SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Pankartınız nasıl olsun!


   Pazartesi günü em­lak­çı­lık yapan bir ar­ka­da­şı­mı arayıp Plaj Cad­de­si’nden Ye­ni­ma­hal­le/Sa­kar­ya kı­yı­sı­na kadar, duble yolla Batı Ka­ra­de­niz Cad­de­si ara­sın­da kalan böl­ge­de, imar plan­la­rın­da okul alanı ola­rak işa­ret­len­miş yer olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­dum.
   Te­le­fo­nu ka­pat­ma­dan du­va­rın­da­ki plan paf­ta­la­rı­na ba­ka­rak yanıt verdi: “Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı­nın ya­kın­la­rın­da bir tane gö­zü­me iliş­ti. Başka da yok!”
   Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir eği­tim yö­ne­ti­ci­si bana bir not gön­der­miş ve “Ka­ra­su’da okul yap­mak üzere ay­rıl­mış 11 mil­yon lira öde­nek var. Arazi bu­la­maz­sak bu para ge­ri­ye gi­decek” de­miş­ti.
   Sanıyorum gitmiştir o para!
   Ger­çek şu; çu­val­la pa­ra­mız olsun ne yazık ki okul ya­pa­cak ye­ri­miz kal­ma­dı.
   Nasıl kal­sın kar­de­şim!
   Be­le­di­ye Ha­zi­ne’den kalma ne varsa sata sata tü­ket­ti.
   Recep Soy­türk’ün ku­lak­la­rı çın­la­sın. İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri’yken İsmet Par­lak’ın atöl­ye­si ci­va­rın­da bir okul yeri ayar­la­mak için akla ka­ra­yı seç­miş­ti. O arsa bu­lu­na­na kadar Özel İdare ka­pan­dı! Okul da siz­le­re ömür!
   Plaj Cad­de­si ile Sa­kar­ya kı­yı­sı arası 5 km. Son 5 yıl­dır bu­ra­da yoğun bir ya­pı­laş­ma var. Hadi yer bulun da okul yapın, gö­re­lim!
   Ka­ra­de­niz­li ağaç gör­dü­ğün­de “Bun­dan kaç römork odun çıkar” he­sa­bı ya­par­mış. Bizim be­le­di­ye de eksik ol­ma­sın arsa kay­dı­na rast­la­dı­ğın­da “Kaç pa­ra­ya gider” in he­sa­bı­na otu­ru­yor.
   Böyle yapa yapa ne var ne yok sa­tıl­dı!
   Sıra İhsa­ni­ye’ye gel­di­ğin­de aaa.. bir de baktık ki nasıl ol­duy­sa yargı freni dev­re­ye girmiş!
   Perde arkasında ku­ru­lan se­nar­yo­ya bakar mı­sı­nız?
   Fe­riz­li’deki bir taş ocağı iş­let­me­ci­si­nin be­le­di­ye­den 600 bin lira mıcır ala­ca­ğı var. Ken­di­si­ne İhsa­ni­ye’deki 23,5 dönüm ara­zi­nin iha­ley­le sa­tı­la­ca­ğı, müş­te­ri­si­nin hazır ol­du­ğu ve satış ger­çek­le­şir­se ona olan bor­cun ka­pa­tı­la­ca­ğı sözü ve­ri­li­yor. (Diyelim ki, ihaleye çıkacak arazilerin taliplileri olur. Alıcısı nasıl hazır oluyorsa artık.. Onun da kokusu çıkar yakında; izini sürüyorum!)
   Hâl­bu­ki ki köy tüzel ki­şi­li­ğin­den be­le­di­ye­ye dev­re­di­len ara­zi­de ile­ri­de okul ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alın­mış. Bir kısmı da park olur de­nil­miş.
   Arazi ihale lis­te­si­ne ko­nul­muş, ma­hal­le muh­ta­rı­nın ha­be­ri yok!
   Tıpkı 45 mil­yon­luk yol, kal­dı­rım, yağ­mur­su­yu ka­na­lı, semt sa­ha­sı ya­pı­mı iha­le­sin­den Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin ha­be­ri ol­ma­dı­ğı gibi…
   Tıpkı yeni ter­mi­nal alanı bi­ti­şi­ğin­de­ki tril­yon­luk ar­sa­nın Ga­zi­emir­li bir ki­şi­ye tek ba­şı­na gir­di­ği iha­le­de sa­tıl­ma­sı­nın giz­li­ce ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı gibi…
   600 bin TL’lik mıcır borcu dedik…
   Hafta sonu ya­pı­lan Tın­tın şen­li­ğin­de beton mer­di­ven­ler­de otu­ran Azi­zi­ye­li­ler o be­ton­la­rın için­de­ki mı­cı­rın borç­la alın­dı­ğı­nı ve satan iş­let­me­ci­nin “Yan­dım Allah” di­ye­rek bu ala­ca­ğın pe­şin­de ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu?
   Eğer bil­se­ler­di Baş­kan’a ya­la­ka­lık olsun diye “Ka­zan­dır­dı­ğı­nız eser için size min­net­ta­rız” gi­bi­sin­den ası­lan o pan­kar­ta tepki ko­yar­lar­dı!
