PISA’ya onlar girsin


   Tür­ki­ye dahil 70 ül­ke­nin 15 ya­şın­da­ki öğ­ren­ci­le­ri, 2006 yı­lın­dan beri Eko­no­mik Kal­kın­ma ve İşbir­li­ği Ör­gü­tü’nün (OECD) üç yılda bir dü­zen­le­di­ği sı­na­va gi­ri­yor.
   2015 yılı so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Ül­ke­miz bilim, ma­te­ma­tik ve oku­ma­da 2006 yı­lı­nın ge­ri­si­ne dü­şe­rek son sı­ra­lar­da yer aldı. Fende 53, oku­du­ğu­nu an­la­ma­da 51, ma­te­ma­tik­te 50. sı­ra­da­yız!
   Milli Eği­tim Ba­ka­nı TV’de an­la­tı­yor:
   “PISA tek ba­şı­na bir ül­ke­nin tek ba­şı­na eği­tim­de bu­lun­du­ğu se­vi­ye­yi gös­ter­me­ye yet­mez. OECD or­ta­la­ma­sı öğ­ren­ci ba­şı­na har­ca­ma 10 bin do­la­rın üze­rin­dey­ken, Tür­ki­ye’deki bu mik­tar 5 bin do­la­rın al­tın­da­dır. Şimdi her­ke­se şunu so­ra­rım; 10 bin dolar har­ca­yan OECD ül­ke­le­riy­le, 5 bin do­la­rın al­tın­da har­ca­yan ül­ke­le­rin aynı ne­ti­ce­yi al­ma­la­rı­nı mı is­ti­yor­su­nuz?”
   Sayın Bakan bir şey daha söy­lü­yor:   “PISA’ya Fen Li­se­le­rin­de oku­yan öğ­ren­ci­le­ri­miz ka­tıl­say­dı dünya bi­rin­ci­si olur­duk!”
   Bakan doğru söy­lü­yor da ba­kan­lı­ğın ic­ra­at­la­rı bu söy­le­me taban ta­ba­na zıt!
   2014 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin en ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­ri­nin sı­nav­la gir­di­ği 298 Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si ka­pa­tıl­dı. 
   Bun­lar­dan 41’i Fen Li­se­si’ne, 31’i Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si’ne 226’sı da Ana­do­lu Li­se­si süs­le­me­siy­le düz li­se­le­re dö­nüş­tü­rül­dü. 
   Ka­ra­su Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si, yük­sek pu­an­lar­la öğ­ren­ci kabul eden ve son­ra­sın­da üni­ver­si­te­ye öğ­ren­ci yer­leş­tir­me an­la­mın­da yük­sek ba­şa­rı elde eden bir okul­du.
   İlk me­zun­la­rı­nı ver­di­ği 2010-2011 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lın­dan iti­ba­ren öğ­ren­ci­le­rin çoğu seç­kin üni­ver­si­te­le­re gir­di­ler.
   Ne­den­se Ka­ra­su Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si Fen veya Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si’ne dö­nüş­tü­rül­me­di.
   Eğitime önem veren ve okul çağındaki çocuğunun başarısı için her şeyini feda etmeye hazır Karsulular bu duruma ne yazık ki sessiz kaldı.
   298 oku­lun yer al­dı­ğı dö­nü­şüm lis­te­si­ne bak­tım. Fen Li­se­si açı­lan bazı il­çe­le­rin nü­fus­la­rı Ka­ra­su’nun ya­rı­sı kadar. (Su­şeh­ri-26 bin, Za­ra-23 bin)
Oltu, Sun­gur­lu, Ger­men­cik, Gök­sun ve İslâ­hi­ye’nin nü­fus­la­rı Ka­ra­su’ya yakın.
   Ko­ca­eli’nde iki, Kay­se­ri’de üç Ana­do­lu Öğ­ret­men Fen Li­se­si’ne dö­nüş­tü­rül­müş. Sa­kar­ya’da ise Fen Li­se­si’ne dö­nü­şen tek okul Ari­fi­ye Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si.
