Parkın adı ne olsun?


   İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça’nın ha­zır­la­dı­ğı 75 say­fa­lık ra­po­ru ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı’nın ‘İha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma’ id­di­asıy­la aç­tı­ğı da­va­ya esas olan 14 şüp­he­li­nin ver­dik­le­ri ifa­de­le­ri oku­yorum.
   Ol­muyor; başa dönüp bir daha.. yine dönüp bir kez daha oku­yorum.
   Hem kont­ro­lö­re hem de sav­cı­ya an­la­tı­lan­la­ra ba­kın­ca kendi ken­di­me şu so­ru­la­rı sor­uyorum: 
   “Bu ifa­de­le­ri ve­ren­ler, be­le­di­ye ça­tı­sı al­tın­da nasıl hala bir­lik­te görev ya­pa­bi­li­yor­lar? Mer­di­ven­ler­de, açı­lış­lar­da kar­şı­la­şın­ca bir­bir­le­ri­ne nasıl selam verip ala­bi­li­yor­lar?”
   Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, KDV dahil 46 mil­yon TL’lik borç­lan­ma iha­le­si­nin nasıl ko­ta­rıl­dı­ğı­nı en ince ay­rın­tı­sı­na kadar or­ta­ya koy­muş. 
   Benim ra­por­dan çı­kar­dı­ğım sonuç şudur. İller Ban­ka­sı’ndan kredi ayar­la­yıp be­le­di­ye­le­re pa­zar­la­yan bir ekip var. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si bu eki­bin tu­za­ğı­na düştü veya dü­şü­rül­dü.
   Bu gö­rü­şü­mü, kredi ta­le­bi­nin onay­lan­dı­ğı 2015 Ara­lık ayı mec­li­sin­den beri ya­zı­yo­rum. Üzü­le­rek söy­lü­yo­rum ki, du­yum­la­ra ve bazı is­tih­ba­ri bil­gi­le­re da­ya­na­rak yaz­dık­la­rı­mın bir teki bile yan­lış çık­ma­dı. 
   Sonuç: Şu anda Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 30 mil­yon fa­iziy­le bir­lik­te 76 mil­yon TL (tril­yon) borç yükü al­tı­na gir­miş du­rum­da. 10 yıl sü­rey­le Ha­zi­ne pay­la­rın­dan her ay 633 bin TL ke­sin­ti ya­pı­la­cak.
   Ya­pı­lan işin mali bo­yu­tu nedir diye sor­ma­yın. Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü 12 ile 15 mil­yon TL arası diyor. Eğer bu hesap doğ­ruy­sa 15 mil­yon he­sa­bıy­la 61 mil­yon TL kazık yemiş du­rum­da­yız!
   Yargı aşa­ma­sı­nın iki bo­yu­tu var. 
   Bi­rin­ci­si; İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’ndan izin alın­ma­dan açı­lan ‘İha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma’ da­va­sı­dır. İlk du­ruş­ma­sı 8 Eylül 2017’de. Diğer boyut, borç­lan­ma­ya onay veren Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri ile çe­şit­li su­i­is­ti­mal­ler­le il­gi­li ola­rak diğer per­so­ne­le yö­nel­til­miş id­di­alar­dır.  Bunun için Da­nış­tay’a ya­pı­lan iti­ra­zın so­nu­cu bek­le­ni­yor. Da­nış­tay so­ruş­tur­ma izni ver­di­ği tak­tir­de yeni bir dava söz ko­nu­su ola­bi­lir. 
   Dava açı­lır açıl­maz, sav­cı­lı­ğın ve son­ra­sın­da (eğer kabul edi­lir­se) yar­gı­la­ma­yı ya­pa­cak mah­ke­me­nin tak­di­rin­de­ki bir du­rum­dur. 
   Açıl­mış olan dava ko­nu­sun­da ko­nuş­ma ve yaz­ma­nın suç teş­kil ede­ce­ği şek­lin­de bir yak­la­şım var. Ke­sin­lik­le doğru değil. Sav­cı­lık ifa­de­le­ri son­ra­sı id­di­ana­me ha­zır­lan­mış. Mah­ke­me da­va­yı kabul etmiş. Yar­gı­la­ma­da giz­li­lik ka­ra­rı yok. 
   75 say­fa­lık ra­por­da dik­kat çe­ki­ci sap­ta­ma­lar var. Bun­lar­dan biri, diğer bazı be­le­di­ye­le­rin de Ka­ra­su Be­le­di­ye­si gibi ‘hazır paket’ kredi kul­lan­mış ol­du­ğu id­di­ası­dır. Bun­la­rın ara­sın­da Siirt’in bazı il­çe­le­ri (Allah Allah, neden acaba!), Ay­va­lık, Ma­ni­sa gibi isim­ler dik­ka­ti çe­ki­yor. İddi­ala­ra göre ora­lar­da­ki iha­le­ler de Ka­ra­su’ya davet edi­len fir­ma­la­ra ve­ril­miş. (Ne rast­lan­tı değil mi?)
   Neyse, biz bu derin ko­nu­la­ra dalıp yazı baş­lı­ğı­mı­zı ihmal et­me­ye­lim.
   Ne di­yor­duk? 32 Evler’deki parka nasıl bir isim bu­la­lım ki ya­kış­sın!
   Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı “Yeni par­kın adını va­tan­daş ko­ya­cak” bu­yur­muş!  Büyük bir in­ce­lik ve ne­za­ket tabi ki!
   Bana so­rar­sa­nız or­ta­da ‘cam­ba­za bak’ oyunu var. İlçe­nin so­kak­la­rı ça­mur­dan, toz­dan, ka­sis­ten ge­çil­mez hal­dey­ken…
   Ge­ce­le­ri ana cad­de­ler zi­fi­ri ka­ran­lık­ken… 
   Ta­kı­mı bile ol­ma­yan ma­hal­le­le­re ışık­lan­dı­rıl­mış sen­te­tik sa­ha­lara…
   Sa­de­ce yaz­lık­çı­la­ra hitap eden de­va­sa park­la­ra…
   Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nın­da­ki yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­na, hem de fa­iz­le borç­la­na­rak mil­yon­lar akı­tıl­ma­sı ka­ba­ha­ti­ne va­tan­da­şı ortak etmek da­hi­ya­ne bir buluş olsa gerek!
   Eh, madem isim öner­me kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı na­çi­za­ne biz de tek­lif su­na­lım:
   Yeni par­kın adı Cen­giz Kuç­han Parkı olsun. (Namık Anıl, rolünü çaldım!)
   Hatta par­kın ana gi­ri­şi­ne şöyle bir de Kuç­han Bey’in hey­ke­li di­kil­sin!
   Şaka yap­mı­yo­rum…
   Kuç­han bunu hak edi­yor.
   Ne­de­ni­ni söy­le­ye­yim…
   Adam yap­tı­ğı­nı-et­ti­ği­ni hiç kı­vırt­ma­dan dos­doğ­ru söy­lü­yor. (Belli ki gü­ven­di­ği yer­ler var) “Kre­di­yi ben ayar­la­dım, gö­rüş­me­le­ri ben yap­tım” diyor. 
   Ve so­nun­da şunu ek­li­yor: “Bu işten Baş­ka­nın da ko­mis­yon üye­le­ri­nin de bal gibi ha­be­ri var!”
   Cen­giz Kuç­han sav­cı­lı­ğa bun­la­rı söy­ler­ken “Bal gibi bi­li­yor­lar” ya­kış­tır­ma­sın­da bu­lun­du­ğu ki­şi­ler ne diyor?
   “Val­la­hi ha­be­ri­miz yok­ken im­za­la­dık. Her şeyi o yaptı!”
   Hadi ba­ka­lım… Siz siz olun Kuç­han’ın adını yeni parka öner­me­yin!
   Benim favori ismim Cengiz Kuçhan’dır; o kadar!

