Pankartınız nasıl olsun!


   Pazartesi günü em­lak­çı­lık yapan bir ar­ka­da­şı­mı arayıp Plaj Cad­de­si’nden Ye­ni­ma­hal­le/Sa­kar­ya kı­yı­sı­na kadar, duble yolla Batı Ka­ra­de­niz Cad­de­si ara­sın­da kalan böl­ge­de, imar plan­la­rın­da okul alanı ola­rak işa­ret­len­miş yer olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­dum.
   Te­le­fo­nu ka­pat­ma­dan du­va­rın­da­ki plan paf­ta­la­rı­na ba­ka­rak yanıt verdi: “Ye­ni­ma­hal­le me­zar­lı­ğı­nın ya­kın­la­rın­da bir tane gö­zü­me iliş­ti. Başka da yok!”
   Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir eği­tim yö­ne­ti­ci­si bana bir not gön­der­miş ve “Ka­ra­su’da okul yap­mak üzere ay­rıl­mış 11 mil­yon lira öde­nek var. Arazi bu­la­maz­sak bu para ge­ri­ye gi­decek” de­miş­ti.
   Sanıyorum gitmiştir o para!
   Ger­çek şu; çu­val­la pa­ra­mız olsun ne yazık ki okul ya­pa­cak ye­ri­miz kal­ma­dı.
   Nasıl kal­sın kar­de­şim!
   Be­le­di­ye Ha­zi­ne’den kalma ne varsa sata sata tü­ket­ti.
   Recep Soy­türk’ün ku­lak­la­rı çın­la­sın. İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri’yken İsmet Par­lak’ın atöl­ye­si ci­va­rın­da bir okul yeri ayar­la­mak için akla ka­ra­yı seç­miş­ti. O arsa bu­lu­na­na kadar Özel İdare ka­pan­dı! Okul da siz­le­re ömür!
   Plaj Cad­de­si ile Sa­kar­ya kı­yı­sı arası 5 km. Son 5 yıl­dır bu­ra­da yoğun bir ya­pı­laş­ma var. Hadi yer bulun da okul yapın, gö­re­lim!
   Ka­ra­de­niz­li ağaç gör­dü­ğün­de “Bun­dan kaç römork odun çıkar” he­sa­bı ya­par­mış. Bizim be­le­di­ye de eksik ol­ma­sın arsa kay­dı­na rast­la­dı­ğın­da “Kaç pa­ra­ya gider” in he­sa­bı­na otu­ru­yor.
   Böyle yapa yapa ne var ne yok sa­tıl­dı!
   Sıra İhsa­ni­ye’ye gel­di­ğin­de aaa.. bir de baktık ki nasıl ol­duy­sa yargı freni dev­re­ye girmiş!
   Perde arkasında ku­ru­lan se­nar­yo­ya bakar mı­sı­nız?
   Fe­riz­li’deki bir taş ocağı iş­let­me­ci­si­nin be­le­di­ye­den 600 bin lira mıcır ala­ca­ğı var. Ken­di­si­ne İhsa­ni­ye’deki 23,5 dönüm ara­zi­nin iha­ley­le sa­tı­la­ca­ğı, müş­te­ri­si­nin hazır ol­du­ğu ve satış ger­çek­le­şir­se ona olan bor­cun ka­pa­tı­la­ca­ğı sözü ve­ri­li­yor. (Diyelim ki, ihaleye çıkacak arazilerin taliplileri olur. Alıcısı nasıl hazır oluyorsa artık.. Onun da kokusu çıkar yakında; izini sürüyorum!)
   Hâl­bu­ki ki köy tüzel ki­şi­li­ğin­den be­le­di­ye­ye dev­re­di­len ara­zi­de ile­ri­de okul ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alın­mış. Bir kısmı da park olur de­nil­miş.
   Arazi ihale lis­te­si­ne ko­nul­muş, ma­hal­le muh­ta­rı­nın ha­be­ri yok!
   Tıpkı 45 mil­yon­luk yol, kal­dı­rım, yağ­mur­su­yu ka­na­lı, semt sa­ha­sı ya­pı­mı iha­le­sin­den Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin ha­be­ri ol­ma­dı­ğı gibi…
   Tıpkı yeni ter­mi­nal alanı bi­ti­şi­ğin­de­ki tril­yon­luk ar­sa­nın Ga­zi­emir­li bir ki­şi­ye tek ba­şı­na gir­di­ği iha­le­de sa­tıl­ma­sı­nın giz­li­ce ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı gibi…
   600 bin TL’lik mıcır borcu dedik…
   Hafta sonu ya­pı­lan Tın­tın şen­li­ğin­de beton mer­di­ven­ler­de otu­ran Azi­zi­ye­li­ler o be­ton­la­rın için­de­ki mı­cı­rın borç­la alın­dı­ğı­nı ve satan iş­let­me­ci­nin “Yan­dım Allah” di­ye­rek bu ala­ca­ğın pe­şin­de ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu?
   Eğer bil­se­ler­di Baş­kan’a ya­la­ka­lık olsun diye “Ka­zan­dır­dı­ğı­nız eser için size min­net­ta­rız” gi­bi­sin­den ası­lan o pan­kar­ta tepki ko­yar­lar­dı!
