• Ana Sayfa
  • »
  • Orhan Miroğlu evetçi mi hayırcı mı!

Orhan Miroğlu evetçi mi hayırcı mı!


      
  Yarım akıl­lı oğul­la­rı­nın, Deli Hatçe la­kap­lı komşu kı­zı­na aşık ol­ma­sı üze­ri­ne gün­düz vakti gö­rü­cü­ye giden oğ­la­nın an­ne­si ve bazı ya­kın­la­rı, haber ve­ril­di­ği halde dünür ada­yı­nın evde ol­ma­dı­ğı­nı gör­müş­ler.
   Ka­pı­nın önün­de ke­di­ler­le oy­na­şan Deli Hatçe “-An­nen ne­re­de kızım?” so­ru­su­na dik­ka­ti­ni ke­di­ler­den ayır­ma­dan şu kar­şı­lı­ğı ver­miş:
   “-Gonşu­ya gitti!”
   “-Ne­den, bir şey mi oldu?” diye üs­te­le­miş oğlanın annesi…
   Deli Hatçe du­ru­mu özet­le­miş:
   “-Gonşu diyze on­la­rın su ku­yu­su­na pis­le­di­ği­mi söy­lü­yor. Hal­bu­ki ben ku­yu­ya değil ke­na­rı­na pis­le­yip sonra da aya­ğım­la içine ite­le­dim. İfti­ra­cı ka­dın­la annem şimdi saç saça baş başa kavga edi­yor­lar.”
   İkti­dar ileri gi­den­le­ri, re­fe­ran­du­ma hayır di­yecek olan­la­rı 15 Tem­muz’un ya­nın­da yer almak ve terör yan­da­şı ol­mak­la suç­la­dı ya…
   Hü­kü­met Söz­cü­sü Numan Kur­tul­muş’un du­ru­mu dü­zelt­me­ye yö­ne­lik açık­la­ma­la­rı tam da bu fık­ra­yı çağ­rış­tı­rı­yor.
   Ne diyor Kur­tul­muş? 
“Her­kes o ko­nuş­ma­la­rı doğru oku­sun. Biz re­fe­ran­dum­da hayır oyu kul­la­nan­la­ra terör yan­lı­sı de­me­dik. Sa­de­ce PKK ve FETÖ yan­lı­la­rı için­dir bu tabir. Bu arada CHP de hayır diyor ama siz öyle bir anlam çı­kar­ma­yın!”
   Deli Hatçe’nin sa­vun­ma­sı bile Kur­tul­muş’tan tu­tar­lı; çünkü samimi!
   Kendi he­sa­bı­ma söy­le­ye­yim; re­fe­ran­dum­da evet oyu kul­lan­ma­ya­ca­ğım. Tıpkı 1982’deki 12 Eylül Ana­ya­sa oy­la­ma­sın­da, 2007’deki Cum­hur­baş­ka­nı’nı halk seç­sin oy­la­ma­sın­da ve 2010’daki HSYK dü­zen­le­me­le­ri­ni temel alan oy­la­ma­da yap­tı­ğım gibi oyum ha­yır­dır.
   16 Nisan için ge­rek­çem  kısa ve özdür: ‘Ana­ya­sa bir top­lum söz­leş­me­si­dir ve hal­kın en az yüzde 70 ve üze­rin­de­ki bir oy ta­ba­nı­na da­yan­ma­lı­dır.’
   16 Nisan’da san­dık­tan çı­ka­cak yüzde 51 evet veya yüzde 51 hayır oyu Tür­ki­ye’yi yeni ve bu gü­nü­mü­zü ara­ta­cak daha kes­kin ku­tup­laş­ma­lara ite­cek­tir.
   Pa­zar­te­si ak­şa­mı CNN’deki Ta­raf­sız Bölge prog­ra­mın­da Ahmet Hakan AKP’li bir yö­ne­ti­ci­ye şöyle bir soru yö­nelt­ti:
   “Hayır di­yecek olan­la­rı peşinen terörist ve 15 Tem­muz darbesi yan­da­şı ilan et­ti­niz. Öy­ley­se neden Tür­ki­ye’nin önüne evet-ha­yır se­çe­nek­li bir re­fe­ran­dum koy­du­nuz!..”
   Yanıt el­bet­te ki Deli Hatçe’nin sa­vun­ma­sı­na ben­zer ola­cak­tı; öyle de oldu!
