SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Paramparça


   Ka­ra­su Zi­ra­at Odası kong­re­sin­de iki liste çar­pı­şı­yor. Üç dö­nem­dir oda baş­kan­lı­ğı­nı yapan kişi se­çi­mi kay­be­di­yor.
   Kong­re­nin üze­rin­den iki ay bile geç­me­den, se­çi­min kay­be­de­ni eski baş­ka­nın da için­de yer al­dı­ğı yeni bir der­nek ku­ru­lu­yor. Amaç belli: Zi­ra­at Odası’na al­ter­na­tif ya­rat­mak. Yeni der­ne­ği Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın fi­nan­se et­ti­ği­ni bil­me­yen yok. (Ce­bin­den mi?) 
   O der­nek şimdi geç­miş dö­nem­ler­de Zi­ra­at Odası’nın çift­çi­ler­le bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Bursa ve İzmir’deki tarım fu­ar­la­rı­nın ge­dik­li­si. Üc­ret­siz kal­dı­rı­lan araç­lar AKP’li muh­tar­la­rın ma­hal­le­le­rin­de­ki yan­daş­la­rın­ca dol­du­ru­lu­yor. 
   Der­nek, görev ala­nı­na gir­sin gir­me­sin, sıkça be­le­di­ye mec­li­si sa­lo­nun­da ka­tı­lım­cı­la­rı 10 ki­şi­yi geç­me­yen pa­nel­ler dü­zen­li­yor. 
   Son pa­ne­lin ko­nu­su tu­rizm… Pa­ne­list SAÜ Tu­rizm Bö­lü­mü öğ­re­tim gö­rev­li­si, Na­ti­odan Ge­og­rap­hic at­la­sın­da yer bulan ta­ri­hi Ka­ra­su Ka­le­si’nden ha­ber­siz! 
   Muh­tar­lar dedik… 40 muh­ta­rın 36’sı Saray da­ve­ti­ne ka­tıl­mış. Dördü git­me­me ina­dın­da! Nisan 2016’da Muh­tar­lar Der­ne­ği kong­re­si var. İki aday ya­rı­şa­cak. Şim­di­ki baş­kan kay­be­der­se Zi­ra­at Odası ör­ne­ğin­de­ki gibi yeni bir der­nek ku­rul­ma­sı muh­te­mel­dir. 
   Ka­ra­su Kent Kon­se­yi ku­rul­du. Baş­kan­lık se­çi­min­de aday (Bence bu işe en uy­gu­nuy­du) olan isim kay­bet­ti. Kon­se­yin bazı ko­mis­yon­la­rı bir iki proje ça­lış­ma­sı­na gir­miş­ti ki, hoop baş­kan­lık se­çi­mi­ni kay­be­den ki­şi­nin de için­de yer al­dı­ğı al­ter­na­tif bir olu­şum or­ta­ya çıktı: Kar­genç… Ar­ka­sın­da­ki isim yine Be­le­di­ye Baş­ka­nı! (Der­nek Yö­ne­ti­mi söy­len­ti­ler­den ra­hat­sız ol­ma­lı ki, açık­la­ma yap­mak zo­run­da ka­lı­yor)
   İlçede üç eği­tim sen­di­ka­sı­nın tem­si­lci­ği var. 
   TÖS ve TÖB-DER’in mi­ras­çı­sı sen­di­ka özel gün­ler­de açık­la­ma ya­pı­yor. Ata­türk Anıtı önün­de­ki çe­lenk koyma tö­ren­le­rin­de hazır bu­lu­nu­yor; o kadar! 
   Mil­li­yet­çi ka­na­dın sen­di­ka­sı da basın açık­la­ma­la­rıy­la du­ru­mu idare edi­yor.
İkti­dar yan­lı­sı sen­di­ka tem­sil­ci­si ise kal­dı­rı­lan her taşın al­tın­da. Bağlı bu­lun­du­ğu kon­fe­de­ras­yo­nun ey­lem­le­ri­ni (ki çoğu Cuma na­ma­zı çı­kı­şı cami önün­de­ki açık­la­ma­lar) o or­ga­ni­ze edi­yor. Tem­sil­ci­nin başka fa­ali­yet­le­ri de var. Ba­kı­yor­su­nuz, İHH yö­ne­ti­ci­si ile bir­lik­te An­ka­ra’daki Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dü­rü’nün ma­ka­mın­da kav­şak­la­ra ge­re­ken tra­fik lam­ba­la­rı için gö­rüş­me ya­pı­yor. Bir ba­kı­yor­su­nuz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın oda­sın­da Kül­tür Mer­ke­zi ih­ti­ya­cı­nı ko­nu­şu­yor. 
   Sa­nı­lır ki bu iş­le­rin ta­ki­bi mil­let­ve­kil­le­ri­ne, ik­ti­dar il ve ilçe baş­kan­la­rı­na, Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na ait değil! 
   Par­ti­ler dedik sür­dü­re­lim…
   AKP Yö­ne­ti­mi kendi seç­tir­di­ği Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile küs! 19 ki­şi­lik Mec­lis Grubu’nun ço­ğun­lu­ğu ‘45 mil­yon­luk meş­hur ihale!’ do­la­yı­sıy­la Baş­kan’la ne­re­dey­se kanlı bı­çak­lı! 
Be­le­di­ye şu anda so­ruş­tur­ma ge­çi­ri­yor. Ba­kan­lık mü­fet­ti­şi­ne rahatsızlıklıklarını aktarmak isteyenlerin çoğunluğu hangi partinin üyeleri dersiniz?
   Evvet, ya­nıl­ma­dı­nız!
   MHP Mec­lis Grubu, bir üye hariç AKP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na yedek güç! Parti Teş­ki­la­tı ise Bah­çe­li ile Ak­şe­ner ara­sın­da tost va­zi­ye­tin­de!
   Ana­mu­ha­le­fet CHP var­lı­ğı­nı, ilçe mer­ke­zin­de­ki kah­val­tı gö­rün­tü­le­ri­ni sos­yal med­ya­ya ser­vis ede­rek du­yu­ru­yor. Kong­re­de ya­şa­nan ay­rış­ma­nın açısı da ka­pa­na­ca­ğı­na gi­de­rek bü­yü­yor. 
   İlçede dört ga­ze­te var. ‘Ortak nok­ta­la­rı sa­de­ce dör­dü­nün de ga­ze­te ola­rak al­gı­lan­ma­sı’ diye ta­nım­la­yıp ke­se­yim!
   Bütün bu par­ça­lan­mış gö­rün­tü­yü to­par­la­ya­cak, sözü din­le­nir ak sa­kal­lı bir isme ih­ti­yaç var di­yo­rum. 
   Bence Ethem San­cak bu ta­nı­ma uyar!
   Ne der­si­niz?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 967