SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Oto­park kal­ma­dı, mar­ket ve­re­lim!

Oto­park kal­ma­dı, mar­ket ve­re­lim!


 


   Ra­ma­zan Bay­ra­mı ile bir­lik­te Ka­ra­su’da nüfus kat­lan­dı. Ki­mi­ne göre 300 ki­mi­ne göre 500 bin­le­re ulaş­tık.
   As­ga­ri bir sa­yı­da karar kı­la­lım ve 250 bin di­ye­lim…
   Do­la­yı­sıy­la yeni nü­fu­sa yeni ih­ti­yaç­lar doğ­mak­ta.
   Nedir temel ih­ti­yaç­lar der­se­niz, sos­yo­lo­ji bi­li­mi­ne baş­vu­rup sı­ra­la­ya­lım:
   Ye­me-iç­me, uyku ve cin­sel­lik; bir de gü­ven­lik…
   Tek tek sayma fır­sa­tım ol­ma­dı, ancak al­dı­ğım bil­gi­le­re göre Ka­ra­su’da şu anda tam 57 tane mar­ket açıl­mış du­rum­da… 
   İlçe mer­ke­zin­den sa­hi­le kadar uza­nan ana cadde üze­rin­de tra­fik tı­kan­mış­sa bilin ki, o nok­ta­da bir mar­ket var. Tra­fi­ğin açıl­ma­sı, ‘Acaba pi­rinç bu mar­ket­te daha mı ucuz?’ araş­tır­ma­sı yapan yaz­lık­çı­nın in­sa­fa gelip ara­cı­nı mar­ket önün­den kal­dır­ma­sı­na bağlı bir durum!
   Tra­fi­ği geçin; ye­me-iç­me ih­ti­ya­cı tamam mı siz ona bakın.
   İkinci ih­ti­yaç uyu­mak… Yani ba­şı­nı so­ka­cak bir ev…
   Sa­de­ce geçen yıl sa­tı­lan yeni yaz­lık konut sa­yı­sı 3 bin…
   Bu sa­yı­ya geç­miş yıl­lar­da sa­tı­lan­la­rı da ek­le­di­ği­niz­de or­ta­la­ma 30 bin yaz­lık da­ire­den söz ede­bi­li­riz.
   An­la­ya­ca­ğı­nız, uyku an­la­mın­da da bir sorun yok.
   (Cin­sel­lik mah­rem konu, pas ge­çi­yo­rum…)
   Ge­le­lim gü­ven­li­ğe…
   Genel an­lam­da asa­yiş ber­ke­mal…
   Ka­ra­su Em­ni­ye­ti, il em­ni­ye­tin­den al­dı­ğı des­tek­le ve 250 ki­şi­lik bir ekip­le Cu­mar­te­si ge­ce­si sa­hil­de­ki iş ve eğ­len­ce yer­le­ri­ni didik didik etti. Bazı şüp­he­li­ler gö­zal­tı­na alın­dı. 
   Hu­zur­sa budur işte!
   Ka­ra­su’da geç­miş yıl­la­rın kang­re­ni ha­li­ne gel­miş bo­ğul­ma va­ka­la­rı artık ya­şan­mı­yor. Eski kay­ma­kam­lar­dan Dr. İlker Gün­dü­zöz’ün belki de Tür­ki­ye’de ilk kez uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu Can­kur­ta­ran Pro­je­si, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geniş bir ekip­le sür­dü­rül­mek­te. Artık de­niz­de bo­ğul­mak su­re­tiy­le in­ti­ha­ra bile izin yok desek ye­ri­dir!
   Bütün bu gü­zel­lik­le­rin yanı sıra ufak tefek ek­sik­lik­le­ri­miz de yok değil.
   Ör­ne­ğin tra­fik so­ru­nu…
   AKP’nin gö­zün­den kaç­mış ve ka­pan­mak­tan kur­tul­muş polis okulu kal­dıy­sa, kör­dü­ğüm olmuş tra­fi­ğin sta­jı­nı gör­mek is­te­yen tra­fik öğ­ren­ci­le­ri için Ka­ra­su em­sal­siz bir la­bo­ra­tu­var sa­yı­lır!
   Plaj Cad­de­si ile D-10 ka­ra­yo­lu­nun ke­siş­ti­ği kav­şak­ta­ki kuy­ru­ğun orta sı­ra­la­rın­day­sa­nız, kar­şı­ya geç­mek için ışık­la­rın en az üç kez ye­şi­le dön­me­si­ni bek­le­ye­cek­si­niz.
   Tra­fik­le il­gi­li basit bir sorun daha: Sa­hil­de oto­park yok!
   (Di­ye­cek­si­niz ki, il­çe­nin ne­re­sin­de oto­park var!)
   İmar planı ha­zır­la­nır­ken Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin dik­kat­le­ri “Kaç katlı bi­na­lar ya­par­sak gök­yü­zü­nü fet­het­miş sa­yı­lı­rız?” he­de­fi­ne ki­lit­len­di­ğin­den olsa gerek, oto­park ko­nu­su unu­tul­muş! Adet ye­ri­ni bul­sun diye ko­nu­lan oto­park­lar ise zaman için­de yine Mec­lis ka­rar­la­rıy­la konut ala­nı­na dö­nüş­tü­rül­müş.
   Ya­pı­laş­ma bu plan­lar­la büyük öl­çü­de ta­mam­lan­dık­tan son­ra­dır ki, so­ru­nun çö­zü­mü­ne yö­ne­lik gay­ret­ler gö­rül­mek­te.
   Yok canım, bina yıkıp oto­park ya­pıl­mı­yor…
   Pa­ten­ti be­le­di­ye­mi­ze ait yeni bir uy­gu­la­ma var…
Ye­ni­li­yor­muş gö­rün­tü­süy­le kal­dı­rım­lar, refüjler sö­kü­lüp da­ral­tı­lı­yor ki, araç­la­ra çift sıra park yeri açıl­sın!
   Medeni dünyanın şehirciliğinde yolların yüzde 70`i yayalara ayrılır; bizler yolları insanların yerine teneke kutularına tahsis ediyoruz.
   Başka ih­ti­yaç­lar da var tabi ki…
   Ör­ne­ğin eğ­len­ce yer­le­ri, si­ne­ma gibi…
   Eğ­len­ce an­la­mın­da bir sı­kın­tı yok. Dö­şe­me’ye ta­şı­nan ga­zi­no­la­rın yer­le­ri­ne ye­ni­le­ri açıl­dı. Sa­ba­hın kö­rü­ne kadar karga sesli şar­kı­cı din­li­yo­ruz! Açık­ha­va dis­ko­la­rı da ca­ba­sı!
   Si­ne­ma sa­lo­nu­na ge­lin­ce…
   Nü­fu­sun yüzde biri buna ih­ti­yaç du­yu­yor di­ye­lim; 2 bin 500 kişi eder. Bu kadar iz­le­yi­ci pas ge­çi­lir mi?
   Ya­zı­yı bir müj­dey­le bi­ti­re­yim:
   Bü­yük­şe­hir Baş­ka­nı To­çoğ­lu Karsu’ya ‘Mavi Bay­rak­lı Plaj’ sözü verdi.
   Ol­maz­sa olmaz 25 kri­te­ri­ni, 10 yılda ta­mam­la­rız ümi­din­de­yim!
   Ace­le­miz yok, bek­le­riz!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1919