SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Seçim so­nuç­la­rı­nı nasıl oku­ma­lı?

Seçim so­nuç­la­rı­nı nasıl oku­ma­lı?


   Tür­ki­ye ile il­gi­li genel bir de­ğer­len­dir­me Sa­kar­ya’yı ve do­la­yı­sı ile Ka­ra­su’yu da kap­sar. Bu ne­den­le Ka­ra­su özeli için şimdilik bir ana­lize gerek yok.
   So­nuç­la­rı sürp­riz ola­rak gö­ren­le­rin ara­sın­da Ak Parti’ye yakın duran araş­tır­ma şir­ket­le­ri de var.
   Yüzde 44-45 ora­nı­nı tah­min eden­le­ri bile ya­nıl­tan bir sonuç var orta yerde. Yüz 8,5 ar­tış­la 49,4’ü ya­ka­la­mak müt­hiş bir ba­şa­rı.
   7 Ha­zi­ran’la 1 Kasım ara­sın­da geçen sü­re­de ne de­ğiş­ti de Ak Parti mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı 258’den 312’ye yük­selt­ti?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu iti­raf ni­te­li­ğin­de­ki bir açık­la­ma­sıy­la ver­miş­ti: ‘An­ka­ra kat­li­amı par­ti­mi­ze ya­ra­dı, oy­la­rı­mız yük­sel­di.’ Tam böyle de­ğil­se bile bu an­la­ma gelen bir konuş-maydı o… 
ÇÖZÜM SÜRECİ ETKİSİ
   Ak Parti’nin, daha doğ­ru­su Er­do­ğan’ın çözüm sü­re­cin çöpe at­ma­sıy­la bir­lik­te (Sonra çöpten alıp buzdolabına taşıdı!) PKK te­rö­rü­nün ye­ni­den hort­la­ma­sı, ik­ti­dar oy­la­rı­nın art­ma­sı­na yol açtı. Terör ör­gü­tüy­le geç­miş yıl­la­rı arat­ma­yan bir savaş var. Ba­tı­ya ve Orta Ana­do­lu’ya gelen şehit ce­na­ze­le­ri doğal ola­rak ülke gü­ven­li­ği­nin teh­li­ke­ye düş­me­si­ne karşı bir ref­leks oluş­tur­du. Bu da ik­ti­da­ra des­tek olun­ma­sı ge­rek­ti­ği al­gı­sı yarattı.
   Tür­ki­ye bir­kaç kez si­ya­si mül­te­ci akı­mı­na uğ­ra­dı. Bun­lar­dan bir ta­ne­si 1979 İran İslam Dev­ri­mi sı­ra­sın­da ya­şan­dı. Şah yan­lı­sı zen­gin­ler can hav­liy­le ül­ke­le­ri­ni terk edip Av­ru­pa’ya git­mek için Tür­ki­ye’yi ve özel­lik­le İstan­bul’u ge­çi­ci bir süre mes­ken tut­tu­lar. Ge­len­ler var­lık­lı ke­sim­ler­di ve bu­ra­da kısa süre kal­dı­lar. Tür­ki­ye’ye sos­yal ve eko­no­mik bir yük ge­tir­me­di­ler.
SURİYE’DEN GÖÇ
   Su­ri­ye iç sa­va­şın­dan sonra gelen göç dal­ga­sı ise tam ter­si­ne ül­ke­mi­ze pa­ha­lı­ya pat­la­dı. 8 mil­yar dolar para har­ca­dık. Bu işin eko-nomik yanı; diğer ta­raf­tan orta ke­si­mi oluş­tu­ran Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler Tür­ki­ye’de gü­ven­li gör­dük­le­ri tüm il ve il­çe­le­re yer­leş­ti­ler. Ka­ra­su’da bile bin 500 ile 2 bin ara­sın­da mül­te­ci var. Do­la­yı­sıy­la PKK te­rö­rü yü­zün­den Tür­ki­ye’de çı­ka­bi­lecek bir iç savaş ve onun ge­ti­re­bi­le­ce­ği gü­ven­siz ortam ‘Su­ri­ye­li­ler gibi olur muyuz?’ kor­ku­su­na yol açtı.
IŞİD; ÖNCE KORUMA, 
YA SONRASI?
   IŞİD ger­çe­ği­ne bak­tı­ğı­nız­da yine ik­ti­da­rın oyunu ar­tı­ran bir etken ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. İlk baş­lar­da AKP ik­ti­da­rı­nın IŞİD’e arka çık­tı­ğı, silah ver­di­ği, militanlarını bu­ra­da te­da­vi et­ti­ği gibi suç­la­ma­lar, se­çi­me az bir süre kala bu ör­gü­te karşı ger­çek­leş­ti­ri­len hava bom­bar­dı­man­la­rı, örgüt ev­le­ri­ne bas­kın­lar, mi­li­tan­la­rın öl­dü­rül­me­le­ri, ki­mi­le­ri­nin sağ ya­ka­la­nıp tu­tuk­lan­ma­sı ne­de­niy­le ter­si­ne bir algı ya­rat­tı.
