Renkli günler yakın!


   Aile içi bir kav­ga­dır; do­la­yı­sıy­la ne taraf olu­nur, ne de bu iş ga­ze­te­ye de­di­ko­du mal­ze­me­si ya­pı­lır.
   Üs­te­lik ko­nu­nun yar­gı­ya in­ti­kal et­ti­ği söy­len­mek­te.
   Yine de nok­ta­yı koy­ma­dan sor­mak is­ti­yo­ruz:
   “Bu işin bir de si­ya­si yönü var. Ta­raf­la­ra arka çık­tı­ğı iz­le­ni­mi ya­ra­tan be­le­di­ye yö­ne­ti­ci­le­ri ge­re­ği­ni ya­pa­cak mı?”
   Biz bir başka bo­yu­ta ge­çe­lim.
   Ger­çek şu ki, uzun sü­re­dir be­le­di­ye iyi yö­ne­til­mi­yor. 
   Bir par­ti­nin eski ilçe baş­ka­nı sos­yal med­ya­da du­ru­mu şöyle özet­le­miş: “Baş­kan Ka­ra­su’yu yö­net­mi­yor, idare edi­yor; büyük adam!”
   Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu elin­de bu­lun­du­ran ik­ti­dar par­ti­si be­le­di­ye­de fi­ilen ikiye bö­lün­müş du­rum­da.   Mec­lis üye­le­ri artık Be­le­di­ye Baş­ka­nı’ndan veya İlçe Baş­ka­nı’ndan yana diye iki gruba ay­rı­lı­yor. Bunu ya­pan­lar hiç te zor­lan­mı­yor. Demek ki bu ko­nu­da önem­li me­sa­fe alın­mış.
   Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da güven kay­bol­muş. Her­kes bir­bi­ri­ne kuşku için­de ba­kı­yor.
   Bu işler es­ki­den se­çim­le­re bir­kaç ay kala baş­lar­dı. Ne­de­ni de yeni ve se­çi­mi ka­za­na­bi­lecek gibi gö­rü­nen baş­kan aday­la­rı çev­re­sin­de kü­me­len­mey­di.
Be­le­di­ye ola­ğa­nüs­tü bir tef­tiş­ten geçti. So­ruş­tur­ma bitti, mü­fet­tiş gitti. Sonuç her halde 4 aydan önce belli olmaz.
Ancak kısa dö­nem­li pan­do­mim, bu gün­ler­de ger­çek­leş­me­si bek­le­nen yö­ne­tim ka­de­me­sin­de görev de­ği­şik­lik­le­ri son­ra­sı ko­pa­cak gibi.
   Artık be­le­di­ye ko­ri­dor­la­rı boks rin­gi­ne mi döner, yoksa her­kes ka­de­ri­ne razı mı olur bi­le­mem.
   Renk­li gün­ler ya­şa­ya­ca­ğı­mız kesin gibi.
   Var mı itirazı olan!

Eski Hastane - Yeni Hastane
   Dev­let Has­ta­nemiz bir mar­kay­dı.
   Geç­miş yıl­lar­da komşu il­çe­ler­den, hatta Ak­ça­ko­ca’dan, Geyve’den, Hen­dek ve Ak­ya­zı’dan ame­li­yat olmak için Ka­ra­su’yu ter­cih eden­ler ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
   Yaşar Türk­yıl­maz isim­li ar­ka­da­şım burun ke­mi­ği ame­li­ya­tı için İstan­bul’dan kal­kıp gel­miş­ti. Op. Dr. Ömer Öncü’nün ku­lak­la­rı çın­la­sın. Ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon ger­çek­leş­tir­miş­ti.
   O günün uzman kad­ro­la­rı halka daha bir yakın mıydı?
   As­lın­da bu güne ba­kı­yor­su­nuz; uzman sa­yı­sı art­mış. Tümü bir­bi­rin­den de­ğer­li isim­ler. Ka­ra­su halkı ile iliş­ki­ler ko­nu­sun­da es­ki­ye göre bir fark var. Bunu kabul ede­lim.
   Ama genel an­lam­da sa­de­ce dok­tor-va­tan­daş iliş­ki­le­rin­de değil, genel an­lam­da in­san­lar arası iliş­ki­ler­de eski za­man­la­rı ara­tan bir kopuş var.
   Küçük ar­ka­daş grup­la­rı minik ce­ma­at­le­re dö­nüş­müş gibi. (Ge­omet­rik adı yok, te­laş­lan­ma­yın!)
   Her şeye karşı eski has­ta­ne­mi­zi özler hal­de­yiz.
   Son bir ek; her gi­di­şim­de daha fazla Ka­ra­su­lu­yu To­yo­ta Has­ta­ne­si’nde şifa arar­ken gö­rüy­o­rum.
   Yeni has­ta­ne bi­na­sı pek uğur ge­tir­me­di mi acaba!
   Kadın Doğum da ka­pa­tı­la­cak söy­len­ti­le­ri de var.
   Tril­yon­la­rı neden har­ca­dık ki bu has­ta­ne­ye?
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1170