VAR MI?

   Damadın biri öksürükten…
   Diğeri de hapşırıktan salıverildi!
   Bir başka gerekçe de kaçma şüphelerinin bulunmaması ve yatacak yerlerinin olması!
   Onların var da, salanlarla bu salıvermeyi olağan görenlerin yatacak yerleri olacak mı acaba!
   Öbür dünya anlamında söylüyorum bunu!
   Akın Atalay gözaltı kararı çıktığında yurt dışındaydı. Geldi, doğru Savcılığa götürüldü, ardından mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Bu yazının yazıldığı gün itibarıyla 266 gündür demir parmaklıklar arkasında. Aynı gazetenin diğer 12 yazar ve çizeri de hapiste.
   Suçları FETÖ örgütünden olmamakla birlikte yazılarıyla bu örgüte destek olmak. 165 gündür tutuklu bulunan ve ömrü FETÖ ile mücadeleyle geçmiş Ahmet Şık da Fetöcü ilan edildi, iyi mi!
   Diğer taraftan bakıyorsunuz, `Fethullah Gülen Hocaefendi bu ülkenin yetiştirdiği en değerli kıymettir` şeklindeki veciz sözün sahibi şu anda adalet Bakanı!
   Darbe teşebbüsünde bulunup Ankara`yı kana bulayan FETÖ ve PDY`nin gönüllü ekran bülbülü savcı eskisi Darbe Araştırma Komisyonu`nun Başkanı.
   Berlin`de hakimler var diye değirmenciyi taklit ederek yıllarca `Türkiye`de hakimler var` deyip duruyorduk.
   Bu sözü tekrarlamayı sürdürelim mi, yoksa sesimizi kesip kaderimizi mi bekleyelim?
   Var mı bu sorunun yanıtını verebilecek vicdan sahibi birileri?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 705