SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Sapıyla dibine bakıp karpuz seçersen...

Sapıyla dibine bakıp karpuz seçersen...


   Yerel se­çim­le­ri­ne iki yıl kala par­ti­ler ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. İkti­da­rıy­la mu­ha­le­fe­tiy­le tüm par­ti­ler aday be­lir­le­me yön­tem­le­ri­ni be­lir­le­di. 
   Genel mer­kez­le­rin teş­ki­lat­la­ra gön­der­di­ği ge­nel­ge­ler aynı ka­lem­den çık­mış gibi:
-Aday­la­rı eği­tim, bilgi, bi­ri­kim, li­ya­kat, de­ne­yim ve or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı pro­je­le­ri kıs­tas alıp be­lir­le­yin.
-Mi­mar, mü­hen­dis, şehir plan­la­ma­cı­sı, çevre du­yar­lı­sı isim­le­ri, si­ya­set bi­lim­ci­le­ri, ik­ti­sat­çı­la­rı ve geç­miş­te ba­şa­rı­lı be­le­di­ye­ci­lik ör­ne­ği veren isim­le­ri aday aday­lı­ğı­na teş­vik edin.
-Her aday adayı va­at­le­ri­ni ilin­de, il­çe­sin­de veya bel­de­sin­de önce parti üye­le­ri­ne an­lat­sın. 
-Üye­ler­le ya­pı­la­cak ön se­çim­ler­de aday­lı­ğı ka­za­nan­lar bu kez pro­je­le­ri­ni oda­la­rın, sen­di­ka­la­rın, mes­lek grup­la­rı­nın yö­ne­ti­ci ve tem­sil­ci­le­ri­ne, gör­sel mal­ze­me­ler kul­la­na­rak ak­ta­rıp oy des­te­ği is­te­sin.
-Be­le­di­ye mec­li­si aday­la­rı, uyum­lu ça­lı­şa­bi­le­cek­le­ri baş­kan adayı ile ha­re­ket edip ön­se­çi­me bir­lik­te gir­sin.
-Se­çim bil­dir­ge­le­rin­de­ki pro­je­ler uy­gu­la­na­bi­lir ve görev sü­re­sin­de ta­mam­la­na­bi­lir olsun.
-So­run­lar önem sı­ra­sı­na ko­nu­lup, çözüm prog­ra­mı­nın baş­lan­gıç-bi­tiş tak­vi­mi belli edil­sin.
-Pro­je­ler­de­ki ya­tı­rım­lar ve yeni ek hiz­met­le­rin pa­ra­sal kar­şı­lı­ğı, bunun ne­re­den ve nasıl sağ­la­na­ca­ğı açık­lan­sın. 
-Par­ti­nin genel po­li­ti­ka­la­rı­na uygun ol­ma­yan uçuk-ka­çık va­at­ler ol­ma­sın.
-Kim­se­ye ih­ti­yaç dı­şın­da is­tih­dam sözü ve­ril­me­sin.
-Se­çim har­ca­ma­la­rı­nın kay­nak­la­rı şef­faf olsun. Ya­sa­la­rın ön­gör­dü­ğü li­mi­tin üze­rin­de bağış kabul edil­me­sin.
***
   Şaka yahu… Telaş et­me­yin! Böyle bir ge­nel­ge bizim ül­ke­miz­de hiç ya­zıl­ma­dı, ya­zı­la­ca­ğı da yok!
   Sı­ra­la­dı­ğım yön­tem­ler, ge­liş­miş batı ül­ke­le­rin­de yıl­lar­dır uy­gu­la­nır. Bı­ra­kın ak­si­ni yap­ma­yı, dü­şü­nül­me­si bile abes­tir.
   Bizde durum nedir?