   Bakan ne derse desin; Tür­ki­ye’nin eği­tim po­li­ti­ka­sı ik­ti­da­rın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da uygar dün­yay­la ara­mı­zı açan bir seyir iz­li­yor.
   Tür­ki­ye’deki 500 büyük şir­ke­tin 186’sı en düşük, 163’ü düşük, 109’u orta ve sa­de­ce 12’si yük­sek tek­no­lo­jiy­le üre­tim ya­pı­yor.
   Kim­dir bu hazin tab­lo­nun so­rum­lu­su? 
   Elin oğlu il­köğ­re­tim ça­ğı­nı ta­mam­la­yan en ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­ri­ni ge­le­ce­ğin bilim in­san­la­rı ola­rak ye­tiş­tir­me ça­ba­sın­day­ken, biz ne ya­pı­yo­ruz? 
   Bu­yu­run, Sa­kar­ya’dan bir örnek:
   Geç­ti­ği­miz yıl Milli Eği­tim-Müf­tü­lük iş­bir­li­ği ile bir proje baş­la­tıl­dı.
   Ada­pa­za­rı, Ser­di­van, Ari­fi­ye ve Eren­ler’deki il­ko­kul 4’ncü sı­nıf­ta oku­yan en ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­ler sı­nav­la İmam Hatip Okulu’nda açı­lan bir özel sı­nı­fa alın­dı. Bu ço­cuk­lar nor­mal müf­re­da­tın yanı sına hafta son­la­rı ha­fız­lık kur­su­na gi­di­yor­lar.
   Pro­je­de öğ­ren­ci sa­yı­sı bu yıl 150’yi geç­miş. 
   Amaç; “fenni ilim­ler­le bir­lik­te ma­ne­vi ilim alan ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek!”
   Tür­ki­ye’nin kaç ilin­de bu tip bir proje uy­gu­la­nı­yor, bilen var mı?
   Bunları dile getirdiğimde İl Müftüsü mektupla, İl Milli Eğitim Müdürü de telefonla itirazda bulundular.
   Böyle ucuzundan babalanmalara pabuç bırakacak halim yok. Yanıtını en iyi şekilde aldılar.
   Dünya nereye gidiyor, biz neler yapıyoruz Allah aşkına!
   Finlandiya, Singapur, Güney Kore’den eğitim sistemleri örneklerini CNN Türk’te Cem Seymen, hem de o ülkelere giderek hazırladığı programlarla dile getiriyor. 
   Müftü ve Milli Eğitim Müdürü Bey-lerin bunlardan habersiz olması düşü-nülemez.
   New York Üniversitesi’nde öğretim üyesi Selçuk Şirin binlerce kilometre öteden çırpınıp duruyor, inovasyon inovasyon diye!
   Eğitim kalitemiz yerlerde sürünüyor, Bakan bey cak cak cak konuşuyor.
   Hangi yüzle kardeşim, hangi yüzle!
   Yazık bu ülkenin pırıl pırıl beyinlerine, gerçekten yazık!
   Yük­sek tek­no­lo­jiy­le üre­tim he­de­fi­ni, pırıl pırıl be­yin­le­ri sos­yal ya­şam­dan ko­pa­rıp hafta son­la­rı ha­fız­lık kur­su­nu gön­de­re­rek mi ya­ka­la­ya­ca­k bu ülke!
   Oldu ola­cak 2018 PISA’da Tür­ki­ye’yi sa­de­ce Sa­kar­ya’daki bu özel sı­nıf­lar tem­sil etsin.
   De­niz­ci­lik Yük­sek Okulu me­zu­nu Milli Eği­tim Ba­ka­nı ile Müftü ve Müdür mah­cup ol­ma­sınlar!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1282