   Be­le­di­ye, kesim sı­ra­sın­da iş­kem­be­si pat­la­yan da­na­ya dön­müş. Or­ta­lı­ğı bok gö­tü­rü­yor, hangi iş­gü­za­rın ma­ri­fe­tiy­se Tın­tın gibi bir fes­ti­val­de yağ­cı­lık kokan pan­kart ası­la­bi­li­yor.
   İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü ön in­ce­le­me yap­mış. Bir ku­rum­da ol­ma­ma­sı ge­re­ken akıl almaz suç­la­ma­lar or­ta­lı­ğa sa­çıl­mış…
   Bu iş­le­rin so­rum­lu­su ola­rak itham edi­len­ler hiç­bir şey yokmuş edasıyla cad­de­ler­de, fes­ti­val­ler­de, açı­lış­lar­da kostaklana kostaklana boy gös­ter­me­ye devam edi­yor.
   Hangi yüzle kardeşim? Bir piş­kin­lik, bir umur­sa­maz­lık ki an­la­şı­lır iş değil!
   Kim­ler­den söz et­ti­ği­mi CHP yö­ne­ti­min­de­ki Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nden dev­şir­me İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı olan zatın Fa­ce­bo­ok ar­ka­daş­la­rı lis­te­si­ne bakın, an­lar­sı­nız. 
   İha­ley­le arsa alan­lar­dan, sa­tı­şı yapan ko­mis­yo­nun üye­le­ri­ne kadar tek­mi­li bir­den orada! 
   Geçen hafta Ka­ra­su’nun önem­li bir ko­nu­ğu vardı.
   Bir dev­let bü­yü­ğü­mü­zün ya­kı­nı, tay­fa­sıy­la otel­le­ri­miz­den bi­ri­ne yer­leş­miş.  Ra­ma­zan ari­fe­si­ne kadar hem­şe­ri­si­ne ait bir iş­let­me­de sabah akşam kebap keyfi yap­mış…
   Her akşam be­le­di­ye­den he­yet­ler oteli su yolu yap­mış de­ni­yor.
   O muh­te­re­min Ka­ra­su’ya neden gel­di­ği­ni, otel­de neler ko­nu­şul­du­ğu­nu bi­le­mem.
   Ha­be­rim ol­say­dı ben de uğrar “Be­ye­fen­di, siz şu 45 mil­yon­luk borç­lan­ma ko­nu­su­nun gö­rü­şül­dü­ğü gün­ler­de Ka­ra­su’ya gelen İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü’ nün ka­fi­le­sin­dey­di­niz. Ne sı­fat­la orada bu­lun­du­nuz ve şim­di­ki se­beb-i zi­ya­re­ti­niz nedir?” diye so­rar­dım.
   Bi­li­yo­rum, bun­lar ne­ta­me­li ko­nu­lar…
   Bi­li­yo­rum, bu iş­le­rin üze­ri­ne git­mek in­sa­nın ba­şı­na iş açar…
   Bi­li­yo­rum, Tür­ki­ye’de buna ben­zer bir­çok yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üstü gös­te­re gös­te­re ka­pa­tıl­mış­tır…
   Bi­li­yo­rum ve her­kes bi­li­yor ki, bu tür iş­le­ri açığa çı­kar­ma­ya kal­kan sav­cı­lar hak­kın­da yine sav­cı­lar­ca so­ruş­tur­ma­lar açıl­mış­tır… 
   Bi­li­yo­rum ve her­kes de bi­li­yor ki, ha­kim­ler yine mes­lek­taş­la­rı ta­ra­fın­dan ko­des­le­re tı­kıl­mış­tır…
   Bi­li­yo­rum ve artık hep bi­li­yo­ruz ki; bu ül­ke­de soy­gun, yalan, talan, üç­kâ­ğıt, yol­suz­luk, dü­zen­baz­lık, hak­sız ka­zanç, makam nü­fu­zu­nu kendi çı­ka­rı­na ve ya­kın­la­rı le­hi­ne kul­lan­ma ben­ze­ri ne varsa, genel geçer bir ku­ra­la dö­nüş­müş­tür.
   İstis­na­lar hariç, ga­ze­te süsü ve­ril­miş ba­sı­lı bro­şür­ler bun­la­rı yaz­mı­yor veya yaz­ma­ya ce­sa­ret ede­mi­yor.
   Ve yine bi­li­yo­rum ki, böyle ne­ta­me­li ko­nu­la­rı iş­le­yen ga­ze­te­ler de “Bizim de kı­yı­sın­dan kö­şe­sin­den se­bep­len­di­ği­miz dü­ze­ne çomak so­ku­yor­su­nuz” ma­ka­mın­da­ki tep­ki­ler­le kar­şı­la­nı­yor.
   Ama son ola­rak şunu bilir şunu söy­le­rim…
   Kim­se­nin yap­tı­ğı ya­nı­na kal­ma­ya­cak.
O dos­ya­lar bu gün ka­pa­tıl­sa bile günü gel­di­ğin­de ye­ni­den açı­la­cak.
   Hadi şim­di­lik ik­ti­da­rıy­la mu­ha­le­fe­tiy­le bu iş­le­re se­si­ni çı­kar­ma­yan­la­ra iyi uy­ku­lar.
   İyi uy­ku­lar Ka­ra­su!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1009