   26 Kasım 2018 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la 31 Mart 2019 se­çim­le­ri­ne 4 ay 4 gün var.
   2014 se­çim­le­rin­de Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir ve il­çe­le­rin tü­mü­nü ka­za­nan ik­ti­dar par­ti­si­nin bile baş­kan aday­la­rı henüz belli değil. 
   Diğer par­ti­ler­de de va­zi­yet aynı… 
   AKP bir dizi anket yaptı. So­nuç­la­rı­nı oy kul­la­nan­lar dâhil il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri bil­mi­yor. 
   Me­ra­kım şudur:
   Ön­ce­lik­le AKP, aday be­lir­ler­ken hangi kıs­tas­la­rı dik­ka­te ala­cak? Halen görev yapan be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın geç­miş kar­ne­le­ri bir fikir ve­re­bi­lir. Peki ya diğer aday aday­la­rı neye göre de­ğer­len­di­ri­lecek? Pa­ra­sı ola­nın ga­ze­te­le­re ilan­la ka­rı­şık demeç ver­me­le­ri bir avan­taj mı sa­yı­la­cak?
   Bana so­rar­sa­nız te­ma­yül­ler, an­ket­ler filan hi­kâ­ye­dir. Su, genel mer­ke­zin be­lir­le­di­ği suni ya­tak­ta akıp Saray’ın suni göl­cü­ğü­ne ula­şa­cak­tır.
   Bizde aday be­lir­le­me yön­te­mi ma­na­vın kar­pu­zu se­çer­ken önce di­bi­ne sonra sa­pı­na bak­ma­sı ve azman yu­var­la­ğı el­le­yip şap­lak in­dir­me­si­ne ben­zi­yor. Dibi sarı, sapı kuru ise ta­mam­dır! (hak eden­le­ri ayı­rı­yo­rum)
   Ancak sof­ra­ya konan yeşil yu­var­la­ğın kelek çıkma ih­ti­ma­li yük­sek­tir ve iade­ etmeye kalkan makaraya sarılmaya hazır olmalıdır.
   Gücü olan parti se­çi­me ramak kala kar­pu­zu çöpe atar gibi baş­ka­nı az­le­dip, se­çen­le ona gü­ve­nip satın ala­nın ka­ba­ha­ti­ni sı­fır­la­dı­ğı­nı sanır. (An­ka­ra, İstan­bul, Ba­lı­ke­sir, Düzce ve Ünye’yi ha­tır­la­yın!)
   Kimi zaman pembe rengi kan kır­mı­zı­sı diye yut­tu­ru­lup ahali uyu­tu­lur! 
   Bu kez Ka­ra­su’da ol­du­ğu gibi baş­kan ve ef­ra­dı kelek iş­le­rin he­sa­bı­nı mü­fet­tiş, hâkim ve savcı kar­şı­sın­da ter­le­ye­rek verir!
   2014 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de Ak­ça­ko­ca’nın ba­şa­rı­lı iş­le­re imza atmış CHP’li in­şa­at mü­hen­di­si baş­ka­nı­nı, pro­je­le­ri­ni du­va­ra gö­rün­tü­le­ri­ni yan­sı­tıp bir grup es­na­fa nasıl an­lat­tı­ğı­nı iz­le­miş­tim. 
   Se­çi­mi kay­bet­ti iyi mi! 
   CHP’li bir esnaf ne­de­ni­ni şöyle izah et­miş­ti: “Kal­dı­rım­la­ra mal çı­kar­ma­mı­za izin ver­mez­di!”
   Ne di­ye­lim… ‘Ke­le­ği fark ede­me­yen, be­de­li­ni surat ek­şi­te­rek öder!’

Bu didişmenin kazananı olmaz!
   MHP’den sonra AKP de be­le­di­ye baş­kan ada­yı­nı önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­ya­cak. Me­rak­la bek­le­nen sürp­riz bir ka­ra­rın çıkıp çık­ma­ya­ca­ğı…
   Eğri otu­rup doğru ko­nu­şa­lım. St­ra­te­jik hata yap­ma­ma­sı du­ru­mun­da AKP Mart 2019 se­çim­le­ri­nin en id­di­alı par­ti­si­dir. 
