• Ana Sayfa
  • »
  • Seçim so­nuç­la­rı­nı nasıl oku­ma­lı?

Seçim so­nuç­la­rı­nı nasıl oku­ma­lı?


   Tür­ki­ye ile il­gi­li genel bir de­ğer­len­dir­me Sa­kar­ya’yı ve do­la­yı­sı ile Ka­ra­su’yu da kap­sar. Bu ne­den­le Ka­ra­su özeli için şimdilik bir ana­lize gerek yok.
   So­nuç­la­rı sürp­riz ola­rak gö­ren­le­rin ara­sın­da Ak Parti’ye yakın duran araş­tır­ma şir­ket­le­ri de var.
   Yüzde 44-45 ora­nı­nı tah­min eden­le­ri bile ya­nıl­tan bir sonuç var orta yerde. Yüz 8,5 ar­tış­la 49,4’ü ya­ka­la­mak müt­hiş bir ba­şa­rı.
   7 Ha­zi­ran’la 1 Kasım ara­sın­da geçen sü­re­de ne de­ğiş­ti de Ak Parti mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı 258’den 312’ye yük­selt­ti?
   Bu so­ru­nun ya­nı­tı­nı Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu iti­raf ni­te­li­ğin­de­ki bir açık­la­ma­sıy­la ver­miş­ti: ‘An­ka­ra kat­li­amı par­ti­mi­ze ya­ra­dı, oy­la­rı­mız yük­sel­di.’ Tam böyle de­ğil­se bile bu an­la­ma gelen bir konuş-maydı o… 
ÇÖZÜM SÜRECİ ETKİSİ
   Ak Parti’nin, daha doğ­ru­su Er­do­ğan’ın çözüm sü­re­cin çöpe at­ma­sıy­la bir­lik­te (Sonra çöpten alıp buzdolabına taşıdı!) PKK te­rö­rü­nün ye­ni­den hort­la­ma­sı, ik­ti­dar oy­la­rı­nın art­ma­sı­na yol açtı. Terör ör­gü­tüy­le geç­miş yıl­la­rı arat­ma­yan bir savaş var. Ba­tı­ya ve Orta Ana­do­lu’ya gelen şehit ce­na­ze­le­ri doğal ola­rak ülke gü­ven­li­ği­nin teh­li­ke­ye düş­me­si­ne karşı bir ref­leks oluş­tur­du. Bu da ik­ti­da­ra des­tek olun­ma­sı ge­rek­ti­ği al­gı­sı yarattı.
   Tür­ki­ye bir­kaç kez si­ya­si mül­te­ci akı­mı­na uğ­ra­dı. Bun­lar­dan bir ta­ne­si 1979 İran İslam Dev­ri­mi sı­ra­sın­da ya­şan­dı. Şah yan­lı­sı zen­gin­ler can hav­liy­le ül­ke­le­ri­ni terk edip Av­ru­pa’ya git­mek için Tür­ki­ye’yi ve özel­lik­le İstan­bul’u ge­çi­ci bir süre mes­ken tut­tu­lar. Ge­len­ler var­lık­lı ke­sim­ler­di ve bu­ra­da kısa süre kal­dı­lar. Tür­ki­ye’ye sos­yal ve eko­no­mik bir yük ge­tir­me­di­ler.
SURİYE’DEN GÖÇ
   Su­ri­ye iç sa­va­şın­dan sonra gelen göç dal­ga­sı ise tam ter­si­ne ül­ke­mi­ze pa­ha­lı­ya pat­la­dı. 8 mil­yar dolar para har­ca­dık. Bu işin eko-nomik yanı; diğer ta­raf­tan orta ke­si­mi oluş­tu­ran Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler Tür­ki­ye’de gü­ven­li gör­dük­le­ri tüm il ve il­çe­le­re yer­leş­ti­ler. Ka­ra­su’da bile bin 500 ile 2 bin ara­sın­da mül­te­ci var. Do­la­yı­sıy­la PKK te­rö­rü yü­zün­den Tür­ki­ye’de çı­ka­bi­lecek bir iç savaş ve onun ge­ti­re­bi­le­ce­ği gü­ven­siz ortam ‘Su­ri­ye­li­ler gibi olur muyuz?’ kor­ku­su­na yol açtı.
IŞİD; ÖNCE KORUMA, 
YA SONRASI?
   IŞİD ger­çe­ği­ne bak­tı­ğı­nız­da yine ik­ti­da­rın oyunu ar­tı­ran bir etken ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. İlk baş­lar­da AKP ik­ti­da­rı­nın IŞİD’e arka çık­tı­ğı, silah ver­di­ği, militanlarını bu­ra­da te­da­vi et­ti­ği gibi suç­la­ma­lar, se­çi­me az bir süre kala bu ör­gü­te karşı ger­çek­leş­ti­ri­len hava bom­bar­dı­man­la­rı, örgüt ev­le­ri­ne bas­kın­lar, mi­li­tan­la­rın öl­dü­rül­me­le­ri, ki­mi­le­ri­nin sağ ya­ka­la­nıp tu­tuk­lan­ma­sı ne­de­niy­le ter­si­ne bir algı ya­rat­tı.
