu­ha­le­fet mi?
   Ülke TV’de ya­yın­la­nan Ba­ha­dır Kur­ba­noğ­lu, Ersoy Dede ve Savaş Avcı’nın da yer al­dı­ğı bir tar­tış­ma prog­ra­mın­da Orhan Mi­roğ­lu nok­ta­sı vir­gü­lü­ne aynen şun­la­rı söy­le­miş­ti:
   “Be­ğe­nin veya be­ğen­me­yin; bir si­ya­si prog­ra­mı ha­ya­ta ge­çir­mek için mü­ca­de­le edi­yor­sa, o bir te­rö­rist grup falan de­ğil­dir. Hele eğer dört beş mil­yon in­sa­nın ya­şa­dı­ğı bir yerde hal­kın belli bir ke­si­mi ta­ra­fın­dan des­tek gö­rü­yor­sa. Bizde de aynı şey ya­şan­dı. PKK te­rö­rist bir örgüt müdür? Bana göre te­rö­rist bir örgüt de­ğil­dir. PKK kendi top­rak­la­rın­da belli bir si­ya­si prog­ra­mı ha­ya­ta ge­çir­me­ye ça­lı­şan bir po­li­tik ha­re­ket­tir.” (https://www.youtube.com/watch?v=6Y­2A­6iBLj­s8)
   1999’dan iti­ba­ren HADEP, DEHAP ve DTP’de Genel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı yapan Miroğlu şimdi AKP’den Mar­din mil­let­ve­ki­lidir. 
   PKK’ya terör örgütü diyemeyen Orhan Mi­roğ­lu 16 Nisan re­fe­ran­du­mun­da evet mi di­ye­cek­tir hayır mı?
   Açıklasa da öğrensek!
   Son bir ha­tır­lat­ma da yakın çev­re­mi­ze…
   “Fet­hul­lah Gülen’le adı­mın anıl­ma­sın­dan onur duyarım” diyen bir zat daha dün Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne önce ge­çi­ci Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ar­dın­dan şa­ibe­li bir iha­le­ye Ko­mis­yon Baş­ka­nı ya­pıl­mış­tı, ha­tır­la­dı­nız mı? (İhale şimdi Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sın­da)
   FETÖ hay­ra­nı o ki­şi­nin ata­ma­sı­nı yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı, An­tal­ya’daki top­lan­tı­dan “va­tan­da­şı evet’e ikna etme” bil­gi­le­riy­le do­na­tı­lı şe­kil­de dön­müş. 
   Dönüşte Cengiz Kuçhan’ı da getirseydi, hayırcılara iyi moral olurdu!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 723