   AKP’ye se­çi­mi kay­bet­ti­recek olan parti içi çe­kiş­me­le­rin ve genel eko­no­mik du­rum­da­ki kö­tü­leş­me­nin san­dı­ğa bir şe­kil­de yan­sı­ma­sı du­ru­mu­dur.
   Or­ta­da her­ke­sin bil­di­ği ve AKP’nin de inkâr et­me­di­ği bir parti içi ay­rış­ma söz ko­nu­su. Aday­lık için çe­ki­şen iki baş aktör Meh­met İspi­roğ­lu ile İshak Sarı ara­sın­da 2014 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de baş­la­yan di­diş­me, bek­len­di­ği gibi baş­kan­lık se­çi­mi ari­fe­si­ne kadar sürdü.
   Bunun çe­şit­li ne­den­le­ri var. Bi­rin­ci­si İspi­roğ­lu’nun belli çev­re­le­re gü­ve­ne­rek Sarı’yla iş­bir­li­ği için­de ça­lış­ma adına her­han­gi gi­ri­şim­de bu­lun­ma­ma­sı­dır. Bu yet­me­di­ği gibi, be­le­di­ye­de ger­çek­leş­tir­di­ği ata­ma­lar­da açık açık bir ön­ce­ki dö­nem­de men­su­bu ol­du­ğu MHP kad­ro­la­rı­nı kilit nok­ta­la­ra ge­tir­mek­ten çe­kin­me­miş­tir. Hü­da­ver Ağun’un gö­rev­den az­le­di­lip ye­ri­ne Hamza Uğur’-un ge­ti­ril­me­si… Hilmi Er­ba­tan’ın kol­tu­ğu­na Savaş San­cak­tar’ın otur­tul­ma­sı bi­linç­li bir kad­ro­laş­ma­nın ese­ri­dir. Bir diğer Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik de İspi­roğ­lu’nun Genç Parti dö­ne­mi kad­ro­sun­dan­dır ve si­ya­sal kö­ke­ni de bi­li­ni­yor.
   Er­te­le­nen o meş­hur kong­re­de Genel Mer­kez’in tek aday­lı ya­pıl­ma­sı di­rek­ti­fi­ne rağ­men, İshak Sarı’ya karşı Meh­met Ege’nin aday çı­ka­rıl­ma­sı­nın ar­ka­sın­da yine İspi­roğ­lu’nun bu­lun­du­ğu­nu her­kes bi­li­yor.
   Ar­dın­dan AKP Be­le­di­ye Mec­li­si Grubu’nun Meh­met­çi-İshak­çı şek­lin­de ay­rış­ma­sı­nı iz­le­dik.
   Bütün bu ge­liş­me­le­re İshak Sarı be­lir­gin bir tepki koy­ma­dı. Hep ‘o günü’ yani Mart 2019 se­çim­le­ri­ni bek­le­di. 
Gel­di­ği­miz nok­ta­da bu çe­kiş­me­den kimin galip çı­ka­ca­ğı­na ba­ka­cak olur­sak…
   Ki­şi­sel dü­şün­cem, her iki ismin de sü­reç­ten zarar gör­dü­ğü ve baş­kan aday­lı­ğı şans­la­rı­nı zora sok­tuk­la­rı­dır.  Ni­te­kim, se­çi­ci­ler üçün­cü bir aday ara­yı­şın­da­dır.
Ta­raf­lar bı­çak­la­rı öyle bi­le­miş du­rum­da ki, bi­ri­nin veya di­ğe­ri­nin aday ya­pıl­ma­sı du­ru­mu engel olu­na­ma­ya­cak bir ay­rış­ma­nın fi­ti­li­ni ateş­le­ye­cek­tir.
