Paramparça


   Ka­ra­su Zi­ra­at Odası kong­re­sin­de iki liste çar­pı­şı­yor. Üç dö­nem­dir oda baş­kan­lı­ğı­nı yapan kişi se­çi­mi kay­be­di­yor.
   Kong­re­nin üze­rin­den iki ay bile geç­me­den, se­çi­min kay­be­de­ni eski baş­ka­nın da için­de yer al­dı­ğı yeni bir der­nek ku­ru­lu­yor. Amaç belli: Zi­ra­at Odası’na al­ter­na­tif ya­rat­mak. Yeni der­ne­ği Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın fi­nan­se et­ti­ği­ni bil­me­yen yok. (Ce­bin­den mi?) 
   O der­nek şimdi geç­miş dö­nem­ler­de Zi­ra­at Odası’nın çift­çi­ler­le bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Bursa ve İzmir’deki tarım fu­ar­la­rı­nın ge­dik­li­si. Üc­ret­siz kal­dı­rı­lan araç­lar AKP’li muh­tar­la­rın ma­hal­le­le­rin­de­ki yan­daş­la­rın­ca dol­du­ru­lu­yor. 
   Der­nek, görev ala­nı­na gir­sin gir­me­sin, sıkça be­le­di­ye mec­li­si sa­lo­nun­da ka­tı­lım­cı­la­rı 10 ki­şi­yi geç­me­yen pa­nel­ler dü­zen­li­yor. 
   Son pa­ne­lin ko­nu­su tu­rizm… Pa­ne­list SAÜ Tu­rizm Bö­lü­mü öğ­re­tim gö­rev­li­si, Na­ti­odan Ge­og­rap­hic at­la­sın­da yer bulan ta­ri­hi Ka­ra­su Ka­le­si’nden ha­ber­siz! 
   Muh­tar­lar dedik… 40 muh­ta­rın 36’sı Saray da­ve­ti­ne ka­tıl­mış. Dördü git­me­me ina­dın­da! Nisan 2016’da Muh­tar­lar Der­ne­ği kong­re­si var. İki aday ya­rı­şa­cak. Şim­di­ki baş­kan kay­be­der­se Zi­ra­at Odası ör­ne­ğin­de­ki gibi yeni bir der­nek ku­rul­ma­sı muh­te­mel­dir. 
   Ka­ra­su Kent Kon­se­yi ku­rul­du. Baş­kan­lık se­çi­min­de aday (Bence bu işe en uy­gu­nuy­du) olan isim kay­bet­ti. Kon­se­yin bazı ko­mis­yon­la­rı bir iki proje ça­lış­ma­sı­na gir­miş­ti ki, hoop baş­kan­lık se­çi­mi­ni kay­be­den ki­şi­nin de için­de yer al­dı­ğı al­ter­na­tif bir olu­şum or­ta­ya çıktı: Kar­genç… Ar­ka­sın­da­ki isim yine Be­le­di­ye Baş­ka­nı! (Der­nek Yö­ne­ti­mi söy­len­ti­ler­den ra­hat­sız ol­ma­lı ki, açık­la­ma yap­mak zo­run­da ka­lı­yor)
   İlçede üç eği­tim sen­di­ka­sı­nın tem­si­lci­ği var. 
   TÖS ve TÖB-DER’in mi­ras­çı­sı sen­di­ka özel gün­ler­de açık­la­ma ya­pı­yor. Ata­türk Anıtı önün­de­ki çe­lenk koyma tö­ren­le­rin­de hazır bu­lu­nu­yor; o kadar! 
   Mil­li­yet­çi ka­na­dın sen­di­ka­sı da basın açık­la­ma­la­rıy­la du­ru­mu idare edi­yor.
İkti­dar yan­lı­sı sen­di­ka tem­sil­ci­si ise kal­dı­rı­lan her taşın al­tın­da. Bağlı bu­lun­du­ğu kon­fe­de­ras­yo­nun ey­lem­le­ri­ni (ki çoğu Cuma na­ma­zı çı­kı­şı cami önün­de­ki açık­la­ma­lar) o or­ga­ni­ze edi­yor. Tem­sil­ci­nin başka fa­ali­yet­le­ri de var. Ba­kı­yor­su­nuz, İHH yö­ne­ti­ci­si ile bir­lik­te An­ka­ra’daki Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dü­rü’nün ma­ka­mın­da kav­şak­la­ra ge­re­ken tra­fik lam­ba­la­rı için gö­rüş­me ya­pı­yor. Bir ba­kı­yor­su­nuz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın oda­sın­da Kül­tür Mer­ke­zi ih­ti­ya­cı­nı ko­nu­şu­yor. 
   Sa­nı­lır ki bu iş­le­rin ta­ki­bi mil­let­ve­kil­le­ri­ne, ik­ti­dar il ve ilçe baş­kan­la­rı­na, Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na ait değil! 
   Par­ti­ler dedik sür­dü­re­lim…
   AKP Yö­ne­ti­mi kendi seç­tir­di­ği Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile küs! 19 ki­şi­lik Mec­lis Grubu’nun ço­ğun­lu­ğu ‘45 mil­yon­luk meş­hur ihale!’ do­la­yı­sıy­la Baş­kan’la ne­re­dey­se kanlı bı­çak­lı! 
Be­le­di­ye şu anda so­ruş­tur­ma ge­çi­ri­yor. Ba­kan­lık mü­fet­ti­şi­ne rahatsızlıklıklarını aktarmak isteyenlerin çoğunluğu hangi partinin üyeleri dersiniz?
   Evvet, ya­nıl­ma­dı­nız!
   MHP Mec­lis Grubu, bir üye hariç AKP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na yedek güç! Parti Teş­ki­la­tı ise Bah­çe­li ile Ak­şe­ner ara­sın­da tost va­zi­ye­tin­de!
   Ana­mu­ha­le­fet CHP var­lı­ğı­nı, ilçe mer­ke­zin­de­ki kah­val­tı gö­rün­tü­le­ri­ni sos­yal med­ya­ya ser­vis ede­rek du­yu­ru­yor. Kong­re­de ya­şa­nan ay­rış­ma­nın açısı da ka­pa­na­ca­ğı­na gi­de­rek bü­yü­yor. 
   İlçede dört ga­ze­te var. ‘Ortak nok­ta­la­rı sa­de­ce dör­dü­nün de ga­ze­te ola­rak al­gı­lan­ma­sı’ diye ta­nım­la­yıp ke­se­yim!
   Bütün bu par­ça­lan­mış gö­rün­tü­yü to­par­la­ya­cak, sözü din­le­nir ak sa­kal­lı bir isme ih­ti­yaç var di­yo­rum. 
   Bence Ethem San­cak bu ta­nı­ma uyar!
   Ne der­si­niz?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1086