Sarhoş


   Sarhoş bin­miş oto­bü­se, ar­ka­dan ba­ğı­rı­yor:
   -Hi­i­e­e­e­e­eyyytttt!! Ön­de­ki­le­rin hepsi boy­nuz­lu, or­ta­da­ki­ler i.ne, ar­ka­da­ki­ler de pe….nk…!!!!.
   İzban­dut gibi şoför zınk diye frene ba­sı­yor, ye­rin­den kalk­ma­sıy­la sar­ho­şu arka cama ya­pış­tı­rı­yor ve:
   -Lan! şimdi bi daa söyle ba­ki­im kim­miş boy­nuz­lu, kim­miş i.ne, kim­miş pe…nk???
   Bizimkisi gözleri kaymış dili peltek yanıt veriyor:
   -Ne bi­li­i­im aab­bi­ii… ööle bi fren yap­tın ki, hepsi ka­rış­tı. Nasıl ayırayım şimdi bunları!!!
    *  *  *
   Söz mec­lis­ten dı­şa­rı, or­ta­lık ger­çek­ten fena halde ka­rış­mış du­rum­da.
   Kim kim­den yana, kim kime karşı belli değil.
   De­mok­ra­si nö­be­ti­ne ka­tı­lıp bay­rak sal­la­yan ve sel­fie çek­ti­rip sos­yal med­ya­ya ser­vis eden hakim, bir bak­mış­sı­nız er­te­si günü gö­zal­tı­na alı­nıp tu­tuk­lan­mış.
   FETÖ’cü id­di­asıy­la ne­za­ret­te bir hafta yat­tık­tan sonra çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce sa­lı­ve­ri­len­ler, iti­raz üze­ri­ne ya­ka­la­nıp tu­tuk­la­nı­yor. Bu kez on­la­rı sa­lı­ve­ren hakim gö­zal­tı­na alı­nıp tu­tuk­la­nı­yor. (Ör­ne­ği Ka­ra­su’da ya­şan­dı)
   Ce­ma­atin ev top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan­la­rın ev­le­ri didik didik ara­nı­yor. Kü­tüp­ha­ne­de Ha­ne­fi Avcı’nın ce­ma­ati de­şif­re et­ti­ği Haliç’te Ya­şa­yan Si­mon­lar ki­ta­bı­nı bulan polis bunu suç de­li­li ola­rak alı­koy­ma­ya kal­kı­yor.
   De­mok­ra­si nö­be­ti de­miş­tik… Bu­ra­ya ka­tı­lan­la­rın sa­mi­mi­yet de­re­ce­si­ni ölç­mek müm­kün olsa iş kolay da işte o ölçü aleti bizde yok! 
   Öyle ‘en çok bay­rak sal­la­yan’ olmak FETÖ’ye olan gönül ba­ğı­nı ko­par­ma­dı­ğı gibi doğ­ru­su kuşku uyan­dı­rı­yor.
   Aşa­ğı­sı böyle de yu­ka­rı­sı nasıl?
   Ga­ze­te­le­rin ya­lan­cı­sı­yız…
   FETÖ kal­kış­ma­sın­dan (15 Tem­muz) bir süre önce Cum­hur­baş­ka­nı Sayın Er­do­ğan’a şöyle bir is­tih­ba­rat notu git­miş: “AKP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şaban Dişli’nin kar­de­şi Ge­ne­ral Meh­met Dişli FE­TÖ­CÜ’dür!”
   Er­do­ğan Şaban Dişli’yi ya­nı­na ça­ğı­rıp bu is­tih­ba­ra­tın doğru olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğun­da Dişli “Böyle bir şey söz ko­nu­su ola­maz. Olur­sa in­ti­har ede­rim” demiş.
   Son­ra­sı­nı bi­li­yo­ruz.
   Meh­met Dişli’nin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hu­lu­si Akar’a ka­rar­gâh­ta dar­be­ci­le­re ka­tıl­ma na­si­ha­ti ver­di­ği ya­zı­lıp çi­zil­di. 
   Bu nok­ta­da bir ay­rın­tı­ya dik­kat çek­mek is­te­rim. Başta Hava Kuv­vet­le­ri Eski Ko­mu­ta­nı ve YAŞ Üyesi Akın Öz­türk olmak üzere bir yığın ge­ne­ral ka­fa­la­rı göz­le­ri yara bere için­de ek­ran­la­ra çı­ka­rı­lıp teş­hir edi­lir­ken Ge­ne­ral Meh­met Dişli or­ta­da yok. 
   Neden?
   Merak ko­nu­su olan bir başka durum var: “Darbe ba­şa­rı­lı ol­say­dı ku­ru­la­cak yeni kabine kim­ler­den olu­şa­cak­tı?”
   Yı­ğın­la ya­kış­tır­ma var.
   Bir ga­ze­te FETÖ/PDY’nin baş­ba­kan ada­yı­nın anlı şanlı bir bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğu­nu ilan etti.
   Olur mu olur!
   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın, adım adım dev­le­tin zir­ve­si­ne tır­ma­nır­ken saf dışı bı­rak­tı­ğı parti çe­kir­de­ğin­den isim­le­rin yeni ya­pı­da dü­şü­nül­müş ol­du­ğu yo­rum­la­rı da ya­pıl­mak­ta.
   Za­ma­nın­da FETÖ ya­pı­lan­ma­sı­na ses­siz kalan, hatta be­lir­li za­man­lar­da des­tek­le­yen ya­zar­lar-çi­zer­ler de var lis­te­de…
   Bu ya­zar-çi­zer ta­kı­mı­nın dar­bey­le ik­ti­da­rı ele ge­çir­miş FETÖ çe­te­si­ni “Canım ülke bir fe­la­ke­tin eşi­ğin­dey­di. Başka çare mi vardı” türü gü­zel­le­me­le­re gi­ri­şe­ce­ği­ni tah­min etmek zor değil. Ör­nek­le­ri­ni 12 Eylül 80’de gör­dük.
   Şimdi şoför frene bastı, her­kes bir­bi­ri­ne ka­rış­tı. Dar­be­ci­yi, des­tek­çi­si­ni, göz yu­ma­nı, uzak­tan sey­re­de­ni bir­bi­rin­den ayır­mak zor.
   Ama sa­nıl­ma­sın bu böyle gi­decek ve pi­re­ler hep fil­le­ri yu­ta­cak.
   Savcı Ze­ke­ri­ya Öz de bir za­man­lar zırh­lı ara­cıyla as­tı­ğım astık çal­dı­ğım düdük vi­te­siy­le gi­di­yor­du.
   Şimdi kaçak ve hak­kın­da ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet is­te­miy­le dava açıl­dı.
   Bi­ti­rir­ken okurdan bir pa­pat­ya falı aç­ma­sını is­tir­ham edi­yo­rum:
  Savcı Zekeriya Öz’ün ciddiyetle aran­ma­sı­nı ve Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­lip yar­gı­lan­ma­sı­nı can-ı gö­nül­den kim­ler ister kim­ler is­te­mez?
   Fal­dan çıkan so­nu­cu bil­di­rir­se­niz haf­ta­ya ya­za­rım!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1219