   Bi­ri­le­re ‘AKP’nin derdi seni niye bu kadar gerdi’ di­ye­bi­lir. Söz ko­nu­su hal­kın be­le­di­ye­si ve onun nasıl yö­ne­til­di­ği ol­du­ğun­da, ya­şa­nan­lar­dan hemen her gö­rüş­ten insan ra­hat­sız­lı­ğı­nı dile ge­tir­me­li derim.

Zeki To­çoğ­lu neden kay­bet­ti?
   Ri­va­yet­ler muh­te­lif… Bü­yük­şe­hir­ler ara­sın­da en borç­lu üçün­cü be­le­di­ye ol­ma­sı To­çoğ­lu’nun so­nu­nu ge­tir­miş ola­bi­lir mi? Müm­kün­dür ama tek ba­şı­na ye­ter­li de­ğil­dir.
   Bence ar­tı­la­rı ek­si­le­rin­den ol­duk­ça fazla olan Sayın To­çoğ­lu’na, üçün­cü dö­ne­mi­ni ta­mam­la­ma fır­sa­tı ve­ril­me­liy­di. 
   To­çoğ­lu dö­ne­min­de Ka­ra­su’ya ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­dan ilk ak­lı­ma ge­len­ler şun­lar: 
   Atık­su Arıt­ma Te­si­si. Yeni su isale hattı ve şe­hi­ri­çi su şe­be­ke­si­nin ta­ma­men ye­ni­len­me­si. Şer­bet­pı­na­rı’ndaki İçme­su­yu Arıt­ma Te­si­si, İl Özel İda­re­si’nin baş­lat­tı­ğı Ka­ba­lak­de­re’deki İçme­su­yu Ba­ra­jı in­şa­atı­nın devam et­ti­ril­me­si. Sa­hil­park. İki adet mavi bay­rak­lı plaj. İnşa­atı büyük öl­çü­de ta­mam­la­nan Sos­yal Ge­li­şim Mer­ke­zi. Ma­hal­le­ler arası grup yol­la­rı­nın as­falt­lan­ma­sı ve daha sa­yı­la­bi­lecek bir yığın hiz­met.
   Az­dır-çok­tur; tar­tı­şı­lır. Ama ya­pı­la­nı inkâr etmek olmaz.
   To­çoğ­lu’nun sos­yal iliş­ki­le­rinde çok başarılı olduğunu söy­le­ye­mem. Dar bir kadro ile olan muhabbeti çok eleş­ti­ril­di. Kendi he­sa­bı­ma konuşayım. Sayın To­çoğ­lu mes­lek­ta­şım­ızdır. Ser­di­van Be­le­di­ye Baş­ka­nı iken ama­tör küme maç­la­rın­da veya Ka­ra­su’ya gel­di­ği za­man­lar­da aya­küs­tü bile olsa gö­rü­şür­dük. Bü­yük­şe­hir’e geçiş yap­tı­ğın­dan beri bir kez olsun yan yana gelme fır­sa­tı­mız ol­ma­dı. Ka­ra­su Haber 16 yıl­lık ga­ze­te. To­çoğ­lu gitti ama biz aynı yer­de­yiz!
   Bu arada; Toçoğlu’nun Ankara’dan gelen bazı talimatları geri çevirmesinin, çizik yemesine neden olduğu iddiaları da var. Bunların neler olduğu ve talimatların kimi kayırma amacı taşıdığı zaman içinde ortaya çıkar. Çünkü bu çağda hiçbir şey gizli kalmaz.
   To­çoğ­lu’nun ye­ri­ne Yusuf Alem­dar veya Ali İnci’nin gel­me­si­ni is­ter­dim. Onlar da Bü­yük­şe­hir kol­tu­ğu­na otur­duk­la­rın­da de­ği­şir­ler miydi acaba?
   Ne­re­den bi­le­cek­sin. İnsa­noğ­lu kavun değil ki kok­la­ya­sın!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 156