   Şimdi gelin hep bir­lik­te HSYK dü­zen­le­me­le­ri­ni içe­ren ve kabul edil­me­siy­le Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu ile Yar­gı­tay, Da­nış­tay ve tüm ad­li­ sis­te­min Gülen Ce­ma­ati’nin eline geç­me­si­ne ve­si­le olan 2010 re­fe­ran­du­mun­da, bazı doğu il­le­rin­de­ki evet oy­la­rı­nın oran­la­rı­na ba­ka­lım…
   Bat­man %94.74, Bay­burt %85.05, Bin­göl %95.27, Di­yar­ba­kır %94.05, Ela­zığ %81.74, Hak­ka­ri % 94.27, Şan­lı­ur­fa %94 40, Van %94.45…
   Aynı il­ler­de 7 Ha­zi­ran ve 1 Kasım 2014 genel se­çim­le­rin­de de hangi par­ti­nin açık ara önde ol­du­ğu­nu söy­le­me­ye gerek var mı?
   Bir­kaç örnek de ora­dan…
   HDP 7 Ha­zi­ran 2014’te Bat­man’da %71.4 oy almış. Di­yar­ba­kır’da %77.73, Hak­ka­ri’de %84.91, Van’da %73.59…
Şimdi ‘Hayır demek te­rö­rist­ler­le bir ol­mak­tır’ de­ni­yor ya…
   2010’da evet di­yen­ler cici mu­ha­le­fet, 16 Nisan 2017’de hayır di­ye­cek­ler te­rö­rist ola­cak, öyle mi!
   “Hayır, 15 Tem­muz’un ya­nın­da yer al­mak­tır!” sözü edi­li­yor ya…
   Kuzum 15 Tem­muz dar­be­si­ne kal­kı­şan­lar bu ik­ti­da­rın “Ne is­te­di­ler de ver­me­dik” de­di­ği FETÖ’cüler değil mi?
   Mec­lis’i bom­ba­la­tan, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ile Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı­nı der­dest edip Akın­cı Üssü’ne ka­pa­tan­la­rı o ma­kam­la­ra kim ge­tir­di?
   16 Nisan re­fe­ran­du­mu­na hayır di­ye­ce­ği­ni açık­la­yan mu­ha­le­fet mi?
   Ülke TV’de ya­yın­la­nan Ba­ha­dır Kur­ba­noğ­lu, Ersoy Dede ve Savaş Avcı’nın da yer al­dı­ğı bir tar­tış­ma prog­ra­mın­da Orhan Mi­roğ­lu nok­ta­sı vir­gü­lü­ne aynen şun­la­rı söy­le­miş­ti:
   “Be­ğe­nin veya be­ğen­me­yin; bir si­ya­si prog­ra­mı ha­ya­ta ge­çir­mek için mü­ca­de­le edi­yor­sa, o bir te­rö­rist grup falan de­ğil­dir. Hele eğer dört beş mil­yon in­sa­nın ya­şa­dı­ğı bir yerde hal­kın belli bir ke­si­mi ta­ra­fın­dan des­tek gö­rü­yor­sa. Bizde de aynı şey ya­şan­dı. PKK te­rö­rist bir örgüt müdür? Bana göre te­rö­rist bir örgüt de­ğil­dir. PKK kendi top­rak­la­rın­da belli bir si­ya­si prog­ra­mı ha­ya­ta ge­çir­me­ye ça­lı­şan bir po­li­tik ha­re­ket­tir.” (https://www.youtube.com/watch?v=6Y­2A­6iBLj­s8)
   1999’dan iti­ba­ren HADEP, DEHAP ve DTP’de Genel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı yapan Miroğlu şimdi AKP’den Mar­din mil­let­ve­ki­lidir. 
   PKK’ya terör örgütü diyemeyen Orhan Mi­roğ­lu 16 Nisan re­fe­ran­du­mun­da evet mi di­ye­cek­tir hayır mı?
   Açıklasa da öğrensek!
   Son bir ha­tır­lat­ma da yakın çev­re­mi­ze…
   “Fet­hul­lah Gülen’le adı­mın anıl­ma­sın­dan onur duyarım” diyen bir zat daha dün Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne önce ge­çi­ci Baş­kan Yar­dım­cı­sı, ar­dın­dan şa­ibe­li bir iha­le­ye Ko­mis­yon Baş­ka­nı ya­pıl­mış­tı, ha­tır­la­dı­nız mı? (İhale şimdi Sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sın­da)
   FETÖ hay­ra­nı o ki­şi­nin ata­ma­sı­nı yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı, An­tal­ya’daki top­lan­tı­dan “va­tan­da­şı evet’e ikna etme” bil­gi­le­riy­le do­na­tı­lı şe­kil­de dön­müş. 
   Dönüşte Cengiz Kuçhan’ı da getirseydi, hayırcılara iyi moral olurdu!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 827