SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Sarhoş


   Sarhoş bin­miş oto­bü­se, ar­ka­dan ba­ğı­rı­yor:
   -Hi­i­e­e­e­e­eyyytttt!! Ön­de­ki­le­rin hepsi boy­nuz­lu, or­ta­da­ki­ler i.ne, ar­ka­da­ki­ler de pe….nk…!!!!.
   İzban­dut gibi şoför zınk diye frene ba­sı­yor, ye­rin­den kalk­ma­sıy­la sar­ho­şu arka cama ya­pış­tı­rı­yor ve:
   -Lan! şimdi bi daa söyle ba­ki­im kim­miş boy­nuz­lu, kim­miş i.ne, kim­miş pe…nk???
   Bizimkisi gözleri kaymış dili peltek yanıt veriyor:
   -Ne bi­li­i­im aab­bi­ii… ööle bi fren yap­tın ki, hepsi ka­rış­tı. Nasıl ayırayım şimdi bunları!!!
    *  *  *
   Söz mec­lis­ten dı­şa­rı, or­ta­lık ger­çek­ten fena halde ka­rış­mış du­rum­da.
   Kim kim­den yana, kim kime karşı belli değil.
   De­mok­ra­si nö­be­ti­ne ka­tı­lıp bay­rak sal­la­yan ve sel­fie çek­ti­rip sos­yal med­ya­ya ser­vis eden hakim, bir bak­mış­sı­nız er­te­si günü gö­zal­tı­na alı­nıp tu­tuk­lan­mış.
   FETÖ’cü id­di­asıy­la ne­za­ret­te bir hafta yat­tık­tan sonra çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce sa­lı­ve­ri­len­ler, iti­raz üze­ri­ne ya­ka­la­nıp tu­tuk­la­nı­yor. Bu kez on­la­rı sa­lı­ve­ren hakim gö­zal­tı­na alı­nıp tu­tuk­la­nı­yor. (Ör­ne­ği Ka­ra­su’da ya­şan­dı)
   Ce­ma­atin ev top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan­la­rın ev­le­ri didik didik ara­nı­yor. Kü­tüp­ha­ne­de Ha­ne­fi Avcı’nın ce­ma­ati de­şif­re et­ti­ği Haliç’te Ya­şa­yan Si­mon­lar ki­ta­bı­nı bulan polis bunu suç de­li­li ola­rak alı­koy­ma­ya kal­kı­yor.
   De­mok­ra­si nö­be­ti de­miş­tik… Bu­ra­ya ka­tı­lan­la­rın sa­mi­mi­yet de­re­ce­si­ni ölç­mek müm­kün olsa iş kolay da işte o ölçü aleti bizde yok! 
   Öyle ‘en çok bay­rak sal­la­yan’ olmak FETÖ’ye olan gönül ba­ğı­nı ko­par­ma­dı­ğı gibi doğ­ru­su kuşku uyan­dı­rı­yor.
   Aşa­ğı­sı böyle de yu­ka­rı­sı nasıl?
   Ga­ze­te­le­rin ya­lan­cı­sı­yız…
   FETÖ kal­kış­ma­sın­dan (15 Tem­muz) bir süre önce Cum­hur­baş­ka­nı Sayın Er­do­ğan’a şöyle bir is­tih­ba­rat notu git­miş: “AKP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şaban Dişli’nin kar­de­şi Ge­ne­ral Meh­met Dişli FE­TÖ­CÜ’dür!”
   Er­do­ğan Şaban Dişli’yi ya­nı­na ça­ğı­rıp bu is­tih­ba­ra­tın doğru olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğun­da Dişli “Böyle bir şey söz ko­nu­su ola­maz. Olur­sa in­ti­har ede­rim” demiş.
   Son­ra­sı­nı bi­li­yo­ruz.
   Meh­met Dişli’nin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hu­lu­si Akar’a ka­rar­gâh­ta dar­be­ci­le­re ka­tıl­ma na­si­ha­ti ver­di­ği ya­zı­lıp çi­zil­di. 
   Bu nok­ta­da bir ay­rın­tı­ya dik­kat çek­mek is­te­rim. Başta Hava Kuv­vet­le­ri Eski Ko­mu­ta­nı ve YAŞ Üyesi Akın Öz­türk olmak üzere bir yığın ge­ne­ral ka­fa­la­rı göz­le­ri yara bere için­de ek­ran­la­ra çı­ka­rı­lıp teş­hir edi­lir­ken Ge­ne­ral Meh­met Dişli or­ta­da yok. 
   Neden?
   Merak ko­nu­su olan bir başka durum var: “Darbe ba­şa­rı­lı ol­say­dı ku­ru­la­cak yeni kabine kim­ler­den olu­şa­cak­tı?”
   Yı­ğın­la ya­kış­tır­ma var.
   Bir ga­ze­te FETÖ/PDY’nin baş­ba­kan ada­yı­nın anlı şanlı bir bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğu­nu ilan etti.
   Olur mu olur!
   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın, adım adım dev­le­tin zir­ve­si­ne tır­ma­nır­ken saf dışı bı­rak­tı­ğı parti çe­kir­de­ğin­den isim­le­rin yeni ya­pı­da dü­şü­nül­müş ol­du­ğu yo­rum­la­rı da ya­pıl­mak­ta.
   Za­ma­nın­da FETÖ ya­pı­lan­ma­sı­na ses­siz kalan, hatta be­lir­li za­man­lar­da des­tek­le­yen ya­zar­lar-çi­zer­ler de var lis­te­de…
   Bu ya­zar-çi­zer ta­kı­mı­nın dar­bey­le ik­ti­da­rı ele ge­çir­miş FETÖ çe­te­si­ni “Canım ülke bir fe­la­ke­tin eşi­ğin­dey­di. Başka çare mi vardı” türü gü­zel­le­me­le­re gi­ri­şe­ce­ği­ni tah­min etmek zor değil. Ör­nek­le­ri­ni 12 Eylül 80’de gör­dük.
   Şimdi şoför frene bastı, her­kes bir­bi­ri­ne ka­rış­tı. Dar­be­ci­yi, des­tek­çi­si­ni, göz yu­ma­nı, uzak­tan sey­re­de­ni bir­bi­rin­den ayır­mak zor.
   Ama sa­nıl­ma­sın bu böyle gi­decek ve pi­re­ler hep fil­le­ri yu­ta­cak.
   Savcı Ze­ke­ri­ya Öz de bir za­man­lar zırh­lı ara­cıyla as­tı­ğım astık çal­dı­ğım düdük vi­te­siy­le gi­di­yor­du.
   Şimdi kaçak ve hak­kın­da ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet is­te­miy­le dava açıl­dı.
   Bi­ti­rir­ken okurdan bir pa­pat­ya falı aç­ma­sını is­tir­ham edi­yo­rum:
  Savcı Zekeriya Öz’ün ciddiyetle aran­ma­sı­nı ve Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­lip yar­gı­lan­ma­sı­nı can-ı gö­nül­den kim­ler ister kim­ler is­te­mez?
   Fal­dan çıkan so­nu­cu bil­di­rir­se­niz haf­ta­ya ya­za­rım!


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1110