   Ce­ma­at yan­lı­sı ser­ma­ye gru­bu­na ve onun med­ya­sı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­lar, Tür­ki­ye’deki mu­ha­le­fet ke­si­mi ile basın öz­gür­lü­ğü­ne darbe ola­rak gören ulus­la­ra­ra­sı basın ör­güt­le­ri­nin tep­ki­le­ri, ülke seç­me­ni nez­din­de ge­re­ken kar­şı­lı­ğı bul­ma­dı. Bul­ma­sı da bek­le­ne­mez­di. Ga­ze­te­le­rin ma­ga­zin say­fa­la­rın­dan başka oku­na­cak ye­ri­ni gö­rmek istemeyen bir seç­men çoğunluğuna, basın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­daki yakınmalar ma­sal­dan başka bir anlam ta­şı­maz. Zaten ta­şı­ma­dı da…
OTORİTER BABAYA SIĞINMA
   Kim ne derse desin, terör teh­di­diy­le or­ta­ya çı­ka­ca­ğı var­sa­yı­lan can ve mal gü­ven­li­ği en­di­şe­si, mu­ha­le­fet par­ti­si­nin va­det­ti­ği bay­ram­da iki maaş ik­ra­mi­ye ile çift­çi­ye ucuz mazot ve yük­sel­ti­lecek as­ga­ri üc­re­tin önüne geçer.  Seç­men, PKK, IŞİD gibi terör ör­güt­le­riy­le fiili bir sa­va­şın için­de gör­dü­ğü ik­ti­dar par­ti­si­ne des­te­ği, görev bil­miş­tir.
   Özgürce yaşama heveslisi yeni yetme genç, buna karşı çıkan babasına kızar. Aynı genç uçarı yaşamı dolayısıyla ma-halleli gençlerin tehdidine maruz kalır-sa, alacağı kabarık harçlığı filan bir ya-na bırakıp dayak yememek  adına otori-ter babasına sığınır. Ülkemizde olan da budur! 
   12 yıl­lık ik­ti­dar yıp­ran­ma­sı­na karşı AKP’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de hemen tüm il­ler­de oyunu ar­tır­mış ol­ma­sı başka türlü açık­la­na­maz.
   MHP’YE GELİRSEK
   7 Ha­zi­ran-1 Kasım kar­şı­laş­tır­ma­sın­da gö­rü­lü­yor ki, bu par­ti­nin kay­bet­ti­ği oylar ol­du­ğu gibi AKP’ye akmış. Bunda şa­şı­la­cak bir şey yok.
   Ab­dul­lan Gül’ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’na se­çil­me­siy­le baş­la­yan ‘dar za­man­da AKP-MHP paslaşması’ 7 Ha­zi­ran son­ra­sın­da Meclis Baş­kan­lı­ğı’nın bu parti ta­ra­fın­dan ik­ti­da­ra ikram edil­me­siy­le iyice taç­lan­dı.
   İki be­den­de tek ruh gibi ya­şa­yan par­ti­ler­den bi­rin­den di­ğe­ri­ne oy kay­ma­sı sürp­riz değil. MHP seç­me­ni AKP ile ko­alis­yo­nu be­ce­re­me­yen ve ucun­dan da olsa ken­di­si­ne ik­ti­dar zevki tat­tır­ma­yan Bah­çe­li’yi ‘Öy­ley­se doğ­ru­dan ko­alis­yon için oyum AKP’ye’ dedi.
HDP’Yİ PKK VURDU!
   HDP oy­la­rı­nın düş­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak bu par­ti­nin tulum çı­kar­dı­ğı il­ler­de AKP oy­la­rın­da­ki artışı da bu çer­çe­ve­de de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir. Ça­tış­ma­cı­lık sü­re­ci­ni bozan PKK en büyük za­ra­rı HDP’ye verdi. 
   Sa­kar­ya ve Ka­ra­su özeli için el­bet­te seçim de­ğer­len­dir­me­si yap­mak ge­re­ki­yor.
   Par­ti­ler arası oy ge­çiş­le­ri­ni ay­rın­tı­lı ola­rak in­ce­le­ye­yim, o yazı da haf­ta­ya…    Örneğin, Sakarya’nın  tüm ilçelerinde CHP oyları artırırken Karasu’da neden düşmüş? Nedir bunun sebebi hikmeti acaba? 
   Ak Parti’yi seçim ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı kut­la­ya­rak son­lan­dı­rı­yo­rum ya­zı­mı…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1230