   Be­le­di­ye, kesim sı­ra­sın­da iş­kem­be­si pat­la­yan da­na­ya dön­müş. Or­ta­lı­ğı bok gö­tü­rü­yor, hangi iş­gü­za­rın ma­ri­fe­tiy­se Tın­tın gibi bir fes­ti­val­de yağ­cı­lık kokan pan­kart ası­la­bi­li­yor.
   İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü ön in­ce­le­me yap­mış. Bir ku­rum­da ol­ma­ma­sı ge­re­ken akıl almaz suç­la­ma­lar or­ta­lı­ğa sa­çıl­mış…
   Bu iş­le­rin so­rum­lu­su ola­rak itham edi­len­ler hiç­bir şey yokmuş edasıyla cad­de­ler­de, fes­ti­val­ler­de, açı­lış­lar­da kostaklana kostaklana boy gös­ter­me­ye devam edi­yor.
   Hangi yüzle kardeşim? Bir piş­kin­lik, bir umur­sa­maz­lık ki an­la­şı­lır iş değil!
   Kim­ler­den söz et­ti­ği­mi CHP yö­ne­ti­min­de­ki Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden dev­şir­me İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı olan zatın Fa­ce­bo­ok ar­ka­daş­la­rı lis­te­si­ne bakın, an­lar­sı­nız. 
   İha­ley­le arsa alan­lar­dan, sa­tı­şı yapan ko­mis­yo­nun üye­le­ri­ne kadar tek­mi­li bir­den orada! 
   Geçen hafta Ka­ra­su’nun önem­li bir ko­nu­ğu vardı.
   Bir dev­let bü­yü­ğü­mü­zün ya­kı­nı, tay­fa­sıy­la otel­le­ri­miz­den bi­ri­ne yer­leş­miş.  Ra­ma­zan ari­fe­si­ne kadar hem­şe­ri­si­ne ait bir iş­let­me­de sabah akşam kebap keyfi yap­mış…
   Her akşam be­le­di­ye­den he­yet­ler oteli su yolu yap­mış de­ni­yor.
   O muh­te­re­min Ka­ra­su’ya neden gel­di­ği­ni, otel­de neler ko­nu­şul­du­ğu­nu bi­le­mem.
   Ha­be­rim ol­say­dı ben de uğrar “Be­ye­fen­di, siz şu 45 mil­yon­luk borç­lan­ma ko­nu­su­nun gö­rü­şül­dü­ğü gün­ler­de Ka­ra­su’ya gelen İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü’ nün ka­fi­le­sin­dey­di­niz. Ne sı­fat­la orada bu­lun­du­nuz ve şim­di­ki se­beb-i zi­ya­re­ti­niz nedir?” diye so­rar­dım.
   Bi­li­yo­rum, bun­lar ne­ta­me­li ko­nu­lar…
   Bi­li­yo­rum, bu iş­le­rin üze­ri­ne git­mek in­sa­nın ba­şı­na iş açar…
   Bi­li­yo­rum, Tür­ki­ye’de buna ben­zer bir­çok yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üstü gös­te­re gös­te­re ka­pa­tıl­mış­tır…
   Bi­li­yo­rum ve her­kes bi­li­yor ki, bu tür iş­le­ri açığa çı­kar­ma­ya kal­kan sav­cı­lar hak­kın­da yine sav­cı­lar­ca so­ruş­tur­ma­lar açıl­mış­tır… 
   Bi­li­yo­rum ve her­kes de bi­li­yor ki, ha­kim­ler yine mes­lek­taş­la­rı ta­ra­fın­dan ko­des­le­re tı­kıl­mış­tır…
   Bi­li­yo­rum ve artık hep bi­li­yo­ruz ki; bu ül­ke­de soy­gun, yalan, talan, üç­kâ­ğıt, yol­suz­luk, dü­zen­baz­lık, hak­sız ka­zanç, makam nü­fu­zu­nu kendi çı­ka­rı­na ve ya­kın­la­rı le­hi­ne kul­lan­ma ben­ze­ri ne varsa, genel geçer bir ku­ra­la dö­nüş­müş­tür.
   İstis­na­lar hariç, ga­ze­te süsü ve­ril­miş ba­sı­lı bro­şür­ler bun­la­rı yaz­mı­yor veya yaz­ma­ya ce­sa­ret ede­mi­yor.
   Ve yine bi­li­yo­rum ki, böyle ne­ta­me­li ko­nu­la­rı iş­le­yen ga­ze­te­ler de “Bizim de kı­yı­sın­dan kö­şe­sin­den se­bep­len­di­ği­miz dü­ze­ne çomak so­ku­yor­su­nuz” ma­ka­mın­da­ki tep­ki­ler­le kar­şı­la­nı­yor.
   Ama son ola­rak şunu bilir şunu söy­le­rim…
   Kim­se­nin yap­tı­ğı ya­nı­na kal­ma­ya­cak.
O dos­ya­lar bu gün ka­pa­tıl­sa bile günü gel­di­ğin­de ye­ni­den açı­la­cak.
   Hadi şim­di­lik ik­ti­da­rıy­la mu­ha­le­fe­tiy­le bu iş­le­re se­si­ni çı­kar­ma­yan­la­ra iyi uy­ku­lar.
   İyi uy­ku­lar Ka­ra­su!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 984