SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Renkli günler yakın!


   Aile içi bir kav­ga­dır; do­la­yı­sıy­la ne taraf olu­nur, ne de bu iş ga­ze­te­ye de­di­ko­du mal­ze­me­si ya­pı­lır.
   Üs­te­lik ko­nu­nun yar­gı­ya in­ti­kal et­ti­ği söy­len­mek­te.
   Yine de nok­ta­yı koy­ma­dan sor­mak is­ti­yo­ruz:
   “Bu işin bir de si­ya­si yönü var. Ta­raf­la­ra arka çık­tı­ğı iz­le­ni­mi ya­ra­tan be­le­di­ye yö­ne­ti­ci­le­ri ge­re­ği­ni ya­pa­cak mı?”
   Biz bir başka bo­yu­ta ge­çe­lim.
   Ger­çek şu ki, uzun sü­re­dir be­le­di­ye iyi yö­ne­til­mi­yor. 
   Bir par­ti­nin eski ilçe baş­ka­nı sos­yal med­ya­da du­ru­mu şöyle özet­le­miş: “Baş­kan Ka­ra­su’yu yö­net­mi­yor, idare edi­yor; büyük adam!”
   Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu elin­de bu­lun­du­ran ik­ti­dar par­ti­si be­le­di­ye­de fi­ilen ikiye bö­lün­müş du­rum­da.   Mec­lis üye­le­ri artık Be­le­di­ye Baş­ka­nı’ndan veya İlçe Baş­ka­nı’ndan yana diye iki gruba ay­rı­lı­yor. Bunu ya­pan­lar hiç te zor­lan­mı­yor. Demek ki bu ko­nu­da önem­li me­sa­fe alın­mış.
   Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da güven kay­bol­muş. Her­kes bir­bi­ri­ne kuşku için­de ba­kı­yor.
   Bu işler es­ki­den se­çim­le­re bir­kaç ay kala baş­lar­dı. Ne­de­ni de yeni ve se­çi­mi ka­za­na­bi­lecek gibi gö­rü­nen baş­kan aday­la­rı çev­re­sin­de kü­me­len­mey­di.
Be­le­di­ye ola­ğa­nüs­tü bir tef­tiş­ten geçti. So­ruş­tur­ma bitti, mü­fet­tiş gitti. Sonuç her halde 4 aydan önce belli olmaz.
Ancak kısa dö­nem­li pan­do­mim, bu gün­ler­de ger­çek­leş­me­si bek­le­nen yö­ne­tim ka­de­me­sin­de görev de­ği­şik­lik­le­ri son­ra­sı ko­pa­cak gibi.
   Artık be­le­di­ye ko­ri­dor­la­rı boks rin­gi­ne mi döner, yoksa her­kes ka­de­ri­ne razı mı olur bi­le­mem.
   Renk­li gün­ler ya­şa­ya­ca­ğı­mız kesin gibi.
   Var mı itirazı olan!

Eski Hastane - Yeni Hastane
   Dev­let Has­ta­nemiz bir mar­kay­dı.
   Geç­miş yıl­lar­da komşu il­çe­ler­den, hatta Ak­ça­ko­ca’dan, Geyve’den, Hen­dek ve Ak­ya­zı’dan ame­li­yat olmak için Ka­ra­su’yu ter­cih eden­ler ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
   Yaşar Türk­yıl­maz isim­li ar­ka­da­şım burun ke­mi­ği ame­li­ya­tı için İstan­bul’dan kal­kıp gel­miş­ti. Op. Dr. Ömer Öncü’nün ku­lak­la­rı çın­la­sın. Ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon ger­çek­leş­tir­miş­ti.
   O günün uzman kad­ro­la­rı halka daha bir yakın mıydı?
   As­lın­da bu güne ba­kı­yor­su­nuz; uzman sa­yı­sı art­mış. Tümü bir­bi­rin­den de­ğer­li isim­ler. Ka­ra­su halkı ile iliş­ki­ler ko­nu­sun­da es­ki­ye göre bir fark var. Bunu kabul ede­lim.
   Ama genel an­lam­da sa­de­ce dok­tor-va­tan­daş iliş­ki­le­rin­de değil, genel an­lam­da in­san­lar arası iliş­ki­ler­de eski za­man­la­rı ara­tan bir kopuş var.
   Küçük ar­ka­daş grup­la­rı minik ce­ma­at­le­re dö­nüş­müş gibi. (Ge­omet­rik adı yok, te­laş­lan­ma­yın!)
   Her şeye karşı eski has­ta­ne­mi­zi özler hal­de­yiz.
   Son bir ek; her gi­di­şim­de daha fazla Ka­ra­su­lu­yu To­yo­ta Has­ta­ne­si’nde şifa arar­ken gö­rüy­o­rum.
   Yeni has­ta­ne bi­na­sı pek uğur ge­tir­me­di mi acaba!
   Kadın Doğum da ka­pa­tı­la­cak söy­len­ti­le­ri de var.
   Tril­yon­la­rı neden har­ca­dık ki bu has­ta­ne­ye?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1055