   Ce­ma­at yan­lı­sı ser­ma­ye gru­bu­na ve onun med­ya­sı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­lar, Tür­ki­ye’deki mu­ha­le­fet ke­si­mi ile basın öz­gür­lü­ğü­ne darbe ola­rak gören ulus­la­ra­ra­sı basın ör­güt­le­ri­nin tep­ki­le­ri, ülke seç­me­ni nez­din­de ge­re­ken kar­şı­lı­ğı bul­ma­dı. Bul­ma­sı da bek­le­ne­mez­di. Ga­ze­te­le­rin ma­ga­zin say­fa­la­rın­dan başka oku­na­cak ye­ri­ni gö­rmek istemeyen bir seç­men çoğunluğuna, basın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­daki yakınmalar ma­sal­dan başka bir anlam ta­şı­maz. Zaten ta­şı­ma­dı da…
OTORİTER BABAYA SIĞINMA
   Kim ne derse desin, terör teh­di­diy­le or­ta­ya çı­ka­ca­ğı var­sa­yı­lan can ve mal gü­ven­li­ği en­di­şe­si, mu­ha­le­fet par­ti­si­nin va­det­ti­ği bay­ram­da iki maaş ik­ra­mi­ye ile çift­çi­ye ucuz mazot ve yük­sel­ti­lecek as­ga­ri üc­re­tin önüne geçer.  Seç­men, PKK, IŞİD gibi terör ör­güt­le­riy­le fiili bir sa­va­şın için­de gör­dü­ğü ik­ti­dar par­ti­si­ne des­te­ği, görev bil­miş­tir.
   Özgürce yaşama heveslisi yeni yetme genç, buna karşı çıkan babasına kızar. Aynı genç uçarı yaşamı dolayısıyla ma-halleli gençlerin tehdidine maruz kalır-sa, alacağı kabarık harçlığı filan bir ya-na bırakıp dayak yememek  adına otori-ter babasına sığınır. Ülkemizde olan da budur! 
   12 yıl­lık ik­ti­dar yıp­ran­ma­sı­na karşı AKP’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de hemen tüm il­ler­de oyunu ar­tır­mış ol­ma­sı başka türlü açık­la­na­maz.
   MHP’YE GELİRSEK
   7 Ha­zi­ran-1 Kasım kar­şı­laş­tır­ma­sın­da gö­rü­lü­yor ki, bu par­ti­nin kay­bet­ti­ği oylar ol­du­ğu gibi AKP’ye akmış. Bunda şa­şı­la­cak bir şey yok.
   Ab­dul­lan Gül’ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’na se­çil­me­siy­le baş­la­yan ‘dar za­man­da AKP-MHP paslaşması’ 7 Ha­zi­ran son­ra­sın­da Meclis Baş­kan­lı­ğı’nın bu parti ta­ra­fın­dan ik­ti­da­ra ikram edil­me­siy­le iyice taç­lan­dı.
   İki be­den­de tek ruh gibi ya­şa­yan par­ti­ler­den bi­rin­den di­ğe­ri­ne oy kay­ma­sı sürp­riz değil. MHP seç­me­ni AKP ile ko­alis­yo­nu be­ce­re­me­yen ve ucun­dan da olsa ken­di­si­ne ik­ti­dar zevki tat­tır­ma­yan Bah­çe­li’yi ‘Öy­ley­se doğ­ru­dan ko­alis­yon için oyum AKP’ye’ dedi.
HDP’Yİ PKK VURDU!
   HDP oy­la­rı­nın düş­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak bu par­ti­nin tulum çı­kar­dı­ğı il­ler­de AKP oy­la­rın­da­ki artışı da bu çer­çe­ve­de de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir. Ça­tış­ma­cı­lık sü­re­ci­ni bozan PKK en büyük za­ra­rı HDP’ye verdi. 
   Sa­kar­ya ve Ka­ra­su özeli için el­bet­te seçim de­ğer­len­dir­me­si yap­mak ge­re­ki­yor.
   Par­ti­ler arası oy ge­çiş­le­ri­ni ay­rın­tı­lı ola­rak in­ce­le­ye­yim, o yazı da haf­ta­ya…    Örneğin, Sakarya’nın  tüm ilçelerinde CHP oyları artırırken Karasu’da neden düşmüş? Nedir bunun sebebi hikmeti acaba? 
   Ak Parti’yi seçim ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı kut­la­ya­rak son­lan­dı­rı­yo­rum ya­zı­mı…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1325